Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата16.07.2012
Розмір89.3 Kb.
ТипРеферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра філософії та соціології


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання реферату

з дисципліни „Філософія”

для аспірантів усіх спеціальностей


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри філософії та соціології.

Протокол № 10 від 30. 06. 2010 р.


Завідувач кафедри___________ І.Ф . Кононов


Луганськ 

2010

Важливим етапом підготовки до складання кандидатського іспиту з дисципліни „Філософія” є написання реферату за одним із видатних філософських творів. Твір обирається аспірантом із пропонованого кафедрою переліку (Додаток 2), або на власний розсуд за умови узгодження з кафедрою філософії та соціології.

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, в якій досить стисло, але ґрунтовно аналізуються ключові ідеї певного філософського твору, тематика якого пов’язана з профілем наукових інтересів аспіранта.

Метою написання реферату є розвиток умінь і навичок наукового дослідження, здатності до визначення та критичного аналізу філософських ідей, які мають стати важливою складовою теоретико-методологічної бази власного дисертаційного дослідження аспіранта.

Робота над рефератом має бути послідовною, з чітким урахуванням її головних етапів, які передбачають:

● усвідомлений вибір певного філософського твору, що містить ідеї, важливі для дисертаційного дослідження аспіранта;

● складання плану реферату, що відображається у змісті та відповідає вимогам до структури реферату;

● визначення джерельно-історіографічної бази, необхідної для ґрунтовного розгляду висвітлених в обраному творі проблем;

● конспектування джерел і науково-дослідницької літератури та підбір цитат, які необхідно виписувати точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті;

● власне написання реферативного дослідження;

● захист реферату.

^ Структурними елементами реферату є титульний аркуш, зміст, вступ, основна змістовна частина, висновки, а також список джерел та літератури, використаних при підготовці й написанні реферату.

Зразок оформлення титульного аркушу надається після вказівок (Додаток 1).

Зміст – це перелік основних структурних елементів реферату (вступ, основна змістовна частина, висновки, література) із зазначенням номерів сторінок розташування в тексті. Зміст вказується одразу після титульного аркуша. Заголовки частин реферату, подані у змісті, дублюються в тексті реферату.

Вступ (1–1,5 сторінки) має містити обґрунтування вибору твору для реферування, визначення місця твору в доробку його автора, оцінку його актуальності та важливості, аналіз зв’язку змісту твору з досліджуваною аспірантом проблематикою, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

В основній змістовній частині реферату (7–9 сторінок) розкриваються ключові ідеї та положення обраного філософського твору, які надалі мають стати складовою теоретико-методологічного підґрунтя власного дослідження автора реферату. Ця частина реферату розподіляється на параграфи чи підрозділи залежно від особливостей структури реферованого твору. Необхідно висвітлити найважливіші положення реферованого твору, продемонструвати уміння систематизувати й узагальнювати накопичений матеріал. Важливо визначити необхідний обсяг інформації, відібрати найбільш переконливі й вагомі дані, розташувати їх у певній послідовності.

Особисті думки в рефераті мають викладатися аргументовано та логічно. Робота повинна бути переконливою, має бути органічний зв’язок між окремими структурними елементами, який забезпечує цілісність розгляду філософського твору. Обов’язково потрібно використовувати різні види аргументів та доказів: порівняння, зіставлення, посилання на джерела і т. д.

У висновках (1–1,5 сторінки) необхідно стисло викласти найважливіші положення основної змістовної частини реферату, зробити висновки з цього викладу, визначити теоретико-методологічне й світоглядне значення опрацьованого у рефераті матеріалу, можливості його використання у власному науковому дослідженні. Важливо вміти проектувати вивчений досвід на аналогічні ситуації сьогодення. Наукової цінності висновкам реферату додають самостійне проведення аналогій між подіями, спроби окреслити історичні уроки і навіть можливі шляхи запобігання та подолання ймовірних помилок.

^ Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту реферату. Обов’язково слід ознайомитися з оригінальним текстом твору, фундаментальними філософськими роботами, останніми вітчизняними та зарубіжними публікаціями, що допомагають краще розкрити зміст реферованого твору. Це підвищить якісний рівень реферату, його наукову цінність. Не рекомендується обмежуватися лише навчальною літературою (підручниками, посібниками або методичними розробками). Вказана у списку література обов’язково має знайти своє відображення в рефераті.

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Це стосується і посилань на електронні ресурси. Пряме запозичення ідей та положень без указівок на джерела неприпустиме.

Обов’язковим етапом роботи над рефератом є його захист, який передбачає короткий усний виклад основного змісту реферату та відповіді на запитання екзаменатора. У ході захисту виявляється ступінь обізнаності аспіранта у досліджуваній темі, рівень його теоретичної підготовки та вміння відстоювати власну точку зору.

Реферат також має відповідати формальним вимогам. Обсяг реферату має становити 10–12 друкованих сторінок і не повинен перевищувати максимальну межу. Зазначений обсяг розрахований на використання при оформленні шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом (на сторінці – 28–30 рядків). Текст реферату необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту реферату повинна бути однаковою. Сторінки реферату, за винятком титульного аркуша, нумеруються.

Реферат має відповідати вимогам до наукової публікації, він не повинен містити помилок, має бути акуратно оформленим, має містити правильно складений список літератури, коректно оформлені відповідно до існуючих вимог посилання, звірені цитати.

Реферат, який подається для перевірки, має бути акуратно роздрукований, зброшурований та підписаний автором. Реферат може подаватись на кафедру філософії та соціології з початку навчального року, але не пізніше, ніж за місяць до кандидатського іспиту.

Реферат перевіряється викладачами кафедри філософії та соціології з виставленням оцінки „зараховано” та „не зараховано”. Критеріями оцінювання реферату є його відповідність або невідповідність вимогам, зазначеним у цих методичних вказівках.

Захист реферату відбувається на кандидатському іспиті як бесіда екзаменатора та аспіранта за темою реферату. Оцінка за реферат є складовою оцінки з кандидатського іспиту з філософії.

Реферат повинен бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал, творчо використовувати філософські ідеї та положення для теоретико-методологічного аналізу проблематики, у якій має намір спеціалізуватися аспірант.

Слід особливо підкреслити, що сьогодні, коли дуже широко застосовуються новітні електронні інформаційні джерела, зокрема ресурси мережі Internet, необхідно максимально обережно ставитися до так званих „банків рефератів”, які вони пропонують. Здебільшого такі реферати низької якості, містять суперечливі висновки, безліч фактичних, логічних, стилістичних, граматичних помилок. Майбутні науковці повинні відповідально ставитися до використання такої інформації і ретельно перевіряти її за допомогою інших, більш авторитетних, джерел. Крім того, такі реферати не оформлені відповідним чином і не витримані структурно. Використання готових рефератів неприпустиме, не може вважатися повноцінною самостійною роботою і не дає права аспіранту претендувати на високу оцінку.


Додаток 1. Зразок оформлення титульного аркуша

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса ШевченкаКафедра філософії та соціології


Ф Р І Д Р І Х Н І Ц Ш Е


Так говорив Заратустра”

^

Р Е Ф Е Р А Тдо кандидатського іспиту з філософії


Виконав аспірант

кафедри української мови

ЛНУ імені Тараса Шевченка

Іваненко Петро Васильович

________________________

(підпис)


Луганськ

2010

Додаток 2.

Пропонований перелік філософських творів для реферування


^ ПЛАТОН „Федр”.

„Филеб”.

„Тимей”.

„Государство”.

АРИСТОТЕЛЬ „О душе”.

„Никомахова этика”.

СЕНЕКА „Нравственные письма к Луцилию”.

^ БОЭЦИЙ „Утешение философией”.

Августин Блаженный „Исповедь”.

АБЕЛЯР П. „История моих бедствий”.

МОНТЕНЬ М. „Опыты”.

БЭКОН Ф. „Опыты и наставления нравственные и политические”.

^ МОР Т. „Утопия”.

ДЕКАРТ Р. „Рассуждение о методе”.

ГОББС Т. „Левиафан”.

СПИНОЗА Б. „Этика”.

ГЕГЕЛЬ Г.-В.Ф. „Философия духа”.

ГЕЛЬВЕЦИЙ К.А. Об уме”.

„О воспитании”.

ГОЛЬБАХ П. „Система природы”.

^ РУССО Ж.-Ж.. „Общественный договор”.

ДИДРО Д. „Мысли об истолковании природы”.

КАНТ И. „Критика чистого разума”.

ШЕЛЛИНГ Ф. „Философия искусства”.

ФЕЙЕРБАХ Л. „Сущность христианства”.

^ ГЕРЦЕН А.И. „Дилетантизм в науке”.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н. „Антропологический принцип в философии”.

НИЦШЕ Ф. „Так говорил Заратустра”.

„По ту сторону добра и зла”.

ШОПЕНГАУЭР А. „Афоризмы житейской мудрости”.

СОЛОВЬЕВ В.С. „Три разговора”.

„Смысл любви”.

^ КРОПОТКИН П.А. „Этика”.

БЕРДЯЕВ Н.А. „Самопознание”.

„Смысл творчества”.

ФРЕЙД З. „Лекции о психоанализе”.

ГЕЙЗЕНБЕРГ В. „Шаги за горизонт”.

ХАЙДЕГГЕР М. „Основные понятия метафизики”.

ФРОММ Э. „Бегство от свободы”.

ШЕСТОВ Л. „Апофеоз беспочвенности”.

ЯСПЕРС К. „Духовная ситуация нашего времени”.

^ ЛОСЕВ В. „Диалектика мифа”.

САРТР Ж.-П. „Экзистенциализм – это гуманизм”.

ПЕЧЧЕИ А. „Человеческие качества”.

ВЕРНАДСКИЙ В.И. „Философские мысли натуралиста”.

Бахтин М.М. „Автор и герой в эстетической деятельности”.

^ Бек У. „Общество риска. На пути к другому модерну”.

Вебер М.Наука как призвание и профессия”.

Гадамер Х.-Г.Истина и метод: Основы философской герменевтики”.

Гуссерль Э. „Философия как строгая наука”.

Деррида Ж. „Письмо и различие”.

Дильтей В. „Сущность философии”.

Ильенков Э. В. Философия и культура”.

^ Кун Т. „Структура научных революций”.

Лакатос И.   „Фальсификация и методология научно-исследовательских программ”.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна”.

^ Лотман Ю.М. „Культура и взрыв”.

Ортега-и-Гассет Х.  Что такое философия?

Пирс Ч. „Как сделать наши идеи ясными”.

Поппер К. „Логика научного исследования”.

Пригожин И., Стенгерс И. „Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой”.

Рассел Б. „Человеческое познание. Его сфера и границы”.

Рикер П. „Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике”.

Риккерт Г. „Науки о природе и науки о культуре”.

Уайтхед А. Наука и современный мир”.

Хабермас Ю. „Моральное сознание и коммуникативное действие”.

Эко У. „Отсутствующая структура”.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи