МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни icon

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 199.57 Kb.
НазваМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата16.07.2012
Розмір199.57 Kb.
ТипДокументи

МіністерствО освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПрограма


Фахового вступного випробування


з напряму 6.030504 «Економіка підприємства»,

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(за скороченим терміном навчання

на базі молодшого спеціаліста)


ПОЛТАВА 2012

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо узагальненого об’єкта і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.


До участі у вступному випробуванні допускаються абітурієнти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» зі споріднених спеціальностей з галузі знань «Економіка і підприємництво».

^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ.

Вступне випробування складаються з тестової перевірки знань абітурієнтів. Тестова перевірка знань охоплює наступні дисципліни:

 • економіка підприємства;

 • менеджмент;

 • маркетинг;

 • бухгалтерський облік.

Тестові завдання, що формуються з вищенаведених дисциплін, містять базові питання курсів і відповідають програмним питанням з дисциплін.

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних прин­ципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв'язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

 • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.

^ З. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варі­анти відповідей, серед яких вірна тільки одна відповідь.

Кількість тестових завдань з кожної дисципліни - 10. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менше, ніж 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. Для складання вступного випробовування абітурієнт повинен правильно відповісти не менше, ніж на 10 тестових питань, і набрати не менше 25% правильних відповідей.

Фахові вступні випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не менше ніж 124 бали.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей. Вагомість одного тестового завдання 2,5 бали. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 100 балів.

Таблиця критеріїв оцінювання знань:


Кількість правильних відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кількість балів

2,5

5,0

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

32,5
Кількість правильних відповідей

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кількість балів

35

37,5

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

57,5

60

62,5

65
Кількість правильних відповідей

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Кількість балів

67,5

70

72,5

75

77,5

80

82,5

85

87,5

90

92,5

95

97,5

100


^ 6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ


1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: вивчення даного курсу дає майбутнім фахівцям з економіки спеціальні знання і практичні навички щодо порядку створення та функціонування підприємства в умовах ринкових відносин; складу виробничих ресурсів підприємства та шляхів підвищення ефективності їх використання; механізму формування доходів та витрат підприємства; критеріїв та показників оцінювання ефективності діяльності підприємства.

^ Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Поняття “підприємство”, цілі та завдання його створення. Ознаки підприємства та принципи його діяльності. Засновники підприємства, установчі документи та статутний фонд. Порядок створення і реєстрації підприємства. Ліцензування окремих видів діяльності підприємства. Причини та порядок ліквідації підприємства. Класифікація підприємств та види підприємств.

^ Персонал підприємства. Поняття, класифікація, склад та структура персоналу. Визначення чисельності персоналу. Показники руху персоналу. Система показників оцінювання персоналу.

^ Основі фонди підприємства. Ресурси засобів труда. Поняття та склад виробничих фондів, їх призначення і економічні особливості функціонування. Склад і структура основних фондів підприємства. Оцінка основних фондів. Поняття зносу та амортизації основних фондів. Методи нарахування амортизаційних відрахувань. Показники, які характеризують наявність основних виробничих фондів на підприємстві. Показники стану та руху основних фондів. Показники використання основних виробничих фондів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.

^ Оборотні засоби підприємства. Ресурси предметів труда. Економічна суть, склад і структура оборотних засобів; оборотні виробничі фонди та фонди обігу, їх роль у виробничому циклі. Характеристика наявності та використання оборотних засобів. Джерела формування оборотних засобів підприємства. Резерви покращення використання оборотних засобів в умовах ринкової економіки.

^ Натурально-речові та вартісні результати діяльності підприємств. Поняття “продукція”, “роботи”, “послуги”. Види продукції, що використовуються для обліку результатів виробництва. Товарна, валова, реалізована продукція. Види продукції за ступенем готовності. Незавершене виробництво, залишки нереалізованої продукції.

^ Витрати підприємства. Собівартість продукції (робіт, послуг). Види діяльності підприємства. Поняття витрат підприємства. Класифікація витрат підприємства за способом розрахунку на одиницю продукції, за зв’язком з обсягом виробництва. Класифікація витрат підприємства за місцем виникнення, за видами продукції, робіт, послуг, за календарними періодами. Класифікація витрат підприємства за видами (сферами) діяльності та за економічною однорідністю. Поняття собівартості продукції (робіт), склад витрат, що входять до собівартості продукції (робіт). Джерела та фактори зниження витрат підприємства.

^ Доходи та прибуток підприємства. Поняття доходів. Види доходів та їх зміст. Прибуток як економічна категорія, роль прибутку в умовах ринкової економіки. Види прибутку, формування прибутку. Фактори зростання прибутку підприємства.

^ Ефективність діяльності підприємства. Поняття та види ефективності виробництва (діяльності підприємства). Система показників економічної ефективності діяльності підприємства.


2. ^ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: вивчення даного курсу формує систему знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Завдання дисципліни: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

^ Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. Господарський облік, його сутність і функції. Виникнення і розвиток обліку. Види господарського обліку. Сутність і зміст статистичного, оперативно-технічного та бухгалтерського обліку. Особливості бухгалтерського обліку і його місце в єдиній системі народногосподарського обліку. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку з оперативно-технічним та статистичним обліком. Роль бухгалтерського обліку в системі управління господарською діяльністю. Зростання ролі бухгалтерського обліку в забезпечення збереження і ефективного використання національного багатства країни. Задачі бухгалтерського обліку. Вимоги, які слід виконувати при веденні облікової роботи. Фінансовий і управлінський облік. Сутність, значення і задачі управлінського обліку. Організація бухгалтерського обліку Міжнародне співробітництво в удосконаленні принципів бухгалтерського обліку.

^ Предмет і метод бухгалтерського обліку. Об’єкт, предмет і метод бухгалтерського обліку. Різні погляди в спеціальній літературі на предмет і метод бухгалтерського обліку. Прийоми бухгалтерського обліку: складові частини /елементи/ методу. Первинне спостереження, документація і інвентаризація; рахунки і подвійні записи; оцінка і калькуляція; підсумкове узагальнення інформації в балансі і звітності. Основні поняття бухгалтерського обліку: господарські засоби, господарські процеси; господарські операції, об’єкти бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку, їх класифікація за стадіями кругообігу. Класифікація господарських засобів за видами і розміщенням. Класифікація господарських засобів за джерелами утворення і цільовим призначенням.

^ Бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс: сутність, форма. Побудова і зміст бухгалтерського балансу: актив і пасив балансу, статті балансу, розділи балансу, взаємозв’язок розділів активу і пасиву балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу. Склад і оцінка статей балансу. Державне регулювання структури балансу і порядку його складання. Економічне значення інформації бухгалтерського балансу, кожного із його розділів і її використання в управлінні. Аналіз балансу. Використання обчислювальної техніки при складанні балансу. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій.


^ Рахунки і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку: сутність, графічне зображення. Рахунки бухгалтерського обліку як спосіб поточного обліку. Взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку з балансом. Активні і пасивні рахунки. Схема активних і пасивних рахунків. Порядок ведення записів на активних і пасивних рахунках. Поняття обороту по рахунку. Визначення кінцевих залишків на рахунках. Єдина процедура визначення кінцевого залишку (сальдо). Синтетичний рахунок, субрахунки, аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Сутність подвійного запису, його контрольного значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи, їх види. Узагальнення поточного бухгалтерського обліку. Оборотна відомість, її побудова і аналітичне значення. Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. Контрольне значення оборотної відомості. Зв’язок між оборотним і сальдовим балансом. Сальдові і оборотні відомості. Основна бухгалтерська процедура. Алгебраїчна форма основної бухгалтерської процедури.. План рахунків бухгалтерського обліку, його призначення, характеристика і зміст. Класифікація рахунків за їх економічним змістом – основа для побудови плану рахунків. Класифікація рахунків за структурою і призначенням. Розвиток системи рахунків.

^ Облік господарських процесів. Облік процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей: господарські операції, рахунки бухгалтерського обліку, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Облікові моделі. Розподіл транспортно-заготівельних витрат. Облік процесу виробництва продукції. Класифікація витрат на виробництво. Схеми обліку витрат на виробництво. Облік процесу реалізації продукції. Касовий метод. Метод нарахування.

^ Первинне спостереження, документація, інвентаризація. Первинне спостереження в обліку, залежність його програми від мети і задач обліку, системи узагальнення та характеристики одержуваної інформації. Одиниця первинного спостереження в бухгалтерському обліку. Документація, її сутність і значення. Матеріальні носії первинної облікової інформації. Роль документів у бухгалтерському обліку, контролі, документальній ревізії, оперативній роботі, пов’язаній з організацією господарської діяльності. Поняття документ і бухгалтерський документ. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Вимоги до змісту і оформлення бухгалтерських документів. Реквізити документів. Документообіг, його обумовленість формою організації і механізації обліку. Положення про документи та записи в обліку. Документування господарських операцій. Стандартизація і уніфікація бухгалтерських документів, збереження документів. Інвентаризація як спосіб первинного спостереження і документування господарських операцій, контролю за збереженням майна підприємства та уточнення показників поточного бухгалтерського обліку. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації і виявлення її результатів. Постійно діючі інвентаризаційні комісії, їх функції. Робочі інвентаризаційні комісії, їх функції. Регулювання інвентаризаційних різниць.
Форми бухгалтерського обліку. Облікові реєстри, їх сутність і значення. Види облікових реєстрів. Класифікація облікових реєстрів. Модифікація облікових реєстрів в умовах використання сучасної обчислювальної техніки. Типові форми облікових реєстрів. Стандартизація і уніфікація облікових реєстрів. Записи, поняття і способи. Хронологічні і синтетичні записи. Ручні і машинні записи. Шахові і лінійні (позиційні) записи. Помилки в облікових записах. Способи їх виявлення і виправлення. Значення нагромадження і групування облікових даних. Модифікація облікових записів в умовах використання сучасної обчислювальної техніки. Форми бухгалтерського обліку, їх сутність і історичний розвиток.^ Бухгалтерська звітність. Звітність, її сутність, значення і необхідність. Види звітності і їх зміст. Вимоги до звітності. Бухгалтерська звітність, її особливості. Державне регулювання структури, змісту, порядку складання, подання і затвердження бухгалтерської звітності. Склад бухгалтерської звітності. Принципи складання основних форм бухгалтерської звітності, зв’язок з бухгалтерським балансом і рахунками бухгалтерського обліку, шляхи вдосконалення. Річний і квартальний бухгалтерські звіти підприємства. Пояснювальна записка в складі річного бухгалтерського звіту підприємства. Зведена бухгалтерська звітність, її призначення і використання. Порядок і строки складання, подання і затвердження звітності.3. МЕНЕДЖМЕНТ вивчає загальні та окремі закономірності формування, функціонування та розвитку систем управління організацією; умови і фактори, що визначають успішність її діяльності, та ефективність роботи окремого працівника і керівника.

^ Організації та особливості їх функціонування. Поняття організації та її загальні характеристики. Класифікація організацій. Підприємство - особливості, мета і складові діяльності та критерії успіху. Середовище підприємства та його вплив на умови і результат діяльності. Внутрішнє середовище підприємства та його складові. Зовнішнє середовище підприємства, його особливості та складові. Людина в організації. Соціальна відповідальність підприємства. Підприємство як система. .

^ Поняття і сутність менеджменту. Суть та мета управління. Управління і менеджмент. Об'єкт і суб'єкт менеджменту. Необхідність координації в діяльності організації. Розподіл праці. Різні підходи до управління: емпіричний, міжосо6ових стосунків, групової поведінки, як процесу функціонування кооперованої системи, з точки зору прийняття рішень, з позицій інформаційного центру, математичних методів, операційний підхід. Суть і особливості управлінської діяльності. Складові управління як процесу. Функції керівників та рівні управління. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Менеджери і їх ролі.

Історичний розвиток науки і практики менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Управління в стародавніх організаціях. Розвиток теорії управління. Теорія організації праці та управ­ління Ф. У. Тейлора. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління і адміністративна школа людських відносин. Кількісна теорія управління. Управління з точки зору кількісного підходу; психології та фізіології. Сучасна теорія управління - системний та ситуаційний підходи. Управління, менеджмент, маркетинг.

^ Побудова організацій. Організація як система. Система та її властивості. Підприємство як виробнича система. Класифікація систем. Компоненти систем. Виробнича система. Управління організацією як система. Підсистеми та елементи системи управління. Співвідношення понять "система", "структура", "організація" та процес управління. Механізм взаємодії елементів підсистеми. Процеси в виробничих системах. Ефективність виробничої системи, її надійність. Резерви ефективності. Опис та моделювання систем. Класифікація моделей. Економіко-математичні моделі. Система моделювання. Зміст системно-ситуаційного підходу до моделювання.

^ Процеси та функції менеджменту. Триєдина сутність менеджменту: з точки зору змісту, структури і технології. Співвідношення організації і управління. Процес управління, зміст, елементи та етапи. Аналіз процесу управління з боку його складових частин. Поняття процесу та функції управління. Класифікація процесів та функцій управління. Загальні та специфічні функції управління.

^ Комунікаційні процеси. Комунікації в управлінні. Поняття комунікацій та інформації. Управлінська інформація та її види. Служ6ові контакти. Способи одержання, обробки та аналізу і підготовки управлінської інформації. Комунікаційний процес та його елементи. Перешкоди в комунікаційних процесах. Правила ефективних комунікацій. Сучасні інформаційні технології. Інформаційна система підприємства.

^ Управлінські рішення. Поняття, роль та особливості управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень. Моделі теорії прийняття управлінських рішень: ірраціональна, поведінкова, класична. Технології прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Обґрунтування управлінських рішень: кількісні та якісні методи. Платіжна матриця, дерево рішень. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Ризик у менеджменті.

^ Функція планування. Поняття й місце планування серед функцій менеджменту. Мета та характер планування. Класифікація планів. Загальні вимоги до планів. Планування як процес, його етапи та елементи. Ситуаційні фактори планування. Мета та цілі підприємства. Формування цілей організації. Дерево цілей. Управління за цілями: зміст етапів, переваги і недоліки. Стратегічне планування. Поняття, елементи та рівні стратегії. Місія підприємства та процес її формування. Аналіз та оцінка середовища і власних можливостей підприємства. Загальні та функціональні стратегічні плани. Формування і вибір альтернатив. Тактичне і оперативне планування. Тактика. Програми. Політика. Процедури. Правила. Процедури. Правила. Бюджети. Планування дій. Оцінка стратегічних планів. +

^ Функція організації взаємодії. Зміст і мета організаційної діяльності. Організаційна діяльність як процес, його елементи і етапи. Повноваження та відповідальність. Лінійні, апаратні, рекомендаційні та паралельні повноваження. Делегування повноважень. Взаємозв'язки повноважень. Перешкоди ефективному делегуванню повноважень. Організація управління - зміст, мета, задачі. Організація розподілу повноважень. Організаційна структура як результат розподілу повноважень. Теорії формування організаційних структур. Класифікація організаційних структур та оцінка їх сильних та слабких сторін. Принципи формування організаційних структур. Організаційні зміни: сутність, процес, моделі. Етапи процесу організаційних змін. Методи подолання опору організаційним змінам. Вибір тактики проведення організаційних змін.

^ Функція мотивації. Підприємство як соціальна система. Людський фактор в управлінні та виробництві. Поняття мотивації. Функція мотивації. Поняття та розвиток терміну "мотивація". Початкові концепції мотивації: політика "батога і пряника", "достатнього виробітку", психологічні теорії мотивації. Сучасні теорії мотивації: змістовна і процесуальна. Змістовні теорії мотивації. Потреби людей і їх поведінка. Компенсація і винагорода. Закон результату. Теорія мотивації А.Маслоу. Теорія мотивації Герцберга. Процесуальні теорії мотивації. Теорія сподівань. Теорія справедливості. Теорія Портера-Леулера. Практика використання рівних теорій мотивації. Практика стимулювання праці на підприємствах.

^ Функція контролю. Функція контролю. Поняття і суть контролю. Його об'єктивна нео6хідність. Види контролю. Суб'єкти і об'єкти контролю. Контроль як процес, його етапи і складові частини. Основні характеристики ефективної системи контролю. Контроль об'єктів. Контроль процесів. Критичні точки контролю. Людський фактор в контролі. Вимоги до здійснення контролю. Модель процесу контролю. Встановлення стандартів та допустимих відхилень. Вимір результатів. Оцінка, передача та розповсюдження інформації про результати контролю. Дії за результатами контролю. Властивості ефективного контролю. Взаємозв'язок функції планування і контролю. Організація контролю.

^ Керівник в системі управління. Керівництво в організації. Влада, вплив лідерство. Загальне поняття та характеристики групи. Індивід і група. Адаптація людини до організаційного оточення та зміна її поведінки. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи. Неформальні групи і управління ними. Природа організаційних змін. Організаційний розвиток: суть та складові. Ефективність організаційного розвитку. Характер і зміст управлінської праці. Єдина номенклатура посадових службовців та посад. Посадові інструкції та положення про підрозділи. Організація робочих місць управлінських працівників. Характер, зміст та особливості праці керівників. Місце і роль керівника в системі управління. Якості, необхідні керівнику. Наукові засади організації праці керівника.

^ Керівництво і лідерство. Вертикальний поділ праці та необхідність керування. Лідерство - суть, точки зору. Лідерство з позиції поведінки керівника. Теорія та класифікація стилів лідерства. Лідерство з позиції ситуаційних факторів. Моделі та теорії. Стиль лідерства та ефективність діяльності групи. Адаптивне керівництво. Вплив та влада. Баланс влади. Форми реалізації влади і впливу. Традиційна реалізація влади. Сучасні теорії реалізації влади через переконання та участь працівників в управлінні. Стиль керування та особливості різних стилів керування. Природа і зміст лідерства в управлінні організацією. Концепції лідерства. Лідер і менеджер - загальне та окреме.


4. МАРКЕТИНГ: вивчення даного курсу формує у майбутніх економістів сучасну систему поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо збуту товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

^ Предмет, цілі та завдання дисципліни „Маркетинг”. Предмет і мета маркетингу. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Класифікація та характеристики маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика продажу. Маркетингова політика просування. Організація, планування та контроль маркетингу.

^ Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Сутність маркетингу. Передумови виникнення маркетингу. Основні категорії маркетингу. Основні цілі та принципи маркетингу. Концепції управління маркетинговою діяльністю.

^ Класифікація та характеристики маркетингу. Види маркетингу. Маркетинг у некомерційній сфері. Характеристика основних етапів маркетингової діяльності. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні. Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікро середовищ. Внутрішнє середовище підприємства.

^ Маркетингові дослідження. Сутність, значення та класифікація маркетингової інформації. Характеристика первинної та вторинної інформації. Поняття маркетингової інформаційної системи. Види та методи маркетингових досліджень ринку.

^ Маркетингова товарна політика. Сутність, цілі та завдання маркетингової товарної політики підприємства. Поняття та класифікація товарів. Концепція трьохрівневої структури товару. Концепція життєвого циклу товару. Поняття та методика визначення конкурентоспроможності товару. Торгівельні марки та стратегії їх застосування. Види та функції упаковки.

^ Маркетингова цінова політика. Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі, фактори та методи ціноутворення. Види цінових стратегій. Методи адаптації ціни до змін ринкового середовища.

^ Маркетингова політика продажу. Сутність каналу розподілу. Передумови використання посередників. Ширина та довжина каналу збуту. Вертикальні та горизонтальні маркетингові системи розподілу. Критерії вибору каналу збуту та оцінка їх ефективності. Форми організації та класифікація гуртових посередників. Форми організації та класифікація роздрібних посередників. Основи збутової логістики.

^ Маркетингова політика просування. Значення, місце, цілі та завдання системи маркетингових комунікацій. Складові комплексу просування. Елементи комунікаційної моделі. Методи розрахунку комплексного бюджету на просування.

^ Організація, планування та контроль маркетингу. Значення та цілі служби маркетингу. Функції служби маркетингу. Суть та система маркетингового планування. Види маркетингового планування. Напрямки та методи контролю маркетингової діяльності. Ревізія маркетингу.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради – 2003.- № 18, 19-20, 21-22

 2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного – Вид. 2–ге, перероб. та доп.– К.: КНЕУ – 2003, - 528 с.

 3. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.

 4. Економіка підприємства: Навч. посіб. / за ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2005.

 5. Шегда А.В. Менеджмент. – К.: Знання, 2005.

 6. Осовський Г.В., Осовська О.А. Основи менеджменту. – Київ, 2006

 7. Хміль Ф.О. Основи менеджменту. Київ, 2005

 8. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник. – М.: "Экономика", 1999. – 703 с.

 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002. – 712 с.

 10. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Финпрес, 1999. – 650 с.

 11. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение и контроль. – СПб: "Питер", 1999. – 896 с.

 12. Лень В.С. Гливенко Р.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика використання: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

 13. Бутинець Ф.Ф. теорія бухгалтерського обліку : підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік та аудит»/ Вид. 2-е доп. і перер. – Житомир: ЖІТІ, 2000 – 640 с.

Схожі:

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи