Протокол № icon

Протокол №
Скачати 183.79 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір183.79 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 12


Кора великих півкуль мозку, ЇХ функціональна асиметрія. ВИЩІ КІРКОВІ ФУНКЦІЇ. методи дослідження ВИЩИХ КІРКОВИХ ФУНКЦІЙ ^ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. КЛІНІЧНІ СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ ВИЩИХ КІРКОВИХ ФУНКЦІЙ: АФАЗІЇ, АГНОЗІЇ, АПРАКСІЇ, АГРАФІЯ, АЛЕКСІЯ, АКАЛЬКУЛІЯ, АНОЗОГНОЗІЯ, АУТОТОПАГНОЗІЯ ТА ІН.


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

Спеціальність “педіатрія” ІУ курс.

Зав. кафедри професор В. М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент І.І. Кричун


Чернівці – 200_


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення теми направлене на освоєння сучасних уявлень про функцію і патологію вищих кіркових функцій та методів дослід­ження мови, читання, письма, рахунку, праксису, гностичних функ­цій та ін., а також уміння студентами використовувати синдроми ураження кори великих півкуль в топічній діагностиці.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1.Студент повинен знати:

 • будову кори головного мозку, анатомо-функціональні принципи розділення кори великих півкуль на цитоархітектонічні поля та динамічну локалізацію функцій в корі мозку;

 • цитоархітектонічні поля, які відіграють провідну роль в реалізації функції моторної (експресивної) та сенсорної (імпресивної) мови та клінічні прояви їх пошкодження (моторна та сенсорна афазії і їхні види);

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку які відіграють провідну роль в реалізації праксису та види порушення цілеспрямованої діяльності людини (різні види апраксій – ідеаторна, конструктивна, моторна);

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку, які відіграють провідну роль в реалізації гностичної функції людини та види її порушення (різноманітні агнозії – слухова, зорова, тактильна, нюхова);

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку, які відіграють провідну роль в реалізації письма, читання, рахунку, орієнтації у власному тілі та види їх порушень (аграфії, алексії, аутотопагнозії).

^ 2.2. Студент повинен оволодіти навичками дослідження:

 • моторної мови;

 • сенсорної мови;

 • гностичної функції людини;

 • праксису;

 • письма;

 • читання;

 • рахунку;

 • оріентації людини у власному тілі;

 • домінінтної півкулі у людини.

^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • визначати тип порушення мови (моторна, сенсорна афазія), її вид (транскортикальна, кортикальна);

 • проводити диф.діагностику афазій з іншими патологічними станами, які приводять до порушення мови як то дизартрії, сурдомутизм, бальбутизм та ін.;

 • визначати наявність апраксії, її вид (моторна, ідеаторна, констурктивна);

 • проводити дифдіагностику апраксій з іншими патологічними станами, які приводять до порушення цілеспрфмованої рухової діяльності людини як то психічні порушення (апатико-абулічний синдром та ін.), порушення кірково-м’язевого шляху (парези, паралічі), порушення координації та ін.;

 • визначати агнозії та проводити їх дифдіагностику з іншими подібними станами;

 • визначати наявність алексії та проводити її дифдіагностику з порушенням інших ВКФ (моторна афазія, зорова агнозія) та іншими порушеннями (амбліопія та ін.);

 • визначати акалькулію та проводити її дифдіагностику;

 • визначати анозогнозію;

 • визначати аутотопагнозію.

^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Показати значення сучасних уявлень / І.П.Павлов, П.К.Анохін та ін./ про вищі кіркові функції для формування принципів вихо­вання, навчання і прогнозування різних можливостей розвитку осо­бистості та для удосконалення топічної діагностики. Розкрити суть вчення І.П.Павлова про кірково-підкіркові взаємовідношення, про сигнальні системи і функцію кори мозку як "мозаїку". Визна­чити значення сучасних даних про кіркові функції в формуванні принципів етики та деонтології.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

Будова півкуль головного мозку
Гістологія

Будова кори головного мозку
Тема №12 курсу нервових хвороб ”Синдроми ураження півкуль головного мозку”

Локалізацію функцій в корі головного мозку, синдроми ураження півкуль головного мозку

Визначати домінантну півкулю головного мозку у людини.


^ 5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості кори великих півкуль. Основні принципи організації функції кори мозку, розвиток мозку в філо- і онтогенезі. Принципи еволюційного розвитку мозку.

 2. Структура і функціональна організація кори, цитоархітектоніка. Поняття про проекційні, проекційно-асоціативні зв'язки, первинні, вторині- і третинні зони кіркового відділу аналізатора. Взаємзв’язок і взаємодія різних відділів долей мозку.

 3. Динамічна локалізація функцій в корі /теоретичні обгрун­тування /.

 1. Основні принципи роботи мозку. Поняття про три функціо­нальні блоки та їх взаємодію:

 • ретикулярна формація;

 • блок прийому та збереження інформації,

 • блок програмування, регуляції і контролю складних форм діяльності мозку.

 1. Анатомо-фізіологічні дані про роль глибинних структур.

 2. Морфологічні структури лімбічної системи, їх роль в реалізації процесів пам'яті, уваги, емоційно-адаптативних поведінкових реакцій людини.

 3. Основі функції кори великих півкуль: гнозис, праксис, мова, мислення, пам'ять, увага, інтелект, настрій, сон.

 4. Методи дослідження вищих кіркових функцій:

 • дослідження мови / моторної, сенсорної, амнестичної /,

 • дослідження письма,

 • дослідження читання,

 • дослідження рахунку,

 • дослідження праксису /моторного, ідеаторного, конструк­тивного - відповідно поля 40, 39, 40, 39/.

 • дослідження гнозису, стереогнозису, зорового, слухо­вого, нюхового і смакового - відповідно поля 1, 2, 3, 5, 7; 18, 19, 40, 20, 21, 22, 42, 52; 28, 34, 43,

 • виявлення порушення схеми тіла:

 • аутопогнозії;

 • анозогнозії;

 • псевдомелії;

 • агнозії пальців (поля 5, 7, 39, 40 правої гемі­сфери мозку);

 • метаморфопсії (макро- мікропсіі).

 1. Синдроми порушення вищих кіркових функцій:

 • моторна, сенсорна і амнестична афазія;

 • аграфія /параграфія/;

 • алексія /паралексія/;

 • акалькулія;

 • моторна, ідеаторна, конструктивна апраксія;

 • астереогноз;

 • зорова агнозія;

 • слухова агнозія;

 • нюхова агнозія;

 • смакова агнозія;

 • аутопогнозія;

 • анозогнозія;

 • псевдомелії;

 • агнозія пальців;

 • метаморфопсії.

 1. Синдроми порушення кори мозку лівої /домінантної/ та правої гемісфери мозку.^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2. Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати.

6.3. Матеріальне забезпечення заняття:
^

Наочні посібники


Муляжі:

 • Муляж головного мозку /розбірна модель/;

 • Муляж головного і спинного мозку.

Макропрепарати:

 • Макропрепарат головного мозку дорослого.

Діафільми:

 • Нервові хвороби. Загальна частина. Кора великих півкуль.

Таблиці:

 • Кора великих півкуль /зовнішня поверхня/;

 • Кора великих півкуль /внутрішня поверхня/;

 • Кора великих півкуль /основа мозку/;

 • Соматична функціональна локалізація;

 • Цитоархітектоніка кори;

 • Будова кіркових відділів аналізаторів;

 • Схема будови стовбуру мозку;

 • Схема нюхового аналізатору;

 • Схема смакового аналізатору;

 • Схема зорового аналізатору;

 • Лімбічна система.

Відеоматеріали:

 • Кафедральний відеофільм з демонстрацією хворих з порушеннями ВКФ

Інструменти, прилади:

 • Набір інструментів для дослідження вищих кіркових функцій /психологічні задачі, малюнки, схеми /.

Демонстрація хворих з захворюваннями головного мозку при яких страждають ВКФ:

 • Дитячий церебральний параліч;

 • Гостре порушення мозкового кровообігу в басейні серед­ньої мозкової артерії домінантної півкулі;

 • Гостре порушення мозкового кровообігу в басейні серед­ньої мозкової артерії субдомінантної півкулі;

 • Гостре порушення мозкового кровообігу в басейні задньої мозкової артерії;

 • Пухлина головного мозку;

 • Енцефаліт;

 • Епілепсія;

 • Хвороба Альцгеймера- Піка.


^ 6.4. Етапи заняття:
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань:

-теорії моно-та еквіпотенціоналізму локалізації функцій в головному мозку

-моторна афазія її види, основні цитоархітектонічні поля

-сенсорна афазія, її види, основні циторахітектонічні поля

- апраксії, види, цитоархітектонічні поля

аграфія, алексія, акалькулія, анозогнозія, аутотопагнозія (визначення, цитоархітектонічні поля)
L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня
Карточки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня1-3 хв.


18 хв.


2

Основний


1) оволодіння навичками дослідждення вищих кіркових функцій (гнозизсу, праксису, мови, читання, письма, впізнавання та ін.)


2) вміння виявляти порушення ВКФ

3) вміння проводити диф.діагностику порушення ВКФ з психічними порушеннями та іншими патологічними станами (дизартріями, сурдомутизмом та ін.)
L3


L3


L3
Практичний тренінг


Професіний тренінг у виявленні порушень ВКФ


Професійний тренінг в вирішенні задач по проведенню диф.діагностикиСтуденти відпрацьовують навички працюючи один з одним


Хворі з порушенними ВКФ


Задачі 3 рівня, історії хвороби, хворі з порушенням ВКФ
50 хв.


3

Заключний


Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завдання
L3Індивідаульний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Будова кори головного мозку. Цитоархітектоніка і міелоархітектоніка.

 • Яка локалізація функцій в корі головного мозку?

 • Які види афазій Ви знаєте?

 • 3 якою геміплегією /лівосторонньою або правосторонньою/ комбінується моторна афазія?

 • Чим відрізняється афазія від дизартрії?

 • Які види агнозій Ви знаєте?

 • Які види апраксій Ви знаєте?

 • Як диференціювати лобну апраксію і ідеаторну апраксію?

 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »

^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.


Етапи діагностичного пошуку порушень ВКФ.


1 етап. Необхідно виявити наявність або відсутність у хворого патології ВКФ, використовуючи для цього наступні відомості:

а) скарги хворого на відсутність мови, утруднення мови, читання, письма, рахунку, гнозії, неможливості виконання набутих практичних навичок (одягання, причісування, запалювання сірників та ін.);

б) дослідження імпресивної та експресивної мови, письма, читання, рахунку, праксиса, гностичних функцій;

в) зробити висновок про наявність або відсутність кіркових розладів.

2 етап. Вияснити характер кіркових розладів на основі обстеження хворого та даних огляду, виходячи з наступних критеріїв:

АФАЗІЯ: а) моторна – неможливість повторення мови, відсутність автоматизованої мови та розповідної мови;

б) сенсорна – нерозуміння смислу слів, смислу простих та складних речень, порушення фонематичного слуху;

в) амнестична – неможливість відразу назвати показаний знайомий предмет зі знанням призначення предмету, нагадування перших букв або складів допомагає згадати назву предмету.

АПРАКСІЯ: а) моторна – неможливість виконання простих рухів, повсякденних дій, дій з реальними та уявними предметами, неможливість наслідування (імітації) дій:

б) ідеаторна – неможливість виконання заданної дії та її послідовності. Втрата послідовності дій (алгоритму дії).

в) конструктивна – порушення конструктивних дій (побудова геометричних фігур, складання цілого з частин).

АЛЕКСІЯ: невпізнавання прочитаного тексту, букв, порушення читання вголос та читання “про себе” .

АГРАФІЯ: втрата здатності писати, з’єднувати букви в слова та слова в речення, а також порушення послідовності написання складів та порушення письма під диктовку.

АГНОЗІЯ: а) зорова – порушення впізнавання предметів, невпізнавання знайомих обличь, порушення зорового сприйняття величини та форми;

б) слухова – порушення впізнавання звуків, шумів;

в) смакова - порушення впізнавання за смаком їжу та інші речовини;

г) нюхова – порушення впізнавання речовин та їжі по запаху;

д) астереогноз – порушення впізнавання знайомих предметів навпомацки.

АУТОТОПАГНОЗІЯ: порушення оріентації у власному тілі - невпізнавання частин власного тіла, хибне сприйняття своїх кінцівок, невірна оцінка величини та форми частин тіла (мікропсія, макропсія).

АНАЗОГНОЗІЯ: неусвідомлення свого дефекту (параліча половини тіла), хвороби.

АПРАКТОГНОЗІЯ: невпізнавання своїх пальців та неможливість виконання ними дій.

3 етап.. Використавши наведені в етапі № 2 критерії, визначити локалізацію пошкодження кори головного мозку за допомогою таблиці 1.

Таблиця 1

Локалізація пошкоджень кори головного мозку в залежності від виду порушення вищих кіркових функцій


^ Вид порушення кіркових функцій

Локалізація кіркового пошкодження

Моторна афазія

Задні відділи нижньої лобної звивини домінантної півкулі головного мозку – поле 44 по Бродману

Сенсорна афазія

Задні відділи верхньої скроневої звивини домінантної півкулі – цитоархітектонічне поле 22 по Бродману

Амнестична афазія

Ділянка мозку домінантної півкулі на стику тім’яної, скроневої та потиличної долей.

Моторна апраксія
Ідеаторна апраксія

Кутова звивина тім’яної долі домінантної півкулі головного мозку

Констурктивна апраксія

Надкрайова звивина тім’яної долі домінантної півкулі головного мозку

Алексія

Зовнішні відділи потиличних долей

Аграфія

Задні відділи середньої лобної звивини домінантної півкулі головного мозку

Зорова агнозія

Медіальні відділи потиличних долей (клин та язикова звивина)

Слухова агнозія

Двобічне пошкодження ділянок навколо звивин Гешля.

Смакова агнозія

Двобічне пошкодження звивин морського коника на медіобазальних поверхнях скроневих долей.

Нюхова агнозія

Двобічне пошкодження острівців Рейля

Аутотопагнозія

Пошкодження зовнішньої поверхні (в основному верхньої тім’яної дольки) тім’яної долі субдомінантної півкулі головного мозку

Анозогнозія

Пошкодження зовнішньої поверхні (в основному нижньої тім’яної дольки) тім’яної долі субдомінантної півкулі головного мозку.


4 етап. Провести диференційну діагностику за допомогою наведеного нижче алгоритму диференційного діагнозу кіркових порушень та сформулювати розгорнутий топічний діагноз з обгрунтуванням.

^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)

 • Пропонуються ”німі” схеми з окресленим вогнищем уражень кори мозку. Студенти повинні описати неврологічну симптоматику;

 • Пропонуються симптомокомплеки порушень вищих кіркових функцій. Студенти повинні визначити вогнище ураження і вказати його на "німих" схемах або на таблицях;

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.).Завдання для УДРС

 • Нові методи дослідження порушень мови.

Тематика НДРС

 • Порівняльна оцінка дослідження афазії і дизартрії.

7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

2. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.


Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 5. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 6. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 7. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 8. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 9. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 11. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.

Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи