Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення icon

Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення
Скачати 384.3 Kb.
НазваКиївської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення
Сторінка1/2
Дата15.07.2012
Розмір384.3 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Первинна профспілкова організація співробітників НМУ імені О.О.Богомольця є організаційною ланкою Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я і в своїй роботі керується її Статутом.

С Т А Т У ТКИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


 1. Професійна спілка Київська міська профспілка працівників охорони здоров`я (далі Профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільній основі за родом професійної діяльності, навчання працівників медичних, фармацевтичних, промислових, науково-дослідних, учбових установ, організацій, підприємств, пов’язаних з охороною здоров`я; незалежно від форм власності, осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, а також студентів вищих та учнів середніх навчальних медичних закладів для консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав та інтересів членів Профспілки.

 2. Профспілка відповідно до сфери діяльності, кількості первинних профспілкових організацій та всіх районних об’єднань має статус обласної.

 3. Профспілка діє на засадах солідарності з усіма профспілками та профспілковими об’єднаннями України, міста Києва відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших законів України та нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, які є частиною законодавства України та на основі цього Статуту.

 4. Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, політичних та інших громадських організацій.

 5. Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

 1. Законності;

 2. Добровільного вступу в Профспілку та виходу з неї;

 3. Виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;

 4. Гласності в діяльності всіх організаційних ланок Профспілки і їх виборних органів;

 5. Колегіальність в прийнятті рішень усіма організаційними ланками і виборними органами Профспілки та персональної відповідальності за їх виконання;

 6. Поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції, права внесення її на повторний розгляд;

 7. Виконання рішень вищих органів Профспілки, прийнятих в рамках їх компетенції у відповідності з цим Статутом;

 8. Солідарності і єдності всіх організаційних ланок і органів Профспілки в реалізації статутних цілей та завдань.
 1. Профспілка співпрацює на основі рівноправного партнерства з іншими профспілками, їх об’єднаннями, органами державної влади, місцевого самоврядування, з комітетами та депутатами Верховної Ради України, Київської міської ради та районних рад, роботодавцями та їх об’єднаннями, громадськими і політичними організаціями, юридичними та фізичними особами в інтересах членів Профспілки, будує взаємовідносини з ними на основі договорів, ділового співробітництва.

 2. Профспілка і її організаційні ланки мають право на добровільних засадах входити в об’єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) з метою виконання спільних завдань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з профспілками, об’єднаннями профспілок на інших засадах, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність.

 3. Профспілка виступає за встановлення та розвиток співробітництва між профспілками інших країн, їх об’єднаннями, може бути членом міжнародних професійних спілок та організацій, що об’єднують працівників охорони здоров’я.

 4. У виборних органах Профспілки та їх виконавчих апаратах не допускається створення і діяльність структур політичних партій і рухів.


ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.


 1. Метою діяльності Профспілки є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

 2. Для реалізації своєї мети Профспілка через свої виборні органи:

 1. Об’єднує та спрямовує діяльність своїх організацій в рішенні спільних завдань;

 2. Домагається здійснення права кожного члена Профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня;

 3. Бере участь в розробці галузевих нормативних актів з соціально-економічних питань та трудових відносин, вносить пропозиції щодо законодавчих актів з цих питань до органів державної влади, місцевого самоврядування у встановленому порядку;

 4. Веде переговори, укладає колективні договори та Галузеву Угоду з роботодавцями, органами місцевого самоврядування та домагається їх виконання;

 5. У відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, Основ законодавства України про охорону здоров’я;

 6. Приймає участь в контролі за ефективним використанням коштів соціального страхування для санаторно-курортного оздоровлення і відпочинку членів профспілки та їх дітей;

 7. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів та конфліктів, використовує для захисту прав і інтересів членів профспілки всі передбачені законом засоби: звернення, мітинги, маніфестації, акції протесту;

 8. Співпрацює з комісіями та депутатами Верховної Ради України, Київської міської ради, районних рад, підтримує кандидатів у депутати, які поділяють позицію Профспілки;

 9. Надає первинним організаціям, членам профспілки методичну, правову, матеріальну допомогу;

 10. Організує навчання профспілкового активу, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів;

 11. Здійснює фінансово-господарську та іншу діяльність у відповідності до законодавства для досягнення своїх статутних цілей;

 12. Управляє профспілковим бюджетом, створює фонди солідарності, страхові, культурно-просвітницькі, навчання та підготовки кадрів, каси взаємодопомоги, страхові каси;

 13. Засновує засоби масової інформації, вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність.
 1. Члени виборних органів Профспілки а також повноважні представники цих органів мають право:

 1. Безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілки;

 2. Вимагати та одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

 3. Безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавців, посадових осіб;

 4. Перевіряти роботу закладів громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належить даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;

 5. Розміщувати інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;

 6. Перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.ІІІ. ПРОФСПІЛКОВЕ ЧЛЕНСТВО.


Права обов’язки, гарантії


 1. Членом Профспілки може бути кожний працівник медичних, фармацевтичних, санаторно-курортних установ та інших організацій, пов’язаних з охороною здоров’я, які знаходяться на території міста Києва, незалежно від форми власності і видів господарювання, студент вищого та середнього навчального закладу, пенсіонер, безробітний, який раніше працював у галузі, громадянин-суб`єкт підприємницької діяльності та інший громадянин, котрий визнає і виконує Статут Профспілки, бере участь у роботі однієї з первинних організацій Профспілки та сплачує членські внески.

 2. Членство в Профспілці є добровільним, Прийом у члени Профспілки здійснюється первинною профспілковою організацією в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання.

Рішення приймають на зборах профспілкової групи, первинної профспілкової організації, або на засіданнях їх виборного органу. Профспілковий стаж зараховується з дня прийняття рішення про прийом в Профспілку. Членський квиток встановленого зразку видає профспілковий комітет протягом місяця з дня прийняття рішення.

 1. Члени профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання.

 2. Профспілкове членство рахується з дня проведення зборів, на яких прийнято рішення про прийняття в члени Профспілки.

 3. При переході на інше місце роботи член профспілки зобов’язаний стати на облік протягом одного місяця після працевлаштування.

 4. Членство в Профспілці зберігається:

 1. За робітниками і службовцями, зайнятими на сезонних роботах, якщо вони відновлюють роботу у наступному сезоні;

 2. За працівниками, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними 6-річного віку;

 3. За робітниками та службовцями, що тимчасово втратили роботу в зв’язку зі скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією установ, організацій, підприємств та іншими поважними причинами до вирішення питання про працевлаштування. Члени Профспілки, які припинили роботу внаслідок скорочення штатів, а також непрацюючі пенсіонери знаходяться на профспілковому обліку за колишнім місцем роботи за їх бажанням та рішенням первинної профспілкової організації;

 4. Період строкової військової служби, робота або навчання за кордоном, робота в установах, організаціях, підприємствах іншої галузі зараховується в профспілковий стаж;

 5. Члени інших профспілок, які перейшли на роботу в галузь охорони здоров’я, зберігають профспілкове членство і профспілковий стаж за умови, що вони впродовж місяця з дня переходу стали на облік в новій первинній профспілковій організації.
 1. Подвійне членство в Профспілці не допускається.

 2. Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів Профспілки, членами якої є наймані ними працівники.

 3. Член Профспілки має право:

 1. На захист законних прав та інтересів з боку Профспілки в державних, судових та господарських органах;

 2. Обирати та бути обраним (делегованим до профспілкових органів усіх рівнів;

 3. Вільно обговорювати на зборах, конференціях, на засіданнях виборних органів питання діяльності Профспілки; вносити пропозиції, відкрито висловлювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;

 4. Звертатися в усі профспілкові органи з питаннями, заявами, пропозиціями та отримувати відповідь по суті свого звернення;

 5. На матеріальну допомогу, безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво та захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;

 6. Особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), засіданнях виборних органів Профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;

 7. Брати участь в акціях, організованих Профспілкою;

 8. Отримувати інформацію про діяльність Профспілки та її органів по всім напрямкам роботи.
 1. Член Профспілки зобов’язаний:

 1. Визнавати і виконувати вимоги Статуту та рішення органів Профспілки;

 2. Піклуватися про авторитет первинної профспілкової організації та Профспілки в цілому;

 3. Виконувати обов’язки, передбачені трудовим законодавством та колективними договорами (Угодами), чесно і сумлінно працювати, дотримуючись дисципліни та професійної етики;

 4. Своєчасно сплачувати членські внески з усіх видів заробітної плати в установленому порядку;

 5. Брати участь у діяльності Профспілки, виконувати рішення профспілкової організації, доручення;

 6. Брати участь у роботі зборів (конференцій) первинної організації Профспілки, сприяти реалізації рішень профспілкових органів;

 7. З повагою ставитися до товаришів по роботі, не допускати дій, котрі принижують честь і гідність громадянина.
 1. Гарантії члена профспілки:

 1. Член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового органу, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

 2. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних органів Профспілки, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

 3. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення керівників профспілкових органів, крім додержання загального порядку допускається за наявності згоди вищестоящого органу Профспілки;

 4. Звільнення членів виборного профспілкового органу установ, організацій, закладів, підприємств (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного профспілкового органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу Профспілки (об’єднання профспілок);

 5. Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації не допускається протягом року після закінчення терміну, на якій він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи або організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров’я;

 6. Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

 7. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів не менше ніж дві години на тиждень;

 8. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця;

 9. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві в установі чи організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до чинного законодавства. За рахунок коштів установи цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.
 1. Профспілкове членство припиняється за рішенням первинної профспілкової організації у випадках:

 1. Виходу з Профспілки за власним бажанням або виключення з її рядів;

 2. Засудження до позбавлення волі;

 3. Несплати членських внесків без поважних причин понад три місяці.

 1. За порушення вимог Статуту, за вчинення дій що можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань Профспілки, на члена профспілки можуть бути накладені такі стягнення:

3.13.1. Догана.

   • Рішення про накладення стягнення можуть оголошувати загальні збори первинної профспілкової організації, профком або вищий за підпорядкуванням профспілковий орган. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів профспілки, профкому або вищого виборного органу.

   • Стягнення на члена профспілки діє протягом року, Рішення про його зняття приймає той орган, який це стягнення ухвалив.

3.13.2. Виключення з Профспілки.

   • Питання про виключення з Профспілки вирішується на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) первинної профспілкової організації в присутності члена профспілки. У випадку відмови члена профспілки від присутності без поважних причин, на зборах (конференції) ці питання можуть вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на зборах (конференції);

   • Виключений з профспілки має право в двомісячний термін оскаржити це рішення у вищі профспілкові органи;

   • У разі скасування вищим профспілковим органом необґрунтованого рішення про виключення з членів профспілки, профспілкове членство поновлюється з моменту виключення без переривання профспілкового стажу;

   • Повторний вступ в Профспілку здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через півроку з дня виходу, не раніше ніж один ріку у випадку виключення.

 1. Рішення про стягнення, накладене вищим профспілковим органом, повідомляється первинній профспілковій організації.

 2. Особа, що вибула або виключена з Профспілки не має права на спільне профспілкове майно, сума сплачених членських внесків їй не відшкодовується.

 3. Активна робота в Профспілці може бути відзначена моральними та матеріальними формами заохочення: оголошення Подяки, преміювання, нагородження грамотами Профспілки, ЦК профспілки, ФПУ, Міської ради профспілок, нагрудним знаком ФПУ “Профспілкова відзнака”, іншими видами заохочення.


^ ІV. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ

ПОБУДОВИ ПРОФСПІЛКИ


 1. Профспілка створюється за професійною, галузевою та територіальною ознаками і має таку структуру і порядок підпорядкування: первинні профспілкові організації, районні об’єднання, міська (яка має статус обласної) профспілкова організація. Організаційними ланками Профспілки є Об’єднання первинних профспілкових організацій установ охорони здоров’я районів, первинні профспілкові організації.

 2. Основою професійної спілки є первинна профспілкова організація, яка діє на підприємствах, в установах, організаціях, закладах охорони здоров’я та навчальних закладах.

 3. Для координації діяльності з органами місцевого самоврядування та виконання статутних завдань в рамках районів за рішенням первинних профспілкових організацій можуть створюватися Об’єднання первинних профспілкових організацій установ охорони здоров’я району, а також впроваджуватись посади профспілкового організатора та головного бухгалтера.

 4. Вищим керівним органом Профспілки є конференція, збори. Профспілкові збори, конференції формують відповідні виборні органи, які керують роботою профспілкової організації між зборами, конференціями.

 5. Норми представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюються відповідним виборним органом Профспілки.

 6. Голова Ради Профспілки є делегатом конференції за посадою.

 7. Рішення про дату скликання та порядок денний оголошується не пізніше ніж за 1 місяць до конференції та 10 днів до зборів.

 8. Виборний орган профспілки формується на зборах, конференції а також шляхом прямого делегування з правом відкликання та зміни його членів. В такому ж порядку обирається ревізійна комісія.

 9. Кількісний склад виборного профспілкового органу, його структуру встановлюють збори, пленум, конференція. Виборному органу надається право додаткового укладання виробничих угод із фахівцями для виконання конкретних програм.

 10. Вибори голови профспілкового органу проводяться безпосередньо на зборах, конференції, або засіданні відповідного виборного органу.

 11. Порядок виборів керівних органів профспілки та їх керівників (голів), форму голосування (таємне або відкрите) визначають збори, конференція. Обраними вважаються особи, які отримали більше половини голосів осіб, що брали участь у голосуванні.

 12. Керівники, обрані на зборах, конференції, одночасно стають членами відповідного виборного органу та президії.

 13. Керівними органами Профспілки між конференціями є Рада та Президія ради. Для рішення організаційних та поточних питань обирається Рада та Президія ради голів у складі голови та членів.

 14. Кількісний склад Ради та Президії ради визначає відповідний виборний орган Профспілки. Рада голів первинних організацій Профспілки обирається на конференції шляхом делегування членів від всіх структурних підрозділів.

 15. Вибори профспілкового комітету (профорганізатора) первинної профспілкової організації, районного об’єднання, міської Ради профспілки проводиться на зборах, конференціях один раз в п’ять років.

 16. Рішення про дострокові вибори будь-якого профспілкового органу приймається на вимогу не менше як 1/3 членів профспілки відповідної профспілкової організації або за пропозицією вищого профспілкового органу.

 17. Профспілкові збори, засідання виборного органу та його президії – є правомочними, якщо в них приймає участь більше половини членів профспілкової організації, членів виборного органу, президії; а профспілкова конференція – правомочна при участі в ній не менше 2/3 делегатів.

 18. Рішення зборів, конференцій, засідань виборчих органів профспілки приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, які брали участь у голосуванні, при наявності кворуму.

 19. Профорганізатор, голова профкому (профбюро), які обираються зборами, конференцією, звільняються від посади тим же органом більшістю голосів учасників зборів, делегатів конференції.

 20. Звільнення від посади керівника виборного органу, обраного конференцією профспілки вирішується на конференції, пленумі відповідного виборного органу профспілки голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 його членів, які присутні на конференції, пленумі та взяли участь у голосуванні.

 21. Пленуми виборного профспілкового органу скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік та визначають періодичність засідань Президії або Ради голів, але не рідше 1 разу у квартал.

 22. Виборні органи можуть створювати постійні і тимчасові комісії, секції, визначають їх функції та повноваження, затверджують їх Положення.  1   2

Схожі:

Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconКиївської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення
move to 0-22168914
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconКиївської міської профспілки працівників охорони здоров ` я І. Загальні положення
...
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconКиївської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення
...
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconПоложення про комісію по відбору студентів для навчання в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця
Києва на 2011- 2017 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 17. 02. 2011 №9/5396 «Про затвердження Міської цільової...
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconПоложення про комісію по відбору студентів для навчання в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця
Києва на 2011- 2017 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 17. 02. 2011 №9/5396 «Про затвердження Міської цільової...
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я І. Загальні положення iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи