Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 80.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір80.38 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


напряму 6. 04030201 «Інформатика»

освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр

Полтава 2012

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовка бакалаврів за напрямом „Інформатика” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” за напрямом „Інформатика”.

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом „Інформатика” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики. Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „молодший спеціаліст” з „Інформатика ” та успішно склали вступні іспити згідно з даною програмою.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки молодшого спеціаліста, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.


^ 2.ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит проводиться через виконання тестових завдань, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін

 • Основи програмування та алгоритмічні мови;

  • Організація програм.

Основні поняття та означення. Елементи мови Паскаль. Керування порядком обчислень. Процедурно-орієнтоване програмування. Програмування графіки. Методологія розроблення програм

  • Організація даних

Масиви. Записи та множини. Файлові структури даних. Динамічні структури даних. Алгоритми на графах

 • Вища математика;

  • Вирази: алгебраїчні, раціональний дріб, ірраціональні. Логарифми.

  • Рівняння з однією та двома змінними. Системи рівнянь.

  • Лінії та геометричні фігури на площині. Рівняння прямої. Коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх канонічні рівняння та зображення. Поняття про криві другого порядку.

  • Прямі і площини в просторі. Тіла обертання. Поверхні другого порядку.

  • Функції і графіки. Визначення та властивості функцій. Обернена і складна функції. Основні елементарні функції. Графіки функцій.

  • Елементи лінійної і векторної алгебр. Матриці. Обчислення визначників. Системи лінійних рівнянь.  Системи координат. Вектори, операції  над   векторами.

  • Числові множини. Комплексні числа.

  • Границя і неперервність. Границя функції. Нескінченно мала та велика функції. Розкриття невизначеностей. Визначні границі. Еквівалентність нескінченно малих, їх застосування до обчислення границь. Неперервність функції. Точки розриву функції.

  • Похідна та її застосування. Похідна функції. Геометричний і механічний зміст похідної. Таблиця похідних елементарних функцій. Диференціал функції, його геометричний зміст. Похідні і диференціали вищих порядків. Механічний зміст другої похідної. Використання похідних для дослідження функцій.

  • Інтеграл та його застосування. Первісна функція і невизначений інтеграл.  Основні  методи інтегрування. Визначений інтеграл, його геометричний   зміст,   властивості. Площі фігур у різних координатах. Об'єм тіл обертання.

  • Диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку. Лінійні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами та їх інтегрування.

 • Теорія ймовірностей;

  • Основні поняття теорії ймовірностей.

  • Поняття залежності і незалежності випадкових подій. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності та формула Байєса.

  • Визначення повторних незалежних спроб. Формули Бернуллі.

  • Послідовності незалежних випробувань. Біномний розподіл. Теореми Муавра–Лапласа і Пуассона

  • Випадкова величина. Дискретні та неперервні випадкові величини, закони їх розподілу.

  • Числові характеристики випадкових величин. Сподівання і моменти вищих порядків випадкової величини. Коваріація, дисперсія, коефіцієнт кореляції.

  • Граничні теореми теорії імовірностей.

  • Поняття статистичної структури і статистичного рішення. Основні типи статистичних задач. Емпірична функція розподілу і гістограма. Точкове оцінювання параметрів.

  • Побудова довірчих інтервалів. Поняття критерію згідності. Теорема Пірсона і оснований на ній критерій. Метод найменших квадратів. Теорема Гауса–Маркова

 • Дискретна математика;

  • Основні поняття. Логіка та методи доведення. Елементи теорії множин.

  • Комбінаторний аналіз

  • Теорія графів

  • Дерева та їх застосування

  • Відношення

  • Основи теорії кодування

  • Булеві функції

  • Мови, граматики й автомати

  • Основи теорії алгоритмів

  • Комбінаторні задачі та складність обчислень

Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах

- уніфікація методів та умов проведення екзамену

- забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

- відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

- дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

- гласність та однакові умови доступності отримання інформації.


 1. ^ ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в екзамен.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 90 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 90 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає фахова атестаційна комісія, затверджена наказом ректора університету.

^ 5. Критерії оцінювання знань студентів


Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови складає не менше ніж 124 бали.


Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

^ Кількість правильних відповідей

Бали

1

2,5

2

5

3

7,5

4

10

5

12,5

6

15

7

17,5

8

20

9

22,5

10

25

11

27,5

12

30

13

32,5

14

35

15

37,5

16

40

17

42,5

18

45

19

47,5

20

50

21

52,5

22

55

23

57,2

24

60

25

62,5

26

65

27

67,5

28

70

29

72,5

30

75

31

77,5

32

80

33

82,5

34

85

35

87,5

36

90

37

92,5

38

95

39

97,5

40

100Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи