З м І ст icon

З м І ст
Скачати 390.1 Kb.
НазваЗ м І ст
Сторінка1/3
Дата15.07.2012
Розмір390.1 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

К О Л Е К Т И В Н И Й Д О Г О В І Р

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

НА 2009 – 2011 РОКИ

З М І СТ
Загальні положення.Зобов?язання сторін.Особливості наймання на роботу та забезпечення зайнятості працюючих.
Режим роботи та відпочинку.Підвищення кваліфікації, перепідготовка, професійне просування кадрів.
Охорона праці.Оплата праці.Забезпечення соціально-побутових потреб.Участь трудового колективу в управлінні університетом.Вирішення трудових спорів.Порядок укладання, внесення доповнень та здійснення контролю виконання договору.
Забезпечення правових гарантій працівникам профкому і профспілкових органів.
Колективний договір між адміністрацією та колективом студентів.Завершальні положення.
  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Колективний договір (далі Договір) є нормативним документом, що регламентує та регулює виробничі і трудові відносини, умови праці, її оплату і охорону, питання соціального розвитку трудового колективу, його участь в управлінні університетом, відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов’язань за договором.

Договір є правовим актом, який розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України: “Про колективні договори і угоди”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, «Про наукову та науково-технічну діяльність», “Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, положень Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковим об’єднанням України, інших нормативно-правових актів щодо діяльності вищих медичних навчальних закладів.

Колективний договір укладається між адміністрацією університету та трудовим колективом в особі його представника – профспілкового комітету.

Зміст колективного договору визначається сторонами у межах їхньої компетенції.

При укладанні колективного договору обидві сторони виходять з того, що встановлені законодавчими та іншими нормативними актами положення Договору розглядаються як мінімальні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш пільгових соціальних і економічних умов за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов’язань, що приймаються даним договором.

Договір укладається, виходячи з таких принципів :

• соціальне партнерство, взаємна довіра і повага, розмежування прав і відповідальності сторін;

• рівноправність сторін у внесенні пропозицій щодо змісту даного договору;

• урахування реальних можливостей матеріального, виробничого і фінансового забезпечення зобов’язань сторін;

• добровільність у прийнятті зобов’язань.

1.2. Метою Договору є створення і підтримання необхідних виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної і продуктивної праці науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету, захист їх прав та інтересів на рівні не нижчому, ніж передбачено чинним законодавством та нормативними документами профспілкових органів України.

1.3. Уповноважені особи сторін договору:

з боку Адміністрації НМУ - ректор університету;

з боку трудового колективу - голова профспілкового комітету.

1.4. Дія Договору поширюється на всіх працівників університету, у тому числі зарахованих після прийняття цього Договору, а також осіб, які в ньому навчаються, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

1.5. Положення Договору є обов’язковими для виконання як Адміністрацією, так і всіма працюючими.

1.6. Строк дії Договору визначається терміном на 3 роки з дня його підписання учасниками Договору.

1.7. Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах сторін не тягнуть за собою зупинення дії цього Договору.


^ 2.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН


2.1. Сторони даного договору, зобов’язуються виконувати у повному обсязі всі статті Договору.

2.2. З метою ефективного використання фінансових ресурсів адміністрація університету та профспілковий комітет звітують перед конференцією трудового колективу університету 1 раз на рік з питань основної діяльності, використання загальних та спеціальних фондів для соціального захисту співробітників.

(Ректор, голова профкому)

2.3. Обов’язки Адміністрації університету:


• Забезпечувати своєчасне виконання зобов’язань Договору, які відносяться до її компетенції та дотримання законодавства України і нормативних документів, створювати безпечні умови праці, задовольняти побутові та соціально-культурні потреби всіх працівників університету, виходячи з реальних можливостей.

• Передбачити у кошторисах університету, поряд з витратами на навчальну, наукову та господарську діяльність, кошти на утримання в належному стані навчальних корпусів, гуртожитків, закладів громадського харчування, санаторію-профілакторію, спортивно-оздоровчого табору “Медик”.

(Ректор, ПФВ)

• Погоджувати з профкомом співробітників рішення та накази, які стосуються соціальних, культурних, побутових та інших питань, з метою забезпечення соціального захисту працівників університету та осіб, які навчаються в ньому (аспірантів, докторантів, інтернів, магістрів та клінічних ординаторів) за рахунок державного бюджету.

(Ректор)

• Адміністрація Університету надає профспілковому комітету на його запити відповідні документи, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та заробітну плату, виконанням колективного договору та охорони праці.

(Ректор, керівники структурних

підрозділів університету)

2.7. Обов’язки профкому:

• сприяти виконанню працівниками своїх функціональних обов’язків, дотриманню правил внутрішнього трудового розпорядку, правил техніки безпеки, протипожежних заходів;

• здійснювати систематичний контроль за своєчасним виконанням Договору, періодично заслуховувати інформацію адміністрації про хід його реалізації;

• надавати пропозиції по усуненню виявлених недоліків;

• проводити цілеспрямовану роботу з питань соціального захисту працівників університету.

^ 3.ОСОБЛИВОСТІ НАЙМАННЯ НА РОБОТУ

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ


3.1.Науково-педагогічні та педагогічні працівники приймаються на роботу при наявності вакантних місць відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та Статуту університету.

Наймання на роботу на інші посади здійснюються згідно з чинним законодавством за наявністю вакантних місць.

При укладанні працівником трудового договору доводити до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть проводитися відрахування у випадках, передбачених законодавством.

(Ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер)

3.2. Припинення трудових відносин з працівниками здійснюється:

• з ініціативи працівника;

• у зв’язку із закінченням строку дії контракту, строкового договору;

• за скороченням штатів та з інших причин відповідно до чинного законодавства.

Працівники університету за бажанням і за погодженням з адміністрацією університету мають можливість працювати неповний робочий день (тиждень) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП України). Адміністрація університету, в окремих випадках, дозволяє співробітникам, за їх заявами та згодою профкому, працювати за гнучким графіком відповідно до КЗпП України.

(Ректор, відділ кадрів, голова профкому)

3.3.Рішення Адміністрації про скорочення посад, повне або часткове припинення діяльності окремих підрозділів приймається за попереднім повідомленням профкому.

Адміністрація зобов’язана завчасно інформувати колектив про можливі зміни форм власності в університеті, реструктуризацію спеціальностей, кафедр, факультетів, перепрофілювання або ліквідацію структурних підрозділів університету, що може значно погіршити зайнятість працюючих, умови їх праці, соціальну захищеність.

(Ректор, відділ кадрів, голова профкому)

3.4.Адміністрація вживає всі необхідні заходи щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць.

При неможливості укомплектувати структурні підрозділи університету, в т. ч. і кафедри, штатними працівниками, роботу за сумісництвом надавати у першу чергу співробітникам університету, а потім іншим особам.

Адміністрація погоджує з профспілковим комітетом запровадження нових умов праці та попереджає працівників не пізніше ніж за 2 місяці до введення їх у дію.

У випадках скорочення посад Адміністрація зобов?язана попередити працівника не пізніше ніж за 2 місяці до дати скорочення.

Подання ректора про звільнення працівників за скороченням штатів надавати профспілковому комітету на розгляд не пізніше ніж за один місяць до скорочення.

(Ректор, відділ кадрів, голова профкому)

3.5.Питання щодо працевлаштування звільнених працівників вирішуються згідно з чинним законодавством України.

(Відділ кадрів)

3.6.При вимушеному скороченні працюючих повідомляти про це у письмовій формі державну службу зайнятості не менш ніж за 2 місяці, вказавши підстави та строки вивільнення, назви професій, посад, кваліфікації, розмірів оплати праці.

Щомісячно подавати державній службі зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і у 10-денний строк – про всіх прийнятих працівників.

(Відділ кадрів)

3.7.Не підлягають звільненню у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників без відповідного працевлаштування:

• жінки, які мають на утриманні неповнолітніх дітей;

• особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I і II категорії);

• учасники війни;

• інваліди (I і II групи).

(Відділ кадрів)


^ 4.РЕЖИМ РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ


4.1.Тривалість робочого часу в університеті: 5-денний і 36-годинний робочий тиждень для викладачів та 40-годинний - для інших співробітників.

Науково-педагогічному персоналу надається можливість прийому їжі на робочому місці не більше 10-15 хвилин, які враховуються в робочий час.

Режим роботи в університеті:

Понеділок – четвер - з 9.00 до 18.00;

П’ятниця - з 9.00 до 16.45;

Обідня перерва - з 13.15 до 14.00.

На кафедрах нормальної анатомії, патологічної анатомії, судової медицини та оперативної хірургії і топографічної анатомії – 30 годинний робочий тиждень.

Встановити 36-годинний робочий тиждень для посад завідувача лабораторією, наукових співробітників всіх категорій, інженера I категорії за роботу на електронному мікроскопі з напругою понад 30 кіловольт відповідно до постанови кабінету Міністрів № 163 від 21.02.2001 року „Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня”.

Працівники Стоматологічного медичного центру:

1).Керівники структурних підрозділів (відділень, відділв, лабораторій, кабінетів) з числа лікарів – 38.5 годин;

2).Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-ортопед, лікар-стоматолог-ортодонт, лікар-стоматолог-хірург, зубний технік – 33 години;

3).Лікар-фізіотерапевт, лікар-анестезіолог, медична сестра фізіотерапевтичного кабінету, медична сестра анестезистка, медична сестра – 38.5 години;

4).Лікар-лаборант, фельдшер-лаборант (лаборант) – 36 годин;

5).Лікар-рентгенолог, рентген лаборант, молодша медсестра рентгенологічного відділення, рентгентехнік – 30 годин;

6).Провідний економіст, провідний бухгалтер, інженери, економісти, юрисконсульт, бухгалтери, провізор, головна медична сестра, техніки всіх спеціальностей, секретар-друкарка, комірник, молодші медичні сестри, молодша медична сетра фізіотерапевтичного кабінету, молодша медична сестра клініко-діагностичної лабораторії, медичний реєстратор, медичний статистик, сестра-господиня, кастелянка, полірувальник, ливарник, швачка, ліфтер, гардеробник, прибиральник, двірник, робітники всіх спеціальностей – 40 годин.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше як сорок дві години.

(Відділ кадрів)

4.2.Спільно з профспілковим комітетом вносити необхідні зміни та доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку університету і затверджувати їх на конференції трудового колективу.

4.3.Надавати працівникам роботу відповідно до їх професій, кваліфікацій, займаної посади. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.

4.4.Встановити, що адміністративно-господарському персоналу Стоматологічного медичного центру університету надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю 30 хвилин (з 13.00 до 13.30).

4.5.Медичному персоналу Стоматологічного медичного центру університету, зайнятому обслуговуванням пацієнтів, надавати можливість прийому їжі на робочому місці не більше 10-15 хвилин, які враховуються в робочий час.

4.6.Питання про роботу у дні відпочинку та в святкові дні вирішуються згідно з чинним законодавством.

(Ректор, відділ кадрів, голова профкому)

4.7.Встановити скорочену тривалість робочого часу (розміри скорочення встановлюються на місцях згідно ст.51 КЗпП України):

• для працівників, віком від 15 до 18 років – 36 годин на тиждень;

• для осіб віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень.

4.8.Зміни режиму робочого часу проводити тільки після узгодження з профкомом. Ознайомлювати працівників з графіком роботи не пізніше, ніж за місяць до введення його в дію.

(Ректор, відділ кадрів, голова профкому)

4.9.Працівникам з ненормованим робочим днем понаднормові роботи не можуть перевищувати 4 годин протягом двох днів підряд та 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП України).

4.10.При наймі працівника на роботу підтвердити йому:

• місце роботи;

• режим роботи;

• трудову функцію працівника;

• умови оплати праці;

• строк трудового договору (якщо договір строковий).

(Відділ кадрів, керівники підрозділів)

4.11.Працівникам університету надається чергова щорічна відпустка тривалістю не менше ніж 24 календарних дні, в узгоджений з ними період за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. За працівниками, які користуються відпусткою більшої тривалості, такі відпустки зберігаються на весь час їх роботи на посаді, що дає право на таку відпустку.

Тривалість оплачуваної відпустки для викладачів – 56 календарних днів.

Працівникам віком до 18 років щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день.

Інвалідам І та ІІ груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів.

(Ректор, відділ кадрів, голова профкому)

4.12.Адміністрація та профком затверджують перелік посад працівників НМУ, які мають право на додаткові дні відпустки згідно з діючим законодавством (закону України “Про відпустки”, Постанови Кабміну № 1290 від 17.ХІ.97р., наказами Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 № 7, від 05.02.98 № 18):

• за роботу з ненормованим робочим днем – до 7 календарних днів (додаток № 1);

• за роботу у шкідливих умовах (додаток № 2);

• учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії - тривалістю 16 календарних днів;

• жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей у віці до 15 років або дитину-інваліда до 18 років, або усиновили дитину; одинокій матері, яка виховує дитину сама; батьку, який виховує дитину без матері; особі, яка взяла дитину під опіку – тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових днів, протягом календарного року за заявою.

При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.

(Ректор, голова профкому)

4.13. Адміністрація надає працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням в порядку і умовах, визначених законодавством.

(Відділ кадрів)

4.14.Адміністрація та профком затверджують перелік кафедр та співробітників НМУ, які працюють у шкідливих умовах і мають право на додаткову відпустку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1290 від 17.11.1997 року (додаток № 2).

(Ректор, голова профкому)

4.15.Загальна тривалість основної і додаткової відпусток не повинна перевищувати 59 календарних днів.

(Відділ кадрів)

4.16.За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівнику за його заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати (до 15 календарних днів).

(Ректор, керівники структурних підрозділів)

4.17.У разі необхідності санаторно-курортного лікування працівникам щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.

(Відділ кадрів)

4.18.Сторони погодили, що черговість відпусток визначається графіками, які затверджуються адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом до 05 січня кожного року і доводяться до відома всіх працівників.

При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і адміністрацією.

4.19.З метою вдосконалення організації навчального процесу та створення сприятливих умов для святкування Нового року та Різдва Христового запровадити щорічні Різдвяні канікули з перенесенням навчальних і робочих днів на суботи осінньо-зимового сесестру.


Профспілковий комітет зобов’язується:


4.20.Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці і відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників.

4.21.Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з власником, судових органах.  1. ^ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПРОФЕСІЙНЕ ПРОСУВАННЯ КАДРІВ


5.1.Адміністрація університету організовує підвищення кваліфікації фахівців і співробітників відповідно до виробничої необхідності та згідно з графіком цієї роботи.

5.2.Перепідготовка та просування працівників з посади на посаду здійснюється за виробничою необхідністю з урахуванням ділових якостей працівників, кваліфікаційних вимог до посади, на яку пересувається працівник.

5.3.Адміністрація НМУ заключає договори з НАН України та вищими навчальними закладами інших країн про проведення стажування найбільш перспективних співробітників університету для підвищення рівня кваліфікації.

5.4.Адміністрація запрошує провідних науковців для читання лекцій студентам з метою ознайомлення з останніми досягненнями світової науки в галузі медицини.


  1. ^ ОХОРОНА ПРАЦІ


З метою створення безпечних умов праці, екологічно чистого середовища, зниження рівня захворюваності, адміністрація та профспілковий комітет беруть зобов’язання:

6.1.Забезпечити виконання в установлені терміни комплексних інженерно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої сфери, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

(Проректор з АГР, керівники підрозділів,

провідний інженер з охорони праці)

6.2.Забезпечувати працівникам належні умови праці на робочих місцях з обладнанням всіх лабораторних і виробничих приміщень засобами безпеки і пожежогасіння; систематично контролювати їх робочий стан.

(Ректор, голова профкому)

6.3.Згідно з Законом України “Про охорону праці” Адміністрація університету проводить у встановленому порядку один раз на п’ять років атестацію робочих місць з шкідливими умовами праці, вживає заходи для поліпшення умов праці на цих місцях.

(Голова комісії по проведенню атестації робочих місць, керівники підрозділів,голова профкому)

6.4.Адміністрація та профспілковий комітет затверджують перелік конкретних робіт, на які встановлюються доплати за несприятливі умови праці та розміри доплати по видах робіт у відповідності з наказом МОЗ України від 23.03.1993 року № 54 “Про затвердження переліку робіт, на які встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ медичної освіти України” та на підставі висновків експертної комісії по атестації робочих місць за умовами праці (додаток № 3).

(Ректор, голова профкому)

6.5.Згідно з чинним законодавством Адміністрація університету забезпечує проведення періодичних медичних оглядів окремих категорій працівників, які працюють у шкідливих умовах праці.

(Адміністрація, голова профкому)

6.6. Адміністрації та профкому НМУ вирішити питання з МОЗ України щодо забезпечення спецхарчуванням та засобами індивідуального захисту працівників, зайнятих роботою у шкідливих умовах.

(Ректор, голова профкому)

6.7.Навчання співробітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, здійснювати згідно нормативних Положень.

6.8. Всі ремонтні та будівельні роботи у навчальних корпусах та гуртожитках університету, що супроводжуються надмірним шумом, токсичними та різкими запахами, здійснюються, як правило, тільки під час канікул.

(Проректор з АГР)

6.9.Адміністрації університету та профспілковому комітету забезпечувати постійний спільний контроль за виконанням наказу ректора НМУ від 05.07.2005 року № 334 “Про посилення боротьби з тютюнопалінням та вживанням алкоголю”

(Проректор з виховної роботи, голова профкому)

6.10.Відповідальність за стан охорони праці покладається на відповідальних посадових осіб університету відповідно до розподілу обов’язків згідно з чинним законодавством.

Адміністрація здійснює періодично перевірку умов праці, вживає заходів щодо усунення недоліків.

6.11.Щорічно до 01 жовтня виконувати заходи по підготовці учбових корпусів та гуртожитків до роботи в осінньо-зимовий період.

(Проректор з АГР)

6.12.Періодично проводити перевірку зберігання сильнодіючих реактивів на кафедрах.

(Проректор з наукової робоит, завідувачі кафедр,

провідний інженер з охорони праці)

6.13.Щорічно проводити аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань, підводити підсумки виконання заходів по поліпшенню умов праці, спільно з профспілковим комітетом видавати наказ, де передбачити завдання відповідним підрозділам з метою запобігання нещасних випадків та професійних захворювань.

((Провідний інженер з охорони праці, голова профкому,

керівники підрозділів)

6.14.Адміністрація зобов’язується проводити розслідування та вести облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій, оформляти всі необхідні документи і передавати в фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві для відшкодування збитків, нанесених працівникові в разі часткової чи повної втрати здоров’я.

6.15.Щорічно проводити оснащення кабінету з охорони праці необхідним інвентарем, офіційними матеріалами, документами, інструкціями з питань охорони праці

(Проректор з АГР, провідний інженер з охорони праці)


Профспілковий комітет зобов’язується :


6.16.Організовувати роботу громадських інспекторів праці, комісії з питань охорони праці, експертної комісії по атестації робочих місць за умовами праці, спільно з адміністрацією проводити їх навчання.

6.17.Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

6.18.Здійснювати громадський контроль за наявністю куточків і стендів з охорони праці на кафедрах та підрозділах.

6.19.Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці, опрацюванні та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.

6.20.Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду охорони праці, розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві.

6.21.Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

  1   2   3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи