1 Загальні положення icon

1 Загальні положення
Скачати 106.67 Kb.
Назва1 Загальні положення
Дата15.07.2012
Розмір106.67 Kb.
ТипДокументи


ПОЛОЖЕННЯ

(тимчасове)

про організацію навчально-методичної роботи

в Сумському державному університеті

1 Загальні положення1.1 Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України на базі узагальнення досвіду вищих навчальних закладів.

1.2 Положення визначає основи організації методичної роботи кафедр, а саме: види і зміст, структуру, особливості планування, обліку і звітності.


2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ


^ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ


2.1 Методична робота кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

2.2 Керівництво методичною роботою на кафедрі покладається на завідувача кафедри. Він несе відповідальність за її стан, ефективність і якість, рівень організації навчального процесу і методичне забезпечення навчальних дисциплін. З цих питань він звітує перед ректором, ученою радою університету, факультету і методичною радою ВНЗ.

2.3 Завідувач кафедри з числа найбільш досвідчених викладачів може призначити відповідального за методичну роботу, який може входити до складу методичної ради факультету.

2.4 Методична робота викладача (штатного сумісника в тому числі) розглядається як його посадовий обов'язок. Ця робота планується і враховується у відповідних розділах індивідуального плану роботи викладача. Основні аспекти цієї роботи можуть бути відображені в контрактах, укладених між викладачем і адміністрацією. Обсяг і якість методичної роботи є одними із критеріїв оцінки діяльності викладача.

2.5 Крім методичної роботи безпосередньо з дисципліни, яка ним викладається, викладач може залучатися до розроблення навчально-методичних питань міжкафедрального, факультетського і університетського масштабу.

2.6 До виконання методичної роботи кафедри залучаються також навчально-допоміжний персонал і аспіранти (докторанти) кафедри відповідно до посадових обов'язків та індивідуальних планів.

2.7 Зміст методичної роботи визначається планом роботи кафедри, який розробляється щорічно, обговорюється на засіданні кафедри, затверджується деканом факультету (заступником з навчально-методичної роботи) і узгоджується з начальником науково-методичного відділу університету в термін до 1 вересня.

2.8 Основою для розроблення плану роботи кафедри в частині навчально-методичної роботи служать Рекомендації методичної ради університету щодо планування навчально-методичної роботи, які розроблюються щорічно до 1 липня.

2.9 План роботи кафедри повинен містити такі розділи:

 • навчально-методична робота;

 • організаційно-методична робота;

 • науково-методична робота;

 • впровадження технічних засобів і методів активного навчання;

 • впровадження ЕОМ у навчальний процес;

 • взаємовідвідування занять і проведення відкритих занять;

 • перспективний план методичного забезпечення навчальних дисциплін;

 • підготовка і видання навчально-методичної літератури (посеместровий план);

 • підвищення кваліфікації викладачів;

 • план методичного семінару;

 • план засідань кафедри;

 • розвиток і модернізація навчально-лабораторної бази.

2.10 На підставі плану роботи кафедри розробляються індивідуальні плани викладачів. При цьому кожен пункт кафедрального плану повинен бути записаний у відповідний розділ індивідуального плану відповідального за його виконання.

2.11 Наприкінці навчального року на засіданні кафедри обговорюються підсумки роботи кафедри за рік, заслуховуються звіти викладачів і робляться позначки про виконання відповідних доручень у кафедральному плані та у індивідуальних планах викладачів.

2.12 Завідувач кафедри наприкінці навчального року робить доповідь про основні підсумки роботи кафедри на засіданні вченої ради факультету.


^

3 МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРАХ


3.1 Основним нормативним документом, що визначає зміст навчальної і навчально-методичної роботи на кафедрі, є робочий навчальний план, який розроблюється на основі Державного стандарту освіти, Освітньо-професійної програми й інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Він розробляється випусковими кафедрами, деканатами під керівництвом науково-методичного відділу університету.

3.2 На підставі робочого навчального плану навчальним відділом для кафедр складається обсяг навчальних доручень з дисциплін, що визначають їх структуру і види занять.

3.3 На підставі цього документа кафедра розробляє з дисциплін, закріплених за кафедрою, робочі навчальні програми, які відображають зміст дисципліни, способи реалізації програми, навчально-методичне забезпечення дисципліни. Робочі навчальні програми дисциплін розробляються (чи перезатверджуються) на кожний навчальний рік їх викладання.

3.4 Робоча програма з дисципліни розробляється викладачем, чи предметною секцією кафедри, обговорюється на методичному семінарі (чи засіданні) кафедри і рекомендується до впровадження. Затверджується Робоча програма деканом факультету, на якому викладається дисципліна. Після узгодження з випусковими кафедрами, методичною радою факультету й науково-методичним відділом університету вона оформляється мінімально в 3 примірниках (для кафедри, методичної ради факультету, методичного кабінету університету).

3.5 На підставі робочої програми навчальної дисципліни розробляється її методичне забезпечення, яке складається з:

- конспекту лекцій;

- методичних посібників з вивчення розділів курсу;

- методичних вказівок до практичних (семінарських) занять;

- методичних вказівок до лабораторних занять;

- методичних вказівок для самостійної роботи студентів;

- методичних вказівок для виконання індивідуальних завдань, курсових проектів (робіт);

- інструктивно-методичних матеріалів для проміжного і підсумкового контролю знань, у тому числі інструктивні та науково-методичні матеріали для застосування модульно-рейтингової системи організації навчального процесу з дисципліни;

- програм для ЕОМ, які використовуються при вивченні дисципліни та здійсненні педагогічного контролю;

- методичних розробок, що забезпечують застосування ТСО і методів активного навчання, роздавальних матеріалів;

- добірок навчальної літератури (крім підручників та навчальних посібників, виданих не викладачами кафедри), яка використовується при вивченні дисципліни;

- додаткових видів методичного забезпечення, що враховують специфіку організації навчального процесу чи методики викладання.

3.6 Робота з науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, здійснюється на основі комплексного перспективного плану, який розробляється з кожної навчальної дисципліни, відображає поточний стан навчально-методичного і матеріального забезпечення дисципліни і завдання в плані розроблення, видання і придбання навчально-методичної літератури, програм для ЕОМ, удосконалення навчально-лабораторної бази, методики викладання, методів контролю, організації самостійної роботи студентів.

Перспективний план обновляється щорічно чи в залежності від рівня його реалізації і зміни задач.

3.7 Щороку викладач, який відповідає за навчальну дисципліну, чи керівник предметної секції кафедри складає письмовий анотований звіт про виконану навчально-методичну роботу щодо удосконалення викладання дисципліни і дає пропозиції щодо планування цієї роботи на наступний навчальний рік. На основі цих пропозицій розробляється план роботи кафедри і планується індивідуальна робота викладачів.

3.8 Зміни і доповнення в робочу навчальну програму дисципліни можуть вноситися при зміні робочих навчальних планів і при зміні структури і змісту навчальної дисципліни до початку семестру її викладання. Ці зміни затверджуються рішенням кафедри. Якщо внесені зміни в змісті дисципліни складають більше 20% від її обсягу, то робоча програма повинна перероблятися, узгоджуватися і затверджуватися у встановленому порядку.

3.9 Коригування робочих навчальних планів з професійного напряму чи спеціальності може здійснюватися щорічно науково-методичним відділом університету на підставі пропозицій деканатів і кафедр, оформлених у вигляді службових записок, підписаних деканом факультету.

3.10 Переведення студентів на навчання за індивідуальними навчальними планами здійснюється з метою забезпечення вимог контрактів з підприємствами (установами, організаціями) щодо підготовки фахівців або підготовки науково-педагогічних кадрів для університету.

Індивідуальні навчальні плани розробляються керівником індивідуальної підготовки випускової кафедри, рекомендуються деканом факультету, узгоджуються в НМВ і затверджуються ректором університету. Не допускається виключення з індивідуального навчального плану навчальних дисциплін, що складають нормативну частину освітньо-професійних програм. Обсяг навчального часу підготовки за індивідуальним планом і види підсумкового контролю повинні відповідати робочому навчальному плану спеціальності.

Переведення студентів на індивідуальний план навчання здійснюється до початку навчального семестру.

3.11 Цільову підготовку фахівців за контрактами з підприємствами в рамках індивідуальних чи загальних навчальних планів здійснює випускова кафедра. Вона збирає та аналізує інформацію про потреби у фахівцях даного профілю, організовує укладання контрактів «студент-підприємство-ВНЗ».

Координує цю роботу на факультеті заступник декана, на випусковій кафедрі – викладач, відповідальний за цільову і практичну підготовку студентів.

3.12 На підставі партнерських зв'язків з організаціями і підприємствами регіону кафедри можуть планувати навчально-організаційну роботу і методичну роботу з підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців, розроблення і видання науково-популярної та навчально-методичної літератури, засобів програмного забезпечення. Координується ця робота відповідними відділами університету.


^ 4 ФОРМИ І ВИДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


4.1 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


   1. Підготовка до лекційних, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, навчальної і виробничої практики.

   2. Розроблення, написання, підготовка до видання конспектів лекцій, збірників вправ і задач, лабораторних практикумів, методичних матеріалів до проведення занять з елементами активного навчання (проведення ділових ігор, розгляд ситуаційних задач, розігрування ролей і т.д.), методичних матеріалів до виконання курсових, дипломних проектів і робіт, методичних розробок щодо застосування ТЗН, навчальних і контролюючих програм для ЕОМ, навчально-методичних документів.

   3. Розроблення і перегляд програм неперервної підготовки за циклами навчальних дисциплін і виробничої практики.

   4. Розроблення методичних вказівок і посібників для організації самостійної роботи студентів.

   5. Складання тематики і завдань для виконання студентами різних видів індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів.

   6. Розроблення дидактичних матеріалів: наочного приладдя, плакатів, діапозитивів, фолій і т.і., роздавальних матеріалів.

   7. Підготовка до проведення олімпіад із студентами.

   8. Підготовка екзаменаційних білетів, які містять комплекти задач, завдань і питань на колоквіуми, контрольні роботи, розроблення тестових завдань для поточних і підсумкових контролів.

   9. Укладання і перероблювання робочих навчальних програм, тематичних планів занять.

   10. Укладання документів з планування навчального процесу, в тому числі з організації модульно-рейтингової системи навчання.

   11. Складання перспективних планів забезпечення дисциплін навчальною та навчально-методичною літературою.

   12. Розроблення і підготовка нових лабораторних робіт.

   13. Розроблення і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

   14. Вивчення і впровадження передового досвіду з організації навчального процесу.
  1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА
   1. Керівництво семінарами, участь у роботі рад факультету і університету, участь у роботі методичних комісій.

   2. Контрольні відвідування занять, взаємовідвідування занять, проведення відкритих занять.

   3. Підготовка і проведення інструктивно-методичних занять з викладачами, підготовка питань на засідання кафедри і семінари.

   4. Участь у підготовці і роботі зовнішніх та внутрішніх конференцій і семінарів, організація студентських конференцій і олімпіад.

   5. Робота з профорієнтації молоді, організація роботи щодо укладення контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку, контроль за стажуванням молодих спеціалістів.

   6. Робота з естетичного оформлення кафедр, підготовки матеріалів для методичних стендів, бібліотеки і методичних кабінетів кафедр.

   7. Розроблення індивідуальних планів і програм навчання студентів.

   8. Впровадження технічних засобів навчання.

   9. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств.

   10. Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних радах, ДАК України.

   11. Робота в експертних комісіях ВАК.

   12. Робота в спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій.

   13. Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

   14. Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів.

   15. Робота з видання наукових і науково-методичних збірників.

   16. Виконання обов'язків заступника декана факультету (заступника директора інституту), завідувача відділення на громадських засадах.

   17. Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи.

   18. Керівництво студентським гуртком, проблемною групою.

   19. Участь в профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.

   20. Участь в підготовці та проведенні студентських та учнівських олімпіад.
  1. ^ НАУКОВО – МЕТОДИЧНА РОБОТА
   1. Виконання науково-дослідних робіт з проблем вищої школи.

   2. Розроблення освітніх стандартів (освітньо-професійних програм та кваліфікаційних характеристик) для підготовки фахівців, навчальних планів та інших нормативних та інструктивних документів, що визначають зміст навчання та методи організації навчального процесу.

   3. Написання, видання та перевидання підручників, навчальних посібників, підготовка доповідей до навчально-методичних конференцій і семінарів.

   4. Редагування і рецензування навчальної літератури.

   5. Керівництво студентським науковим товариством і науково-дослідною роботою студентів на випускових кафедрах.

   6. Підготовка студентів до олімпіад, студентських робіт на виставки, огляди-конкурси. 1. ^

  НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДР

  1. Робочі навчальні плани (для випускових кафедр).

  2. Робочі програми навчальних дисциплін.

  3. Плани роботи кафедри.

  4. Протоколи засідань кафедри, семінарів.

  5. Паспорт кафедри.

  6. Журнал реєстрації контрольних відвідувань занять завідувачем кафедри.

  7. Журнал реєстрації взаємовідвідувань занять викладачами.

  8. Журнал проведення інструктажу студентів з техніки безпеки.

  9. Розклад занять та консультацій.

  10. Графік і журнал реєстрації відпрацьовування студентами пропущених занять.

  11. Обсяг навчальних доручень кафедри.

  12. Розподіл навчальних доручень.

  13. Індивідуальні плани викладачів (у тому числі сумісників).

  14. Екзаменаційні білети з навчальних дисциплін (або інші матеріали підсумкового контролю).

  15. Екзаменаційні білети (тести, контрольні завдання тощо) державного іспиту (для випускових кафедр).

  16. Перспективні плани методичного забезпечення навчальних дисциплін.

  17. Звіти про роботу ДЕК (для випускових кафедр).

  18. Графіки (умови) модульних контролів з дисциплін кафедри.

  19. Журнал реєстрації контрольних робіт студентів-заочників.

  20. Контрольні екземпляри навчально-методичних розробок кафедри.


Схожі:

1 Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1 Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1 Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1 Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1 Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1 Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1 Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1 Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1 Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1 Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1 Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи