«затверджено» icon

«затверджено»
Скачати 118.11 Kb.
Назва«затверджено»
Дата15.07.2012
Розмір118.11 Kb.
ТипДокументи


« ЗАТВЕРДЖЕНО »

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С. М. Савенка

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № ______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

професор В. М. Пашковський


Методична розробка
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТЕМА № 6


ЕЛЕКТРОДІАГНОСТИКА І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ


Навчальний предмет - нервові хвороби.

ІV курс, медичний факультет, 2 години

спеціальність “Медична психологія”


Методичну розробку склала

к.мед.н., асистент І.І. Білоус


Чернівці – 200__


^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Для встановлення правильного неврологічного діагнозу дуже часто недостатньо вивчити скарги, анамнез та неврологічний статус. Тому на сучасному етапі розвитку медичної науки для підвищення рівня діагностики широко використовуються електрофізіологічні методи дослідження, результати яких в більшості випадків дозволяють судити про патогенез та про синдроми пошкодження нерво­вої системи, а також про нозологічну форму захворювання. Знання студентами методів електрофізіологічного обстеження неврологічних хворих допоможе їм правильно орієнтуватися в виборі найбільш ефективних додаткових досліджень в кожному конкретному випадку.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

2.1. Студент повинен знати:

 • реоенцефалографія (РЕГ), діагностичні критерії при використанні диференційної кривої по методиці І.В.Соколової та співавторів (1977, 1982);

 • електроміографія (ЕМГ), глобальна та локальна. Патологічні зміни ЕМГ при різних захворюваннях (4 типи змін ЕМГ);

 • електроенцефалографія (ЕЕГ): варіанти діагностичних змін при різних захворюваннях (пухлини, епілепсія та ін.);

 • Ехо-ЕГ – діагностичні критерії;

 • диференційно-діагностичні критерії електрофізіологічних досліджень, їх діагностична оцінка, в тому числі в оцінці ефективності лікування;

 • діагностичне значення УЗДГ (лінійної та об’ємної) при судинних захворюваннях мозку.


^ 2.2. Студент повинен вміти:

 • проаналізувати РЕГ-дані у судинних хворих;

 • оцінити патологічні ЕМГ при різних захворюваннях (4 типи змін ЕМГ);

 • визначити варіанти діагностичних ЕЕГ при різних захворюваннях (епілепсія, пухлини та ін.);

 • Ехо-ЕГ в діагностиці пухлин головного мозку та черепномозкових травм та ін.;

 • визначити диференційно-діагностичні критерії електрофізіологічних досліджень;

 • діагностичне значення УЗДГ (об”ємної та лінійної) при судинних захворюваннях;

 • парвильно використати електрофізіологічні дослідження при обгрунтуванні топічного та клінічного діагнозу.


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисціплінарна інтеграція)


Дисципліни

Знати

Вміти

Медична фізика

Закони електродинаміки (закон Ома та ін.)

Поняття про рентгенівське проміння.

Закон Допплера.
Нормальна фізіологія

Закон поляризації біологічних мембран.

Поняття про реобазу.
^ 3.2. Зміст теми:

 1. Електроенцефалографія. Методика накладання електродів, записи з допомогою моно- та біполярних відведень. Основні компонен­ти ЕЕГ: альфа- та бета-ритм, альфа-індекс, повільні хвилі /дельта- та бета-хвилі/, пароксизмальна судомна активність, "пік-хвилі". Функціональна ЕЕГ: реакція на світло, засвоєння ритмів, гіпервентиляцію, фармакологічні проби. Демонстрація ЕЕГ хворих з супратенторіальними пухлинами головного мозку, епілепсією, гострим порушенням мозкового кровообігу, гіпоталамічним синдромом. Діагностичне значення ЕЕГ.

 2. Електроміографія. Методика реєстрації ЕМГ. Локальна ЕМГ /голкові електроди/, глобальна ЕМГ, частотна та амплітудна ха­рактеристика. Типи ЕМГ: 1, 2а, 2б, 3 та 4. Зміни ЕМГ при ураженні передніх рогів спинного мозку, передніх корінців нервів, пірамід­ного шляху та екстрапірамідної системи. Демонстрація ЕМГ. Діагностичне значення.

 3. Ехоенцефалографія. Методика реєстрації. Аналіз ехоенцефалограм - початковий та кінцевий комплекси. Серединне М-ехо. До­даткові комплекси. Демонстрація ехоенцефалограм хворих з субдуральними гематомами та пухлинами головного мозку. Діагностичне значення ЕхоЕЕГ.

 4. Реоенцефалографія. Методика реєстрації РЕГ. Аналіз реоенцефалограми: анакрота, катакрота, амплітуди, систолічної хвилі, інцізура, дикротичний зубець; співвідношення часу підйому анакроти до тривалості всієї хвилі. Типи РЕГ: 1. нормальна РЕГ, 2. ва­ріанти РЕГ по гіпер- та гіпотонічному типу, 3. гіпотонічний або гіпертонічний, 4.ригідний /склеротичний/, 5. застійний, 6. дезорганізований тип РЕГ. Функціональні проби - форсовані повороти голови. Фармакологіч­ні проби. Демонстрація РЕГ хворих з різною судинною патологією головного мозку. Діагностичне значення РЕГ даних.

 5. ^ Ультразвукова допплерографія /ехопульсографія/ артерій мозку та магістральних артерій голови. Принципи методики та ана­лізу. Демонстрація пульсограм внутрішньої сонної артерії та хреб­тової артерії в нормі та патології, значення їх в діагностиці.

 6. ^ Електродіагностика, хронаксіметрія. Методика та аналіз. Дослідження електрозбудливості м’язів у здорових та хворих. Част­кова та повна реакція переродження, повна втрата електрозбудливос­ті, їх прогностичне значення.

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ

нормальні патологічні
Види коливань альфа бета дельта тета гострі хвилі піки
Частота (Гц) 8-13 14-30 1-3 4-7 одиничні, комплекси
Амплітуда (МкВ) 50-100 7-14 7-100 7-100  100 100
Область задні передні дифузні – під час сну локальні, дифузні

реєстрації відділи відділи локальні – вогнищеве

ураженя

міжпівкульна асиметрія

поява повільних хвиль в стані неспання

варіанти патології поява гострих хвиль, піків, комплексів гостра хвиля-повільна хвиля

відсутність засвоєння ритму

локальні зміни електричної активності


ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЯ


1 тип – часті мінливі коливання (норма)

2 тип – рідкі ритмічні коливання (передньорогові пошкодження)

3 тип – залпи частих коливань (при гіперкінезах)
^

Типи кривих


4 тип – низькоамплітудні коливання при міопатіях

5 тип – біоелектичне мовчання (при млявих паралічах)

ЕХОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ^ Основні компоненти початковий комплекс середне М-ехо кінцевий комплекс


РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ


Лобно-сосковидне


О^ СНОВНІ ВІДВЕДЕННЯ

Потилично-сосковидне


Форма хвилі

Амплітуда хвилі

ПОКАЗНИКИ КРИВОЇ

Додаткові хвилі на нисхідній частині
^

Час розповсюдження пульсової хвиліЗакруглена (норма)

Гостра (гіпотензія)

Ф^ ОРМА ХВИЛІ

Аркоподібна (гіпертонус)

Дугоподібна при лікворній гіпертензії


нормальний

спастичний

атонічний

Т^ ИПИ КРИВИХ

ригидний

застійний

дезорганізований


Професійний алгоритм аналізу електроенцефалограми


^ Послідовність дій

Вказівки

Визначення варіанту відведення ЕЕГ
Виявлення альфа ритму (частота 8-13/с, амплітуда – до 100 мкВ, звичайно домінує в потилично-тім’яних ділянках)

Необхідно визначити його частоту, амплітуду, ділянки розповсюдження, симетричність

Виявлення бета ритму (частота 14-34/с, амплітуда – до 10 мкВ, звичайно домінує в лобно-скроневих ділянках)

Необхідно визначити його частотно-амплітудні характеристики, ділянки розповсюдження, симетричність

Виявлення ділянок зниженої функціональної активності кори (наявність повільних хвиль – дельта (1-3/с) та тета (4-7/с)

Визначити їх амплітуду, півкулю в якій вони реєструються та зони розповсюдження

Виявлення судомної активності та ознак ірітації кори чи серединних структур

Визначити наявність та зони реєстрації гострих хвиль, піків, комплексів гостра хвиля-повільна хвиля, пік-повільна хвиля. Необхідно відмітити їх амплітуду, частоту, періодичність появи.

Провести аналіз змін електричної активності головного мозку при функціональних навантаженнях (гіпервентиляція, проба на засвоєння ритму та ін.)

Звернути увагу на появу патологічних коливань при функціональних пробах, визначити їх тривалість та ділянки розповсюдження. Звернути увагу на наявність чи відсутність засвоєння ритму.

На основі вищевикладеного зробити висновок про тип ЕЕГ (нормальний, дизритмічний) та виявлені патологічні зміни (фокус зниженої функціональної активності, ознаки ірітації серединних структур мозку, підвищення судомної готовності та ін.)


Професійний алгоритм візуального аналізу реоенцефалограми


^ Послідовність дій

Вказівки

Визначення типу відведення (FM – фроно-мастоідальне, OM – окціпіто-мастоідальне)

Для цього звернути увагу на позначку на РЕГ-кривій

Визначення правої-лівої сторони

На РЕГ-кривій повинна бути вказівка з якої сторни записана крива

Візуальна оцінка форми кривої:

Визначення амплітуди кривої

Необхідно порівняти амплітуду лівої та правої сторони

Визначення форми вершини кривої

Закруглена (норма), гостра (гіпотензія), аркоподібна (гіпертонус), двогорбова (при лікворній гіпертензії)

Визначення форми катакроти

Випукла при лікворній гіпертензії, затрудненні венозного віддтоку з черепа

Аналіз дикротичного зубця на катакроті

Посередині катакроти (норма), змішений доверху (підвищення судиного тонусу), зміщений донизу (зниження судинного тонусу)

Аналіз наявності на катакроті додаткових хвиль

Наявність додактових хвиль свідчить про затрудення венозного відтоку з порожнини черепу^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

 1. Діагностичне значення РЕГ з використанням диференційної кривої (І.В.Соколова та співавтори, 1982).

 2. Типи змін ЕМГ при різних захворюваннях.

 3. Ехо-ЕГ в діагностиці пухлин та судинних захворюваннях мозку.

 4. Варіанти ЕЕГ змін при різних захворюваннях (епілепсія, пухлини та ін.) та їх діагностичне значення.

 5. УЗДГ (об’ємна, лінійна), значення в діагностиці.

 6. Використання електрофізіологічних досліджень для оцінки ефективності лікування та прогноз.


Б. Тести для самоконтролю:

Пропонуються тестові завдання зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »


В. Задачі для самоконтролю:

Пропонуються задачі зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.;

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.;

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.Тематика НДРС

 • Візуальна і математична розшифровка РЕГ в хворих судин­ною патологією головного мозку;

 • Дослідження судорожної активності на ЕЕГ в хворих епі­лепсією по архівним даним;

 • Електроенцефалографічні особливості ішемічних та геморагічних інсультів.


Література:


Основна:


 1. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.: Медицина, 1988.- 638 с.

 2. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.- 495 с.

 3. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 4. Ромодинов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 5. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 6. Сандригайло Л.И. Вспомогательные методы диагностики в невропатологии и нейрохирургии.- Минск: Вышэйшая школа,1986.- 270 с.

 7. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:


 1. Агте Б.С. Методы исследования в невропатологии. – К.:Здоров’я,1981.-110 с.

 2. Виничук С.М. Неинвазивные методы исследования в клинике нервных болезней. – Киев, 1995. – 91 с.

 3. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 4. Панченко Д.И., Мачерет Е.Л. Эхоенцефалография в невропатологии. – К. :Здоров’я, 1975. - 110 с.

 5. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 6. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 7. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 8. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 9. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології /.- Чернівці, 1995.- 87 с.

Схожі:

«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
«затверджено» iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
«затверджено» icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
«затверджено» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
«затверджено» iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
«затверджено» iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
«затверджено» iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
«затверджено» iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
«затверджено» iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи