«затверджено» icon

«затверджено»
Скачати 75.42 Kb.
Назва«затверджено»
Дата15.07.2012
Розмір75.42 Kb.
ТипДокументи


« ЗАТВЕРДЖЕНО »

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М. Савенка

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № ______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методична розробка
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


ТЕМА № 5

РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет,

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку склала

к.мед.н., асистент І.І. Білоус


Чернівці – 200__
^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Для встановлення правильного неврологічного діагнозу дуже часто недостатньо вивчити скарги, анамнез та неврологічний статус. Тому на сучасному етапі розвитку медичної науки для підвищення рівня діагностики широко використовуються рентгенологічні методи дослідження, результати яких в більшості випадків дозволяють судити про патогенез та про синдроми пошкодження нерво­вої системи, а також про нозологічну форму захворювання. Знання студентами методів рентгенологічного обстеження неврологічних хворих допоможе їм правильно орієнтуватися в виборі лікування.


^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1. Знати:

 • Краніографія (оглядова, спеціальна):

 • пряма, бокова, передня;

 • спеціальна: аксіальна, задня, передня, пірамідки вискової кістки (по Стенверу), соскового відростка ( по Шюмеру-Майєру), знімок орбіт по Резе.

 • Спондилографія (із 34 хребців 24 рухомих, сполучених 23 хребтовимим дисками, між С1 та С2 – диск відсутній);

 • Контрастні методи інтракраніальної патології (ПЕГ, ПВЕГ, КТ, ЯМР, ангіографія, цистернографія та ін.) в залежності від локалізації процесу та нозологічної форми захворювання;

 • Діагностичні критерії ангіографії, в тому числі 4 рівні колатерального кровообігу;

 • Спинальна ангіографія;

 • Сучасні уявлення про комп’ютерну діагностику при пошкодженні головного мозку;

 • Метод магнітно-резонансної томографії (МРТ) в діагностиці вогнищевих пошкоджень мозку (пухлин та ін.);

 • Позитронна емісійна томографія (ПЕТ) – визначення регіонарного церебрального метаболізму та ін..

2.2. Вміти:

 • Визначити діагностичне значення краніографії;

 • Визначити особливості патології хребта методом спондилографії;

 • Правильно оцінити дані контрастних методів дослідження (ПЕГ, ПВЕГ, міелографії, цистернографії та ін.) в залежності від локалізації процесу та нозологічної форми захворювання;

 • Провести аналіз каротидної та спинальної ангіографії;

 • Визначити діагностичні критерії КТ, МРТ та ПЕТ;

 • Обгрунтувати використання рентгеноконтрастних методів дослідження в клінічній діагностиці судинних, туморозних, інфекційних та інших захворювань головного та спинного мозку і хребта.^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліни

Знати

Вміти

Нормальна анатомія

Анатомія черепа, хребта, головного та спинного мозку.

Медична фізика

Поняття про рентгенівське проміння.
Медична радіологія та рентгенологія

Рентгенологічні дослідження черепа, хребта, головного та спинного мозку.

Вміти аналізувати краніограми та спонділограми в різних проекціях, ангіограми, пневмоенцефалограми та ін.


3.2.Зміст теми

 1. Рентгенодіагностика, комп'ютерна томографія, ангіографія, пневмоенцефалографія. Оглядова краніо- та спондилографія, діагнос­тичні можливості, основні види патології /гіпертензійний синдром, кальцифікація, краніостеноз, тріщини, остеохондроз, грижі дисків, деформуючий сподильоз, грижі дисків, спондилолістез, анкілозуючий спондилоартрит. Контрастні методи дослідження: пневмоенцефало­графія, вентрикулографія, ангіографія /тотальна, селективна/. Пневмоенцефалографія - показання, діагностичні можливості. Демонстрація рентгензнімків. Kомп’ютepнa томографія /КТ/, методика дослідження та діагностичне значення при різних захворюваннях головного та спинного мозку.

 2. Магнітно-резонансна томографія /МРТ/ методика досліджен­ня та діагностичне значення.

 3. Радіонуклідні методи дослідження: гамма-енцефалографія, позитронна емісійна томографія, їх діагностичне значення.

 4. Варіанти змін краніограм:

 • руйнування вершини піраміди;

 • холестеатоми з відкладанням солей кальцію (деструкція верхньої частини пірамідки вискової кості);

 • хвороба Педжета (системне пошкодження кісток);

 • краніографічна діагностика остеоміеліта, актиномікоза, сифілісу та туберкульозу кісток черепа (наявність деструктивних вогнищ, секвестрів та ін.).

Варіанти змін спондилограм:

 • спіна біфіда;

 • люмбалізація;

 • сакралізація;

 • блокування, злиття хребців (повне або часткове, відсутність диску), с-м Кліппель-Фейля;

 • мікроспондильоз;

 • спондилолістез;

 • подовження поперекових відростків (С7-Д1);

 • спондильоз (старіння організму);

 • остеохондроз (випрямлення, зниження висоти диску, остеофіти та ін.) в залежності від локалізації процесу та нозологічної форми.

 • Спондильоз (кальцинація повздовжньої звя’зки та ін.):

 • анкілозуючий старечий гіперостоз;

 • фіксуючий лігаментоз (хвороба Форстьє);

 • спондилоартроз (звуження щілини, остеофіти та ін.).

 • Запальні захворювання:

 • туберкульозний спондиліт;

 • інфекційний спондиліт.

 • Пухлини хребта.^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

 1. В яких випадках використовуються спеціальні методи краніографії?

 2. Діагностичні критерії спондилографії при вертеброгенній патології

 3. Можливості ангіографії в діагностиці судинної патології мозку.

 4. КТ діагностика пухлин та судинних захворювань головного та спинного мозку.

 5. МРТ – критерії діагностики різних захворювань (туморозних, судинних та ін.).

 6. Використання ПЕТ в діагностиці судинних захворювань мозку.

 7. Оцінка даних КТ, МРТ, ПЕТ в діагностиці неврологічних захворювань.


Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »


^ В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі для розв'язання зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.;

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.;

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.Література:

Основна:

 1. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.- 327 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.: Медицина, 1988.- 638 с.

 3. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.- 495 с.

 4. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”, 1987.- 231 с.

 6. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа, 1988. - 319 с.

 7. Сандригайло Л.И. Вспомогательные методы диагностики в невропатологии и нейрохирургии.- Минск: Вышэйшая школа,1986.- 270 с.

 8. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 9. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:


 1. Агте Б.С. Методы исследования в невропатологии. – К.:Здоров’я,1981.-110 с.

 2. Виничук С.М. Неинвазивные методы исследования в клинике нервных болезней. – Киев, 1995. – 91 с.

 3. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 4. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 5. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические сиидромы.- М.: Медицина,1966.- 510 с.

 6. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997. - 216 с.

 7. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.-320 с.

 8. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів /. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 9. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 10. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології /.- Чернівці, 1995.-87 с.

Схожі:

«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
«затверджено» icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
«затверджено» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
«затверджено» iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
«затверджено» iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
«затверджено» iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
«затверджено» iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
«затверджено» iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи