Питання для кандидатського іспиту з філософії icon

Питання для кандидатського іспиту з філософії
Скачати 82.99 Kb.
НазваПитання для кандидатського іспиту з філософії
Дата16.07.2012
Розмір82.99 Kb.
ТипДокументиПИТАННЯ

ДЛЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ


 1. Проблема походження філософії.

 2. Міфологія як форма світоглядної свідомості. Міф і логос. (За працями О.Ф.Лосєва, К.Леві-Стросса).

 3. Протофілософія, її функція і значення.

 4. Світоглядний зміст „Епосу про Гільгамеша”.

 5. Добро, зло, світовий порядок в протофілософії Близького Сходу. Порівняльний аналіз „Вавилонської теодицеї” і „Книги Іова”.

 6. Космогонічні і космологічні уявлення в протофілософії давньої Месопотамії. „Енума Еліш”.

 7. Космогонія і космологія в давньоєгипетській протофілософії. Концепція Нуна.

 8. Уявлення давніх єгиптян про людину. Їх вплив на європейську культуру.

 9. Протофілософські ідеї „Рігведи”.

 10. Розвиток ідей про першооснову світу в Упанішада.

 11. Філософська концепція раннього буддизму.

 12. Суть світу й людини в „Бхагавадгіті”.

 13. Основні даршани давньоіндійської філософії.

 14. Особливості протофілософії давнього Китаю.

 15. Конфуціанство як філософське вчення.

 16. Основні ідеї „Дао де дзін”.

 17. Легізм, його вплив на китайську філософію.

 18. Основні особливості античної філософії. Головні етапи її розвитку.

 19. Ідеї першооснови буття у представників мілетської школи.

 20. Діалектика Геракліта.

 21. Вчення Парменіда про буття.

 22. Знання і гадки в ученні елеатів. Апорії Зенона.

 23. Філософія Піфагора. Піфагорейство.

 24. Вчення Демокріта.

 25. Роль мудреця в античному полісі. Софісти й софістика.

 26. Сократичний метод.

 27. Вчення Сократа про доброчинність.

 28. Сократичні школи.

 29. Вчення Платона про ідеї. Основні ідеї діалогу „Тімей”.

 30. Діалектика Платона.

 31. Вчення Платона про пізнання.

 32. Критика Арістотелем теорії ідей Платона.

 33. Вчення Арістотеля про чотири причини.

 34. Вчення Арістотеля про матерію і форму. (За „Метафізикою”).

 35. Телеологія Арістотеля. Вчення про ентелехії.

 36. Гносеологія Арістотеля..

 37. Вчення Арістотеля про душу. Трактат „Про душу”.

 38. Розвиток епікурейського вчення в поемі Лукреція „Про природу речей”.

 39. Цицерон як філософ.

 40. Античний скептицизм.

 41. Філософія Епікура.

 42. Стоїцизм. Його еволюція.

 43. Неоплатонізм як завершення античної філософії.

 44. Особливості середньовічної філософії. Основні етапи її розвитку.

 45. Латинська патристика. Філософська доктрина Аврелія Августина.

 46. Філософські ідеї в „Ареопагітиках”.

 47. Роль Северина Боеція в становленні середньовічної європейської філософії.

 48. Схоластика: суть і основні етапи розвитку.

 49. Суперечка в середньовічній філософії про універсалії. Номіналісти і реалісти.

 50. Пантеїзм Іованна Скота Еріугени.

 51. Раціоналістичні школи в середньовічній європейській філософії.

 52. Філософи – містики періоду середньовіччя в Західній Європі.

 53. Вчення Ібн-Рушда. Роль латинського авероїзму.

 54. Тома Аквінський як філософ.

 55. Особливості філософії епохи Відродження. Основні етапи її розвитку.

 56. Гуманістичні уявлення про людину від Петрарки до Монтеня.

 57. Діалектичне вчення М.Кузанського. (За працями „Апологія вченого незнання” і „Про можливості-бутті”).

 58. Матеріалістичні тенденції у пантеїзмі Дж.Бруно.

 59. Особливості становлення філософії Нового часу.

 60. Обґрунтування емпіризму в „Новому органоні” Ф.Бекона.

 61. „Міркування про метод” Р.Декарта.

 62. Дж.Локк як філософ.

 63. Б.Спіноза: вчення про субстанції та її атрибути.

 64. „Монадологія” Г.В.Лейбніца.

 65. Суперечка сенсуалістів і раціоналістів про природу людського пізнання в європейській філософії Нового часу.

 66. Філософські ідеї французького Просвітництва.

 67. І.Кант як основоположник німецької класичної філософії. „Пролегомени до всякої майбутньої метафізики, яка може виникнути як наука”.

 68. Еволюція німецької класичної філософії від суб’єктивного до об’єктивного ідеалізму. (І.Г.Фіхте і В.І.Шеллінг).

 69. Система об’єктивного ідеалізму і діалектичний метод Г.В.Ф.Геґеля.

 70. Матеріалізм Л.Феєрбаха.

 71. Становлення філософії марксизму. „Економіко-філософські рукописи 1844 р. К.Маркса.

 72. Філософія зрілого марксизму. (За працями Ф.Енгельса „Анти-Дюрінг і „Людвіг Феєрбах та кінець класичної німецької філософії”).

 73. Позитивна філософія ХІХ – поч. ХХ ст.

 74. Філософське значення психоаналізу З.Фройда „Я і Воно”.

 75. Ф.Ніцше як філософ. Праця Ніцше „Так говорив Заратустра”.

 76. Прагматизм як філософська доктрина.

 77. Виникнення й розвиток неотомізму.

 78. Філософія неомарксизму. А.Грамші як філософ.

 79. Філософія Хайдеггера.

 80. Еволюція західноєвропейського екзистенціалізму.

 81. Еволюція позитивістських поглядів у ХХ ст.

 82. П.Рікер, Ж.Дерріда і ситуація постмодернізму.

 83. Філософські погляди Г.Сковороди.

 84. Філософія у стінах Києво-Могилянської академії.

 85. М.Г.Чернишевський як філософ. „Антропологічний принцип у філософії”.

 86. П.Юркевич: філософія серця.

 87. Філософія всеєдності Вл.Соловйова.

 88. Філософські погляди В.І.Леніна За працями „Матеріалізм і емпіріокритицизм”, „Філософські зошити”).

 89. М.Бердяєв як філософ.

 90. Розробка Е.В.Ільєнковим проблеми ідеального.

 91. Київська школа гуманістичної діалектики. (П.В.Копнін, В.І.Шинкарук, М.В.Попович та ін.)

 92. Критичний раціоналізм К.Поппера.

 93. Філософські ідеї М.М.Бахтіна.

 94. Розвиток гуманістичних ідей Еріхом Фроммом.

 95. Філософські ідеї Франкфуртської школи.

 96. Трансцендентальна прагматика в сучасній філософії ФРН (К.-О.Апель).

 97. Філософські погляди Річарда Рорті (постмодерн, прагматизм).

 98. Комунікативна філософія Юргена Хабермаса.

 99. Предмет філософії. Філософія й наука. Філософія й мистецтво.

100. Категорія матерії. Її роль у розвитку філософії і науки.

101. Категорії буття.

102. Простір і час як філософські категорії

103. Категорія руху. Рух, розвиток, прогрес.

104. Проблема безконечності світу. Співвідношення конечного й безконечного.

105.Проблема саморозвитку. Філософське значення сучасної синергетики.

106. Проблема свідомості в історії філософії і сучасній науці.

107. Структура свідомості.

108. Суспільне й індивідуальне в пізнавальній діяльності людини.

109. Поняття діалектичного методу мислення.

110. Мислення і його роль у пізнанні дійсності. Мислення як об’єкт логіки. Поняття про основні форми і закони мислення.

111. Істинність і правильність мислення. Логічні помилки. Паралогізми. Софізми.

112. Основні формально-логічні закони. Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави.

113. Співвідношення законів формальної і діалектичної логіки.

114. Основи теорії аргументації. Докази і спростування. Головні види доказів. Способи спростування.

115. Категорія як форма мислення. Проблема систематизації категорій в історії філософії.

116. Категорії „одиничне”, „особливе”, „загальне”, „всезагальне”, „окреме”.

117. Категорії „причина” й „наслідок”.

118. Зміст і форма.

119. Суть і явище.

120. Можливість і дійсність.

121. Поняття науки. Відмінності науки від інших видів пізнавальної діяльності.

122. Абстрактне й конкретне в науковому пізнанні.

123. Гіпотеза й теорія.

124. Поняття моделі. Моделювання як загальнонауковий метод пізнання.

125. Що таке суспільство? Який спосіб його існування? Матеріалістичний чи ідеалістичний підходи до розуміння суспільного життя.

126. Суспільство й природа. Проблема соціоантропогенезу.

127. Свобода й необхідність у людській діяльності.

128. Проблема рушійних сил суспільного розвитку.

129. Роль особи в суспільному розвитку.

130. Види детермінаційних зв’язків у суспільному розвитку.

131. Макроструктура суспільства. Взаємодія підсистем суспільства.

132. Роль свідомості в суспільному розвитку. Структура суспільної свідомості.

133. Конфлікти й гармонія у суспільстві.

134. Проблеми періодизації історичного процесу. Формаційний і цивілізаційний підходи.

135. Поняття культури.

136. Соціальна природа моралі. Специфіка моральної регуляції.

137. Свобода й детермінізм у механізмах моральності.

138. Естетична свідомість і освоєння світу.

139. Особливості художнього пізнання й творчості.

140. Мистецтво й суспільство. Соціальні функції мистецтва.

141. Криза сучасної цивілізації: сутність і пошуки виходу.


Затверджено на засіданні кафедри філософії та соціології протоколом № 6 від 18 квітня 2008 р.

ЛІТЕРАТУРА


 • Аристотель

Поэтика. - М.: Наука, 1957.

 • Аристотель

Сочинения. - М.: Мысль, 1975.

 • Бэкон С.

Сочинения. - М.: Наука, 1977.

 • Гадамер Г.-Г.

Истина и метод: основы философской герменевтики. - М.: Прогресс, 1985.

 • Диоген Лаэртский

О жизни и изречениях знаменитых философов / Общ. ред. Лосев А.Ф., пер. Каспарова М.П. -М: Наука, 1977.

 • Лосев А.Ф.

Ранние диалоги Платона и сочинения платоновской школы. - М.: Мысль, 1986.

 • Лосев А.Ф.

Философия. Мифология. Культура. - М.: Искусство 1991.

 • Нарский И.С.

Онтология и методология философской герменевтики, и современная буржуазная философия. – М.: Политиздат, 1983.

 • Огибенин В.Л.

Структура мифологических текстов «Ригведы» – М.: Политиздат, 1983.

 • Платон

Диалоги. – М.: Мысль, 1986.

 • Пименов

Концепция «Вечного слова» в учении Сурважимано. Философские исследования, 1991. - М.: Наука. 1992.

Самопознание европейской культуры XX века / Составитель Гальнова Р.А., перевод и примечания Аверинцева С.С. – М.: Политиздат, 1991.

 • Хайдеггер М.

Время и бытиё. – М.: Высшая школа. 1991.

 • Хайдеггер М.

Разговор на просёлочной дороге. – М.: Высшая школа, 1991.

 • Философский словарь

М.: Политиздат, 1986.

 • Большая советская энциклопедия.

М., 1970. Т. 2, 11, 18, 26.

 • Алексеев-Попов В.С.

О социальных и политических идеях Ж.-Ж. Руссо // Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. – М.: Мысль, 1969.

 • Волгин В.П.

Развитие общественной мысли во Франции XVIII в. – М.: Наука, 1977.

 • Кузнецов В.П.

Французские материалисты XVIII в. – М.: Мысль, 1981.

 • Гулыга А.В.

Немецкая классическая философия. – М.: Прогресс,1986.

 • Кант и кантианцы

Критические очерки одной философской традиции. – М.: Наука, 1979.

 • Нарский И.С.

И.Кант. – М.: Мысль, 1976.

 • Боргою Ю.

Фома Аквинский. Пер. с польского. М. Гуренкс. Изд-е 2-е. – М.: Мысль, 1975

Философия в современном мире. Философия и наука. Критические очерки буржуазной философии. М.: Наука, 1972

 • Философия. Религия. Культура.

– М.: Наука. 1989.


Основы марксистской философии / Общ. ред. П.Павлекин / – М.: Госполитиздат, 1989.

Краткий очерк истории философии / Общ. ред. Иовчук М. Т. 1 – М.: Мысль, 1981.

Мифы народов мира. Энциклопедия. – М.:1988. Т. 1, 2.

История средних веков

М.Л.Абрамсон, А.А.Кирилова. Н.Ф.Колесницкий и др. под ред. Н.Ф.Колесницкого / – М.: Просвещение, 1986.

Материалисты древней Греции

Собрание текстов Гераклита, Демокрита, Эпикура. – М.: Молодая гвардия, 1986.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрямки. К.: Баклер, 1996.

Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1998.

Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. – Искусство, 1979.

История современной зарубежной философии: кооперативный подход. – СПб.: Лань, 1997Схожі:

Питання для кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання до кандидатського іспиту з філософії (для аспірантів і здобувачів всіх спеціальностей) на 2012 – 2013 н р
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Основні функції філософії. Співвідношення філософії, науки і релігії
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconПрограма підготовчого курсу до кандидатського іспиту з філософії
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconПитання для кандидатського іспиту з філософії
Міфологія як форма світоглядної свідомості. Міф і логос. (За працями О. Ф. Лосєва, К. Леві-Стросса)
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconНаказ №348-5-05 Про допуск здобувача каф. Фгі до складання кандидатського іспиту з філософії в осінню сесію 2011р
Додатково до наказу по університету №338-5-05 від 03. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського...
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconПитання з філософії для здачі екзамену кандидатського мінімуму
Філософія як вчення І форма суспільної свідомості. Співвідношення філософії І науки
Питання для кандидатського іспиту з філософії iconТематика рефератів до кандидатського іспиту з філософії
Вплив ідей давньоіндійської філософії на духовний розвиток сучасного суспільства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи