Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та icon

Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
НазваПро організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
Сторінка1/3
Дата15.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Про організацію навчання студентів

1-6 курсів медичних факультетів та

1-3 курсів стоматологічного, фармацевтичного

та медико-психологічного факультетів за

кредитно-модульною системою у 2011-2012 н.р.


Відповідно до наказів МОЗ України №№ 52 від 31.01.2005р. «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», 414 від 23.07.2007р. «Про внесення змін до наказу №52 від 31.01.2005р.», №930 від 07.12.2009 „Про затвердження і введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „провізор” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю „фармація”, №539 від 08.07.2010 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар ” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «лікувальна справа», «педіатрія» «медико-профілактична справа» ( наказ МОЗ України від 19.10.2009 №749), №542 від 08.07.2010 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „провізор” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю ”фармація”, затвердженого МОЗ від 07.12.2009 №930», №544 від 08.07.2010 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „провізор-косметолог” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю ”технологія парфумерно-косметичних засобів” (наказ МОЗ України від 07.12.2009 №932), №541 від 08.07.2010 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стаматолог ” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю ”стоматологія” (наказ МОЗ України від 07.12.2009 №929), №540 від 08.07.2010 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-психолог ” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю ”медична психологія” (наказ МОЗ України від 19.10.2009 №750), з метою підвищення якості організації навчального процесу деканатами, кафедрами університету та навчально-методичним відділом зі студентами 1-6 курсів медичних факультетів та 1-3 курсів стоматологічного, фармацевтичного та медико-психологічного факультетів у 2011/2012 н.р.


НАКАЗУЮ


  1. Затвердити такі документи з оцінювання навчальної діяльності студентів:

- Тимчасова інструкція з оцінювання навчальної діяльності студентів при впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу (відповідно до листів МОЗ України від 16.06.2005 р. № 08.01-22/1258, від 21.01.2008 № 08.01-22/65, рішення Вченої Ради НМУ від 24.02.2011, протокол №6) (Додаток 1).

- Порядок оцінювання навчальної діяльності студентів з дисциплін, які вивчаються за КМСОНП і формою підсумкового контролю для яких є залік (відповідно до листів МОЗ України від 16.06.2005 р. № 08.01-22/1258, від 21.01.2008 № 08.01-22/65, рішення Вченої Ради НМУ від 24.02.2011, протокол №6) (Додаток 2).

2. Деканам медичних факультетів №№1, 2, 3, 4, по роботі з іноземними студентами, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, стоматологічного, медико-психологічного і фармцевтичного факультетів та завідувачам кафедр, які проводять викладання дисциплін на 1-6 курсах медичних факультетів та 1-3 курсах стоматологічного, медико-психологічного і фармцевтичного факультетів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП):

- при оцінюванні навчальної діяльності студентів керуватися «Тимчасовою інструкцією з оцінювання навчальної діяльності студентів при впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу» та «Порядком оцінювання навчальної діяльності студентів з дисциплін, які вивчаються за КМСОНП і формою підсумкового контролю для яких є залік» (Додаток1);

- дозволити студентам, які під час підсумкового модульного контролю (далі ПМК) набрали менше 50 балів і яким цей контроль не зарахований, два перескладання ПМК: перше – упродовж 20 днів після завершення відповідного модуля (але не раніше трьох днів після складання) викладачу, якого призначає завідувач кафедри, друге – комісії, яку призначає завідувач кафедри, упродовж 10 днів після першого повторного складання, або протягом канікулярного періоду (під час зимових канікул - до початку весняного семестру, після закінчення весняного семестру - до 30 червня 2011р.), але не пізніше початку наступного семестру. Неявка студента на планове складання або перескладання ПМК без поважних причин, підтверджених документально, прирівнюється до оцінки «незадовільно» і, таким чином, студент втрачає право на наступне перескладання. Студент на перескладання повинен з’явитися з довідкою про поважність причин відсутності на ПМК, зареєстрованою в деканаті. В разі наявності у студента такої довідки зберігається право двох перескладань;

  • після зазначених термінів проведення першого та другого перескладання після закінчення вивчення кожної дисципліни протягом осіннього та весняного семестру в 2011/2012 н.р. систематично організовувати додаткові перескладання підсумкових модульних контролів (для студентів, які не використали можливість 1-го складання та 2-х перескладань) за домовленістю декана факультету та завідувача відповідною кафедрою; постійно забезпечувати і контролювати явку студентів на перескладання;

  • інформацію про додаткові перескладання розміщувати на інформаційних стендах деканатів та кафедр з зазначенням дати та місця проведення додаткових перескладань, доводити до відома старост академічних груп з метою інформування студентів групи; крім того, куратори факультетів і викладачі кафедр зобов'язані особисто інформувати студентів про додаткові перескладання ПМК і забезпечувати їх явку.

3. ^ Завідувачам кафедр, які проводять викладання навчальних дисциплін на 1-6 курсах медичних факультетів та 1-3 курсах стоматологічного, медико-психологічного і фармцевтичного факультетів за кредитно-модульною системою:

- під час організації навчального процесу за вимогами КМСОНП керуватись Тимчасовим Положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженим наказом МОН України №48 від 23.01.2004 р. та наказами МОЗ України, що затверджують навчальні плани (проект ЕСТS) за відповідними спеціальностями і приведені на початку цього наказу, наказами НМУ, робочими навчальними планами, типовими та робочими навчальними програмами, затвердженими в установленому порядку;

- зміст зазначених вище нормативних документів довести до відома кожного викладача кафедри; на навчально-методичних нарадах кафедри до початку навчального року обговорити організаційні та методичні підходи до їх реалізації під час викладання відповідних дисциплін (з відповідним зазаначенням у протоколах);

- забезпечити планування та проведення на кафедрі навчальних та науково-методичних нарад, семінарів (1 раз на 2 тижні) з метою обговорення питань оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах ЕСТS та удосконалення якості навчання, щодо оптимізації плану і організаційної структури проведення навчальних занять з відповідної дисципліни: упровадження нових методичних та організаційних підходів, сучасних технологій навчання, обговорення результатів навчання і трудової дисципліни студентів (в кінці кожного місяця); при необхідності запрошувати на засідання кураторів ECTS факультетів, старост курсів або груп;

- допускати до підсумкового модульного контролю студентів, які відвідали всі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття (лекційні, практичні, семінарські) та при вивченні модуля набрали кількість балів, що не менша за мінімальну. Студенти, які не склали попередній ПМК допускаються до складання наступного ПМК при виконанні всіх зазначених вище в даному пункті вимог допуску до складання;

- оскільки ПМК є семестровим контролем, на основі якого виставляється кінцева оцінка з дисципліни (Наказ МОН України №161 від 2 червня 1993 року), під час прийому ПМК забезпечити приймання ПМК завідувачем кафедри, професорами і доцентами відповідних кафедр. Забезпечити ротацію науково-педагогічних працівників кафедр під час приймання ПМК і не дозволяти прийом ПМК викладачем, який вів практичні заняття та асистентами;

- надати студентам, які мають пропуски навчальних занять або під час поточного контролю отримали оцінки «незадовільно», можливість відпрацювання занять, перескладання оцінки «незадовільно» під час відпрацювань пропущених навчальних занять за графіком або під час індивідуальних консультацій викладачів академічних груп за регламентом, затвердженим на методичній нараді кафедри. Позитивні результати перескладань вносити в Журнали консультацій та відпрацювань занять та журнал обліку відвідувань і успішності студентів з обов’язковою відміткою про дату перескладання і отриману оцінку;

- контролювати заповнення на кафедрі «Відомостей поточного та підсумкового модульного контролю» (Додаток 3), «Залікових відомостей (для студентів, які навчались за КМСОНП)» (Додаток 4) та «Відомостей успішності з дисципліни» (Додаток 5), забезпечити своєчасне їх повернення у відповідні деканати (не пізніше наступного дня після його складання або перескладання);

- надавати щомісячно в деканат (не пізніше 3 числа наступного місяця) зведену інформацію про пропуски навчальних занять на кафедрі - форма № У-512 (Додаток 6);

- вважати важливими рейтинговими показниками діяльності кафедр виконання вимог цього наказу (п.п. 2,3).

4^ . Деканам факультеті:

- своєчасно надавати кафедрам «Відомості поточного та підсумкового модульного контролю», «Відомості успішності з дисципліни», «Залікові відомості (для студентів, які навчались за КМСОНП)» за особистим підписом декана факультету згідно з графіками проведення ПМК або заліків на відповідних факультетах;

- контролювати відвідування студентами факультету навчальних занять на кафедрах і успішність студентів;

- аналізувати щомісячно інформацію кафедр стосовно пропусків навчальних занять студентами; узагальнену інформацію з цього питання по курсах і факультету в цілому надавати в навчально-методичний відділ до 5 числа наступного місяця за формою (Додаток 7);

- проводити індивідуальну роботу зі студентами, які мають пропуски навчальних занять без поважних причин, не склали своєчасно ПМК з дисциплін поточного семестру; обов’язково реєструвати цю роботу в Журналі;

- регулярно проводити індивідуальну роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість, в т.ч. з перехідних дисциплін, забезпечувати їх явку на відпрацювання пропущених занять та перескладання ПМК, а також ініціювати організацію на кафедрах додаткових перескладань протягом семестру;

- забезпечити регулярне проведення старостатів (не менше 2 разів на місяць) за участю декана факультету з обговоренням питань успішності і трудової дисципліни студентів;

- до початку наступного семестру (навчального року) надавати ректору на підпис проекти наказів про переведення на наступний семестр та про відрахування з університету студентів за результатами навчання та відвідування навчальних занять у попередньому семестрі;

- провести у вересні 2011 року виробничі збори зі студентами 2-6 курсів медичних факультетів та 2-3 курсів стоматологічного, медико-психологічного і фармцевтичного факультетів за участю особисто декана, заступників декана та кураторів ECTS факультету за результатами навчання та трудової дисципліни студентів у 2010/2011 н.р.; зі студентами 1 курсів – про особливості організації навчального процесу в Університеті; довести до відома студентів на зборах зміст цього наказу та інформацію про відрахованих студентів.

- Надати копію цього наказу старостам всіх академічних груп 1-6 курсів медичних факультетів та 1-3 курсів стоматологічного, медико-психологічного і фармцевтичного факультетів під розписку, зобов’язавши старост повідомити всіх студентів своєї групи. Довести зміст наказу до відома працівників деканатів;

- вважати важливими рейтинговими показниками діяльності відповідних факультетів виконання вимог цього наказу (п.п. 2,4).

5. ^ Деканам факультетів, начальнику навчально-методичного відділу контролювати відповідність організації навчального процесу в деканатах та на кафедрах до вимог чинних нормативно-правових документів з організації навчального процесу; про результати перевірки інформувати ректорат і Вчену раду факультетів.

6. ^ Начальнику навчально-методичного відділу, куратору ЕСТS по НМУ систематично організовувати навчально-методичні семінари, наради та практикуми з питань удосконалення організації навчального процесу з науково-педагогічними працівниками, співробітниками деканатів.

7. ^ Кураторам ЄКТС факультетів забезпечити створення розкладу складання ПМК на відповідний семестр, який надати декану та начальнику навчально-методичного відділу до 10 числа від початку семестру.

8. ^ Голові Студентського парламенту забезпечити регулярне обговорення питань успішності і трудової дисципліни студентів на засіданнях студентського Парламенту університету та на факультетах. Надавати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення організації навчально-виховного процесу у 2010/2011 н.р. проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику навчально-методичного відділу.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, професора О. П. Яворовського.


^ Ректор

академік НАМН України,

професор В.Ф.Москаленко


ПОГОДЖЕНО:


Проректор з науково-педагогічної роботи

член-кореспондент НАМН України

професор О.П.Яворовський


Начальник навчально-методичного відділу

доцент Л.І.Остапюк


Начальник юридичного відділу В.А.Лісовська


Завідувач канцелярії Н.П.Ковтун


Остапюк 235-73-94

Терещенко 235-23-92


Додаток 1.

Тимчасова інструкція

з оцінювання навчальної діяльності студентів

при впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Листи МОЗ України від 16.06.2005 р. № 08.01-22/1258, від 21.01.2008 № 08.01-22/65, рішення Вченої Ради НМУ від 24.02.2011, протокол №6)


1. ВСТУП

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, на можливість аналізу та на статистичну достовірність оцінок. Тому при оцінюванні необхідно надавати перевагу стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмо­вим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що на­ближені до реальних. За змістом необхідно оцінювати рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована на­ вальна дисципліна.

Оцінка-за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за багатобальною (200 балів) шкалою.

2. Оцінювання успішності, навчання студентів при кредитно-

модульній системі організації навчального процесу

2.1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу включає:

- вивчення дисциплін (проходження практик), структурованих на модулі як задокумен­товану логічно завершену частину навчальної програми, що реалізуються відповідними форма­ми організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;

- впровадження залікових кредитів ЕСТS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни

Кредит (Сrеdіt) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індиві­дуальному плані: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцен­зійних інтегрованих іспитів „Крок 1" і „Крок 2", практично орієнтованого державного іспиту виробничу практику, виконання курсових робіт тощо. Один кредит ЕСТS становить 30 академічних годин.

- відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, так як здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модулю навчальної дисципліни;

- застосування шкали оцінювання ЕСТS, яка є рейтинговою і конвертується у прийняту в Україні систему оцінювання знань, вмінь та навичок студента для внесення її до диплому міжнародного зразка.


2.2. Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.

Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.


2.3 Оцінювання поточної навчальної діяльності

Вага теми в балах визначається діленням 120 балів ( за поточний контроль) на кількість тем навчальних занять в модулі; остання тема (підсумковий модульний контроль) не враховується.

Відповідно до Листа МОЗ України від 21.01.2008_№08.01-22/65 та згідно з рішенням Вченої Ради НМУ від 14.02.2008 протокол №6, при оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за чотириба­льною (традиційною) шкалою. При цьому врахову­ються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали в залежності від кілько­сті тем у модулі, як приклад, таким чином:


«5»

3

5

6

9

10

12

15

18

«4»

2,5

4

5

7

8

10

12

15

«3»

2

3

4

5

6

8

9

12

«2»

0,75

1

1,35

1,75

2

2,75

3

4


Вага кожної теми, в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі.

Форми оцінювання поточної навчальної, діяльності мають бути стандартизованими включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивчен­ні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кі­лькість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.

Мінімальна кількість, балів яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допус­ку до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

^ Оцінювання індивідуальних завдань студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються: студентові лише при успішному їх вико­нанні та захисті.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об'єму та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних сту­дентом за поточну навчальну діяльність.

^ Оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оціню­ється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виноситься лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.

2.4. Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважної причини мав про­пуски навчальних занять вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволя­ється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання прийма­ється індивідуально деканом факультету.

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати ко­нтроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не мен­ше 50 балів.

2.5.0цінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість моду­лів дисципліни).

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистични­ми методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

2.6. Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЕСТS та за чотирибальною (традиційною) шкалою

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS (у відповідних деканатах) для занесення до Diploma supplement (додаток до диплому міжнародного зразка), так і в чотирибальну шкалу – «5», «4», «3», «2» (на кафедрах).

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набра­них з дисципліни, ранжуються в деканатах за шкалою ЕСТS таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25%студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25%студентів

E

Останні 10% студентів

Ранжування з присвоєнням оцінок “А”, “В”, “С”, “D”, “Е” проводиться для студентів дано­го курсу, які навчаються за однією спеціальністю, і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінки з дисципліни FХ, F («2») виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення..

Оцінка FХ виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну на­вчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця. категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим регламентом. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються на кафедрі у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нище у таблиці.


^ Бали з дисципліни

Оцінка за чотирибальною шкалою

від 170 до 200 балів

5

від 140 до 169 балів

4

від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент з дисципліни

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

2


Оцінка ECTS у традиційну чотирибальну шкалу ^ НЕ конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.


Додаток 2

  1   2   3

Схожі:

Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconПро організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
Моз україни від 16. 06. 2005 р. №08. 01-22/1258, від 21. 01. 2008 №08. 01-22/65, рішення Вченої Ради нму від 24. 02. 2011, протокол...
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconПро організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та
Моз україни від 16. 06. 2005 р. №08. 01-22/1258, від 21. 01. 2008 №08. 01-22/65, рішення Вченої Ради нму від 24. 02. 2011, протокол...
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconРозклад практичних занять на кафедрі хірургії та урології в ІХ (осінньому) семестрі 2010-2011 н р. для студентів 5 курсів 1-2-го медичних факультетів
Х (осінньому) семестрі 2010-2011 н р для студентів 5 курсів 1-2-го медичних факультетів
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconГрафік проведення консультацій та відробіток пропущених та не зарахованих практичних занять з фізичного виховання у студентів 1 та 2 курсів медичних факультетів №1,

Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconІнформація для випускників 5-6 курсів для вступу в інтернатуру Для вступу в інтернатуру потрібно такі документи: Державна форма навчання: Оригінали і копії: Диплом лікаря (провізора)
Оз №291 від 19. 09. 06р. “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти ІІІ...
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconМетодичні вказівки для студентів IV курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей студентів IV курсу медичних факультетів Донецького національного медичного університету...
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconНаказ № 2009 року м. Ужгород Про затвердження баз стажування лікарів-інтернів
Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних І фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних...
Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів та iconЗатверджую декан п мед ф-ту професор Джоджуа А. Г. Графік поточних консультацій для студентів IV курсу І, ІІ, ш медичних факультетів та ммф на кафедрі хірургії ім. К. Т. Овнатаняна у 2011-2012 навчальному році
Графік поточних консультацій для студентів IV курсу І, ІІ, ш медичних факультетів та ммф
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи