Положення icon

Положення
Скачати 117.3 Kb.
НазваПоложення
Дата16.07.2012
Розмір117.3 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ


про використання дистанційної технології навчання

на заочному факультеті та факультеті перепідготовки фахівців

Сумського державного університету


(Із змінами, внесеними згідно рішення Вченої ради від 31.08.04 р.)


1 Загальні положення

1.1 Дистанційне навчання є особливою технологією навчання, яка використовується на заочному факультеті та факультеті перепідготовки фахівців СумДУ.

1.2 Дистанційна технологія навчання передбачає вивчення навчальних дисциплін за допомогою комп’ютерних та телекомунікаційних засобів і особисте складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

1.3 Студенти, які навчаються за дистанційною технологією навчання, організаційно підпорядковуються заочному факультету або факультету перепідготовки фахівців безпосередньо, або через керівництво навчально-консультаційних пунктів та інститутів СумДУ.

1.4 Виконання навчального процесу студентами, які навчаються дистанційно, проводиться ними особисто за допомогою мережі Internet. В разі необхідності навчально-консультативні пункти, інститути та інші структурні підрозділи СумДУ, при наявності відповідних можливостей, надають свою комп’ютерну базу для навчального процесу.

1.5 Загальне керівництво впровадженням дистанційної технології навчання покладається на заочний факультет та лабораторію дистанційного навчання “Центру комп’ютерних технологій ” СумДУ.

1.6 Максимальна тривалість навчання за дистанційною технологією, для здобуття певного освітнього рівня, регламентується нормативною тривалістю навчання за заочною формою, що визначається навчальним планом.

1.7 Студенти, що навчаються дистанційно, мають такі самі права, як і студенти заочної форми навчання.

^ 2 Організація прийому

2.1 Порядок зарахування на навчання за дистанційною технологією визначається правилами прийому до університету. Прийом студентів здійснюється за напрямами: “0501 Економіка і підприємництво”, “0802 Прикладна математика”. За напрямком “0902 Інженерна механіка” прийом здійснюється на дистанційно-заочну форму.

Зміни до переліку спеціальностей можуть вноситися щорічно.

2.2 Особи, які виявили бажання навчатися за дистанційною технологією, подають особисто до університету або до його структурних підрозділів необхідні документи відповідно до правил прийому на навчання за заочною формою та заяву, в якій зазначають бажання навчатися за дистанційною технологією навчання, вибраний напрямок (фахове спрямування) та місце розташування структурного підрозділу СумДУ, де вони бажають навчатися. Обов’язкова умова для навчання – це наявність навичок роботи на комп’ютері та можливість доступу до мережі Internet. Особи, які вступають навчатися за технологією дистанційного навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб і проживають у термін подачі документів за межами України, можуть подати необхідні документи електронною поштою у вигляді сканованих копій. Оригінали документів пред’являються абітурієнтом особисто до початку першої заліково-екзаменаційної сесії.

2.3 Незалежно від форм фінансування підготовки, прийом проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань, згідно з правилами прийому, після ознайомлення та письмової згоди навчатися у відповідності з цим положенням.

2.4 Зарахованим на навчання видається залікова книжка.

3 Організація навчального процесу

3.1 Навчання студента здійснюється за навчальним планом певного фахового спрямування заочної форми.

3.2 Обсяг, структура i якість знань, умінь та навичок студента, який навчається дистанційно, мають відповідати вимогам Державного стандарту освіти, встановленого для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

3.3 Перед початком навчального року кожному студенту, який навчається дистанційно, деканатами заочного факультету або факультету перепідготовки фахівців надається:

 • графік проведення навчального процесу на поточний рік;

 • контактні телефони, електронні адреси відповідальних осіб і викладачів, довідкові матеріали;

 • рекомендації з технічного забезпечення навчання;

 • можливість ознайомитися з робочими навчальними програмами з кожної дисципліни і переліком необхідної літератури та методичного забезпечення за допомогою комп’ютерної мережі безпосередньо на сайті відповідної кафедри.

3.4 Спілкування з питань пов’язаних з виконанням навчального плану проводиться безпосередньо на рівні студент-кафедра, з організаційних питань студент - деканат. У випадку відсутності комп’ютерного зв’язку або інших технічних проблем, навчальний процес відбувається через деканат або лабораторію дистанційного навчання “Центру комп’ютерних технологій” СумДУ.

За розпорядженням завідувача кафедрою, яке погоджено з деканатами, на кафедрі призначається відповідальна особа, функціональні обов’язки якої включають:

 • щотижня відслідковувати інформацію, що надходить викладачам від студентів, які навчаються дистанційно;

 • доводити інформацію до викладачів;

 • в разі відсутності викладача, відповідального за викладання певної дисципліни, передавати інформацію завідувачу кафедрою;

 • передавати інформацію про виконання навчального плану студентом в деканат.

3.5 Дистанційна технологія навчання передбачає організацію освітньої діяльності студентів з використанням комп’ютерних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів; самостійну роботу студента за матеріалами інформаційної мережі; забезпечення іншими матеріалами, достатніми для вивчення дисциплін; поточний контроль знань студента у вигляді виконання тестових завдань або контрольних робіт, виконання курсових робіт (проектів).

Лекційні, практичні, семінарські заняття під час навчання за дистанційною технологією замінюються такими організаційними формами:

 • самостійна робота з лекційними матеріалами на електронних носіях;

 • самостійна робота з навчальними програмами;

 • колективні дискусії за допомогою комп’ютерної мережі;

 • консультації викладачів засобами електронної пошти;

 • звіти засобами електронної пошти викладачу про поточні етапи навчання.

Організація поточного контролю проводиться таким чином:

 • за рішенням кафедри, залежно від структурної побудови навчального курсу, контрольне тестування проводиться як за окремими розділами та темами, після якого студенту надається можливість подальшого вивчення курсу, так і в цілому за курсом, як підсумкове контрольне тестування;

 • контрольні роботи виконуються в електронному вигляді та передаються в навчальні підрозділи за допомогою E-mail, на перевірку контрольних робіт викладачеві дається термін - один тиждень;

 • лабораторні роботи при дистанційному навчанні, як правило, замінюються практичними роботами або виконуються за допомогою комп’ютерного моделювання технологічного процесу. В разі необхідності виконання лабораторної роботи в реальних умовах, вона виконується під час екзаменаційної сесії на лабораторній базі СумДУ або його структурних підрозділів;

 • своєчасне, повне та якісне виконання студентом поточних контрольних завдань забезпечує його допуск до екзаменаційної сесії.

3.6 Атестація студентів, які навчаються дистанційно, передбачає заліки, іспити та інші форми підсумкового контролю і державну атестацію, які передбачені навчальним планом.

3.7 Сесійний контроль проводиться два рази на рік.

Зимова сесія поточного навчального року включає складання заліків відповідно до навчального плану і проходить у дистанційній формі. Складання заліків проходить на базі університету або на базі опорного пункту дистанційного навчання, за яким закріплено студента. За узгодженням з деканатом заочного факультету, в особливих випадках, можливе також складання заліків за межами університету та його опорних пунктів.

Під час літньої сесії поточного навчального року обов’язковим є особисте складання іспитів та диференційованих заліків студентом викладачу з даної дисципліни.

Для більш раціональної організації навчання за дистанційною технологією в період літньої сесії поточного навчального року, студенти виконують лабораторні роботи, складають іспити разом з групами, що навчаються за іншими формами навчання у вибраних при вступі структурних підрозділах СумДУ. У разі відсутності академічних груп складання іспитів проводиться індивідуально на підставі додаткових відомостей.

Деканати факультетів здійснюють допуск студентів до сесій за поданням кафедр, про що деканат повідомляє студента та доводить до його відома розклад сесії.

3.8 Студенти, які навчаються за дистанційною технологією, складають заліки та іспити із дисциплін у повному обсязі навчальних програм, затверджених для даного напряму підготовки (спеціальності) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

3.9.1 Для двосеместрових дисциплін передбачене підведення підсумків у першому і другому семестрах у вигляді рейтингу студента. Підведення підсумків рейтингу відбувається у дистанційній формі за результатами опрацювання завдань, включених у дистанційний курс за дисципліною.

3.9.2 Студенти складають залік, передбачений як підсумок для двосеместрових дисциплін, за обсягом матеріалу, вивчення якого передбачається у весняному семестрі. Матеріал осіннього семестру зараховується за результатами рейтингу студента.

3.9.3 При складанні під час літньої екзаменаційної чи Студент, який претендує на оцінку “задовільно” складає іспит або диференційований залік з дисципліни, що вивчається протягом навчального року за обсягом матеріалу, вивчення якого передбачається на весняний семестр. Матеріал осіннього семестру зараховується за результатами рейтингу студента.

3.10 При виконанні студентом курсового проекту (роботи) дозволяється як електронна форма подання роботи, так і традиційна (на папері). Дипломний проект (робота) виконується та захищається тільки в традиційному (паперовому) варіанті.

3.11 Для надання студенту, який навчається дистанційно, методичної допомоги при виконанні курсового проекту (роботи), дипломного проекту (роботи) призначається керівник із професорсько-викладацького складу університету. Рецензентів дипломних проектів (робіт) затверджує декан факультету за поданням відповідної кафедри.

3.12 Контрольні завдання для проведення заліків та екзаменів мають передбачати перевірку рівня оволодіння студентом практичними вміннями та навичками (у тому числі і виконання ним окремих лабораторних робіт), які необхідні для засвоєння навчальної дисципліни, з якої він атестується.

Екзаменаційна (залікова) оцінка заноситься до основної екзаменаційної відомості (у разі відсутності до додаткової відомості) і залікової книжки студента.

3.13 Дистанційна технологія навчання поширюється на екстернат. Екстерн, який навчається дистанційно, користується всіма правами студента, який навчається дистанційно, крім того, він повинен особисто скласти навчальний план на певний термін навчання.

3.14 На кожного студента в деканаті факультету оформлюється навчальна картка студента, в яку заносяться дані про виконання навчального плану.

3.15 При поновленні на навчання, переведенні з інших ВНЗ, форм навчання, зарахуванні на скорочений термін навчання перезарахування результатів раніше складених заліків та іспитів проводиться деканатом за умов ідентичної назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та іспитів вирішується деканатом за рекомендацією відповідних кафедр.

3.16 Студенти, які навчаються дистанційно і працюють за вибраним у вищому навчальному закладі фахом, можуть бути звільнені від проходження переддипломної практики згідно з заявою, яка погоджена з завідувачем випускаючої кафедри. В інших випадках студенти проходять переддипломну практику за програмою вищого навчального закладу. База практики визначається кафедрою, при цьому можуть бути враховані побажання студента.

Підсумки виконання програми практики та оцінювання її результатів підбиваються відповідними кафедрами.

3.17 Студентам, які навчаються за дистанційною технологією, відрахованим за академічну заборгованість або за власним бажанням, видається академічна довідка встановленого зразка.

3.18 Академічна заборгованість за результатами навчального року повинна бути ліквідована у терміни, затверджені деканатом, але не пізніше початку наступного навчального року.

3.19 Державні екзамени та захист дипломних проектів (робіт) проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями у терміни, визначені навчальними планами відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

3.20 Студенту, який навчається дистанційно і виконав усі вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видається державний документ про освіту.

 1. ^ Фінансові розрахунки

  1. Навчання за дистанційною формою здійснюється за рахунок державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів; на основі договорів між університетом та підприємствами, організаціями, громадянами за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  2. Кошторис одного року навчання складається планово-фінансовим відділом на підставі пропозиції деканату згідно з калькуляцією.

Загальна вартість навчання для студентів, які навчаються дистанційно на умовах повної оплати вартості навчання, відповідає вартості навчання за певним фаховим спрямуванням заочної форми.

4.3 Кошторис витрат на навчання студента містить:

 • проведення співбесіди з вступниками;

 • проведення консультацій протягом семестру;

 • передекзаменаційну консультацію;

 • проведення заліків, іспитів;

 • перевірку розрахункових, розрахунково-графічних робіт;

 • перевірка курсових робіт;

 • керівництво курсовими проектами (роботами);

 • рецензування курсових проектів (робіт);

 • захист курсового проекту (роботи);

 • керівництво переддипломною практикою з боку університету та підприємства;

 • складання заліку за результатами практики;

 • керівництво та консультацію дипломного проектування;

 • рецензування дипломного проекту (роботи);

 • захист дипломного проекту в ДЕК;

 • розроблення необхідних навчальних посібників, робочих програм та робочих навчальних планів;

 • витрати з програмно-технічного обслуговування комп’ютерної системи, що обслуговує дистанційне навчання;

 • витрати, пов’язані з роботою деканату, планово-фінансового відділу, інших відділів, сплатою податків;

 • інші витрати.

Користування комп’ютерною базою НКП проводиться на основі додаткових фінансових розрахунків „НКП- студент”, згідно додаткового кошторису.

Нормативи часу на проведення вищезазначених заходів визначаються в нормах часу, відведених на навчання студентів за дистанційною технологією, які розробляються навчально-організаційним відділом та затверджуються вченою радою університету.

4.4 Оплата вартості навчання здійснюється після рекомендації до зарахування, а в подальшому - до початку чергового навчального року.

4.5 При відрахуванні студента з університету за академічну заборгованість, нез’явлення на іспити (заліки) без поважних причин оплата, внесена за поточний навчальний рік (незалежно, скільки часу пройшло з його початку), студенту не повертається.

У разі зміни державними нормативними актами умов фінансування в частині, що стосується статей кошторису навчання студента, університетом проводиться відповідний перерахунок вартості навчання.

4.6 У випадках, коли студент перериває навчання з поважних причин (хвороба, народження дитини, інших, передбачених чинним законодавством), які підтверджуються відповідними документами, університет надає студенту за його заявою академічну відпустку, а після її закінчення - можливість повторного навчання на тому самому курсі, коли він був вимушений перервати навчання, з умовою перезаліку коштів, що не були використані для навчання.

4.7 У разі розірвання договору з ініціативи студента (замовника) не підлягає поверненню оплата, внесена за поточний навчальний рік незалежно від того, скільки часу пройшло з його початку.

4.8 Наказ про зарахування на навчання, а також переведення на наступний рік навчання видається після відповідних фінансових розрахунків.

^ 5 Підготовка навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання

5.1 Офіційно робота над розробкою дистанційного курсу розпочинається не менше як за 18 місяців до початку використання даного курсу.

5.2 Кафедра визначає відповідальну особу (автора курсу), на якого покладаються зобов’язання створення дистанційного курсу.

5.3 Робота зі створення дистанційного курсу включає три наступних етапи:

 • підготовка та подання автором навчально-методичних матеріалів відповідно до “Методичних рекомендацій щодо підготовки матеріалів для створення дистанційного курсу”;

 • експертна оцінка матеріалів курсу кафедрою;

 • програмна реалізацію дистанційного курсу лабораторією дистанційного навчання.

5.4 Автор курсу спільно з лабораторією дистанційного навчання складає календарний план створення дистанційного курсу. Календарний план затверджується завідувачем відповідної кафедри та завідувачем лабораторії дистанційного навчання.

5.4 Університет укладає з автором курсу трудову угоду, яка є підставою для оплати роботи зі створення навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу. Вартість виконаних робіт визначається на підставі таких показників:

 • загальний обсяг годин, що відводиться на дану дисципліну для заочної форми навчання;

 • обсяг аудиторних годин, що відводиться на дану дисципліну для денної форми навчання.

Відповідні пропозиції розрахунків складаються ЦКТ та навчальною частиною і затверджуються першим проректором.

5.5 Відповідальність за дотримання строків виконання робіт зі створення матеріалів дистанційного навчання покладається на автора курсу, завідувача відповідної кафедри та завідувача лабораторії дистанційного навчання.

Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи