О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення icon

О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення
Скачати 67.53 Kb.
НазваО. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення
Дата15.07.2012
Розмір67.53 Kb.
ТипДокументи

УДК: 616.718.4 – 018 – 001.28 – 092.9


Бумейстер В.І., Болотна І.В., Маркевич О.В.


ДИНАМІКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕПІФІЗАРНОГО ХРЯЩА І ДІАФІЗА ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ

ЗА ДІЇ НИЗЬКИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ


Каф. анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету (зав. каф. доктор медичних наук, професор Сікора В.З.)


РЕЗЮМЕ: У дослідах на білих лабораторних щурах-самцях вивчали вплив малих доз радіації на епіфізарний хрящ та діафіз плечової кістки. Виявлено порушення епіфізарного роста та структури плечової кістки. Ступінь змін залежить від величини дози.

^ КЛЮЧОВІ СЛОВА: Низькі дози радіації, епіфізарний хрящ, діафіз, плечова кістка.


Бумейстер В.И., Болотная И.В., Маркевич Е.В.

Каф. анатомии человека медицинского института Сумского государственного университета

Название статьи:

Динамика морфометрических показателей эпифизарного хряща и диафиза плечевой кости крыс при воздействии низких доз облучения

Резюме: В эксперименте на белых лабораторных крысах-самцах изучали воздействие малых доз радиации на эпифизарный хрящ и диафиз плечевой кости. Выявлены нарушения эпифизарного роста и структуры плечевой кости. Степень изменений зависит от величины дозы.

Ключевые слова: Низкие дозы радиации, эпифизарный хрящ, диафиз, плечевая кость.


Bumeister V.I., Bolotna I.V., Markevich O.V.

Sumy State University, Medical Institute

^ THE TITLE OF THE ARTICLE:

Dynamics of morphometric parameters of epiphyseal cartilage and the diaphysis of the humerus of rats under influence of low doses of irradiation

SUMMARY: In experiment on white laboratory rats male studied affecting of small radiation doses on the epiphyseal cartilage and the diaphysis of humerus. The degree of change depends on the dose.

^ KEY WORDS: low doses of radiation, epiphyseal cartilage, diaphysis, humerus


ВСТУП

В умовах сьогодення вивчення ефектів малих доз радіації стало одним з найважливіших напрямків медико-біологічних та еколого-морфологічних досліджень. Це пов'язано з підвищенням радіаційного фону в багатьох регіонах України, в тому числі на Сумщині спостерігається підвищення його на 15-20% [2]. Сучасна література достатньо широко висвітлює вплив малих доз радіаії на різні органи і тканини, однак майже відсутні відомості про вплив цих факторів на кісткову тканину, зокрема на довгі трубчасті кістки [6, 7]. Тому дослідження впливу малих доз опромінення на плечову кістку є актуальною науковою проблемою в сучасних несприятливих екологічних умовах.


^ МЕТА РОБОТИ

В умовах експерименту вивчити структурну перебудову дистального епіфізарного хряща та середини діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення.

^ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Експеримент проводився на 24 білих лабораторних щурах-самцях масою 150-180г, які знаходилися в стаціонарних умовах віварію. Досліди проводилися з дотриманням міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), а також згідно до "Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных" [4, 5].

Усі тварини були розподілені на 4 групи по 6 щурів в кожній: І група – інтактні, які знаходились в звичайних умовах віварію, ІІ групу одноразово опромінювали на апараті "ROCUS" в дозі 0,1 Гр, ІІІ та ІV групи – відповідно в дозах 0,2 та 0,3 Гр.

Через місяць після експерименту тварин декапітували під ефірним наркозом, видаляли плечові кістки та фіксували їх у 10% розчині нейтрального формаліну, проводили декальцінацію в розчині Трилону Б протягом двох місяців, зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації та заливали в парафін. На санному мікротомі виготовляли зрізи товщиною 5-7 мкм і забарвлювали гематоксиліном, еозином та за Ван-Гізоном. Отримані препарати дистального епіфізарного хряща та середини діафіза плечової кістки вивчали за допомогою світлового мікроскопа "ОLIMPUS" з цифровою відеокамерою та пакетом прикладних програм "Видео Тест 5.0" та "SEO Image Lab 1.0". Зображення зберігали на вінчестері з подальшим друком кольорових ілюстрацій.

^ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

При дослідженні епіфізарного хряща за дії опромінення 0,1 Гр не виявлено суттєвих змін порівняно з контрольною групою тварин. Структура індиферентного хряща представлена хаотично розташованими в міжклітинній речовині хондроцитами середнього розміру. Зона проліферуючих клітин у ширину не змінюється. В цьому місці розташовані хондроцити клиноподібної форми, що утворюють так звані "монетні стовбчики". В них спостерігаються багаточисленні фігури мітозів. Має місце незначне зниження числа нових клітин на заміну відмерлих біля діафізарної поверхні епіфізарного хряща. Не змінені також зони дифінітивного хряща, деструкції та остеогенеза, адже мають вигляд як і у інтактних тварин.

В диафізі плечової кістки спостерігаються чіткі периостальна, остеонна та ендостальна зони, ширина їх не відрізняється від контролю. На зовнішній поверхні розташована велика кількість незамкнутих судинних порожнин, які відкриті в сторону периоста. Добре контурується остеонний шар, але зустрічаються деякі остеони без чітких границь. Місцями кісткові пластинки розплавляються в однорідній основній речовині і гаверсові канали нагадують фолькмановські, їх практично не можна відрізнити.

За дії опромінення в дозі 0,2 Гр має місце звуження епіфізарного хряща на 3,9% у порівнянні з контролем. Цей процес здійснюється за рахунок зони проліферуючого хряща, яка зменшена на 5,7%. Індиферентний хрящ майже не змінений. Спостерігається значне розширення шару деструктивних клітин, який має ділянки неправильної форми та тяжі кальцифікації, що оточені вузькою зоною енхондральної кістки.

При гістологічному дослідженні діафіза плечової кістки спостерігається перехід грубоволокнистої кісткової тканини в пластинчасту, лінії злипання свідчать про преривчастість цього процесу. Ядра остеоцитів зменшені в розмірі та мають вигляд блідих крапок внаслідок втрати здатності до забарвлення. Площа компактної речовини знижена на 11,2%. Периостальну та ендостальну зону більшим чином займають первинні остеони з ексцентрично розташованими судинними каналами. Ширина внутрішніх оточуючих пластинок в порівнянні з контролем збільшена на 6,7%, в деяких місцях вони відсутні. Ширина зовнішніх генеральних пластинок збільшена на 8,1%. Має місце звуження остеонного шару на 1,4% і зміщення його в сторону периоста, а також збільшення площі кістково-мозкового каналу на 9,2%. На гістологічних препаратах спостерігається формування ендостальних та периостальних розростань, а також посилення остеокластичної резорбції. Проліферації остеобластів не виявлено. Про порушення мінерального обміну свідчать вогнища більш інтенсивного забарвлення. Отже, зміни в кістковій тканині на тлі опромінення 0,2 Гр носять дистрофічно-деструктивний та некробіотичний характер.

В III групі піддослідних щурів, які отримували вплив опромінення 0,3 Гр, виявлено найбільші зміни. Так, спостерігається зменшення ширини епіфізарного хряща на 13,4% у порівнянні з контролем. Межі зон зглажені. Сполучна тканина у великій кількості проникає поміж хондроцитами в колонках та поміж самими колонками. Місцями відмічаються конгломерати клітин, що представляють хрящ. Проліферативні процеси значно заторможені, про що свідчить зменшення зони проліферативного хряща на 15,9%. Спостерігається значне зменшення клітинних елементів цієї зони. Зона дефінітивного хряща зменшена на 11,9%, в основному вона представлена поодинокими клітинами, фігури мітозів майже не зустрічаються. Зони деструкції спостерігаються в перифірійних відділах, що безпосередньо прилягають до перихондральної кісткової манжетки.

В деяких місцях діафіза плечової кістки з'являються остеокласти, які "вгризаються" в основну речовину, утворюючи в ній лакуни (більш-менш глибокі дефекти). Ширина остеонного шару зменшена на 15,7%. Значна кількість остеонів є первинними, які мають широкі канали. Спостерігається активне лакунарне розсмоктування кісткових балок з розвитком локальних некрозів. З'являється сіткоподібна і місцями остеоідна тканина. Площа кістковомозкового канала збільшена на 12,2%, навколо нього розташовані старі і в меншій мірі новоутворені кісткові балки. Зони зовнішніх генеральних пластинок розширені на 11,9%, в цих місцях з'являється хрящова або кісткова тканина з рихлою структурою. Шар внутрішніх оточуючих пластинок розширений на 11,5% [1, 3, 8].

ВИСНОВКИ

Таким чином, морфологічні дослідження епіфізарного хряща і діафіза плечової кістки показали, що мають місце виражені порушення цих структур під впливом низьких доз опромінення. Причому ці зміни прямопропорційні збільшенню дози радіації і призводять до затримки росту та формування кісток скелета.

Перспективним є, на нашу думку, подальше дослідження довгих трубчатих кісток на ультрамікроскопічному рівні за дії на організм щурів низьких доз опромінення з метою розроблення рекомендацій для клінічних досліджень. Отримані експериментальні дані можуть бути використані для наукового обгрунтування патогенетичного лікування та шляхів корекції виявлених змін.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 2002. – 240с.

  2. Бурлакова Е.Б. Новые аспекты закономерностей действия низкоинтенсивного облучения в малых дозах / Е.Б. Бурлакова, А.Н. Голощапов, Г.П. Жижина // Радиацион. биол. Радиоэкол. – 1999. – Т.39, №1. – С.26-34.

  3. Дедух Н.В. Скелетные ткани / Н.В. Дедух, Е.Я. Панков // Руководство по гистологии. – 2001. – Т.1. – С. 284-327.

  4. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 р., № 3447.

  5. Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / Западнюк И.П.– К.: Выща школа, 2003.–350 с.

  6. Коршун М.М. Закономірності вільно радикального окислення та енергетичного обміну в життєво важливих органах експериментальних тварин при тривалій поєднаній дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів грунту / М.М. Коршун, Н.А. Колесова, І.І. Ткаченко // Современные проблемы токсикологии. – 2001. – №1. – С. 32-38.

  7. Серебряный А.М. О реакции клеточной популяции на облучение в малых дозах / А.М. Серебряный, А.В. Алещенко, В.Я. Готлиб // Радиацион. биол. Радиоэкол. – 2007. – №1. – С.93-99.

  8. Сикора В.З. Ультраструктурные изменения длинных трубчатых костей под воздействием ионизирующей радиации в малых дозах / В.З. Сикора, В.И. Каваре, Г.Ф. Ткач // Вісник Сумського державного університету. – 2002. - №8 (41). – С. 28-33.

Схожі:

О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconУкраїна Міністерство освіти І науки України
Збудник хвороби стійкий до дії кислот, спирту, низьких температур, тривалий час зберігається на постільній білизні, посуді та особистих...
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconКореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов*
...
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconПрограма державної науково-практичної конференції
Оцінка доз опромінення населення с. Йосипівка та с. Тарасівка Білоцерківського району Київської області
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconКрок М. Сестринська справа 2007 рік
У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Вам необхідно накласти шину Крамера. Визначте правильність мето­дики накладання шини
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconМорфологічна перебудова печінки зрілих щурів при гіпергідратаційних порушеннях водно-сольового обміну організму
Резюме: у роботі викладені дані експериментальних досліджень стосовно морфологічних змін гепатоцитів зрілих щурів за дії загальної...
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconЗміни хімічного складу печінки щурів за дії загальної гіпергідрії організму та на тлі застосування мексидолу
Сікора В. З. Зміни хімічного складу печінки щурів за дії загальної гіпергідрії організму на тлі застосування мексидолу / В. З. Сікора,...
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconМорфофункціональна характеристика ендотеліоцитів синусоїдних капілярів та клітин купфера печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня в. З. Сікора, І. В. Болотна, Л. Г. Сулим
Резюме: у роботі викладені дані експериментальних досліджень морфологічних змін ендотеліоцитів та клітин Купфера печінки молодих...
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Динаміка показників монетизації,доларизації в україні за період 2002-2011 років 17
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconПрограма предмет Експериментальна техніка у фізиці низьких температур (П-54)
В спецкурсі викладають основні фізичні закони на яких базується техніка отримання низьких температур, властивості кріогенних газів,...
О. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення iconШановні молоді науковці та студенти!
Рада молодих вчених Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України повідомляє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи