Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 441.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/3
Дата15.07.2012
Розмір441.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Програма

курсу соціології та методичні вказівки до організації самостійної роботи

для студентів усіх спеціальностей
заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


    1. Мета і завдання викладання дисципліни


Підготовка кваліфікованих фахівців передбачає вивчення ними цілого ряду предметів, що відносять до загальноосвітніх дисциплін. До таких дисциплін належить і соціологія. Проте її значення для фахової підготовки кожного важко переоцінити, оскільки отримані в ході її вивчення знання та навички дозволять зрозуміти загальні механізми розвитку суспільства в цілому і конкретної групи чи особистості зокрема. Соціологічні знання дозволять зрозуміти і ті чинники, що визначають поведінку людини чи окремої групи.

Програма курсу соціології містить основні теми, що висвітлюють історію розвитку соціологічної думки, дають ґрунтовні уявлення про основи теоретичної та прикладної соціології. Лекційний курс для студентів заочної форми навчання невеликий – всього 8 годин. Тому значна частина матеріалу передбачає самостійну роботу студентів. З кожної з тем курсу рекомендується відповідна література.

Засвоївши курс, студент повинен знати, в чому полягає предмет, завдання та функції соціології, розумітися на методології та методиці конкретних соціологічних досліджень, оволодіти певним фактичним матеріалом, що належить до так званих теорій середнього рівня (соціологія науки, соціологія сім”ї, соціологія девіантної поведінки).


1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Курс “Соціологія” дає можливість студентам навчитися застосовувати системний підхід до аналізу суспільства, практикувати визначення критеріїв впливу соціологічних факторів на діяльність людей та виробничі процеси. Вищеназвані проблеми вивчаються в курсах політології, правознавства, основ економічних теорій, спеціальних юридичних дисциплін. Спираючись на знання, набуті в ході вивчення названих дисциплін, соціологія дасть можливість глибше зрозуміти суспільні явища, поглянути на проблеми розвитку суспільства дещо під іншим кутом зору: як на соціальні явища, що зумовлені станами і процесами, які мають місце у суспільстві, і які завжди проявляються як система взаємовідносин між людьми та групами людей.  1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
    1. Лекції

Но-мер роз-ділу

Номер

підро-зділу

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються


Обсяг годин

лекції сам.

роб.

Посилання на літерат.

1

1

Соціологія як наука


1

3

4
1.1


Науковий статус соціології, об’єкт та предмет соціологічної науки

0,2


1

[1; 5 - 20];

[8,5-15];
1.2

Закони і категорії соціології та їх характеристика

0,1

0,5

[ 10,6-21];
1.3

Структура і функції соціологічної науки

0,1

1

[ 25,11-54];
1.4

Соціологія в системі суспільних наук

0,1

0,5

[31,20-48];

[32,5-41]
2

Основні етапи розвитку соціологічної думки


1

52.1

Історичні передумови виникнення соціології

0,1

0,5

[ 1; 21-31];
2.2


Соціально-філософські проблеми суспільства і соціального пізнання у працях Демокріта, Платона та Аристотеля

0,1


0,5

[ 8,29 -197];

[ 9,16-65]; [14,13-53];
2.3


Огюст Конт і його погляди на соціологію

0,1


1

[1;31-40];

2.4


Соціологічні школи кінця ХІХ – початку ХХ ст.


0,3


2

[1; 31 - 40];

2.5

Соціологія ХХ століття0,3

1

[2; 15 – 134]

2

3

Методологія та методика конкретних соціологічних досліджень (КСД)

-

63.1


Поняття програми конкретного соціологічного дослідження

-


1

[1; 55 -78];

[5;111 – 140]

[2;67 – 141]
3.2


Репрезентативність та види вибірки


-

1

[1;55-78]

[2;23 –66]
3.3


Крок відбору та його значення у формуванні вибірки


-

1

[9,657-670];

[8,296-315];
3.4Методи збору соціологічної інформації та їх характеристика-

2

[1;77 – 124];

[3,382-503];

[8;316 – 360]

[4,118-258]
3.5

Методи опрацювання та статистичного групування одержаних соціологічних даних

-

1

[1;77-124]

[4;118-258]

3

4

Соціологічний аналіз суспільства як системи


1

44.1Поняття “система”. Соціальна система та її особливості


0,21

[1;125-127];

[10; 22 - 85];

[8,80-92];
4.2


Основні компоненти суспільства як системи


0,2


1

[1;127-141];

[31;49-79];
4.3Економічна, соціальна, політична і духовна підсистеми, їх взаємозв’язок і взаємозалежність


0,41

[1;141-147];

[8;80-92];

[9;198-233]
4.4

Структурно-функціональний та історико-генетичний підходи до вивчення соціальних систем

0,2

1

[25;55 –120]

[1;147 – 157]

[25;183 –237]:

[4;93-171];

[4;183 – 191]

4

5

Соціальна структура та її динаміка


1

65.1Соціальна структура суспільства та її елементи0,251

[1;158-159];

[8,109-120];

[9; 286 –327];
5.2Соціально-класова та професійно-кваліфікаційна структури


0,11

[1; 159 -169];

[10; 22 - 85];

[25; 121-182]
5.3Соціально-етнічна структура та тенденції її розвитку в умовах інформативної та комунікативної революцій


0,31

[1;169-174]

[7;132 – 167]

[4;191-230]
5.4


Соціально-демографічна структура


0,1


1

[1,174-184];

[16;107-120];
5.5Соціальна мобільність і маргінальність

0,25


2

[184-188];

[22,11-24];

[23,56-74]

5

6

Соціологія науки та освіти


-

26.1

Соціологія науки як галузь знання про систему закономірностей розвитку і функціонування науки як соціального інституту. Соціологічні підходи у вивченні системи освіти


-

0,5

[1;215 –219];

[30;3-38]

[10;159-175];

[9;577-596]
6.2

Структура і динаміка науки як соціального інституту


-

0,5

[1;220-225]

[22-277-287]
6.3

Роль і функції науки та освіти в сучасному суспільстві


-

0,5

[1;226-238]

[37;21-30]
6.4

Мотивація діяльності вчених та її суспільна оцінка. Мотивація навчальної діяльності студентів


-

0,5

[1;238-245]

[38;61-65]

6

7

Соціологія груп


2

57.1

Характеристика та типологія груп. Колектив


0,3

1

[1;246-249]

[28;32-37]
7.2

Функції груп та рівні розвитку. Соціометрія


0,35

1

[1;249-257]

[28;35]
7.3

Соціальні ролі та рольові очікування. Керівництво та лідерство в малій групі


0,35

2

[14,258-263]

[28;33-34]
7.4

Соціальний контроль. Конформна та девіантна поведінка в групі


0,3

1

[1;258-263]


7

8

Соціологія сім’ї


-

28.1

Поняття та завдання соціології сім’ї


-

0,5

[1;302-306]
8.2

Сім’я як соціальний інститут. Структура та функції сім’ї


-

0,5

[1;302-306]
8.3

Типологія сім’ї. Сімейні відносини і демографічна політика


-

0,5

[1;306-315]
8.4

Шляхи зміцнення сім’ї


-

0,5

[1;315-321]

8

9

Соціологія особистості


2

69.1

Поняття особистості в соціології. Основні теорії особистості


0,4

2

24, 162,
9.2

Співвідношення біологічного та соціального в особистості. Структура особистості. Соціальні статуси та ролі


0,25

1

21, 303-390;

24, 331-332,
9.3

Виховання та соціалізація. Шляхи та етапи соціалізації


0,5

1

21; 435-539
9.4

Ідентифікація особистості. Референтність та референтні особи


0,4

1

24, 294-295
9.5

Історичні типи суспільств та історичні типи особистостей. Авторитарна особистість


0,45

1

24, 6-7
10

Соціологія девіантної поведінки


-

410.1

Поняття девіантної поведінки


-

1

[11]

[22]
10.2

Основні концепції девіантної поведінки та їх характеристика


-

1

[23]
10.3

Протидія проявам девіантної поведінки з боку суспільства


-

1

[11]
10.4

Типологізація девіантної поведінки


-

1

[23]


Всього:


8

43  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи