Протокол № icon

Протокол №
Скачати 62.01 Kb.
НазваПротокол №
Дата15.07.2012
Розмір62.01 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

“______” _______________ 200__ р.
Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор В. М. Пашковський
Методична розробкаСАМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТЕМА № 4

БУДОВА КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА КОРИ МОЗКУ


Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність „Медична психологія”


Методичну розробку підготувала

к.мед.н., асистент І.І. Білоус


Чернівці – 200__ 1. ^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вивчення теми грунтується на освоєнні сучасних уявлень про діяльність кори мозку з позицій функціональної асиметрії його півкуль, тобто заміни доктрини домінантності лівої гемісфери головного мозку більш адекватною для практичної неврології концепцією функціональної асиметрії мозкових півкуль, що розширює поняття про динамічну локалізацію церебральних функцій та дає можливість виявити факти взаємозв'язків ідентичних кіркових апаратів /зліва та справа/ в умовах патології /наприклад, пошкодження справа в зоні аналогічній центру Верніке виявлялися своєрідні зміни мови та ін. /. Важливим є також вивчення основ топічної діагностики уражень окремих долей головного мозку.


2. НавчальнІ ЦІЛІ

2.1.Знати:

 • будову кори головного мозку, анатомо-функціональні принципи розділення кори великих півкуль, цитоархітектонічні поля та динамічну локалізацію функцій в корі мозку;

 • цитоархітектонічні поля, які відіграють провідну роль в реалізації функцій моторної (експресивної) та сенсорної (імпресивної) мови і клінічні прояви їх пошкоджень;

 • цитоархітектонічні поля, які відіграють провідну роль в реалізації праксису та види порушення цілеспрямованої діяльності людини;

 • цитоархітектонічні поля, які відіграють провідну роль в реалізації гностичної функції людини та види її порушень;

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку, які відіграють провідну роль в реалізації письма, читання, рахунку, орієнтації у власному тілі та види їх порушень.2.2. Вміти:

 • виявити порушення пам’яті;

 • виявити порушення мислення;

 • виявити порушення інтелекту;

 • діагностувати ураження лівої гемісфери мозку та її долей;

 • діагностувати ураження правої гемісфери мозку та її долей;

 • виявити порушення схеми тіла /анозогнозію, аутотопагнозію та ін. /.^ МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):


Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

Будова півкуль головного мозку
Гістологія

Будова кори головного мозку та цитоархітектоніка
Нормальна фізіологія

Локалізація функцій в корі головного мозку, синдроми уражень півкуль головного мозку

Визначити домінантну півкулю головного мозку у людини


^ 3.2. ЗМІСТ ТЕМИ

Цитоархітектонічні особливості будови різних ділянок кори великого мозку складаються з ширини поперечника кори та її окремих шарів, розмірів клітин, плотності їх розположення в різних шарах, вираженості горизонтальної та вертикальної ісчерченості, розділення окремих шарів на підщари, якихось специфічних особливостей будови даного поля та ін.. Ці особливості лежать в основі розділення кори великого мозку на області, підобласті, поля та підполя .

Важливим критерієм для класифікації областей та полей є закономірності їх розвитку в онто- та філогенезі. Еволюційний підхід, який був успішно застосований для вивчення цитоархітектоніки кори великого мозку, дозволив сформулювати сучасну класифікацію полей кори великого мозку. Бродман розділив всю кору головного мозку людини по цитоархітектонічним ознакам на 11 областей, а ці області на 52 поля:

 1. постцентральна область – поля 1, 2, 3, 43;

 2. прецентральна область – поля 4, 6;

 3. лобна область – поля 8, 9, 10, 11, 12, 44, 45, 46, 47;

 4. область островку – поля 13, 14, 15, 16;

 5. тімяна область – поля 5, 7, 39, 40;

 6. вискова область – поля 20, 21, 22, 36, 37, 38, 41, 42, 52;

 7. потилична область – поля 17, 18, 19;

 8. поясна область – поля 23, 24, 25, 31, 32, 33;

 9. ретроспленіальна область – поля 26, 29, 30;

 10. гіпокампова область – поля 27, 28, 34, 35, 48;

 11. нюхова область – поле 51, нюховий туберкулум та периамигдалярна область.^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

 1. Які ви знаєте цитоархітектонічні поля лобної долі?

 2. Які ви знаєте цитоархітектонічні поля тім’яної долі?

 3. Які ви знаєте цитоархітектонічні поля вискової долі?

 4. Які ви знаєте цитоархітектонічні поля потиличної долі?

 5. Яка локалізація функцій лівої та правої півкуль мозку?

 6. Які Ви знаєте порушення вищої нервової діяльності?

 7. Які Ви знаєте порушення кори правої гемісфери мозку?


Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника “Вінничук С.М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с.”


В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.
 • Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М., 1998. – 607 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977.

 3. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. М., 1996. – 248 с.

 4. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии.- Киев., “Здоров’я”, 1996, - 110 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. - Киев: “Здоров’я”. - 214 с.

 6. Сандрыгайло Л.И. Анатомо – клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології/. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи