Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" icon

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
Сторінка1/29
Дата15.07.2012
Розмір2.56 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Фінанси підприємств


конспект лекцій


для студентів спеціальностей:

6.0501 – “Фінанси”,
6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 – "Маркетинг",

6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Фінанси підприємств


конспект лекцій


для студентів спеціальностей:

6.0501 – “Фінанси”,
6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 – "Маркетинг",

6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів з дисципліни

“Фінанси підприємств”

Протокол №1 від 28.08.09р.


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В.Г. Боронос, О.О. Захаркін, К.В. Савченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010.-196с.


Кафедра фінансів

Зміст

ТЕМА 1 ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. оРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7

1.1 Сутність і функції фінансів підприємств 7

1.2 Основи організації фінансів підприємств 11

1.3 Фінансова діяльність і зміст фінансової роботи 13

^ ТЕМА 2 ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА. ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 17

2.1 Поняття фінансових ресурсів. Основні джерела їх формування 17

Фінансові ресурси підприємства 19

2.2 Формування і рух коштів статутного капіталу державних і недержавних підприємств 23

^ ТЕМА 3 ПОЗИКОВІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 29

3.1 Класифікація зобов'язань підприємств. Необхідність і сутність кредитування підприємств. Види кредитів 29

з одержаних авансів 30

з бюджетом 30

з позабюджетних платежів 30

зі страхування 30

з оплати праці 30

з учасниками 30

із внутрішніх розрахунків 30

3.2 Банківське кредитування підприємств 35

3.3 Небанківське кредитування підприємств 46

Тема 4 Грошові кошти та організація розрахунків підприємств 54

4.1 Грошові розрахунки підприємств 54

4.2 Грошові надходження підприємств 58

Тема 5 фінансові результати діяльності підприємства 64

5.1 Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства 64

5.2 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 82

5.3 Сутність і методи розрахунку рентабельності 86

5.4 Розподіл і використання прибутку 88

тема 6 оподаткування ПІДПРИЄМСТВ 92

6.1 Прямі податки 92

6.2 Непрямі податки 100

тема 7 ОБОРОТНІ активи та ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА 111

ПІДПРИЄМСТВІ 111

7.1 Сутність і основи організації оборотних активів 111

виробничі запаси 112

тварини на вирощуванні та відгодівлі 112

незавершене виробництво 112

готова продукція 112

товари 112

чиста реалізаційна вартість 112

первісна вартість 112

резерв сумнівних боргів 112

з бюджетом 112

за виданими авансами 112

з нарахованих доходів 112

за внутрішніми розрахунками 112

у національній валюті 112

в іноземній валюті 112

7.2 Визначення потреби в оборотних коштах 114

7.3 Показники стану і ефективності використання оборотних коштів 124

^ ТЕМА 8 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ 130

8.1 Сутність та склад основних засобів підприємства 130

8.2 Показники стану та ефективності використання основних засобів підприємства 131

8.3 Капітальні витрати та фінансування ремонту основних засобів підприємства 133

ТЕМА 9 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ пІДПРИЄМСТВА 135

9.1 Необхідність оцінки фінансового стану підприємства. Види, прийоми та інформаційна база проведення фінансового аналізу 135

9.2 Показники фінансового стану підприємства 141

9.3 Оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 151

^ ТЕМА 10 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 157

10.1 Сутність і основні етапи фінансового планування 157

Процес фінансового планування 158

10.2 Перспективне фінансове планування 160

10.3 Поточне фінансове планування 161

Показник 163

10.4 Оперативне фінансове планування 170

ТЕМА 11 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ і БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 176

11.1 Аналіз фінансових передумов можливості банкрутства підприємств 176

11.2 Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 178

11.3 Методи прогнозування імовірності банкрутства підприємства 188

11.4 Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства 190

11.5 Фінансова санація підприємства, її економічний зміст і порядок проведення 191

список літератури 204


вступ


Становлення та розвиток в Україні ринкової інфраструктури істотно змінили економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їх фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.

Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається на базі дисциплін "Гроші та кредит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Макроекономіка". Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається в комплексі з такими дисциплінами, як "Бухгалтерський облік", "Страхування", "Аудит".

Конспект лекцій складений відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Фінанси підприємств», що вміщена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент організацій».

У конспекті лекцій розкриті: сутність фінансів підприємств, зміст і організація їх фінансової діяльності; система формування і розподілу прибутку, організація кредитування підприємств; організація оборотних коштів; фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники українських авторів А.М. Поддєрьогіна, Р.А. Слав'юка, М.Я Коробова, Г.О. Крамаренко, М.В. Кужельного, В.О. Мец, Л.Г. Мельника, Ю.С. Цал-Цалко, Г.М. Тарасюка та інших;

- російських авторів Е.С. Стоянової, В.В. Ковальова, Н.В. Колчиної, І.Т. Балабанова, І.А. Бланка та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі фінансів підприємств, оподатковування, банківської сфери;

- матеріали, подані в періодичній літературі.

Вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" спрямовано на досягнення таких цілей:

1) дати подання про поняттєво-термінологічний апарат, що характеризує сутність фінансової діяльності підприємств;

2) сформувати у студентів систему знань про фінансову діяльність підприємств та їх партнерів, розкрити сутність функціонування фінансової системи підприємств;

3) ознайомити студентів з основними прийомами оцінки фінансового стану підприємств і можливостями його поліпшення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства", 0501 "Маркетинг", 0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconВ. М. Тимошенко       Конспект
Конспект лекцій з дисципліни „Планування І контроль на підприємстві” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій з курсу “фінанси”
Конспект лекцій з курсу “Фінанси” (для студентів 4 курсу спец. 050106 „Облік І аудит”, 050107 „Економіка підприємства”, 050201 „Менеджмент...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconТ. А. Пушкар, В. Г. Федорова конспект лекцій з курсу «потенціал підприємства: формування та оцінювання»
Потенціал підприємства: формування І оцінювання: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 \"Фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи