Затверджую декан механіко-математичного факультету icon

Затверджую декан механіко-математичного факультету
Скачати 166.64 Kb.
НазваЗатверджую декан механіко-математичного факультету
Дата15.07.2012
Розмір166.64 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

декан механіко-математичного факультету


________________ В.О.Любчак

“_____”_______________2005 р


Робоча програмаз дисципліни “Методи теорії ігор при прийнятті рішень”


для напряму підготовки 0802 “Прикладна математика”

спеціальності 7.080201 – “ Інформатика”

факультет механіко-математичний

кафедра інформатики

Витяг з учбового плану


Форма навчання: денна


курс

семестр

всього годин

аудиторні заняття

самост. робота

курс

проект.

ОДЗ

форма

контролю

всього

лекцій

практичні заняття

лабор заняття

всього

ІРС

5

9

81

54

20

34

-

27

-

-

-

залік


Робочу програму складено на основі освітньо-професійної програми напрямку математика та інформатика.


Укладач доцент С.П.Шаповалов


Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри інформатики,

протокол № 14 від 24.06 2005р.


Зав. кафедрою В.О. Любчак


УЗГОДЖЕНО:


1. Випускаюча кафедра інформатика .


Зав. кафедрою В.О. Любчак


2. Методична комісія факультету Н.В.Тиркусова


3. Начальник учбово-методичного відділу В.Л. Коротченко


^ 1.МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕССІ  1. Мета і завдання викладання дисципліни


Основною метою дисципліни є освоєння принципів побудови та аналізу математичних моделей теорії ігор та їх застосування при аналізі економічних ситуацій та процесів, в різних областях людської діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати

ЗНАННЯ:

 • побудови та застосуванні основних моделей теорії ігор;

 • аналізу моделей та вибору найбільш ефективного рішення;

ВМІННЯ:

 • генерувати вхідні данні, складати математичну модель теорії ігор та запрограмувати алгоритм її рішення, аналізувати рішення з метою застосування в реальному житті;

 • складати та налагоджувати програми з застосуванням алгоритмів теорії ігор.
  1. ^ Місце дисципліни в навчальному процесі


Дисципліна “Методи теорії ігор при прийнятті рішень” є однією з базових дисциплін для напряму підготовки “Прикладна математика” та забезпечує структурно-логічний зв’язок між іншими дисциплінами цього напряму. Основні забезпечуючи дисципліни – “Теорія алгоритмів та математична логіка”, “Дискретна математика”, “Дослідження операцій”, дисципліни математичного спрямування.

Перелік питань вхідного контролю:

 • основні поняття та розділи дисциплін ““Теорія алгоритмів та математична логіка”, “Дискретна математика”;

 • складання структурних схем алгоритмів та їх програмна реалізація.^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

  1. Лекції
Номер розділу

Номер підроз

ділу чи теми

Назви розділів, підрозділів, та основні питання, що розглядаються

Обсяг,

годин

Посилання на літературу^ 9-й семестр


1.

Введення. Структура та задачі курсу. Місце дисципліни серед інформаційних досліджень.

2

[2 c. 5-20]

[3 c. 7-18]

[4 с. 5-9]
2.

Правила, критерії та схеми прийняття рішень.

Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Принцип домінування стратегій. Критерії Лапласа, Вальда, Гувица та Севіджа. Функція корисності та критерій очікуваної корисності.

2

[1 c. 350-360]

[3 c. 20-40]

[5 c. 11-19]

3.

Матричні ігри. Основні визначення та теореми. Графічний метод рішення. Пошук виграшу в змішаних стратегіях.

2

[4 c.9-56]

[5 c.4-11]
4.

Матричні ігри. Теорема фон Неймана та її наслідки. Зведення задачі теорії ігор до задачі лінійного програмування. Наближені способи рішення.

2

[4 c.9-56]

[5 c. 30-38]
5.

Нескінченні антагоністичні ігри. Ігри з неперервною функцією виграшу. Ігри з випуклою функцією виграшу.

2

[4 c.60-109]
6.

Неантагоністичні ігри. Принципи оптимальності в безкоаліційних іграх. Існування рівноваги по Нешу. Рівновага в змішаних стратегіях. Задача про переговори.

2

[2 c. 10-35],

[4 c.113-163]

7.

Позиційні ігри. Ігри з повною інформацією. Основні функціональні рівняння. Архаїчні ігри. Ігри з неповною інформацією.

2

[3 c.330-353]

[4 c.176-218]
8.

Біматричні ігри. Умови рівноваги. Множина ситуацій рівноваги. Кооперативне рішення. Арбітражне рішення Неша.

2

[3 c.299-324]

[5 c. 43-57]
9.

Диференційні ігри. Ігри з повною інформацією та нескінченним числом альтернатив. Методи послідовних наближень. Ігри переслідування.

2

[2 c. 239-242]

[4 c.230-290]
10.

Застосування моделей теорії ігор в економіці та в різних проявах людської діяльності.

2

[2 c. 135-174]

[5 c. 61-100]Всього за курс

20


2.2 Практичні заняття
Номер розділу

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг, год.

Посилання на літературу

Примітки

1

Вхідний контроль по дискретній математиці

22

Прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою критеріїв.

2

[2],[3]
3

Матричні ігри, графічний спосіб розв’язання.

2

[4],[5]
4

Пошук рішення в змішаних стратегіях.

4

[4],[5]
5

Наближені методи розв’язку матричних ігор.

2

[4],[5]
6

Порівняльний аналіз розв’язків матричних ігор. Рейтинговий контроль. Модуль №1

2

[4],[5]
7

Нескінченні ігри.

2

[4],[5]
8

Позиційні ігри, ігри з повною інформацією.

4

[4],[5]
9

Позиційні ігри з неповною інформацією

2

[4],[5]
10

Біматричні ігри, некооперативний випадок.

4

[4],[5]
11

Кооперативні ігри

2

[4],[5]
12

Порівняльний аналіз розв’язків ігор. Рейтинговий контроль. Модуль №2

2

[4],[5]
13

Застосування моделей теорії ігор в економіці та в різних проявах людської діяльності.

Моделювання торгів

2

[1],[2]
14

Застосування моделей теорії ігор в економіці та в різних проявах людської діяльності. Моделювання збуту.

2

[1],[2]Всього за курс

34


  1. Лабораторні заняття

Не передбачено.


  1. Обовязкові домашні завдання

Не передбачено.


  1. Курсовий проект ( робота )

Не передбачено.

^ 2.6 Питання ,що виносяться

для самостійного вивчення студентами


Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС год.

Посилання на літературу

1

2

3

4

1

Матричні ігри. Основні визначення та теореми. Графічний метод рішення. Пошук виграшу в змішаних стратегіях.

2

[4],[5]

2

Ітераційні методи розв’язання задач теорії ігор

2

[4],[5]

3

Метод Монте Карло

2

[4],[5]

4

Теорія корисності

1

[2],[3]

5

Ігри з неперервною та перервною функціями виграшу

2

[4],[5]]

6

Позиційні ігри з повною та неповною інформаціями

2

[4],[5]

7

Кооперативні ігри

2

[4],[5]]

8

Біматричні ігри, некооперативні та кооперативні

2

[4],[5]

9

Нескінченні антагоністичні ігри

2

[4],[5]

10

Диференційні ігри

2

[4],[5]]

11

Методи послідовних наближень

2

[4],[5]

12

Оптимізація контролю за якістю продукції

2

[4],[5]

13

Двостороння монополія, дуополія

2

[5]

14

Арбітраж і обмін між учасниками

1

[5]

15

Моделі з невизначеними факторами

1

[5]
Всього за курс

27  1. Індивідуальна робота студентів.

Не передбачено.


^
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Найменування учбово-методичної літератури


Наявність

Вид
^ Основна література1

Красс М.С.,.Чупрынов Б.П. Основы математики и ее применение в экономическом образовании.-М.:Дело, 2003.-688 с..

1
2

Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике.-М.:Книжный дом “Университет”, Высш. школа, 2002.-288 с.

1
3

Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений, пер. с англ..-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1997.-590 с.

-
4

Петросян Л.А. и др.. Теорія игр: Учебное пособие для ун.-тов.-М.:Высш. шк..,1998.-304 с.5

Медвєдєв М.Г., Барановська Я.В. Ігрові методи моделювання економічних систем: Навч. посібник.-К.:Вил-во Європ.ун., 2001.- 116 с.


^ Додаткова література6

Ларичев О.И. Терия и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах:Учебник.-М.:Логос,2000.-296 с.

1
7

Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие.-М.:Дело, 2000.- 440 с.

1^ Навчально-методична література видавництва СумДУ8

Калашникова Н.И.Методические указания к практическим занятиям на тему «Элементы алгебры логики» по курсу «Дискретная математика».-Сумы, типограф. «Электрон», 1992

50
9

Методичні вказівки до виконання роботи з теорії ігор по матричним моделям
Електронний варіант

10

Методичні вказівки до виконання роботи з теорії ігор по позиційним моделям
Електронний варіант

11

Методичні вказівки до виконання роботи з теорії ігор по кооперативним моделям
Електронний варіант

12

Методичні вказівки до виконання роботи з теорії ігор по диференційним моделям
Електронний варіант^ 1. ГРАФІК МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮНомер модуля
Теоретичний матеріал модуля(розділ,тема)
Форма контролю
Практичні роботи
ОДЗ
Тижні семестру
1
Способи розв’язання матричних ігор.
Усний
1-3
7-8
2
Позиційні, біматричні, нескінченні ігри.
Усний
6-10
13-14
3
Застосуваня теорії ігр в економиці
Усний
12-15
17-185.РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навч. рік


Протокол № від „ „ ________________ 200_ р.


.Завідувач кафедри Любчак В.О.

Схожі:

Затверджую декан механіко-математичного факультету iconЗатверджую декан механіко-математичного факультету
move to 0-22158529
Затверджую декан механіко-математичного факультету iconПлан проведення культурно-мистецьких, національно-патріотичних та виховних заходів на механіко-математичному факультеті у період січень-травень 2011 року
Зустріч декана факультету зі студентами механіко-математичного факультету. Нагородження та відзначення найкращих студентів за успіхи...
Затверджую декан механіко-математичного факультету iconЗвіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Проте, кожний новий навчальний рік ставить перед нами нові завдання й досить серйозні проблеми
Затверджую декан механіко-математичного факультету iconЗвіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Проте, кожний новий навчальний рік ставить перед нами нові завдання й досить серйозні проблеми
Затверджую декан механіко-математичного факультету iconКалендарний план лекцІй по фізіології для студентів 2 курсу медичних факультетів №1,2, 3, ммф на весняний семестр 2013-20 1 4 учбового року
Декана медичного факультету №1 Декан медичного факультету №2 Декан медичного факультету №3 Декан міжнародного
Затверджую декан механіко-математичного факультету iconКалендарний план лекцІй по фізіології для студентів 2 курсу медичних факультетів №1,2, 3, ммф на весняний семестр 2012-2013 учбового року
В. О. декана медичного факультету №1 Декан медичного факультету №2 Декан медичного факультету №3 Декан міжнародного
Затверджую декан механіко-математичного факультету icon"затверджую" Декан факультету

Затверджую декан механіко-математичного факультету icon"Затверджую" Декан факультету Пінчук Т. С

Затверджую декан механіко-математичного факультету icon«затверджую» декан медичного факультету №1 проф. Івнев Б. Б
Графік консультацій для студентів 4 та 5 курсів медичного №1 факультету на кафедрі оториноларингології
Затверджую декан механіко-математичного факультету iconПрактикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни "Програмування" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с
Дибкова Л. М. Інформатика І комп'ютерна техніка: Навч посібник. Вид. 2-ге, переробл., доп. К.: Академвидав, 2005. 416 с.+Гриф мон....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи