Б. В. Костів, В. Б. Біліщук icon

Б. В. Костів, В. Б. Біліщук
Скачати 136.2 Kb.
НазваБ. В. Костів, В. Б. Біліщук
Дата15.07.2012
Розмір136.2 Kb.
ТипДокументи
Б. В. Костів, В. Б. Біліщук


Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі


КУРСОВА РОБОТА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Кафедра методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції


Б. В. Костів, В. Б. Біліщук


Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі


КУРСОВА РОБОТА


Івано-Франківськ

УДК

ББК

К – 37


Рецензент:

Стрілецький Ю. Й. канд. техн. наук, доц. кафедри методів і приладів контролю якості і сертифікації продукції ІФНТУНГ


^ Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № 15 від 15.12.р.)


Костів Б. В.

К – 37 Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі: Курсова робота. / Б. В. Костів, В. Б. Біліщук – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, . – с.


МВ 02070855– –


Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів спеціальності "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 – бакалавр з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи.


Рецензент: канд. техн. наук Стрілецький Ю. Й.


Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № від р.)


© Костів Б. В.,

© ІФНТУНГ,

ЗМІСТ

ВСТУП 5

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 6

2 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 6

3 СТРУКТУРА І ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 8

4 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 8

^ 5 ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 11

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

1. Додаток 1 15ВСТУП


Використання персональних комп’ютерів є однією з дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності "Приладобудування".

Останнім часом існує тенденція до автоматизації вимірювань фізичних величин за допомогою автоматизованих комплексів, до складу яких входять персональні комп’ютери. Крім різних автоматизованих комплексів розробляється велика кількість приладів для проведення вимірювань, що дозволяють зберігати результати контролю в пам’яті самого приладу, а потім передавати їх на персональний комп’ютер для обробки. З метою створення інтерфейсу зв’язку приладів з персональним комп’ютером для персональних комп’ютерів розробляється спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє обробляти дані та керувати приладом або автоматизованою системою.

Наведене підкреслює актуальність вивчення студентами мов програмування для розроблення програмного забезпечення. Важливим є оволодіння теоретичним матеріалом з даної дисципліни і набуття студентами практичних навичок розроблення програмного забезпечення для персонального комп’ютера.

Теоретичний матеріал дисципліни "Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі та технічній діагностиці" передбачає наявність у студентів знань з дисциплін "Інформатика" та "Мікропроцесори в ЕОМ". Навички, набуті у ході виконання курсової роботи можуть бути використані при виконанні дипломних проектів та у майбутній професійній діяльності.

^ 1МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота є самостійно виконуваною і відповідно оформленою творчою роботою студента з вирішення конкретного практичного завдання з дисципліни на основі набутих теоретичних знань з фундаментальних і загальноінженерних дисциплін.

Виконання курсової роботи ставить за мету набуття навиків:

 • засвоєння мови програмування Object Pascal для створення програмного забезпечення;

 • з розроблення алгоритмів роботи програми для персонального комп’ютера;

 • проектування інтерфейсу створюваного програмного забезпечення;

 • розроблення тексту програми на мові Object Pascal для вирішення поставленої задачі.

Завданням курсової роботи є комплексне вирішення питань створення програмного забезпечення на мові Object Pascal в середовищі Delphi 7. При цьому студенти самостійно вирішують таке коло питань:

 • розроблення алгоритму функціонування програмного забезпечення;

 • створення графічного інтерфейсу розробленого програмного забезпечення;

 • розроблення тексту програми на мові Object Pascal;

 • відлагоджування розробленого програмного забезпечення.

^ 2ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Вихідним документом для виконання курсової роботи є завдання, яке видають студентові не пізніше, ніж через тиждень від початку семестру, в якому виконується робота.

Завдання на курсову роботу видає керівник курсової роботи згідно тематики курсових робіт, яку затверджують на засіданні кафедри.

Керівник курсової роботи узгоджує із студентом календарний план роботи на весь період її виконання з зазначенням конкретних термінів завершення окремих розділів.

Графік консультацій керівника курсової роботи затверджується на засіданні кафедри і доводиться до відома студентів через тиждень від початку навчального семестру.

Студент представляє керівнику роботи свої підготовлені рішення по роботі. Керівник розглядає представлені матеріали, дає зауваження з обсягу і суті виконаної роботи та виявлених у ній помилок і недоробок. До розробки наступного розділу роботи студент приступає після узгодження з керівником виконаного попереднього розділу.

У випадку невиконання графіка керівник інформує про це завідувача кафедри. Якщо графік не виконується внаслідок причин, зумовлених змістом розв’язуваних задач (наприклад, отримання практично неможливих для проведення інженерних розрахунку) за погодження з керівником завдання на виконання курсової роботи можна скоректувати, про що робиться запис у змісті завдання з підписом керівника роботи.

За прийняті у курсовій роботі рішення, достовірність всіх даних у ній відповідає студент — автор роботи.

Курсову роботу студенти виконують, як правило, в кабінетах курсового проектування або в спеціально виділених аудиторіях.

Дату захисту курсової роботи призначає керівник, затверджують на засіданні кафедри і доводять до відома студентів не пізніше ніж за десять днів до захисту. У склад комісії з приймання курсової роботи входить не менше двох викладачів кафедри, які призначаються розпорядженням по кафедрі.

Завершену та оформлену курсову роботу студент підписує і подає керівнику, який після перевірки і схвалення його підписує з відповідним висновком про допуск студента до захисту роботи.

Захист відбувається шляхом усного викладення суті виконаної роботи (3–5 хв.) і відповіді на запитання членів комісії. Для відповіді на запитання, які стосуються конкретних даних, студентові дозволяється користуватись розрахунково-пояснювальною запискою.

^ 3СТРУКТУРА І ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота повинна обов’язково містити пояснювальну записку загальним обсягом 18–25 аркушів формату А4. В окремих випадках при значному обсязі розроблюваних питань декільком студентам може формулюватися одна комплексна тема курсової роботи. При цьому кожному з них видається завдання з переліком конкретних питань, які підлягають індивідуальному опрацюванню.

Пояснювальна записка орієнтовно повинна містити:

 1. титульний аркуш (1 арк.);

 2. завдання на курсову роботу (1 арк.);

 3. анотацію (1 арк.);

 4. зміст (1 арк.);

 5. вступ (1–2 арк.);

 6. основні розділи (10–15 арк.);

 7. висновки (1–2 арк.);

 8. перелік літературних джерел (1 арк.);

 9. додатки (1 і більше арк.).

В основних розділах повинна бути відображена суть виконаної студентом роботи. Назви основних розділів:

 1. Аналіз алгоритмів і візуальних компонентів для створення програми.

 2. Розроблення алгоритму роботи програми.

 3. Розроблення графічного інтерфейсу програми.

 4. Розроблення тексту програми.

 5. Відлагоджування програми.

В перших чотирьох розділах наводять аналіз використання візуальних і невізуальних компонентів середовища Delphi 7 для розроблення програмного забезпечення, алгоритм його функціонування, здійснюють опис графічного інтерфейсу розробленого програмного забезпечення в середовищі Delphi 7 і тексту програми на мові Object Pascal.

^ 4ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1Титульний аркуш


Титульний аркуш студент повинен оформляти разом із керівником роботи на бланку (формату А4 ГОСТ 2.301), виконаному друкарським способом і заповнювати креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304) або за допомогою ПЕОМ.

4.2Завдання на курсову роботу


Завдання на курсову роботу оформляє студент разом із керівником роботи на бланку, виконаному друкарським способом. Заповнений бланк завдання, підписаний керівником і студентом, є підставою для виконання курсової роботи.

4.3Анотація


Анотація призначена для ознайомлення з курсовою роботою і повинна містити коротку характеристику виконаної роботи обсягом не більше 500 слів. В анотації коротко подаються відомості про об’єм курсової роботи, призначення розробленого програмного забезпечення. В кінці анотації вказуються ключові слова.

Анотація повинна бути розміщена в пояснювальній записці після завдання на роботу і виконана на сторінці аркуша формату А4 (ГОСТ 2.301) без рамки і основного напису.

4.4Зміст


Зміст пояснювальної записки оформляють на окремих аркушах і розміщують після анотації. У змісті мають бути наведені порядкові номери і назви розділів, підрозділів, додатків із зазначенням номерів сторінок, на яких їх наведено. Перша сторінка змісту є першою сторінкою пояснювальної записки. Перша і наступні сторінки пояснювальної записки повинні мати основні написи за ГОСТ 2.104.

4.5Вступ


У вступі необхідно в стислій формі описати призначення розробленого програмного забезпечення, його характерні особливості, які необхідно врахувати в процесі розроблення. Також вказуються актуальність теми курсової роботи, формулюють мету і задачі, які необхідно досягти. Обсяг 1–2 стор.

4.6Вказівки до виконання першого розділу курсової роботи


В даному розділі студент на основі аналізу літератури здійснює аналіз типових алгоритмів, які використовують для розроблення програмного забезпечення. На основі зробленого аналізу студент повинен вибрати алгоритм, який він в подальшій роботі удосконалює з метою вирішення поставленого завдання. Також в даному розділі студент здійснює аналіз візуальних і невізуальних компонентів середовища Delphi 7, які можуть бути використані для створення програмного забезпечення. Обсяг розділу 3–6 стор.

4.7Вказівки до виконання другого розділу курсової роботи


В другому розділі студент повинен навести удосконалений алгоритм роботи програмного забезпечення і здійснити його опис. Рекомендується привести алгоритм роботи програмного забезпечення у вигляді блок-схеми. Обсяг розділу 2–3 стор.

4.8Вказівки до виконання третього розділу курсової роботи


В даному розділі студент здійснює опис графічного інтерфейсу програми, приводить перелік візуальних компонентів, які він використав для створення графічного інтерфейсу програми і пояснює яким чином він здійснив настроювання цих візуальних компонентів в діалозі Object Inspector. Обсяг розділу 2–3 стор.

4.9Вказівки до виконання четвертого розділу курсової роботи


В даному розділі студент приводить опис тексту програми і пояснює які оператори він використав для її написання на мові Object Pascal. Рекомендується в розділі робити вставки частин тексту програми, які описують в даному Розділі. повний текст програми розміщують в додатку до пояснювальної записки. Обсяг розділу 4–6 стор.

4.10Вказівки до виконання п’ятого розділу курсової роботи


В даному розділі приводиться опис допущених помилок, які зробив студент при розробці тексту програмного забезпечення і методи, якими ці помилки були виправлені. Обсяг розділу 1–3 стор.

4.11Висновки


У висновках необхідно навести короткі висновки щодо виконаної роботи і результатів, отриманих у курсовій роботі. У цьому розділі вказують раціональні і самостійні рішення, які були використані при розроблені програмного забезпечення.

4.12Перелік літературних джерел


Перелік джерел, на які є посилання в пояснювальній записці, наводять у кінці тексту пояснювальної записки на окремому аркуші. Бібліографічні описи в переліку подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку літературних джерел повинні відповідати номерам посилань у тексті пояснювальної записки.

У списку використаних джерел необхідно навести перелік тих літературних джерел, які були використані в процесі роботи над курсовою роботою.

4.13Додатки


У додатки модулі з текстом програми на мові Object Pascal. У випадку розроблення складної блок-схеми пояснення алгоритму роботи розробленої програми рекомендується цю блок схему привести в додатках а не в третьому розділі.

^ 5ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1Текстова частина


Пояснювальну записку курсової роботи оформлюють за допомогою принтера ПЕОМ українською мовою на аркушах паперу формату А4 шрифтом 14. Умовні позначення фізичних величин (наприклад U, Uвих, IК, PК, R) виконуються в редакторі формул або курсивом.

Оформлення пояснювальної записки повинно відповідати вимогам ГОСТ 2.105, серед яких є обов’язковою наявність рамки і основного напису на кожній сторінці. Відстань між рядками тексту повинна становити 8–10 мм (27–32 рядки на сторінці). Відстань від рамки до границь тексту повинна бути: початок рядка — 5 мм, кінець рядка — не менше 3 мм. Абзаци в тексті треба починати з відступом рівним 15–17 мм. Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту відповідно до верхньої або нижньої ліній рамки повинна бути не менше
5 мм. Внизу кожної сторінки в основному надпису проставляється номер сторінки і шифр пояснювальної записки, який містить умовне позначення документа (КР), скорочену назву спеціальності (ПБ), дві останні цифри залікової книжки, групи цифр з двох і трьох нулів і код документа (ПЗ), наприклад КР.ПБ-28.00.00.000 ПЗ (28 — дві останні цифри залікової книжки).

Назви кожного розділу виконуються великими літерами, а назви підрозділів починаються з великої літери. Кожний розділ повинен починатися з нової сторінки і мати порядковий номер, який вказують перед назвою розділу. Вступ, висновки, перелік літературних джерел не нумерують. В заголовках розділів і підрозділів переноси в словах не допускаються і крапок в кінці заголовків не ставлять. Після заголовків розділів і підрозділів перед початком викладення їх тексту залишають інтервал, рівний двом рядкам тексту. Такий самий інтервал залишають в кінці тексту перед назвою наступного розділу. Назви розділів розташовують по центру, а назви підрозділів пишуть з абзацного відступу. Текст сторінки не повинен закінчуватись назвою наступного підрозділу.

5.2Рисунки


Рисунки виконують за допомогою принтера на окремих аркушах і вкладають у текст пояснювальної записки у вигляді наступної сторінки після першого посилання на цей рисунок. На одному аркуші можна виконувати не більше двох рисунків. Суміщення рисунка і тексту пояснювальної записки на одній сторінці не допускається.

Рисунки повинні мати назву, яку розміщують під рисунком. За необхідності між рисунком і його назвою розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Назва рисунка починається зі слова "Рисунок…", далі наводять його номер і через коротке тире назву. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка в цьому розділі.

5.3Формули


Формули виконують в редакторі формул та розташовують після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Формули повинні нумеруватися числами, які записують на рівні середини висоти формули праворуч у круглих дужках на відстані 10 – 15 мм від краю рамки. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою. Посилання у тексті на порядкові номери формул подають у дужках.

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, що встановлені відповідними стандартами.

Пояснення символів, що входять до формули, повинні бути наведені безпосередньо під формулою, якщо вони раніше не були пояснені в тексті пояснювальної записки. Пояснення кожного символу потрібно давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення повинен починатися словом "де" без відступу з абзацу.

Написання літер у формулах і рівняннях повинно відповідати стандарту ГОСТ 2.304.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Стандарт підприємства. Курсовий і дипломний проект. Вимоги до змісту та оформлення. СТП 02070855-03-99 – Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 1999. – 72с.

 2. Тейксейра С., Пачеко К. Borland DELPHI 6. Руководство разработчика.: Пер с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. — 1120с.

 3. Хомоненко А., Гофман В., Мещеряков Е., Никифоров В. Delphi 7. – СПб.: БХВ–Петербург. 2004. – 1216 с.

 4. Бобровский С. Delphi 7: Учебный курс. – СПб.: Питер. 2003. – 680 с.

 5. Карпов Б. DELPHI: специальный справочник. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.: ил.

 6. Глинський Я. М. Паскаль. Turbo Pascal. Delphi: Навчальний посібник. – Львів: Деол., СПД Глинський, 2003 – 144 с.

 7. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ–Петербург, 2005 – 288 с. 1. Додаток 1


Тематика курсових робіт

 1. Розроблення програмного забезпечення для обчислення швидкого перетворення Фур’є.

 2. Розроблення програмного забезпечення для роботи із звуковою картою персонального комп’ютера.

 3. Розроблення програмного забезпечення для обчислення взаємокореляційної функції двох сигналів.

 4. Розроблення програмного забезпечення для пошуку меж об’єкта на цифровому зображенні.

 5. Розроблення програмного забезпечення для роботи із базою даних результатів неруйнівного контролю.

 6. Розроблення програмного забезпечення для розрахунку електричної схеми підсилювача.

 7. Розроблення програмного забезпечення для розрахунку електромагнітної сумісності приладів.


УДК

Завідувач кафедри "Методи та

прилади контролю якості і

сертифікації продукції" І. С. Кісіль


Голова навчально-методичного

об’єднання

спеціальності “Прилади та системи

неруйнівного контролю” І. С. Кісіль


Член експертно-рецензійної

комісії університету М. Й. Федорів


Нормоконтролер Г. Я. Онуфрик


Інженер 1 категорії Г. М. Мацюк


Рекомендовано методичною радою університету© Костів Б. В.,

© ІФНТУНГ,


Схожі:

Б. В. Костів, В. Б. Біліщук iconКовальчук Л. Я., І. К. Ветер, С. Я. Костів
Вибір об'єму реконструкції при атеросклеротичній оклюзії термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи