Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 138.83 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір138.83 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

професор В. М. Пашковський


Методична розробка
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 19


Методи медико-генетичної діагностики спадкових захворювань та сучасні уявлення про їх патогенез. Хромосомні захворювання (хвороба Дауна, синдром Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера та ін.). Спадкові захворювання нервово-м’язової системи: м’язові атрофії Дюшенна, Беккера, Ерба-Рота, Ландузі-Дежеріна. Аміотрофії Вердніга-Гофмана, Кугельберга-Веландера, Арана-Дюшена, Шарко-Марі. Міотонія Томсена, міотонічна дистрофія. Міастенія, міастенічні синдроми.

^ Навчальний предмет - нервові хвороби

Медичний факультет ,

спеціальність “педіатрія” IV курс,

Кількість годин - 2 години

Зав. кафедри професор в.М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент Кривецька І.І.


Чернівці – 200__


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Спадково-дегенеративні захворювання нервової та м’язової системи включають в себе різноманітні захворювання, які складають в цілому значний процент неврологічних хворих. Ці захворювання потребують своєчасної ранньої діагностики та патогенетичного лікування, що вимагає, в свою чергу, знання студентами клініки спадково-дегенеративних захворювань, які дуже часто зустрічаються у дітей.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА
2.1.Студент повинен знати:

 • Методи медичної генетики (клініко-генеалогічні, цитогенетичні, біохімічні та ін.);

 • методи пренатальної діагностики як засіб попередження народження дітей зі спадковою патологією;

 • діагностику хромосомних хвороб (Дауна, Кляйнфельтера, Шерешевського-Тернера);

 • діагностику м’язових атрофій;

 • діагностику аміотрофій;

 • патогенез міотонії Томлена

 • діагностику та лікування міастенії.^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками

 • визначення форми м’язової атрофії;

 • дослідження функції нервово-м’язового апарату;

 • визначення типу аміотрофії;

 • діагностики міотонії Томсена;

 • надання невідкладної допомоги при міастенічному кризі.^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • скласти родовід;

 • визначити тип успадкування: аутосомно-домінантний, аутосомно- рецесивний, щеплений зі статтю та ін.;

 • розпізнавати фенотипічні ознаки спадкових хвороб.^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Сформувати у майбутнього лікаря відчуття відповідальності за долю хворого, виробити потребу в сумлінному ставленні до своїх професійних обов'язків.

Розкрити значення медичної генетики в розвитку нових напрямків спадкових захворювань.

Показати студентам необхідність знання методів медичної генетики в медико-генетичному консультуванні.

Висвітлення вкладу вітчизняних вчених в розвиток медичної генетики.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніБіологія

Методи медичної генетики
Нормальна анатомія

Будову ЦНС
Нормальна фізіологія

Будову та функціонування нервово-м’язевого синапсу
Гістологія

Гістологічну будову спинного та головного мозку
Фармакологія

Фармакологію проти судом­них засобів, ненаркотичних аналгетиків, сечогінних, гемостатиків, засобів що впливають на метаболізм мозку, засобів, що покращують мікроциркуляцію, засобів, що впливають на симпатичні та парасимпатичні відділи вегетативної нервової системи (бета- адреноблокатори, симпато -міметики, холіноблокатори та ін.), солі калію та кальцію.

Виписувати рецепти з розрахунком дози відповідно до віку дитини

Практичні заняття з нервових хвороб теми №1, 16

Методи діагностики спадкових захворювань
наступніАкушерство та гінекология

Діагностику токсикозів вагітності, патологічного предлежання плоду
Курс реаніматології та анестезіології

Принципи інтенсивної терапії при невідкладних станах (підтримка

дихання, серцево-судинної системи, кислотно-лужної рівноваги, ДВЗ-синдром).

Проводити серцево-легеневу реанімацію.

Проводити диференційну діагностику ком різної етіології.


^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання, які підлягають розбору та вивченню.


 1. Методи діагностики хромосомних захворювань.

 2. Що таке спадкова схильність?

 3. Показання до проведення амніоцентезу?

 4. Клінічна картина хромосомних захворювань(хвороба Дауна, синдром Шерешевського-Тернера та ін.)

 5. Етіологія та патогенез аміотрофій.

 6. Клініка аміотрофії Вердніга-Гофмана, Кугельберга-Веландера та ін.

 7. Діагностичні критерії м’язових атрофій.

 8. Етіологія, патогенез, рання діагностика міотонії Томсена.

 9. Етіологія, патогенез, рання діагностика міастенії та міастенічних синдромів.

 10. Форми міастенії.

ЗМІСТ ТЕМИ
^

Методи дослідження генетики людини.

 1. Клініко-генеалогічний метод. Сучасні аспекти, склад родовіду та його аналіз;

 2. Цито-генетичний метод:

 • метод аналізу хромосом;

 • статевий хроматин;

 1. Близнюковий метод;

 2. Антропогенетичні методи:

 • антропометрія;

 • дерматогліфіка;

 1. Імуногенетичний метод;

 • система крові АВ0;

 • Rh-фактор;

 1. Популяційно-генетичний метод;

 • закон Харді-Вайнберга;

 • розповсюдження алелей системи групи крові АВ0;

 • раси людини;

 • система шлюбів;

 • фактори, які впливають на зміни частоти генів в популяціх;

 1. Медико-генетичне консультування:

 • етапи консультування;

 • пренатальна діагностика;

 • планування родини.


Алгоритм дослідження хворого із спадковими захворюваннями екстрапірамідної, пірамідної та мозочкової систем


 • Збір скарг та анамнезу
зниження м'язової сили в кінцівках
порушення ходи, рухів
порушення координації рухів
термін появи перших симптомів
виявлення подібних захворювань у родичів хворого
перебіг захворювання
 • Клінічні дані
парези або паралічі
атонія м'язів
гіперрефлексія
гіперкінези
акінетико-ригідний синдром
атаксія
спастичність м'язів
 • Параклінічні дані
електроміографія
електроенцефалограма
вивчення каріотипу
магнітно-резонансна томографія
біохімічні методи дослідження^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6. 1.  Тривалість заняття – 2 години.


6.2.Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати, маніпуляційний кабінет, біохімічна лабораторія.


^ 6. 3. Матеріальне забезпечення заняття:

6. 3. 1. Наочні приладдя.

 • Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку;

 • Муляж спинного мозку.

 • Макропрепарати:

 • Макропрепарати головного мозку дорослого.

 • Макропрепарати головного мозку дитини.

 • Діафільми:

 • Медична генетика.

 • Таблиці:

 • Схеми будови великих півкуль (горизонтальний, фронтальний сагітальний зрізи);
 • Кафедральні відеофільми по спадковим захворюванням


6. 3. 2. Демонстрація хворих із спадковими захворюваннями:

 • М’язові атрофії;

 • Аміотрофії;

 • Міотонія Томсена;

 • Міастенія.^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

^ Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоєння теми.

Контроль вихідного рівня знань

1. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика спадкових захворювань:

1. М’язових атрофій

2. Аміотрофій

3. Міотонії Томсена

4. Міастенії

.L2Усне опитування

тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівняКартки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня
1-3 хв.


18 хв.

2.
^

Основний формування професійних вмінь та навичок


а) курація хворих

б) обговорення та оцін­ка результатів ку­ра­ції

в) вдосконалення мето­дик нев­рологічного до­слід­­ження при спадко­вих за­хворюваннях та хромосомних захворюваннях

г) вирішення ситуацій­них клінічних задач
L3


L3

L3


L3

Практичний тренінг


Практичний тренінг

Практичний тренінг


Практичний тренінг

Діагностичні алгоритми.

Хворі неврологіч-ного стаціо-нару.

Медичні карти стаціонарного хворого.50 хв.

3


Заключний


Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття


Домашнє завданняL3


Індивідуальний контроль практичних навичок. Вирішення нетипових професійних задач18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.

^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Які Ви знаєте методи діагностики хромосомних захворювань?

 • Якими ознаками характеризується хвороба Дауна?

 • З яких симптомів складається синдром Шерешевського –Тернера?

 • Які ви знаєте характерні симптоми міопатій?

 • Чи існує патогенетичне лікування при аміотрофіях?.

 • Які Ви знаєте міастенічні синдроми?


Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»


^ 7.2. Матеріали контролю заключного етапу.

(3-ій рівень засвоєння)

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)

 • Пропонуються симптомокомплекси різних пароксизмальних станів. Студенти повинні діагностувати захворювання та скласти план невідкладної допомоги.

 • Пропонуються дані додаткових методів дослідження (РЕГ, УЗДГ та ін.) при різних видах головного болю. Студенти повинні проаналізувати ці дані та зробити діагностичне заключення.

 • Пропонуються для аналізу різні види головного болю. Студенти повинні діагностувати захворювання та скласти план додаткових досліджень і лі­кування.

7.3. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів.

 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.


Література:

Основна:

Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1984. - 574с.

Бадалян Л.О.. Всеволожская Н.М. Руководство по неврологи раннего детского возраста. – К.:Здоров’я, 1980-526с.

Неотложная неврологическая помощь в детском воздасте: Пер с англ.. /Под ред. Дж.М.Пеллока, Е.К.Майера. – М.:Медицина, 1988

Конспекти лекцій.


Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996.– 320с.

Справочник по неврологии детского возраста/ Б.В. Лебедев, В.И. Фрейдков, Г.Г. Шанько и др. – М.: Медицина, 1996. – 448 с.


Додаткова:

 1. Детские болезни в вопросах и ответах /Под ред. Л Шеффер и др. – Практ. Мед.. – 1996, 320 с.

 1. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 2. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 3. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 4. Неотложная помощь в клинике нервных болезней /Под ред. П.В.Волошина.- К., 1987.

 5. Боголепов Н.К. Невропатология: Неотложные состояния. - М. «Медицина», 1967. – 289 с.

 6. Гусев Е.Й., Бурд Г.С. Федан А.Й. Интенсивная терапия при заболеваниях нервной системы. - 1979. – 132 с.

 7. Карлов В.А., Лапин А.А. Неотложная помощь при судорожних состояниях. - М.: «Медицина», 1982. – 154 с.

 8. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии.- М.: «Медицина», 1995. – 220 с.


Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи