Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” icon

Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління”
Скачати 63.27 Kb.
НазваПрограма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління”
Дата15.07.2012
Розмір63.27 Kb.
ТипДокументи

Програма базового курсу
Програма базового курсу „Психологія управління”


Мета вивчення: формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань щодо психосоціологічних підходів у сучасній управлінській парадигмі; оволодіння сучасними психологічними методами ефективного використання людських ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління організаціями; набуття умінь психологічного аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організації і практичних навичок психологічного забезпечення професійної діяльності, прийняття адекватних управлінських рішень.


^ Предмет дисципліни: психологічні закономірності управлінської діяльності, психологічних стосунків та поведінки людей в організації, традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін.); психологія праці.


^ Змістові модулі: психологічна структура особистості та управлінська діяльність. Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва. Психологія трудового колективу. Психологічні основи управлінських функцій менеджера.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність основних категорій психології менеджменту та управління;

 • історію розвитку психології менеджменту;

 • суть психологічних явищ організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів і зовнішнього середовища;

 • систему соціально-психологічних методів управління;

 • зміст соціально-психологічних процесів організації та психологічні технології управління;

 • психологічні чинники мотивування та контролювання;

 • психологічні особливості прийняття індивідуальних та групових рішень у менеджменті.


вміти:

   • налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління;

   • здійснювати делегування повноважень;

   • використовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

   • організувати профілактику конфліктів;

   • управляти розвитком трудового колективу;

   • використовувати психологічний аналіз особистостей та міжособистісних взаємин у групах;

   • володіти інструментарієм психологічного стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

   • аналізувати психологічний стан внутрішнього та зовнішнього середовища організації;

   • використовувати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі;

   • застосовувати психологічні методи оцінки персоналу.


^ Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи психології управління

Міждисциплінарний характер психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

Значення людського чинника в управлінні організацією. Психологічна структура професійної діяльності, професіографія. Вихідні принципи психологічного підходу в управлінні. Школа людських взаємовідносин.

Виникнення та становлення психолого-управлінської думки. Психосоціологічні теорії європейського менеджменту. Теорії та практика психології американського менеджменту. Інженерна психологія в класичному менеджменті. Практика японського менеджменту.

Розвиток психолого-управлінської думки в Україні.


^ Тема 2. Психологічна структура особистості та управлінська діяльність

Психологічні теорії особистості. Структура психіки за З. Фрейдом. Модель психічної структури особистості в аналітичній психології К. Юнга. Гуманістичний та когнітивний підходи до розуміння психіки особистості (А. Маслоу). Особливості розумових процесів, культура професійного мислення.

Особистість в організації. Детермінація поведінки особистості в управлінській діяльності. Макро- і мікросередовище особистості. Психологічні регулятори особистості: сприйняття; воля; мотиви; темперамент. Властивості особи та їх вияви в поведінці, діяльності, спілкуванні.

Взаємозалежність успіху в діяльності від психічного стану особистості.


^ Тема 3. Психічне здоров`я менеджера

Психічні стани особистості й працездатність. Психологічні й фізіологічні особливості працівника. Антропометричні показники, що враховуються при організації робочих місць.

Управління емоційним станом людини. Самокерування психічним здоров’ям: установка на позитивне мислення; способи психічного захисту. Рівень самоконтролю (інтернали та екстернали); методи психокорекції.

Профілактика стресів у менеджменті. Взаємоадаптація людини та ЕОМ в системах управління.


^ Тема 4. Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва

Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. Сутність поняття стилю керівництва. Класична типологія стилів керівництва. Вибір оптимального стилю керівництва: ситуаційний підхід. Багатовимірні моделі стилів керівництва

Організаторські здібності. Психологічна типологія лідерів. Деструктивна й термінаторна поведінка керівника.. Психологічні особливості національних систем керівництва.

Ґендерна типізація стилів керівництва. Активна взаємодія з підлеглими як вираження жіночого начала в менеджменті. Чоловік-менеджер і „діловий” стиль керівництва.


^ Тема 5. Психологія ділового спілкування

Феномен ділового спілкування і комунікативна компетентність. Психологічний вимір внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Психосоціологічні способи позитивного впливу на суспільну думку, та їх роль у збільшенні довіри до підприємства.

Спілкування як комунікація. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок у процесі комунікації. Етапи ділового спілкування.

Рольова поведінка в діловому спілкуванні. Теорія трансакцій І.Берна. Складання характеристики (стратегограма).

Психологічні механізми і технологія переговорного процесу. Тактичні прийоми на переговорах. Психологічні умови успіху на переговорах. Значення міміки та жестикуляції в процесі спілкування. Класифікація типів співрозмовників.

Психологічні аспекти підготовки та проведення нарад і зборів (мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення). Способи впливу на поведінку учасників наради.


^ Тема 6. Психологія трудового колективу.

Соціально-психологічні характеристики колективу. Формальні й неформальні групи. Соціально-економічні особливості трудового колективу та психологічний потенціал групи. Механізми групового впливу. Ефект синергії.

Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Сутність та стадії згуртованості колективу. Психологічні закономірності розвитку групи.

Роль керівника у формуванні колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку трудового колективу.

Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій.


^ Тема 7. Психологія управління конфліктами

Картографія конфлікту. Конфлікти в особистісно-емоційній сфері. Психосоціологічна характеристика суб’єктів, які схильні до конфліктів.

Типологія конфліктів. Основні стилі поведінки при конфліктах (конкуренція, співробітництво, компроміс, пристосування, ухилення). Психологічні техніки профілактики конфліктних ситуацій.

Стратегія управління конфліктом. Керований конфлікт: типи, структура, стадії протікання.


^ Тема 8. Психологічні основи управлінських функцій менеджера

Психологія керівного впливу та дисципліни праці. Психологія стратегічного управління: постановка проблеми; інноваційна діяльність; тайм-менеджмент. Психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.

Психологічні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління та процесу прийняття рішень.

Психологічні основи організації праці та її безпеки. Психологія адміністраторської діяльності (адаптація персоналу до організації; атестація; планування кар’єри). Контролююча функція менеджера: психологічний вимір.

Психологічні методи у мотиваційній діяльності менеджера. Стимулювання персоналу організації відповідно до потреб працівника.

Психологія маркетингу. Психологічні можливості реклами в менеджменті. Психологічні аспекти сегментації ринку споживачів. Психологія економічної поведінки споживача. Психологічні та особистісні характеристики покупця.

Психосоціологічні характеристики процесу просування товару на ринок. Психологічні можливості впливу реклами на споживачів у відповідності з їх соціальним статусом, статево-віковими особливостями тощо. Афективні, когнітивні та конативні складові рекламного впливу.

Психологічні особливості вибору властивостей товару, що рекламується. Психологічна експертиза рекламної продукції.

Паблік-рілейшнз організації: психологічний вимір внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Зв’язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства. Психосоціологічні способи позитивного впливу на суспільну думку.


Схожі:

Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги
Загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги. Програма навчального курсу для студентів базового напряму «Загальна психологія»....
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «Соціальна геронтологія» для студентів базового напряму «Соціологія»
Соціальна геронтологія: Методичні вказівки до вивчення курсу “Соціальна геронтологія” для студентів базового напряму «Соціологія»...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – «Менеджмент»,...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «психологія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconКафедра зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки Магістерська програма «Менеджмент зв’язків з громадськістю»
Соціальне управління” є формування організаційного мислення (свідомості) студента як майбутнього фахівця, системного, професійного...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма І робоча навчальна програма
Г. Г. Програма І робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу...
Програма базового курсу Програма базового курсу „Психологія управління” iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи