Додаток до Тимчасового положення про впровадження icon

Додаток до Тимчасового положення про впровадження
Скачати 63.36 Kb.
НазваДодаток до Тимчасового положення про впровадження
Дата15.07.2012
Розмір63.36 Kb.
ТипДокументи

Додаток до Тимчасового

положення про впровадження

кредитно-модульної системи

організації навчального

процесу в СумДУ


Порядок здійснення підсумкової семестрової атестації з навчальної дисципліни,

повторного складання заходів підсумкового семестрового контролю,

призначення повторного курсу з дисципліни та відрахування студентів


1 Підсумкова семестрова атестація (оцінювання) з навчальної дисципліни (залікового кредиту) може здійснюватись наступним чином:

  • тільки на основі поточного модульного контролю, якщо з дисципліни складається диференційований залік або підсумковий екзамен не є обов’язковим і рейтингові бали студента за поточну роботу складають більше 60% від шкали оцінювання (RD? 0,6R);

  • шляхом додавання до рейтингових балів поточного модульного контролю (RDПМК) рейтингових балів підсумкового екзамену RDЕ (якщо він є обов’язковим і на нього виділена певна кількість балів (RЕ) від загальної шкали оцінювання з дисципліни). При цьому слід мати на увазі наступне:

а
в. 1
) допуск до підсумкового екзамену здійснюється, якщо студент виконав всі необхідні види поточної навчальної роботи, і не має значення, чи відповідають набрані ним рейтингові бали позитивній оцінці. В цьому випадку незадовільна поточна робота і високоякісне складання підсумкового екзамену можуть призвести до в цілому позитивної атестації з дисципліни, або навпаки;


а
в. 2
) допуск до підсумкового екзамену здійснюється, як визначено в п.4.8 даного Положення, якщо студент виконав всі необхідні види поточної навчальної роботи і має рейтинговий бал за поточними модульними контролями RDПМК ?0,35 RПМК;

б) призначення обов’язкового екзамену розглядається як виключна ситуація тільки для тих дисциплін, де він є необхідним для перевірки таких компетенцій студента, які не можуть бути перевірені в ході поточного контролю. Необхідне обґрунтування повинно надаватись у Регламенті модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання;

  • студент має право підвищити свій рейтинг шляхом складання заходу підсумкового контролю (екзамену або диференційованого заліку) і за наявності позитивної оцінки з поточного контролю (один раз), і при незадовільному оцінюванні поточної роботи та наявності допуску до підсумкового контролю (RDПМК ?0,35 RПМК - два рази). При цьому слід виходити з того, що на заході підсумкового контролю не здійснюється будь-яке додавання рейтингових балів до раніше набраних, а перевіряється рівень компетентності студента у відповідності до вимог робочої програми і здійснюється оцінювання, виходячи із визначених критеріїв і шкали оцінювання (R) з дисципліни.


2 Результати поточного контролю та підсумкової атестації студентів відображаються в “Відомості обліку успішності” (основній заліково-екзаменаційній відомості). Для студентів, які мають незадовільні підсумкові оцінки в “основній” відомості і допускаються до повторної підсумкової атестації, використовується “Додаткова відомість семестрової атестації” (додаток Ж). В ній зазначаються підсумковий бал поточного контролю, отримана під час екзамену оцінка (за чотирибальною та за багатобальною рейтинговою шкалою RЕ) і оцінка підсумкової семестрової атестації за національною чотирибальною, багатобальною рейтинговою шкалами та шкалою оцінювання ECTS. Якщо рейтингові бали окремо на екзамен не призначаються, то колонки 5 та 6 можна не заповнювати, а відобразити результати складання екзамену відразу в колонках 7, 8 та 9.


3 До чинного Тимчасового положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в СумДУ та до Тимчасового положення про модульно-рейтингову систему контролю та оцінювання успішності навчання студентів вносяться зміни стосовно перевідної шкали оцінювання (відповідно стор.13 та стор.6):


^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5(відмінно)

0,90R  RD 1,00R

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4(добре)

0,85 R  RD  0,90R

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

0,75 R  RD  0,85R

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3(задовільно)

0,65R  RD  0,75R

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

0,60R  RD  0,65R

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2(незадовільно)

0,35R  RD 0,60R

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD  0,35RТобто здійснюється градація незадовільної оцінки і визначаються умови допуску до складання (або повторного складання) заходу підсумкової атестації та призначення повторного курсу з навчальної дисципліни.


  1. Граничний термін здійснення підсумкової семестрової атестації з навчальної дисципліни незалежно від модульних циклів її викладання є завершення екзаменаційної сесії. В разі незадовільної атестації студента приймається рішення або про призначення повторного курсу з навчальної дисципліни, або про відрахування студента.


5 Підстави для відрахування студента визначені Положенням про порядок проведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (Наказ Міністерства освіти від 15.07.96 р. №245) та відповідним Положенням СумДУ (02.10.2003 р., протокол вченої ради університету №2).


6 Повторний курс з навчальної дисципліни або з певного залікового кредиту може призначатися за умови недопуску студента до семестрової підсумкової атестації внаслідок невиконання вимог навчального плану або наявності менше 35% рейтингових балів від семестрової шкали оцінювання з дисципліни.


7 Метою повторного курсу з навчальної дисципліни (залікового кредиту) є додаткова навчальна робота зі студентом, внаслідок якої студент зможе виконати вимоги навчального плану і продемонструвати компетенції, що дадуть йому право на допуск до підсумкової семестрової атестації (RD? 0,35R), або на позитивне оцінювання з навчальної дисципліни (RD? 0,6R).


8 Рішення про призначення повторного курсу з дисципліни приймає перший проректор СумДУ за поданням декана факультету (директора інституту).


9 Повторний курс з навчальних дисциплін не може бути призначеним за умов неможливості продовження навчання у наступному семестрі, виходячи із структурно-логічної залежності (послідовності) вивчення навчальних дисциплін (змістовних модулів), або при наявності академічних заборгованостей більше ніж з двох навчальних дисциплін.


10 Навчальна робота з повторного курсу виконується поза межами обсягів навчання, визначених навчальним планом, тому організується на основі додаткового контракту (угоди) між студентом і навчальним закладом незалежно від джерела фінансування навчання студента. Підставою для укладання контракту на повторний курс є заява студента.


11 Обсяг і види навчальної роботи з повторного курсу визначаються провідним викладачем навчальної дисципліни, виходячи із наявних недоліків у навчальній роботі студента. Викладач укладає програму повторного курсу із зазначенням рейтингових балів, які можуть бути присвоєні студентові додатково за виконання певних видів навчальної роботи. У разі набрання студентом додаткових балів, які дозволяють підвищити його рейтинг з дисципліни до RD?0,35R, йому надається право складання підсумкового контрольного заходу з метою встановлення остаточної позитивної оцінки з навчальної дисципліни і нарахування відповідної кількості рейтингових балів. Якщо при виконанні програми повторного курсу рейтинг студента з дисципліни буде підвищено до RD?0,6R, то оцінювання може бути здійснене без проведення заходу підсумкового контролю, якщо він не є обов’язковим.


12 Організується проходження повторного курсу як правило в канікулярний період (після зимової або, переважно, після літньої екзаменаційної сесії). Для здійснення повторного навчання може організовуватись індивідуальна робота зі студентом, або за наявності достатнього контингенту студентів – групова аудиторна робота з відповідними видами занять (лекції, практичні, лабораторні тощо) у поєднанні з виконанням студентами індивідуальних завдань. При цьому здійснюється погодинна оплата праці викладачів за діючими в університеті нормативами.

Схожі:

Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно- модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)”...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-40, затвердженої, “Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додаток до Тимчасового положення про впровадження iconНаціональний авіаційний університет
Н-3-80090603-20 та н-3 090605-20 затвердженої 25. 10. 02 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи