Протокол № icon

Протокол №
Скачати 75.76 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір75.76 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

“______” _______________ 200___ р.

Протокол № ______________Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський
Методична розробка


ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВТЕМА № 25

СТАН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ АЛІМЕНТАРНИХ ТА ХАРЧОВИХ ТОКСИКОІНФЕКЦІЯХ


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку склала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Аліментарні інтоксикації та харчові токсикоінфекції, внаслідок широкої розповсюдженості і тенденції до зростання, особливо в теплий період року, є однією з найбільш актуальних медичних і соціально – економічних проблем.

Ботулотоксин є найсильнішою природною отрутою: смертельна доза для людини складає біля 0,3 мкг. А оскільки він має спорідненість до мотонейро-нів рухових ядер і передніх рогів спинного мозку, то причиною летальних наслідків є бульбарний синдром, розлади дихання та параліч серця

^ 2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ.

2.1. Студент повинен знати:

 • будову пірамідної і вегетативної нервової системи та ядер черепно-мозкових нервів;

 • функції пірамідної, вегетативної нервової системи та черепно-мозкових нервів та синдроми їх ураження;

 • визначення аліментарних інтоксикацій та харчових токсикоінфекцій;

 • етіологію та патогенез аліментарних інтоксикацій та харчових токсикоінфекцій;

 • клінічні симптоми аліментарних інтоксикацій;

 • клінічні симптоми харчових токсикоінфекцій (ботулізму);

 • методи діагностики аліментарних інтоксикацій та харчових токсикоінфекцій;

 • лікування аліментарних інтоксикацій та харчових токсикоінфекцій;

2.2. Студент повинен вміти:

 • виявляти симптоми ушкодження периферичного рухового нейрону та ядер черепно-мозкових нервів;

 • діагностувати аліментарні інтоксикації;

 • діагностувати харчові токсикоінфекції з визначенням клінічних форм;

 • диференціювати харчові токсикоінфекції з міастенією, інфарктом стовбура мозку, бульбарною формою поліомієліту, отруєннями;

 • надавати невідкладну допомогу хворим з аліментарними інтоксикаціями та харчовими токсикоінфекціями.


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

3.1.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

ПопередніНормальна анатомія

Будова пірамідної, вегетативної нервової системи та черепно-мозкових нервів

Гістологія

Гістологічна структура стовбуру мозку будова передніх рогів спинного мозку
Нормальна фізіологія

Фізіологія дихання, травлення та серцево-судинної діяльності
Інфекційні хвороби

Епідеміологія, етіологія, патогенез, клініка та лікування аліментарних інтоксикацій та харчових токсикоінфекцій

Патологічна анатомія

Морфологічні зміни в нервовій тканині при дії токсинів (ботулотоксину); морфологічні критерії енцефаліту, радикуліту, невриту

Діагностувати енцефаліт, неврит, радикуліт в мікропрепараті

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методика дослідження травної та серцево-судинної системи

Вміти досліджувати травну та серцево-судинну систему


^ 3.2. Зміст теми:

Харчові отруєння розвиваються при вживанні їжі, інтенсивно забрудненої мікроорганізмами або їхніми токсинами, а також недоброякісних харчів з домішками отруйних речовин органічної і неорганічної природи.

В разі отруєння недоброякісними продуктами захворювання класифікується як аліментарна інтоксикація. Якщо захворювання розвивається внаслідок попадання в організм продуктів, забруд­нених мікроорганізмами або їхніми токсинами, то воно визначає­ться як аліментарна токсикоінфекція.

^ Аліментарні інтоксикації носять звичайно гострий характер, зустрічаються частіше влітку і можуть проявлятися в легкій, се­редній і тяжкій формах через 2—12 год. після вживання їжі. Лег­кий ступінь харчового отруєння проявляється у вигляді гастро­ентериту: біль у животі, нудота, понос, загальне нездужання, по­мірний головний біль. Середній і тяжкий ступені можуть протікати в холероподібній дизентерійноподібній або тифоподібній формі. При цьому відмічається інтенсивний головний біль, нудота, по­вторне багатократне блювання, судороги, марення, сопорозний і навіть коматозний стан, падіння артеріального дихання, слабість серцевої діяльності.

^ Аліментарні токсикоінфекції частіше викликаються паличками ботулізму, стафілококом, кишковою або паратифозною паличкою, а також їхніми токсинами, що попадають в їжу.

Найбільш тяжкою формою аліментарних токсикоінфекцій є ботулізм. Ботулізм спостерігається звичайно у зв'язку з вжи­ванням продуктів, приготовлених на запас в домашніх умовах без дотримання відповідних технологічних режимів. Паличка боту­лізму поселяється звичайно на м'ясі, рибі, м'ясних і рибних про­дуктах. Хвороба починається гостро, після короткого інкубаційно­го періоду (6—30 год.).

Перші ознаки захворювання: загальна слабкість, нездужання, втомлюваність м'язів, спрага, сухість в роті, блювання, запор (по­нос рідко). Неврологічна симптоматика при ботулізмі свідчить про ураження мозкового стовбура. Першими ознаками цього ура­ження бувають подвоєння в очах, птоз, розширення зіниць, параліч акомодації. Дуже швидко до цих симптомів приєднуються пору­шення ковтання, мови, голосу, а також зниження зору.

Порушення свідомості при ботулізмі не описано.

Ураження довгастого мозку може обумовити розлад дихання і смерть від паралічу дихального центру. Смерть при ботулізмі може настати від паралічу серця або діафрагми. При сприятливому завершенні неврологічна симптоматика може спостерігатися від 4 до 15 днів і більше.

Лікування.

Призначають промивання шлунка 3—5 % роз­чином натрію гідрокарбонату, 0,2 % розчином танину і 0,05 % розчином калію перманганату, очищувальну клізму, внутрішньо­венне введення 20 мл 40 % розчину глюкози, 5 % розчину глюко­зи і ізотонічного розчину натрію хлориду крапельне внутрішньо­венне по 500 мл; серцеві засоби, дихальні аналептики. При бо­тулізмі рекомендується внутрішньом'язове введення сироватки типу А1, В і Є в зв'язку з різними антигенними властивостями паличок ботулізму (6 типів).

При тяжкій формі ботулізму вводять 10000—15000 МО сиро­ватки типу А1, 5000 МО — типу В і 15 000 МО — типу Є.

Введення сироватки повторяють залежно від тяжкості стану хворого.

^ 3.3. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Дати визначення аліментарних інтоксикацій та харчових токсикоінфекцій.

 2. Охарактеризувати клінічну картину легкої, середньої та важкої форм аліментарних інтоксикацій.

 3. Який інкубаційний період ботулізму?

 4. Ураження яких черепно-мозкових нервів домінує в клініці ботулізму?

 5. Які клінічні форми ботулізму ви знаєте?

 6. Чи виникають у хворих з ботулізмом розлади свідомості?

 7. Чим пояснюється поява при ботулізмі кератитів, назофарингітів?

 8. Чим пояснюється поява при ботулізмі затримки сечі та закрепи?

 9. На що направлена лабораторна діагностика і коли здійснюють забір крові?

 10. Які заходи включає невідкладна допомога при ботулізмі?

Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника “Вінничук С.М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с.”

В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

Література:

Основна:

 1. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 3. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 4. Михеев В.В. Нервние болезни.- М.: Медицина,1966.- 437 с.

 5. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические сиидромы.- М.: Медицина,1966.- 510 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е изд.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи