Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 130.34 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір130.34 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М Савенка

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методична розробкаПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 13

Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку.


^ Навчальний предмет – нервові хвороби.

Медичний факультет,

Спеціальність ”педіатрія”, ІУ курс.

Зав. кафедри професор В. М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200__


1. Науково-методичне обгpунтувaння теми

Вивчення теми грунтується на освоєнні сучасних уявлень про діяльність кори мозку з позицій функціональної асиметрії його півкуль, тобто заміни доктрини домінантності лівої гемісфери головного мозку більш адекватною для практичної неврології концепцією функціональної асиметрії мозкових півкуль, що розширює поняття про динамічну локалізацію церебральних функцій та дає можливість виявити факти взаємозв'язків ідентичних кіркових апаратів зліва та справа в умовах патології (наприклад, при пошкодженні справа в зоні аналогічній центру Верніке виявлялися своєрідні зміни мови та ін.). Важливим є також вивчення основ топічної діагностики уражень окремих долей головного мозку.


^ 2. Навчальна мета

2.1.Студент повинен знати:

 • сучасні дані про функціональну асиметрію півкуль головного мозку та значенням її в діагностиці;

 • знати особливості неврологічних симптомів при ураженні гомологічних зон кіркових зон /мови, гнозису, праксису та ін./;

 • знати нові дані про функціональну асиметрію півкуль головного мозку та особливості прояву неврологічних порушень при пошкодженні правої та лівої гемісфер мозку.


^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • дослідження вищої нервової діяльності /пам’яті, мислення та ін./ та функції окремих долей головного мозку;

 • основи топічної діагностики ураження правої та лівої гемісфер мозку, а також синдромам ураження лобної, тім'яної, вискової та потиличної долі великого мозку.

^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • виявити порушення пам’яті;

 • виявити порушення мислення;

 • виявити порушення інтелекту;

 • діагностувати ураження лівої гемісфери мозку та її долей;

 • діагностувати ураження правої гемісфери мозку та її долей;

 • виявити порушення схеми тіла /анозогнозію, ауто-погнозію та ін. /.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Показати значення сучасних досягнень в області вивчення функціональної асиметрії півкуль головного мозку в різних аспектах /анатомо-фізіологічних, пато-психологічних, неврологічних та ін./ та їх вплив на формування психо-емоційних і інтелектуальних можливостей розвитку особистості в умовах сучасного широкого застосування психоелектронних засобів інформації, що потребує нових підходів до поняття етики та деонтології та ін.

4. Міжпредметна інтеграція

 • Нормальна анатомія – анатомія головного мозку;

 • Гістологія – цитоархітектоніка кори головного мозку;

 • Нормальна фізіологія – вчення про вищу нервову діяльність /І.П.Павлов, П.К.Анохін, Т.П.Крижанівський, Н.П.Бехтерева та ін./ головного мозку та формування пам'яті, мислення і інтелекту людини.

 • Пропедевтика дитячих хвороб – психічний розвиток дітей та його оцінка у різні вікові періоди.


^ 5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Синдроми ураження різних ділянок головного мозку.

Функціональна неоднорідність різних відділів великих півкуль визначає симптомокомплекси, характерні для її окремих долей.

Ураження лобової долі: в ділянці прецентральної звивини проявляється у вигляді моноплегії, геміплегії недостатності УІІ та ХІІ пар ЧМН по центральному типу, а подразнення цієї ділянки викликає фокальні судомні припадки (моторна джексонівська епілепсія). Ураження заднього відділу середньої лобової звивини (кірковий центр погляду) призводить до паралічу чи парезу погляду – неможливості спів дружнього повороту очних яблук в сторону, протилежну локалізації вогнища. У важких випадках очні яблука фіксуються в крайньому відведенні дивляться на вогнище. Подразнення цього центру викликає адверсивні судорожні припадки. Ураження моторного центру Брока в домінантній півкулі супроводжується розвитком моторної афазії, яка може супроводжуватися аграфією. Ураження передніх відділів верхньої лобової звивини призводить до лобної атаксії. Патологічні процеси в лобовій долі характеризуються хватальними феноменами, рефлексами орального автоматизму. Типовими є зміни психіки – лобна психіка, страждає цілеспрямованість психічних процесів, втрачається здатність до перспективного планування дій, виникають абулія, апатія, втрати ініціативи. Часто спостерігаються ейфорія, зниження самокритики, схильність до грубих жартів, неряшливість.

Ураження тім’яної долі. Ураження задньої центральної звивини проявляється анестезією поверхневої і глибокої чутливості за кірковим типом (моно-, геміанестезія, сенситивна геміатаксія), а подразнення – фокальною сенсорною джексонівською епілепсією (приступи оніміння, поколювання, парестезій у відповідних ділянках тіла). При уражені центрів сенситивного гнозиса виникають: астереогноз (у домінантній півкулі), аутотопагнозія (порушення схеми тіла) та анозогнозія (не впізнавання власного дефекту) (у субдомінантній півкулі). У випадку локалізації вогнища в ділянці центру прасиса (надкрайова звивина) – апраксія, центрів читання, письма та рахунку – алексія, аграфія, акалькулія відповідно.

Ураження скроневої долі в ділянці сенсорного центру мови (центр Верніке) призводить до сенсорної афазії, в ділянці кіркових центрів слуху (звивина Геля), смаку (острівок Рейля) та нюху (гіпокампальна звивина) - до слухової, смакової та нюхової агнозій або галюцинацій відповідно. При подразненні скроневих відділів кори можуть виникати порушення пам’яті, присмеркові стани, складні психомоторні автоматизми та приступи головокружіння. Ураження глибинних структур (зорові та мозочкові шляхи) проявляються геміанопсією, контра латеральною геміатаксією.

Ураження потиличної долі проявляється перш за все у вигляді зорових порушень. Можуть спостерігатись гомонімна геміанопсія, зорові галюцинації, зорова агнозія, агностична алексія, фотопсії, метаморфопсії, порушення зорової орієнтації, зниження зорової пам’яті. Крім того, може виникати контра латеральна атаксія (потилично-мостомозочковий шлях).


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2 години.

6.2.Місце проведення заняття – учбові кімнати, палати клініки, лабораторія.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття – історії хвороби, таблиці, слайди, рентгенограми, результати комп’ютерної томографії мозку (КТ) та МРТ мозку, відеофільми з клінічним розглядом тематичних хворих.

6.4. Етапи заняття:


^
Основні етапи та їх зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час


1

2

3

4

5

І. Підготовчий етап:

1.

 організація заняття;

 визначення навчальної мети та мотивація;

 контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок:

1. Заміна доктрини домінантності лівої гемісфери головного мозку більш адекватною для практичної неврології концепцією функціональної асиметрії мозкових півкуль.

2. Структура і функціональна організація кори, взаємозв'язок і взаємодія гомологічних кіркових зон /мови, гнозису, праксису та ін./ у нормі і при патології.

Поняття про єдину функціональну систему, яка здійснюється в межах лівої півкулі: переважно абстрактні розумово-аналітичні процеси; в межах правої півкулі - більш конкретні пізнавальні та просторово-орієнтовні функції.

3. Поняття про вищу нервову діяльність /І.П.Павлов, П.К.Анохін, Т.П.Крижанівсь-кий, Н.П.Бехтерева та ін./ головного мозку та формування пам'яті, мислення і інтелекту людини.

4. Значення концепції про функціональну асиметрію мозку в формуванні неврологічних синдромів ураження лівої та правої гемісфери мозку.

5. Взаємодія кори великих півкуль мозку з лімбічною системою і її роль в формуванні пам'яті, мислення, уваги, інтелекту, на­строю, емоційно-мотіваційних та адаптативних реакцій людини.

6. Психолого-фізіологічне та клінічне значення змін функці­ональної асиметрії кори головного мозку /або домінантності її/ у значної частини людей /правша - лівша - та амбідекстри /.

7. Анатомо-фізіологічні особливості лобної, вискової, тім'я­ної та потиличної долі головного мозку.

8. Методи дослідження вищої нервові діяльності:

- пам'яті / механічної, логічної/,

- мислення,

- інтелекту.

9. Синдроми ураження лівої півкулі мозку.

10. Синдроми ураження правої півкулі мозку.

11. Синдроми ураження лобної долі головного мозку /лівої та правої /.

12. Синдроми ураження вискової долі головного мозку /лівої та правої /.

13. Синдроми ураження тім'яної долі /лівої та правої /.

14. Синдроми ураження потиличної долі головного мозку /лівої та правої /.

15. Вікові особливості ураження різних відділів кори головного мозку.

 ІІ - ІІІ

Фронтальне опиту-вання, тестові завдан-ня, комп’ютерний тестовий контроль, клінічні задачі, табли-ці, слайди, рентге-нограми, результати комп’ютерної томо-графії мозку (КТ) та МРТ мозку, відео-фільми, муляжі: головного мозку стовбуру мозку, спин-ного мозку.

Макропрепарати: го-ловного мозку, спинного мозку,

стовбуру мозку.10 хв.

ІІ.

Основний етап
Формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу в басейні лівої та правої мозкової артерії, гострим порушенням мозкового кровообігу в правій та лівій задній мозковій артерії, пухлиною головного мозку, хворобою Альцгеймера – Піка (обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хворобі, складання плану додаткового обстеження);

б) обговорення та оцінка курації і конкретних питань клінічних і топічних особливостей діагностики, диференційної діагностики;

в) вирішення ситуаційних клінічних задач.


 ІІІ

Демонстрація хворих з діагнозами: гостре порушення мозкового кровообігу в басейні лівої та правої мозкової артерії, гостре порушення мозкового кровообігу в правій та лівій задній мозковій артерії, пухлина головного мозку, хвороба Альцгеймера - Піка.

Історії хвороби, амбулаторні карти хворих.

Оснащення: невроло-гічний молоточок, “німі” схеми.


60 хв.
Заключний етап:

 контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок

 Підведення загальних підсумків

Домашнє завдання

 ІІІ

 ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних задач. Атестація за комп’ютерною програмою.

10 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 • Морфофункціональні особливості асиметрії півкуль мозку.

 • Яка локалізація функцій лівої та правої півкуль мозку?

 • Які Ви знаєте порушення вищої нервової діяльності?

 • Які Ви знаєте симптоми порушення функції кори правої гемісфери мозку?

 • Які симптоми ураження лівої та правої лобної долі?

 • Які симптоми ураження лівої та правої тім’яної долі?

 • Які симптоми ураження лівої та правої вискової долі?

 • Які симптоми ураження лівої та правої потиличної долі?

 • Основні синдроми ураження лімбічної системи.
^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).


Граф логічна структура

Діагностична характеристика кіркових порушень”

^ Локалізація ураження

Симптоми ураження

1. Ураження лобної долі домінантної півкулі.

Моторна афазія, лобна атаксія, параліч погляду, хватальний феномен, лобна психіка.

2. Ураження тім’яної долі

Апраксія, астереогноз, алексія, аграфія, анестезія, акулькулія, аутотопогнозія та ін.

3. Ураження вискової долі домінантної півкулі мозку.

Сенсорна афазія, алексія, амнестична афазія, слухова, смакова та нюхова агнозія та ін.

4. Ураження потиличної долі

Зорові галюцинації, зорова агнозія, гомонімна геміанопсія, фотопсії, метаморфопсії та ін.

5. Ураження передньої центральної звивини.

Паралічі, парези кінцівок, моторна джексонівська епілепсія.

6. Ураження задньої центральної звивини.

Анестезія поверхневих видів чутливості на протилежній половині тіла, порушення глибокої чутливості на цій же стороні, сенсорна джексонівська епілепсія контрлатерально вогнищу ураження
^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження півкуль головного мозку. Студенти повинні описати виникаючу невро­логічну симптоматику;

 • Пропонується симптомокомплекс порушення функції півкуль головного мозку. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику та визначити вогнище ураження;

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.).


7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.
 • Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: ООО „МЕДпресс”,1998. – 576 с.

 2. Булахова Л.А. и соавт. Детская психоневрология. – К.: Здоров’я, 2001.– 496 с.

 3. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977.

 4. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. М., 1996. – 248 с.

 5. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии.- Киев., “Здоров’я”, 1996, -

110 с.

 1. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. - Киев, 214 с.

 2. Сандрыгайло Л.И. Анатомо – клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології/. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи