Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання icon

Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання
Скачати 55.02 Kb.
НазваУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання
Дата15.07.2012
Розмір55.02 Kb.
ТипДокументи

Укладач: к. держ. упр., доц. В.О. Мартиненко


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНої РОБОТи

з ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»


Завдання.

Ознайомившись із методикою проведення екологічного аналізу стану довкілля регіону на основі опису його складових еле­ментів на час досліджень, дайте екологічну оцінку регіону вашого проживання та надайте пропозиції і поради щодо по­кращення стану довкілля, раціонального використання його при­родних абіотичних і біологічних ресурсів.

Завдання виконується самостійно в позаурочний час.

^ Хід виконання роботи.


Теоретичні відомості. Виробниче і рекреаційне навантаження на природні екосистеми та рівень негативного впливу на довкілля повинні регламентуватися на основі науково-обґрунтованих норм та природо­охоронного законодавства.

Екологічна оцінка виробничої діяльності людини має важливе зна­чення, оскільки вона визначає характер і ступінь впливу її на природні об'єкти та стан довкілля певного регіону, а також прогнозує очікувані економічні та екологічні наслідки.

Оцінка стану довкілля регіону включає опис сучасного стану всіх його компонентів з наступним аналізом впливу на нього виробничої ді­яльності людини.

До опису стану довкілля на час досліджень повинні ввійти такі пункти:

- кількісні та якісні показники повітряного і водного середовища та
земельного фонду;

- опис стану рослинного і тваринного світу;

- характеристика наявних на території регіону рекреаційних (місць
відпочинку) і природоохоронних об'єктів;

- загальний стан і умови середовища проживання населення.

^ Схеми опису і екологічного аналізу основних компонентів довкілля регіону, які визначають його особливість.

Опис геологічних порід включає характеристику давніх і поверхневих сучасних порід, їх зв'язок з ерозійними, селевими процесами, зсувами, обвалами.

Особливу увагу необхідно звернути на можливу фільтрацію шкідли­вих речовин через товщу геологічних порід, забруднення підземних і поверхневих вод.

^ Опис особливостей рельєф полягає у встановленні впливу його на розсіювання шкідливих речовин в регіоні і за його межами. Враховується форма рельєфу (рівнина, схил, котловина, гірська система).

^ Характеристика кліматичних особливостей регіону.

Необхідно описати кількість річних опадів, їх розподіл по місяцях (сезонах), температурний режим в різні пори року (середньомісячні і середньорічні температури), тривалість теплого періоду, що визначає можливість вирощування тих чи інших культурних рослин.

Особливу увагу звертають на напрями вітру відносно найбільш за­бруднених місць, з якими пов'язане переміщення забруднених повітря­них мас.

^ Опис водних ресурсів.

Необхідно вказати наявність річок, озер, що протікають або розмі­щуються на території регіону, а також наявність штучних водойм, їх ви­користання та стан.

^ Опис стану ґрунтового покриву регіону.

В його описі подають типи ґрунтів, характер їх гумусового горизонту, родючість, згідно урожайності культурних рослин.

Важливе значення має вивчення розвитку ерозійних процесів і пов'язаних з ними протиерозійних заходів, а також напрям використання орних земель (раціональне, нераціональне) і з якою метою.

^ Опис стану рослинності і тваринного світу регіону.

Стан рослинного покриву є біоіндикатором стану довкілля в межах дії промислових комплексів, автомагістралей, парково-вуличної та лісо­вої територій.

Описується:

- наявність лісових масивів і їх породний склад; природних кормових
угідь (заплавні, низинні, суходільні луки і пасовища), їх стан;

- наявність природоохоронних об'єктів (заказників ботанічних, зоологічних), їх стан;

- видовий склад рослинного і тваринного світу (найпоширеніші види
рослин і тварин);

- поширення на території регіону чи господарства рідкісних видів рослин і тварин, занесених у Червону книгу, ефективність їх охорони;

- наявність звірогосподарств, ферм промислових звірів і птахів;

- ступінь і характер озеленення території господарських об'єктів і регіону.

^ Стан здоров'я населення.

Найбільш об'єктивнішими показниками екологічного стану даної території, населених пунктів, господарських об'єктів є статистичні дані про поширення захворювань у зоні інтенсивної господарської діяльності. Необхідно встановити, з якими природними факторами довкілля воно тісно пов'язане (вода, повітряні маси, ґрунти, лісові чи сільськогосподарські хар­чові продукти тощо).

^ Другий ета завдання охоплює узагальнений аналіз та критичну оці­нку стану довкілля регіону, його природних ресурсів, їхнє ощадливе і раціональне використання, а також дотримання екологічних норм екс­плуатації та антропогенного впливу на довколишню територію.

^ Екологічна оцінка ґрунтових ресурсів регіону (господарства).

Вона складається на основі даних опису і базується на таких парамет­рах:

- площа орних земель і напрям їх використання;

- скорочення площі земель сільськогосподарського призначення, спричинене розміщенням на них сторонніх будівель, інших виробничих
об'єктів, дрібноконтурністю полів, збільшенням кількості під’їздних
доріг, наявністю газопроводів тощо;

- масштаби ерозії ґрунтів, підтоплення, зсуви, їх причини;

- ступінь забруднення ґрунтів шкідливими речовинами, радіонуклідами;

- продуктивність сільськогосподарських угідь.

^ Пропозиції щодо зменшення негативного впливу на стан ґрунтів та оптимізації їх використання:

Екологічна оцінка водних ресурсів.

Для її складання необхідні дані про:

- стан джерел водопостачання і зволоження території (річки, озера,
підземні джерела, криниці);

- рівень водозабезпеченості регіону в побутовій і виробничій сферах;

- якість питної води;

- наявність водоочисних споруд та систем водовідведення від господарських об'єктів з метою попередження забруднення відкритих во­дойм та раціонального використання водних ресурсів регіону;

- наявність і ефективність дії санітарних служб та санітарного контролю стану місць водозабору і криниць у сільській місцевості з метою
попередження забруднення після повеней, інших стихійних лих і
масових інфекційних захворювань;

- наявність санітарно-захисних та протиерозійних зон вздовж русел
малих річок і водойм з метою захисту від розвитку ерозії.

^ Екологічна оцінка стану рослинного покриву і тваринного світу регіону.

Екологічний стан рослинного покриву оцінюється на основі даних про:

- його зовнішні пошкодження (кислотними дощами, пилом, сажею, електромагнітним випромінюванням, осушенням боліт тощо);

- пошкодження дерев грибними та бактеріальними захворюваннями і
шкідниками, спричинене масовим розмноженням патогенних мікроорганізмів та шкідників у зв'язку із забрудненням атмосфери і ґрунту;

- відсутність належного догляду за насадженнями рекреаційних територій, ненормоване вирубування лісів водоохоронного і ґрунтозахис­ного призначення;

- нерегульований збір лікарських рослин і промисел диких тварин та
недотримання правил і строків полювання;

- невиконання природоохоронних заходів, скерованих на збереження
зелених насаджень, видового багатства рослинного і тваринного світу;

- недотримання екологічних норм експлуатації заповідних територій.
На основі цих даних складається підсумкова оцінка і рекомендаційні поради щодо покращення стану і використання біологічних ресурсів ре­гіону.

Схожі:

Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання
move to 0-22133046
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко
Екологія як комплексна міждисциплінарна наука: історія становлення, предмет, методи та основні завдання
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко
Екологія як комплексна міждисциплінарна наука: історія становлення, предмет, методи та основні завдання
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко Питання на пмк
Роль, місце і завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко Лекції № Основи цивільного захисту населення
Цивільна оборона та цивільний захист України – основа безпеки від надзвичайних ситуацій
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко Лекції № Основи цивільного захисту населення
Цивільна оборона та цивільний захист України – основа безпеки від надзвичайних ситуацій
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconТексти лекцій з дисципліни «Екологія» розроблені к держ упр., доц. В. О. Мартиненко тема екологічні проблеми україни: національний та регіональний аспект
Україна в планетарній екосистемі. Розташування України по відношенню до водних І повітряних потоків забруднення
Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconК н. з держ упр., доц. Мартиненко Володимир Олександрович

Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconК н. з держ упр., доц. Мартиненко Володимир Олександрович

Укладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання iconА. Ф. Бондаренко
А. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц. В. О. Мартиненко, к держ упр., доц., В. Г. Шестопалов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи