Протокол № icon

Протокол №
Скачати 191.76 Kb.
НазваПротокол №
Дата28.07.2012
Розмір191.76 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 16


Додаткові методи дослідження нервової системи в дитячій неврологічній клініці (електроенцефалографія (ЕЕГ), електроміографія (ЕМГ), ехоенцефалографія (ЕхоЕГ), реоенцефалографія (РЕГ), ультразвукова доплерографія (УЗДГ). Рентгенодіагностика (краніографія, комп’ютерна томографія (КТ), ангіографія). Магнітно-резонансна томографія (МРТ). Протонно-емісійна томографія (ПЕТ)


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІУ курс

Зав. кафедри професор В. М. Пашковський


Методичну розробку підготував

Доцент І.І.Кричун


Чернівці – 200_


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Для встановлення правильного неврологічного діагнозу дуже часто недостатньо вивчити скарги, анамнез та неврологічний статус. Тому на сучасному етапі розвитку медичної науки для підвищення рівня діагностики широко використовуються параклінічні методи дослідження, результати яких в більшості випадків дозволяють судити про патогенез та про синдроми пошкодження нерво­вої системи, а також про нозологічну форму захворювання. Знання студентами методів параклінічного обстеження неврологічних хворих допоможе їм правильно орієнтуватися в виборі найбільш ефективних додаткових досліджень в кожному конкретному випадку.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1. Студент повинен знати:

 • принцип методу електроенцефалографії, показаня до її проведення та основні характеристики електроенецефалограм;

 • принцип методу реоенцефалографії, показання до її проведення та основні характеристики реоенцефалограм;

 • принцип методу ехоенцефалографії, показання до її проведення та основні компоненти ехоенцефалограм;

 • показання до проведення електроміографіїї, її основні види та основні типи ЕМГ-кривих;

 • принцип ультразвукової доплерографії та основні показання до її проведення;

 • можливості рентгенологічного дослідження черепа та хребта;

 • принцип комп’ютерної томографії та її діагностичні можливості;

 • принцип магнітно-резонансної таомографії та її діагностичні можливості;

 • основні радіонуклідні методи дослідження нервової системи;

 • основні контрастні методи дослідження нервової сисетми.

^ 2.2. Студент повинен оволодіти навичками:

 • розшифровки електроенцефалограм;

 • розшифровки реоенцефалограм;

 • аналізу ехоенцефалограм;

 • аналізу міограм;

 • аналізу краніограм та спонділограм;

 • аналізу комп’ютерних томограм.

^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти давати заключення:

 • по електроенцефалограмі;

 • по реоенцефалограмі;

 • по міограмі;

 • по ехоенцефалограмі;

 • по краніограмі;

 • по спонділограмі;

 • по комп’ютерній томограмі.

^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Переконати студентів в необхідності поєднання клінічних та параклінічних методів обстеження неврологічного хворого і націлити їх на удосконалення параклінічних методів дослідження з метою забезпечення об’єктивного контролю за ефективністю лікування та реабілітації хворих.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліни

Знати

Вміти

попередніМедична фізика

Закони електродинаміки (закон Ома та ін.)

Поняття про рентгенівське проміння.

Закон Допплера.
Нормальна фізіологія

Закон поляризації біологічних мембран.

Поняття про реобазу.
наступніМедична радіологія та рентгенологія

Рентгенологічні дослідження черепа, хребта, головного та спинного мозку.

Вміти аналізувати краніограми та спонділограми в різних проекціях, ангіограми, пневмоенцефалограми та ін.


5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
^

Питання, які підлягають розбору та вивченню


 1. Електроенцефалографія. Методика накладання електродів, записи з допомогою моно- та біполярних відведень. Основні компонен­ти ЕЕГ: альфа- та бета-ритм, альфа-індекс, повільні хвилі /дельта- та бета-хвилі/, пароксизмальна судомна активність, "пік-хвилі". Функціональна ЕЕГ: реакція на світло, засвоєння ритмів, гіпервентиляцію, фармакологічні проби. Демонстрація ЕЕГ хворих з супратенторіальними пухлинами головного мозку, епілепсією, гострим порушенням мозкового кровообігу, гіпоталамічним синдромом. Діагностичне значення ЕЕГ.

 2. Електроміографія. Методика реєстрації ЕМГ. Локальна ЕМГ /голкові електроди/, глобальна ЕМГ, частотна та амплітудна ха­рактеристика. Типи ЕМГ: 1, 2а, 2б, 3 та 4. Зміни ЕМГ при ураженні передніх рогів спинного мозку, передніх корінців нервів, пірамід­ного шляху та екстрапірамідної системи. Демонстрація ЕМГ. Діагностичне значення.

 3. Ехоенцефалографія. Методика реєстрації. Аналіз ехоенцефалограм - початковий та кінцевий комплекси. Серединне М-ехо. До­даткові комплекси. Демонстрація ехоенцефалограм хворих з субдуральними гематомами та пухлинами головного мозку. Діагностичне значення ЕхоЕЕГ.

 4. Реоенцефалографія. Методика реєстрації РЕГ. Аналіз реоенцефалограми: анакрота, катакрота, амплітуди, систолічної хвилі, інцізура, дикротичний зубець; співвідношення часу підйому анакроти до тривалості всієї хвилі. Типи РЕГ: 1. нормальна РЕГ, 2. ва­ріанти РЕГ по гіпер- та гіпотонічному типу, 3. гіпотонічний або гіпертонічний, 4.ригідний /склеротичний/, 5. застійний, 6. дезорганізований тип РЕГ. Функціональні проби - форсовані повороти голови. Фармакологіч­ні проби. Демонстрація РЕГ хворих з різною судинною патологією головного мозку. Діагностичне значення РЕГ даних.

 5. ^ Ультразвукова допплерографія /ехопульсографія/ артерій мозку та магістральних артерій голови. Принципи методики та ана­лізу. Демонстрація пульсограм внутрішньої сонної артерії та хреб­тової артерії в нормі та патології, значення їх в діагностиці.

 6. ^ Електродіагностика, хронаксіметрія. Методика та аналіз. Дослідження електрозбудливості м’язів у здорових та хворих. Част­кова та повна реакція переродження, повна втрата електрозбудливос­ті, їх прогностичне значення.

 7. Рентгенодіагностика, комп'ютерна томографія, ангіографія, пневмоенцефалографія. Оглядова краніо- та спондилографія, діагнос­тичні можливості, основні види патології /гіпертензійний синдром, кальцифікація, краніостеноз, тріщини, остеохондроз, грижі дисків, деформуючий сподильоз, грижі дисків, спондилолістез, анкілозуючий спондилоартрит. Контрастні методи дослідження: пневмоенцефало­графія, вентрикулографія, ангіографія /тотальна, селективна/. Пневмоенцефалографія - показання, діагностичні можливості. Демонстрація рентгензнімків. Kомп’ютepнa томографія /КТ/, методика дослідження та діагностичне значення при різних захворюваннях головного та спинного мозку.

 8. ^ Магнітно-резонанена томографія /МРТ/ методика досліджен­ня та діагностичне значення.

 9. Радіонуклідні методи дослідження: гамма-енцефалографія, позитронна емісійна томографія, їх діагностичне значення.ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ

нормальні патологічні
Види коливань альфа бета дельта тета гострі хвилі піки
Частота (Гц) 8-13 14-30 1-3 4-7 одиничні, комплекси
Амплітуда (МкВ) 50-100 7-14 7-100 7-100  100 100
Область задні передні дифузні – під час сну локальні, дифузні

реєстрації відділи відділи локальні – вогнищеве

ураженя

міжпівкульна асиметрія

поява повільних хвиль в стані неспання

варіанти патології поява гострих хвиль, піків, комплексів гостра хвиля-повільна хвиля

відсутність засвоєння ритму

локальні зміни електричної активності


ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЯ


1 тип – часті мінливі коливання (норма)

2 тип – рідкі ритмічні коливання (передньорогові пошкодження)

3 тип – залпи частих коливань (при гіперкінезах)
^

Типи кривих


4 тип – низькоамплітудні коливання при міопатіях

5 тип – біоелектичне мовчання (при млявих паралічах)

ЕХОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ^ Основні компоненти початковий комплекс середне М-ехо кінцевий комплекс

РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ


Лобно-сосковидне

О^ СНОВНІ ВІДВЕДЕННЯ

Потилично-сосковидне


Форма хвилі

Амплітуда хвилі

П^ ОКАЗНИКИ КРИВОЇ

Додаткові хвилі на нисхідній частині

Час розповсюдження пульсової хвилі


Закруглена (норма)

Гостра (гіпотензія)

Ф^ ОРМА ХВИЛІ

Аркоподібна (гіпертонус)

Дугоподібна при лікворній гіпертензії


нормальний

спастичний

атонічний

Т^ ИПИ КРИВИХ

ригидний

застійний

дезорганізований


6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1. Тривалість заняття – 2 години

6.2.Місце проведення заняття: лабораторії електрофізіологічних досліджень, рентгенологічний кабінет, відділення променевої діагностики Обласного діагностичного центру.

^ 6.3.  Матеріальне забезпечення заняття

 • Наочні засоби:

 • Електроенцефалограми;

 • Електроміограми;

 • Ехоенцефалограми;

 • Реоенцефалограми;

 • Краніограми;

 • Спондилограми;

 • Пневмоенцефалограми;

 • Пневмовентрикулограми;

 • Ангіограми;

 • Комп’ютерні томограми;

 • Магнітно-резонансні томограми.

 • Інструменти, приладдя:

 • Електроенцефалограф;

 • Електроміограф;

 • Ехоенцефалограф;

 • Реоенцефалограф;

 • Прилад для класичної електродіагностики;

 • Рентгенівський апарат;

 • Комп'ютерний томограф;

 • УЗДГ.


^ 6.4 План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань

 1. суть та діагностичні можливості: ЕЕГ,

 2. РЕГ, ЕхоЕГ, ЕМГ, УзДГ;

 3. рентгенологічні методи в неврології (Rо-графія черепа та хребта)

 4. радіонкулідні методи в неврології


L2
Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня
Карточки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня


1-3 хв.


18 хв.


2

Основний

1) оволодіння навичками розшифровки енцефалограм, реограм, ехоенцеалограм, міограм, краніограм та спонділограм, комп’ютерних томограмL3


Практичний тренінг

Проф.алгоритм, інструкції по розшифровці ЕЕГ, РЕГ, ЕхоЕГ, УзДГ, рентгенграм.
50 хв

3

Заключний


Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завданняL3

Індивідаульний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня

18 хв.


2-3 хв.

1-3 хв.
^ 7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 • Що таке електроенцефалографія та яке її діагностичне значення?

 • Які хвилі рееструються на ЕЕГ?

 • Які патологічні хвилі ЕЕГ Ви знаєте?

 • Що таке реоенцефалографія та які її діагностичні можливості?

 • Які елементи РЕГ-кривої Ви знаете?

 • Що таке ехоенцефалографія та яке її діагностичне значення?

 • Які основні компоненти ехоенцефалограми Ви знаете?

 • Що таке електроміографія та яке її діагностичне значення?

 • Які основні варіанти електроміограм Ви знаете?

 • Які ренгенологічні методи дослідження використовуються в клініці нервових хвороб?

 • Що таке комп’ютерна томографія і які її діагностичні можливості?

 • Що таке ультразвукова допплерогафія і які її діагностичні можливості?

 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »

^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).


Завдання основного етапу заняття


 1. Визначити на ЕЕГ патологічне вогнище та його локалізацію.

 2. Визначити на ЕЕГ показники судомної готовності.

 3. Визначити на ЕМГ рівень ураження периферичного рухового нейрону.

 4. Визначити на Ехо-грамі величину зміщення серединних структур мозку та ширину ІІІ-го шлуночку.

 5. Визначити на РЕГ ступінь атеросклеротичних змін судин головного мозку та венозний застій.

 6. Віддиференціювати повну реакцію переродження нерву від повної втрати електрозбудливості, дати прогноз.

 7. Показати на рентгенограмах основні ознаки гіпертензійного синдрому в залежності від віку.


Професійний алгоритм аналізу електроенцефалограми


^ Послідовність дій

Вказівки

Визначення варіанту відведення ЕЕГ
Виявлення альфа ритму (частота 8-13/с, амплітуда – до 100 мкВ, звичайно домінує в потилично-тім’яних ділянках)

Необхідно визначити його частоту, амплітуду, ділянки розповсюдження, симетричність

Виявлення бета ритму (частота 14-34/с, амплітуда – до 10 мкВ, звичайно домінує в лобно-скроневих ділянках)

Необхідно визначити його частотно-амплітудні характеристики, ділянки розповсюдження, симетричність

Виявлення ділянок зниженої функціональної активності кори (наявність повільних хвиль – дельта (1-3/с) та тета (4-7/с)

Визначити їх амплітуду, півкулю в якій вони рееструються та зони розповсюдження

Виявлення судомної активності та ознак ірітації кори чи серединних структур

Визначити наявність та зони реєстрації гострих хвиль, піків, комплексів гостра хвиля-повільна хвиля, пік-повільна хвиля. Необхідно відмітити їх амплітуду, частоту, періодичність появи.

Провести аналіз змін електричної активності головного мозку при функціональних навантаженнях (гіпервентиляція, проба на засвоєння ритму та ін.)

Звернути увагу на появу патологічних коливань при функціональних пробах, визначити їх тривалість та ділянки розповсюдження. Звернути увагу на наявність чи відсутність засвоєння ритму.

На основі вищевикладеного зробити висновок про тип ЕЕГ (нормальний, дизритмічний) та виявлені патологічні зміни (фокус зниженої функціональної активності, ознаки ірітації серединних структур мозку, підвищення судомної готовності та ін.)Професійний алгоритм візуального аналізу реоенцефалограми


^ Послідовність дій

Вказівки

Визначення типу відведення (FM – фроно-мастоідальне, OM – окціпіто-мастоідальне)

Для цього звернути увагу на позначку на РЕГ-кривій

Визначення правої-лівої сторони

На РЕГ-кривій повинна бути вказівка з якої сторни записана крива

Візуальна оцінка форми кривої:

Визначення амплітуди кривої

Необхідно порівняти амплітуду лівої та правої сторони

Визначення форми вершини кривої

Закруглена (норма), гостра (гіпотензія), аркоподібна (гіпертонус), двогорбова (при лікворній гіпертензії)

Визначення форми катакроти

Випукла при лікворній гіпертензії, затрудненні венозного віддтоку з черепа

Аналіз дикротичного зубця на катакроті

Посередині катакроти (норма), змішений доверху (підвищення судиного тонусу), зміщений донизу (зниження судинного тонусу)

Аналіз наявності на катакроті додаткових хвиль

Наявність додактових хвиль свідчить про затрудення венозного відтоку з порожнини черепу

^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.);

 • Пропонуються студентам для аналізу електоренцефалограми, реоенцефалограми, ехоенцефалограми, комп’ютерні томограми, міограми. Студенти повинні проаналізувати результати додаткових досліджень та дати заключення по них;

 • Пропонуються симптомокомплекси уражень нервової системи. Студенти повинні призначити адекватні додаткові методи дослідження для об’єктивізації та підтвердження цих порушень.

7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів

Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.;

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.;

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.Завдання для УДРС

 • Вивчення динаміки ЕЕГ в постінсультних хворих;

 • Вивчення динаміки РЕГ в інсультних хворих в процесі відновлюваного лікування.

Тематика НДРС

 • Візуальна і математична розшифровка РЕГ в хворих судин­ною патологією головного мозку;

 • Дослідження судорожної активності на ЕЕГ в хворих епі­лепсією по архівним даним;

 • Електроещефалографічні особливості ішемічних та геморагічних інсультів.


Література:


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 5. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 6. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 7. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 8. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 9. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 11. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.
Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи