Методична розробка icon

Методична розробка
НазваМетодична розробка
Дата15.07.2012
Розмір68.2 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200___ р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський


Методична розробка

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ позааудиторної РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТЕМА № 14


РОЛЬ ОСТЕОХОНДРОЗУ ТА ДИСКОЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ КОРІНЦЕВИХ ТА СПИНАЛЬНИХ СИНДРОМІВ

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку підготував

доцент, к.м.н. І.І.Кричун


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Захворювання периферичної нервової системи складають за статистичними даними різних країн близько 8-10% всієї захворюваності та до 50% всіх захворювань нервової системи. Сама розповсюджена клінічна форма захворювань периферичної нервової системи – це радикуліти (попереково-крижові та шийно-плечові). В останні роки досить переконливо було показано, що найбільш частою причиною розвитку радикулітів та спинальних синдромів (в 80-90%) є дегенеративні зміни хребта типу остеохондрозу. Тому знання патоегенезу та клінічних проявів остеохондрозу хребта необхідне лікарю будь-якої спеціальності для профілактики та грамотного лікування цієї розповсюдженої патології.

^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:


2.1. Знати:

 • етіологію та патогенез остеохондрозу;

 • поняття деформуючого спондільозу, спондилоартрозу та дискозу;

 • методи діагностики дегенеративних змін хребта;

 • рентгенологічні ознаки остеохондрозу, спондільозу, спондилоартрозу та дискозу;

 • методи лікування дегенеративних захворювань хребта.

2.3. Вміти:

 • діагностувати дегенеративні зміни хребта;

 • проводити диференційну діагностику остеохондрозу, спондільозу, спондилоартрозу та дискозу

 • проводити диференційоване лікування та профілактику дегенеративних змін хребта.


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Рентгенологія та радіологія

Рентгендіагностику захворювань хребта

Діагностувати на рентгенівських знімках дегенеративні зміни хребта

Травматологія та ортопедія

Етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування дегенеративних захворювань хребта

Призначати диференційоване лікування остеохондрозу

Тема № 19 курсу нервових хвороб “Захворювання периферичної нервової системи”

Етіопатогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику радикулопатій

Діагностувати радикулопатії

Нормальна анатомія

Анатомія хребців, міжхребцевих дисків та в цілому columna vertebralis


3.2. ЗМІСТ ТЕМИ
^

Тезиси змісту теми


Остеохондроз хребта – це первинно виникаючий дегенеративний процес в міжхребцевих дисках з вторинними реактивними та компесаторними змінами в кістково-зв’язковому апараті хребта.

Розвиток остеохондрозу хребта пояснюють інволютивною теорією фізіологічного зношування хребта. Окрім цього варто враховувати і генетичні фактори - уроджену слабість і дефекти розвитку дисків та зв’язкового апарата, роль гормональних і обмінних факторів, що приводять до змін колагенових структур тканин, а також і роль екзогенних факторів (мікротравми, інфекції, інтоксикації тощо).

Найбільш поширена класифікація остеохондрозу грунтується на морфологічному принципі:

 1. Міжхребцевий остеохондроз:

 1. внутрішні зміни міжхребцевих дисків дегенеративно-дистрофічного характеру зі зберіганням стабільності або розвитком нестабільності рухового хребцевого сегмента;

 2. зміщення межхребцевих дисків з виникненням їх протрузій або пролапсів у просвіт хребцевого каналу;

 3. передні і бічні протрузії та пролапси дисків;

 4. центральні пролапси дисків (грижа Шморля);

 5. рубцеві зміни міжхребцевих дисків та навколишніх тканин як заключна фаза дегенеративно-дистрофічних процесів, що в ряді випадків призводить до розвитку фіброзного анкілозу рухового хребцевого сегмента.

 1. Реактивні зміни хребта:

 1. деформуючий спондильоз (крайові кісткові розростання тіл хребців);

 2. спондилоартроз - зміни в суглобах хребта;

 3. дегенеративні зміни кісткових і міжкісткових зв'язок.

Найбільш частою клінічною формою є остеохондроз попереково-крижового відділу. Клінічна картина його складається з наступних синдромів: 1) больового; 2) монорадикулярного; З) полірадикулярного і 4) синдрому стиснення корінців кінського хвоста.

Велике значення в діагностиці остеохондрозу хребта з неврологічними проявами мають параклінічні методи дослідження (рентгенологічні, оглядові та з контрастуванням, дослідження ліквору, методи функціональної діагностики). Особливе місце серед них займає рентгенологічне дослідження.

Рентгенологічне дослідження при остеохондрозі має також значення для вияснення можливих вторинних впливів змін в хребті на спинний мозок, корінці та судини, а також для виключення пошкоджень хребта іншої етіології – аномалії розвитку, пухлини, метастази тощо. Слід зазначити що не існує прямих кореляцій між вираженістю дегенеративних змін в хребті та клінічними проявами.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:


 1. Що включається в поняття “дегенеративні зміни хребта”?

 2. Яка етіологія остеохондрозу хребта?

 3. Які вторинні зміни в хребцях виникають внаслідок розвитку дегенеративних змін у фіброзному міжхребцевому кільці?

 4. Який основний додатковий метод діагностики дегенеративних змін хребта?

 5. Які рентгенологічні зміни спостерігаються при остеохондрозі хребта?

 6. Які основні неврологічні ускладнення остеохондрозу хребта?

 7. В яких відділах хребта найбільш часто розвиваються дегенеративні зміни?

 8. Які основні принципи профілактики розвитку дегенеративних змін у хребті?

 9. Які основні принципи лікування остеохондрозу хребта та його неврологічних проявів?

 10. Які неврологічні прояви дегенеративних змін хребта Ви знаєте?


Б. Тести для самоконтролю:


Пропонуються тестові завдання зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с.»


^ В. Задачі для самоконтролю:


Пропонуються задачі для розв'язання зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.
^

 Тематика НДРС


 • Рентгенологічна диференційна діагностика дегенеративних захворювань хребта.


3.4.  Рекомендована література:


Основна:

 1. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 2. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 3. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 4. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 486 с.

Додаткова:

 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 3. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 4. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 5. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 6. Самосюк И. 3., Лысенюк В. П., Лиманский Ю. П. и др. Нетрадиционные методы диагностики и терапии.– К.: "Здоров'я", 1994.– 235 с.

 7. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 8. Тагер И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. - М.: "Медицина", 1983. – 207 с.

 9. Попелянский Я.Ю. Вертеброгенные заболевания нервной системы (Руководство для врачей и студентов). – Казань: Из-во Казанского университета, 1974. – 282 с.


Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи