Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 106.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата15.07.2012
Розмір106.27 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

__________________ факультет ЕЛіт______________________

(повна назва інституту або факультету, для студентів якого викладається навчальна дисципліна)

_____________________________кафедра інформатики_______________________

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)

ЗАТВЕРДЖУЮ


Заст. директора інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання


__________________ _ О.А. Білоус ___

( підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ______________ 2009 р.

^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ________ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ ТА МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА______

(назва навчальної дисципліни)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________бакалавр__________________


(бакалавр, спеціаліст, магістр)

^ Напрям підготовки (спеціальність) _________6.040302 інформатика_______________

_____________________________________________________________________

(шифр та назва напряму підготовки (із зазначенням за необхідності фахового спрямування) або шифр та назва спеціальності)

Форма навчання ________заочна_______________


(денна, вечірня)

^

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_________ обов’язкова ________________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

^ Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторні заняття, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

(семі-нарські)

Лабораторні

Всього

тому числі

ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання. вид / обсяг

^ Самостійне опрацювання матеріалу

7

108/3,0

16

8

8

-

92

-
92

Д/з

Розробник: __доцент, к.ф.-м.н. Шаповалов С.П..________________________________


(вказати авторів, їх наукові ступені та посади)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 12 від 23 червня 2009 р.


Суми – 2009 р.

МЕТА^ Основною метою дисципліни є освоєння принципів побудови та аналізу алгоритмів, математичному обґрунтуванню їх застосування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати

^ ЗНАННЯ:

побудови та застосуванні основних алгоритмів при програмуванні;

аналізу алгоритмів та вибору найбільш ефективного алгоритму;

ВМІННЯ :

згенерувати вхідні данні та запрограмувати застосування алгоритму;

складати та налагоджувати програми з застосуванням алгоритмів з аналізом;

Дисципліна “Теорія алгоритмів та математична логіка” є однією з базових дисциплін для напряму підготовки „ Прикладна математика” та забезпечує структурно-логічний зв’язок між іншими дисциплінами цього напряму. Базовими є розділи „ Аналіз та побудова алгоритмів”, „Динамічне програмування”, Алгоритми на графах”.

^ Перелік питань вхідного контролю :

складання структурних схем алгоритмів та їх програмна реалізація;

Основні поняття та розділи дисципліни „Дискретна математика”.


ПРОГРАМАВступ

Структура та задачі курсу. Місце дисципліни серед інформаційних досліджень.Основні властивості алгоритмів.Аналіз та побудова алгоритмів, запис на псевдокоді, принцип „ розподіляй та владарюй”, корисність швидких алгоритмів


Тема 1. Алгоритми сортування.

Сортування злиттям, швидке сортування, ймовірності алгоритми, сортування купою, черги з пріоритетами, аналіз алгоритмів.


Тема 2. Асимптотичні оцінки алгоритмів. Основні парадигми в теорії алгоритмів.

Порівняльний аналіз алгоритмів за асимптотичними оцінками. «Жадібні стратегії» та динамічне програмування. Рекурсивні алгоритми.


Тема 3. Алгоритми на графах.

Дерева та ліс. Бінарні дерева пошуку. Червоно-чорні дерева. Пошут остова графа. Алгоритми Прима та Крускала.


Тема 4. Класи складності алгоритмів.

Розподіл алгоритмів за класами складності. Співвіношення між класами. Вибрані алгоритми.

^

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг,

годин

Лекції,

годин

Практичні

(семінарські)заняття,

годин

Лабораторні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС),

Годин

Індивід. завдання,

годин

Семестр 7

^ 1-й модульний цикл дисципліни

Вступ.

Тема1. Алгоритми сортування

2

2

-

-

15

-

Тема 2. Асимптотичні оцінки алгоритмів. Основні парадигми в теорії алгоритмів.

4

2

2

-

20

-

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль

2

-

-


-Всього по модульному циклу

54

4

2
35

-

2-й модульний цикл дисципліни

^ Тема 3. Алгоритми на графах

30

2

4

-

35

-

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль

2
Всього по модульному циклу

54

2

4

-

35

-

3-й модульний цикл дисципліни

^ Тема 4. Класи складності алгоритмів

53

2

2

-

22

-

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль

2
Всього по модульному циклу

54

2

2

-

22

-

Всього за семестр

108

8

8

-

92

-

Всього з навчальної дисципліни

108

8

8

-

92

-


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


1.Алгоритми сортування – 4 год.

1.1 Запис алгоритмів на псевдокоді. Асимптотичні оцінки.

1.2 Порівняльний аналіз алгоритмів сортування.

1.3 Комп’ютерне порівняння алгоритмів.

2. Алгоритми на графах – 4 год.

2.1 Побудова бінарних дерев пошуку.

2.2Червоно-чорні дерева.

2.3Пошук остовних дерев графа.


^ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ


Лабораторні работи не передбачені.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Індивідуальні завдання не передбачені .


Б. Навчальний проект


Навчальний проект не передбачен.

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту; лекції-дискусії; лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій.

Практичні заняття: розв’язання типових завдань; робота над індивідуальними завданнями.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контроль навчальної роботи студента здійснюються тестуванням.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Для забезпечення навчальної роботи студентів на лекційних, практичних заняттях та також для виконня індивідуальних завдання використовуеться основна література [1-3] та додаткова – [4-6]/


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література


№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників

1

Дистанційний курс з дисципліни „Теорія алгоритмів та математична логіка” – Суми: В-во СумДУ, 2007.

На електронних носіях інформації
2

Т.Кормен, Ч. Лейзерсон, Р.Риверст Алгоритмы: построение и анализ.-М.: МЦННМО, 2001.-960 с.

Книга

^ Та електронний файл
3

Р.Седжвик Фундаментальне алгоритмы на С++.- Киев:Диасофт, 2001.-688 с.

Книга

2Б. Додаткова рекомендована література


№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників

4

^ Соловей О.С.Математичні вказівки „Програмування алгоритмів сортування. Тестування алгоритмів.”-Суми, 2003.

Книга

50

5

Шаповалов С.П., Дзюба О.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія алгоритмів та математична логіка».- Суми, 2006.

Книга

50

6

Соловей О.С.Математичні вказівки „Вдосконалення алгоритму швидкого сортування”.- Суми, 2003.

Книга

50Розробники програми ____________ С.П.Шаповалов

(підписи авторів робочої програми)

Завідувач кафедри ______________ А.С.Довбиш


(підпис)


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи