1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі icon

1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі




Скачати 408.81 Kb.
Назва1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Сторінка1/3
Дата15.07.2012
Розмір408.81 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Програма

курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи

для студентів усіх спеціальностей
заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006


1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


    1. Мета вивчення дисципліни

Життя людини у суспільстві, високий темп системи соціальних динамічних явищ, багатогранність та багатоманітність соціальних контактів людей з різними характерами, уподобаннями, інтересами вимагає підготовки спеціаліста такого рівня, щоб він був спроможним легко управляти системою людських взаємовідносин та бути професіоналом в обраній галузі діяльності. Підготовка спеціаліста до соціальної взаємодії забезпечується у процесі вивчення курсу “Психологія”.

Курс “Психологія” передбачає початкове ознайомлення студентів з елементами загальної, соціальної психології, історії психології, психології особистості та психології розвитку.

Оскільки люди є елементом соціальних утворень, а їх особистісні прояви є необхідною складовою взаємодії у суспільстві, то на перший план виходить проблема вивчення особистості людини як активного, діяльнішого елемента соціуму. Діяльність спеціаліста будь-якої галузі відбувається у системі соціально-психологічних утворень, тому вивченню особистості людини, її поведінка, взаємодії з іншими людьми, факторів та механізмів, що їх зумовлюють, надається належна увага. Особливого значення набуває формування особистості людини як соціально-психологічної якості.

Особливості курсу полягають у тому, що він грунтується як загальний курс психології, як початковий етап входження у нову систему знань. Тому надзвичайно важливим є логічність побудови курсу, послідовність та поступове ускладнення змісту навчання.

Програма курсу складається з 11 тем, які передбачають ознайомлення студентів з предметом, методами, історією розвитку психології, матеріальним підґрунтям психічної діяльності, сутністю особистості людини, її структури, розвитку та теорій особистості, інтелектом людини, психічними процесами (когнітивними та емоційно-вольовими) здібностями та творчістю, темпераментом, характером та особливостями їх впливу на особистісні структури людини, прояви особистості у контексті групової взаємодії та у процесі спілкування, сутністю, факторами та рушійними силами психічного розвитку.

Теоретичним підґрунтям курсу психології є принцип єдності свідомості і діяльності. Процес формування особистості, її соціалізація, розвиток усіх сфер особистості та високоморального ставлення до світу, людей, самого себе відбувається у активній діяльності. А тому важливого значення у процесі роботи над курсом набуває активність кожного студента як при вивченні теоретичних питань, так і при практичному використанні набутих знань для аналізу власної психіки та психічних проявів інших людей. Все це буде сприяти формуванню свідомого ставлення індивіда до власного життя та життя інших людей як складової частини громадянської зрілості особливості людини.

Вивчення курсу “Психологія” у вузах технічного та економічного напрямків сприятиме підвищенню рівня гуманітарної освіти та культури спеціаліста, формуванню готовності до практичної, фахової діяльності в обраній галузі.


^ 1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі


Курс “Психологія” є вихідним і головним у циклі гуманітарної підготовки студентів. Значення його полягає у тому, щоб сформувати систему знань про психіку людини, закономірності її функціонування у різноманітних життєвих ситуаціях, фактори психічної діяльності та про можливості управління поведінкою людини. До того ж цей курс сприятиме формуванню системи знань про особливості спілкування та групової взаємодії і можливостей управління цими явищами, що складає суттєве доповнення до курсів менеджменту та організації діяльності підприємств та організацій. Майбутній спеціаліст має глибоко оволодіти знаннями про вплив соціальних факторів на становлення особистості людини як головної складової частини соціальних систем.


^ 1ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


    1. Лекції




Номер

розділу

Номер

підроз-

ділу

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг

годин

Посилання на

літературу

1




Психологія як наука

2







1.1

Предмет психології

1

1,7, 9-16,22 




1.2

Історичний розвиток психології у стародавні часи та середньовіччі

0,5

9-21,23,24,30




1.3

Розвиток психології у ХVII-XIX століттях. Основні підходи до вивчення природи психіки

0,5

9-21,23, 24,30




1.4

Методи психології




[12,15-21]

2




Матеріальне підґрунтя психічної діяльності

2







2.1

Фактори психічного розвитку. Генні та хромосомні мутації, їх зв’язок з психікою людини

1

5-7,9,13,27




2.2

Мозок - матеріальний субстрат психіки. Функціональні блоки мозку

0,5

[4-6,11,14, 15,22]




2.3

Міжкульова асиметрія мозку

0,5

[4-6,11,14, 15,22]

3




Особистість у психології

2







3.1

Соціально-історична сутність особистості


0,5

[2,9-22]




3.2

Структура особистості людини

0,5

[2,9-22]




3.3

Періодизація психічного розвитку за Д.Б.Ельконіним та Е.Еріксоном

0,5

5,10,12,27,28




3.4

Свідомість та самосвідомість людини. Самооцінка

0,5

[1,2,10,17,
21,22]

4




Теорії особистості

2







4.1

Багаторівневий феномен особистості

0,5

19,22




4.2

Біхевіоризм та необіхевіоризм. Оперантний біхевіоризм Б.Скінера

0,5

[23,24,30]




4.3

Фрейдизм та неофрейдизм

0,5

[23,24,30]




4.4

Гуманістична психологія

0,5

23,24,30

Всього:







8





2.2 Питання, що виносять

для самостійного вивчення студентами


Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

1

Поняття та теорії інтелекту

1,5

[2,3,7,10,11,21,22]

2

Динаміка та вимірювання інтелекту

1,5

2,3,7,10,11,21,22

3

Увага у структурі інтелекту

1,5

[1,7,9-22]

4

Пам’ять та мислення

1,5

[1,7,9-22]

5

Загальне поняття про здібності. Здібності і задатки

1,5

[1-3,7,9-22]

6

Обдарованість, талант, геніальність

1,5

[1-3,7,9-22]

7

Творчість

1,5

3,9,21,25

8

Особистість творчої людини та її життя

1,5

[3,10,13-22]

9

Формування креативності

1,5

[3,10,13-22]

10

Сутність та історія вивчення темпераменту

1,5

1,2,9-22

11

Характеристика типів темпераменту

1,5

1,2,9-22

12

Темперамент та індивідуальний стиль діяльності

1,5

1,2,9-22,26

13

Поняття про характер

1,5

1,2,9-22

14

Структура характеру

1,5

1,2,9-22

15

Підходи до типології характерів

1,5

1,2,9-22

16

Сутність та фізіологічні механізми емоцій і почуттів

1,5

[1,2,9-22]

17

Класифікація емоцій і почуттів

1,5

[1,2,9-22]

18

Форми прояву емоцій і почуттів

1,5

[1,2,9-22]

19

Кохання як вище моральне почуття

1,5

[1,2,9-22]

20

Група і особистість. Меншість та більшість у групі

1,4

[1,8,10]

21

Феномени внутрішньо-групової взаємодії


1,4

[1,8,10]

22

Агресія. Виникнення та послаблення агресії


1,4

[1,8,10]

23

Фактори та прояви альтруїзму

1,4

[1,8,10]

24

Сутність та значення спілкування для психічного розвитку особистості

1,4

[9-22]

25

Функції спілкування. Вербальне спілкування

1,4

[9-22,29]

26

Невербальні засоби спілкування

1,4

[9-22,29]

27

Спілкування як взаємодія

1,4

[5,6,9,13,22,27]

28

Поняття про психічний розвиток особистості та його рушійні сили

1,4

[5,6,9,13,22,27]

29

Теорії психічного розвитку

1,4

[5,6,9,13,22,27]

30

Роль біологічного та соціального факторів у психічному розвитку

1,4

[5,6,9,13,22,27]

31

Індивідуальні особливості розвитку: акселерація та ретардація

1,4

[5,6,9,13,22,27]


2.3 Індивідуальна робота студентів


Номер

Теми та питання до індивідуальної роботи

Норма часу СРС, годин

1

Методи психології у дослідженні вчинку

1

2

Пізнавальна сфера особистості

1



^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Ном.

по порядку

Назва

(повне бібліографічне описання)

Наявна кількість примірн.

Вид




Основна література







1

Дубровина И.В. и др. Психология. – М.: Академия, 2002.-464с.

1

Підручник

2

Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб.: Свет, 1997. – 608с.

1

Монографія

3

Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер,2000. – 368с.

3

Монографія

4

Естественнонаучные основы психологи. /Под ред. А.А.Смирнова, А.Р.Лурия,
В.Д. Небылицына. – М.:Педагогика, 1978. – 368с.

1

Науковий
збірник

5

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.А. Возрастная психология. – М.: Сфера, 2003.-464с.

2

Посібник

6

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: МГУ, 1981. – 584с.

1

Монографія

7

Майерс Д. Психология. – Мн.: Попури, 2001. – 848с.

1

Підручник

8

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1999. – 688с.

3

Підручник

9

Максименко С.Д. Общая психология. – М.: Реал – бук, 1999. – 528с.

2

Підручник

10

Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2002. – 592с.

5

Підручник

11

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2000.-480с.

5

Посібник

12

Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001.- Кн. 1 – 688с.; Кн.2 – 608с.; Кн.3 – 640с.

5

Підручник

13

Основи загальної психології /За ред. С.Д.Максименка. – К.: Перспектива, 1998. – 256с.

2

Посібник

14

Основи психології /За ред.
О.В. Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1996. -632с.

2

Підручник

15

Общая психология. /Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – 464с.

3

Підручник

16

Общая психология. /Под ред. В.В.Богословского.-М.: Просвещение, 1981. – 384с.

1

Посібник

17

Общая психология /Сост. Е.И.Рогов. –М.: ВЛАДОС,2002. – 448с.

1

Курс лекцій

18

Психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад.школа, 1961.-584с.

1

Підручник

19

Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 560с.

1

Підручник

20

Психология /Под ред. А.А.Крылова. – М. : Проспект., 1999. – 584с.

1

Підручник

21

Психология /Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб.: Питер,2000.-672с.

2

Підручник

22

Столяренко Л.Д. Основы психологи. – Ростов на Дону: Феникс, 2003.- 672с.

1

Посібник

23

Роменець В.А. Історія психології XIX – початку XX ст. – К.: Вища школа., 1995. – 614с.

2

Посібник

24

Роменець В.А. Маноха І.П. Історія психології XX ст.- К.: Либідь, 1998. – 992с.

1

Посібник

25

Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001.- 288с.

4

Посібник

26

Теплов Б.М. Избранные труды. В 2 т. – М.: Педагогика, 1985. - Т.1.- 328 с.; Т.2. – 330с.

1

Науковий збірник

27

Шаграева О.А. Детская психология. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 368с.

1

Посібник

28

Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань.: Татарское кн.. изд-во, 1991. – 192с.

1

Монографія

29

Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. – 576с.

2

Монографія

30

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – 560с.

1

Науковий збірник


^ 4 Форми контролю знань

Формою контролю знань студентів є залік, який проходить у вигляді письмового тестування за всіма темами курсу. За необхідності може бути додаткове усне опитування.

На заліку студент повинен продемонструвати знання основних питань курсу незалежно від того, розглядалися вони на лекціях чи виносились на самостійне вивчення. Перелік цих питань подається в кінці даного видання. На основі цих питань розроблені тести. На заліку кожен студент отримує окремий варіант завдань-тестів, які охоплюють різні теми курсу, а не якусь одну. Зразки таких тестів за окремими темами наводяться у методичних вказівках.

Слід звернути увагу на те, що тести різні: в одних варіантах тестів від студента вимагається вибрати один чи декілька правильних варіантів відповіді, в інших – вписати прізвища вчених, в третіх – визначити послідовність дій чи відповідність твердження певному поняттю (означенню). Серед них є такі, які не мають правильного варіанта, і такі, де всі варіанти правильні. Студенти повинні уважно підійти до роботи над тестами, оскільки негативний результат тестування (менше 60% правильних відповідей) означатиме або повторне тестування, або додаткове усне опитування.

^
Методичні вказівки до самостійної роботи над курсом


Тема 1 Вступ до психології


Приступаючи до вивчення зазначеної теми, слід звернути увагу на такі питання:

1 Поняття психології.

2 Предмет психології.

3 Історія психологічних вчень.

4 Методи і структура сучасної психології.


Перше питання передбачає визначення значення терміна
“психологія”, для чого можна використовувати як підручники, так і спеціальні словники, наприклад, Кордуэлл Майк. Психология А-Я: Словарь-справочник. – М., 1999. – 448с.

Розглядаючи друге питання, студент повинен, по-перше, з’ясувати, в чому полягає відмінність між науковим та ідеалістичним поняттями психіки, по-друге, знати особливості кількісної і якісної характеристики психологічних фактів, уміти продемонструвати це на конкретних прикладах і , по - третє, чітко уявляти механізми, закономірності розвитку психологічних фактів.

Третє питання вміщує досить об’ємний матеріал, тому що сюди входить часовий період, починаючи від уявлення людини про психічні явища в старожитності і до наших днів. Вивчаючи цю проблему, студент має ознайомитись з ідеями про в нематеріальну природу душі, вченнями про природу психіки в античну епоху, викладеними такими мислителями, як Демокріт, Епіку, Лукрецій, Платон. Дане питання передбачає і засвоєння знань щодо розвитку природничих та медичних наук та їх впливу на розуміння психіки як функції мозку. Тут студенти мають знайти в підручниках матеріали, що відбивають спроби Герофіла, Еразістрата, Гіппократа, Галена дійти до сутністі психічних явищ, пояснити їх природу з суто наукових позицій.

Окрему частину роботи студента у вивченні третього питання складає матеріал, що належить до середньовіччя. Тут можна виділити два етапи: період раннього середньовіччя і період Відродження. Важливо зрозуміти, чому раннє середньовіччя було відступом від традицій античності у справі розуміння психіки. Для цього необхідно познайомитися з концепціями Гребля та Августина, авторами, які намагалися пояснити психічне з позицій релігії та містики. З епохою Відродження пов’язаний переворот у поглядах на тіло і душу, що яскраво продемонстрували такі вчені, як Декарт та Лейбніц.

Завершальним етапом у вивченні третього питання є розгляд проблем, які досліджувались у кінці ХVІІІ- на початку ХІХ ст. Галле ром, Прохазкою, Ч.Беллом, Ф.Мажанді та внеску І.М.Сєченова і І.П.Павлова у встановленні рефлекторної природи психічних явищ. Крім цього особливу увагу слід звернути на засвоєння теорій психоаналізу та біхевіоризму, зрозуміти їх сутність. Розпочинаючи до вивчення четвертого питання, треба спершу розібратися в особливостях структури сучасної психології, що в подальшому забезпечить більш-менш легкий перехід до класифікації методів. Оскільки структурних підрозділів психології дуже багато, можна вибрати деякі із них, наприклад, диференційну та соціальну психологію, назвати і дати характеристику тих методів, якими оперують ці галузі психологічної науки (тестування, проективні методи, об’єктивні методи, метод аналізу документів, метод опитування, метод соціометрії, метод спостереження, експеримент і т.д.).


  1   2   3

Схожі:

1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconМета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі
Мета викладання дисципліни ознайомити студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української...
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconМетодичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconМета і завдання викладання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Метою викладання дисципліни “Управління інноваційним потенціалом підприємства” є формування системи теоретичних і практичних знань...
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconТема Економічні потреби І виробничі ресурси
Мета та завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі. Зв’язок з іншими дисциплінами
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному плані та роль у підготовці фахівця
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconАнотація навчальної дисципліни "Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі"
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconАнотація навчальної дисципліни "Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі"
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconСемінар "Інформаційні технології в навчальному процесі" 2009 рік аспіранти кафедри прикладної
Керівники секції "Методика викладання розділів інформатики у вищих навчальних закладах "
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи