\" Затверджено \" icon

" Затверджено "
Скачати 89.92 Kb.
Назва" Затверджено "
Дата15.07.2012
Розмір89.92 Kb.
ТипДокументи

" Затверджено "

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М. Савенка


“______” _______________ 200__ р.


Протокол № ______


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. ПашковськийМетодична розробка


ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 36


^ ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ.

ЗАХИСТ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ.

Навчальний предмет – нервові хвороби

^ Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІV курс,

Кількість годин - 2 години


Методичну розробку підготувала

доцент Кривецька І.І.


Чернівці – 200__

^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ

За підсумками вивчення курсу нервових хвороб найбільш важливим критерієм для оцінки знань та вмінь є курація і оформлення історії хвороби з обґрунтуванням топічного, клінічного та диференційного діагнозу, адекватного лікування та профілактики.
^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2. 1. Студент повинен знати:

 • етіологію і патогенез захворювання курованого хворого;

 • методику дослідження неврологічного статусу при цьому захворюванні

 • особливості дослідження неврологічного статусу у дітей різного віку;

 • обгрунтування клінічного діагнозу;

 • принципи сучасної патогенетичної та симптоматичної терапії даного захворювання;

 • основні принципи патогенетичних профілактичних заходів при даній патології.


^ 2. 2. Студент повинен оволодіти навичками:

 • збору скарг та анамнезу при захворюваннях нервової системи у дітей різного віку;

 • виявлення симптомів захворювання нервової системи;

 • розшифровки додаткових методів дослідження при захворюваннях нервової системи у дітей.
^ 2. 3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • діагностувати захворювання нервової системи;

 • оцінювати результати додаткових обстежень;

 • проводити диференційну діагностику захворювання нервової системи у конкретного хворого з іншими видами патології;

 • скласти схему лікування даного захворювання.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Розкрити перед студентами необхідність знань захворювань нервової системи, виявити можливості правильного клінічного мислення, вміння обгрунтувати клінічний діагноз, лікування, профілактику та ін.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

анатомія нервової системи
Клінічна фармакологія

препарати для лікування захво­рювання нервової системи хво­рого, курація якого проводи­лась
Попередні теми курсу нервових хвороб, на яких вивчалась топіч­на і клінічна діаг­нос­тика даного за­хворювання

топічні та клінічні синдроми ураження нервової системи при захворюванні куріруємого хворого

досліджувати симптоми ураження нервової системи


^ 5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Питання, які підлягають розбору та вивченню:

 1. Короткий розбір хворих, у яких проводилася курація з врахуванням обґрунтовано клінічної та диференціальної діагностики, вибору адекватного лікування та реабілітації.

 2. Помилки та недоліки, припущені в історіях хвороби.

 3. Реферати по патогенезу, діагностиці та клініці захворювань хворих, у яких проводилася курація.

 4. Нові досягнення в патогенезі, діагностиці, лікуванні та профілактиці по обговорюваним захворюванням.

 5. Заключна рецензія викладача по змісту та оформленню історії хвороби.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


6. 1. Тривалість заняття – 2 години

6. 2.  Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати.

6. 3. Матеріальне забезпечення заняття:

^ 6. 3. 1. Наочні приладдя.

 • Інструменти, прилади, таблиці, схеми лікування, дані ЕЕГ, РЕГ, ЕМГ та інших вспоміжних методів дослідження за тематикою обговорюваних захворювань


^ 6. 4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засво­єння

^ Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий етап

Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація за­сво­єння теми.

Контроль вихідного рівня знань

1. Етіологія і патогенез захворювання курованого хворого;

2. Методику досліджен­ня неврологічного статусу при цьому захворюванні;

3. Обгрунтування клінічного та топічного діагнозу, проведення диференційної діагностики;L 2Усне опитування по тематиці історій хвороби, що захищаютьсяСхеми історії хвороби
1-3 хв.


22 хв.
4. Принципи сучасної патогенетичної та симптоматичної терапії даного захворювання;

5. Основні принципи патогенетичних профілактичних заходів при даній патології.

2

^ Основний етап

формування профе­сійних вмінь та на­вичок шляхом опитування студента по різним розділам історії хвороби

L 3


Практичний тренінг


Схеми історії хвороби


50 хв.

3

^ Заключний етап

Підведення підсумків заняття

L 3
3-5 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ


7. 1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 1. Питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування, працездатності, прогнозу, профілактики по хворобі пацієнта, у якого проводилась курація.^ 7. 2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння)


Алгоритм дослідження хворого із захворюванням нервової системи

збір скарг
анамнез хвороби
загальний стан хворого
неврологічний статус
попередній діагноз
дані додаткових методів дослідження
диференційний діагноз
заключний діагнозЛітература:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1984. - 574с.

 2. Бадалян Л.О.. Всеволожская Н.М. Руководство по неврологии раннего детского возраста. – К.:Здоров’я, 1980-526с.

 3. Неотложная неврологическая помощь в детском воздасте: Пер с англ.. /Под ред. Дж.М.Пеллока, Е.К.Майера. – М.:Медицина, 1988

 4. Нервові хвороби. Підручник / За ред. О. Я. Яроша..– К.: Вища шк., 1993.– С. 414- 421.

 5. Михеев В. В., Мельничук Н. П. Нервные болезни.– 1985.– С. 446-474.

 6. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание .– СПб.: "Политехника", 1996.–320 с.

 7. Конспекти лекцій.

Додаткова:

 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– С. 426 - 455.

 2. Боголепов Н.К. Невропатология: Неотложные состояния. - М. «Медицина», 1967. – 289 с.

 3. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 4. Гусев Е.Й., Бурд Г.С. Федан А.Й. Интенсивная терапия при заболеваниях нервной системы. - 1979. – 132 с.

 5. Детские болезни в вопросах и ответах /Под ред. Л Шеффер и др. – Практ. Мед.. – 1996, 320 с.

 6. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 7. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия, физиология, клиника.– М.: "Вазар-Ферро", 1996. – 400 с.

 8. Додаткова література по захворюванню пацієнта, у якого проводилась курація.

 9. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 10. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999. – 624 с.

 11. Карлов В.А., Лапин А.А. Неотложная помощь при судорожних состояниях. - М.: «Медицина», 1982. – 154 с.

 12. Неотложная помощь в клинике нервных болезней /Под ред. П.В.Волошина.- К., 1987.

 13. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 14. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии.- М.: «Медицина», 1995. – 220 с.

Схожі:

\" Затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" Затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" Затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" Затверджено \" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\" Затверджено \" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\" Затверджено \" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\" Затверджено \" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\" Затверджено \" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\" Затверджено \" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\" Затверджено \" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\" Затверджено \" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи