Протокол № icon

Протокол №
Скачати 67.65 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір67.65 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор В. М. Пашковський
Методична розробка
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТЕМА: № 21


Експрес-діагностика порушень свідомості


Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку склала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вивчення теми направлено на засвоєння критеріїв визначення ступеня та характеру порушення свідомості, які суттєво впливають на вибір адекватної тактики лікування і своєчасність госпіталізації хворого.

^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

2.1. Знати:

 • патофізіологію свідомості;

 • етіологію порушень свідомості;

 • механізми порушення свідомості;

 • класифікацію порушень свідомості ( А.Н. Коновалов, 1982);

 • шкалу ком Глазго ( Л.Б. Ліхтерман, 1993);

 • типи порушення дихання;

 • зіничні реакції при розладах свідомості.


2.2. Вміти:

 • діагностувати порушення свідомості;

 • діагностувати ступінь порушення свідомості;

 • досліджувати поля зору;

 • досліджувати зіничні реакції.


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

3.1.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

Будова головного мозку та спинного мозку
Гістологія

Гістологічна структура півкуль головного мозку, та стовбура мозку
Нормальна фізіологія

Фізіологія вищої інтегративної діяльності головного мозку
Медична психологія

Поняття свідомості, критерії ясності свідомості

Визначити стан свідомості хворого


^ 3.2. Зміст теми:

Класифікація порушення свідомості (А. Н. Коновалов, 1982):

оглушення (помірне або глибоке): Майже постійна сонливість, часткова або повна дезорієнтація у місці, часі, ситуації, уповільнені та односкладні відповіді на запитання ("так", "ні"), часто персеверації, швидка виснажливість, інструкції виконує не повністю, млявий, гіпомімічний, знижена критика, часто ретроантероградна амнезія. Рефлекси (корнеальні, зіничні, на біль та ін.) збережені. Серцево-дихальних порушень частіше всього немає.

Сопор: Відсутня свідомість, мовний та мімічно-мануальний контакт неможливий. При болючих подразненнях - захисні рухи рукою, стогін, страждальні гримаси, вимовляє незрозумілі звуки, безтямно відкриває очі на біль, на звук. Іноді є автоматизовані рухи, вимовляє окремі слова. Зіничні, корнеальні, ковтальні, кашльові і. глибокі рефлекси збереженні. Порушення тазових функцій. Життєві функції збережені або помірно порушені.

^ Кома помірна: Відсутність реакцій на будь-які зовнішні подразнення ("непробудженість"), крім сильних больових з появою захисних рефлексів (згинання або розгинання кінцівок), тонічні судоми з генералізацією їх або горметонія. Захисні реакції не координовані (на відміну від сопора, де вони координовані), очі на біль не відкриває. Зіничні та корнеальні рефлекси частіше збережені, сухожильні рефлекси підвищені, з'являються рефлекси орального автоматизму і ступневі патологічні знаки. Порушення тазових функцій. Дихання та серцево-судинна діяльність без значних відхилень.

Кома глибока: Ті ж зміни (стан "непробудженості"), що і при помірній комі, але відсутні реакції навіть на сильні больові подразники, спонтанні рухи, з'являється гіпо-арефлексія, менінгеальні симптоми, коливання м'язового тонусу від децеребраційної ригідності до м'язової гіпотонії, відсутній контроль за тазовими функціями, дихання поверхневе, значне порушення серцево-судинної діяльності.

^ Кома позамежна: Катастрофічний стан. Мідріаз, очні яблука нерухомі, тотальна арефлексія, дифузна м'язова атонія, найгрубіші розлади дихання (ритму, частоти або апноє) та серцевої діяльності (падіння артеріального тиску, тахікардія, аритмія тощо).

Для визначення ступеня порушення свідомості та прогнозу ЧМТ використовують відому в світі шкалу ком Глазго (ШКГ) (Лихтерман Л.Б. й соавт., 1993), що грунтується на сумарній бальній оцінці 3 показників:

1) відкривання очей; 2) рухові розлади; 3) мовні розлади.

^ Відкривання очей: спонтанне відкривання очей (4 бали); відкривання очей на звук (3); відкривання очей на больові подразники (2); відсутність відкриван­ня очей на будь-які подразники (1).

^ Рухові розлади: активні рухи, які виконуються за вказівкою (6 балів); локалізація болю — рухи в кінцівках спрямовані до місця подразника з метою його усунення (5); нормальні згинаючі рухи (4); патологічне згинання (3); збережені тільки розгинальні рухи (2);

відсутні всілякі реакції (1).

^ Мовні реакції: вільна розмова (5 балів); вимова ок­ремих фраз (4); вимова окремих фраз у відповідь на больові подразники, вказівку або спонтанно (3); незро­зумілі звуки у відповідь на подразнення або спонтанно (2); відсутність мови у відповідь на подразнення (1).

Отже, сума балів для кількісної оцінки стану свідо­мості у постраждалих з ЧМТ варіює від 15 (макси­мум) до 3 (мінімум).

Ясна свідомість відповідає 15 балам ШКГ, помірне приглушення —13-14 балам, глибоке приглушення — 11-12, сопор — 8-10, помірна кома — 6-7, глибока кома — 4-5 і термінальна кома — 3.


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення свідомості?

 2. Патофізіологія свідомості.

 3. Перерахуйте критерії ясноті свідомості?

 4. Етіологія та механізм порушення свідомості

 5. Класифікація порушення свідомості.

 6. Які дані загального обстеження можуть допомогти?

 7. Значення рогівкового рефлексу та зіничних реакцій для діагностики.

 8. Типи дихальних порушень при розладах свідомості.

 9. Офтальмоскопічне дослідження при розладах свідомості.

 10. Дослідження реакцій очей на подразнення вестибулярного апарата.

Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника “Вінничук С.М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с.”

В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.


Література:

Основна:

 1. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 3. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 4. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 5. Михеев В.В. Нервнне болезни.- М.: Медицина,1966.- 437 с.

 6. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 7. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 8. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

 9. Самуельс М. Неврология /Пер. с англ. - М., Практика, 1997. – 640с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические сиидромы.- М.: Медицина,1966.- 510 с.

 4. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 5. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 6. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 7. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 8. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології /.- Чернівці, 1995.-87 с.Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи