Протокол № icon

Протокол №
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір93.4 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський
Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 35


КУРАЦІЯ ХВОРОГО. ВЕДЕННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ

Навчальний предмет - нервові хвороби.

^ Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІУ курс

Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичну розробку підготував

доцент Кривецька І.І.


Чернівці – 200__


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Заключним етапом у вивченні студентами загальної та клінічної неврологїї є курація хворого та оформлення історії хвороби, в якій повинно бути відображено знання та вміння куратора не тільки правильно осмислювати всі клінічні фактори та результати допоміжних досліджень, а і обгрунтувати топічний та клінічний діагнози, провести диференціальну діагностику та призначити диференційоване лікування.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:

 • етіопатогенез, клініку, діагностику, принципи диф.діагностики та лікування захворювань нервової системи;

 • методику дослідження неврологічного хворого;

 • принципи формулювання топічного, клінічного та функціонального діагнозів при захворюваннях нервової системи.^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками

 • ведення та оформлення історії хвороби неврологічного хворого.


2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:


 • проводити курацію неврологічного хворого у стаціонарі з визначенням топічного, клінічного та функціонального діагнозів, проведенням дифдіагностики, визначенням об’єму додаткових методів обстеження, призначенням диференційованого лікування та грамотним веденням історії хвороби.^ 3. ВИХОВНА МЕТА


Показати важливість правильного, своєчасного та об’єктивного оформлення історії хвороби. Наголосити на необхідності неухильного дотримання правил медичної етики та деонтології під час роботи з хворими.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніПопередні теми курсу нервових хвороб

Топічну діагностику, нозологічні форми захворювань нервової системи.

Встановлювати топічний та клінічний діагнози, проводити дифдіагностику, призначати диференційоване лікування при захворюваннях нервової системи.

наступніВнутрішні хвороби
Оформляти історію хвороби, вести щоденники, збирати скарги, анамнез захворювання.^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати неврологічного відділення.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

 • Інструменти, прилади:

 • Неврологічні молоточки;

 • Набір для дослідження чутливості.^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоення теми.

Контроль вихідного рівня знань


а) основні розділи історії хвороби ;

б) основні принципи медичної етики та деонтології.L2Усне опитування1-3 хв.


10 хв.

2
^

Основний формування професійних вмінь та навичок


1) Оволодіння навичками курації неврологічного хворого;

2) Оволодіння навичками ведення історії хвороби;

3) оволодіння навичками вибору адекватних додаткових методів дослідження;

4) оволодіння навичками вибору оптимальних схем лікування;

5) оволодіння навичками експертизи працездатності неврологічного хворого.

L3


L3


L3


L3


L3
Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг


Практичний тренінг

Хворі неврологіч-ного стаціо-нару.

Медична карта стаціонарного хворого60 хв.

3


Заключний
Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завдання
L3Узгодження з викладачем топічного та

клінічного діагнозів, об'єму додаткових методів обстеження, плану лікування хворого
18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 1. З яких розділів складається медична карта стаціонарного хворого?

 2. Основні правила медичної етики та деонтології.^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).


Детальний план та методика курації неврологічного хворого наведений в методичних розробках:

 • Чернецкий В.К., Куликов Д.В. Методика исследования неврологического больного. Дополнительные методики исследования в неврологической и нейрохирургической клиниках (методические рекомендации для студентов по клинической неврологии и нейрохирургии). - Черновцы, 1986. – 53 с.

 • Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. - Чернівці, 1997. - 100 с.^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу.

(3-ій рівень засвоєння)


Оформлення історії проводиться згідно з вказаними методичними рекомендаціями і через 5 днів в закінченому вигляді подається викладачеві для перевірки та захисту.


7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Оформлення історії хвороби.


Література:


Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 5. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 6. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 7. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 8. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 9. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 10. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 2. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 3. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 4. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 5. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 6. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи