Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір73.3 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7.04030201 – «Інформатика»

напряму підготовки 0403 «Інформатика»

освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст

Полтава 2012

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Інформатика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Прикладна математика”.

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за спеціальністю „Інформатика” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „бакалавр з прикладної математики” та успішно склали вступні іспити згідно з даною програмою.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.


^ 2.ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит проводиться через виконання тестових завдань, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін

– Програмування;

  • Середовище програмування Qbasic

  • Середовище програмування VisualBasic

  • Середовище програмування Pascal

  • Середовище програмування Delphi

– Системи і методи прийняття рішень;

  • Предмет, метод і зміст дисципліни; основні поняття теорії прийняття рішень; класифікація задач прийняття рішень (ЗПР). Корисність; аксіоми раціональної поведінки людей; парадокси. Методи теорії корисності; застосування теорії графів у прийнятті рішень. Домінуючі і доміновані альтернативи; множини Еджворта-Парето.

  • Цільове програмування. Багатовимірна задача про призначення. Метод аналізу ієрархій.

  • Методи прийняття колективних рішень: різні способи агрегування оцінок; коефіцієнт конкордації визначення міри узгодженості думок експертів; ранжування за допомогою пошуку матриці-медіани; ітераційний метод уточнення коефіцієнту компетентності експертів.

  • Нечіткі множини та висловлювання; застосування їх нечітких множин у теорії прийняття рішень.

  • Теорія ризику (ТР), основні поняття ТР, основні критерії та методи прийняття рішень в різних інформаційних ситуаціях.

– Методи оптимізації;

  • Предмет та сфери застосування МО, класифікація задач «Методи лінійного програмування (графічний, симплекс-метод, двоїсті задачі, двоїстий симплекс-метод М-метод, модифікований симплекс-метод). Економічна інтерпретація двоїстих задач. Аналіз оптимальних планів лінійних економіко-математичних моделей.

  • Транспортна задача (ТЗ) (Методи знаходження початкового базисного розв’язку, метод потенціалів). ТЗ з обмеженими пропускними спроможностями. Задача про оптимальний потік на мережі. Задача про найкоротший шлях. Метод Мінті. Задача про максимальний потік. Метод Форда-Фалкерсона.

  • Задача про оптимальне призначення. Угорський метод. Задачі цілочислового ЛП. Метод гілок та меж. Метод Ленд та Дойга.

  • Задачі нелінійного програмування (НЛП). Геометрична інтерпретація. Класичні методи оптимізації. Опуклі множини. Теореми про відокремлення. Опукле програмування. Теорема Купа-Таккера. Задачі квадратичного програмування. Градієнтні методи оптимізації. Двоїсті задачі НЛП. Прямий градієнтний метод. Метод відсікаючих гіперплощин. Інтерактивний метод декомпозиції в нелінійному програмуванні. Методи можливих напрямків Зойтендейка.

– Теорія алгоритмів.

  • Дедуктивна логіка висловлювань. Логіко-математичні мови. Теорія моделей.

  • Теорія доведень. Автоматизація пошуку доведень.

  • Формальні моделі алгоритмів та алгоритмічно обчислювальних функцій.

  • Універсальні нумерації. Рекурсивні та рекурсивно перелічні множини та предикати. Звідності та степені.

Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

- уніфікація методів та умов проведення екзамену

- забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

- відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

- дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

- гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в екзамен.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає фахова атестаційна комісія, затверджена наказом ректора університету.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОцінЮВАННЯ знань студентів

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови складає не менше ніж 124 бали.

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

^ Кількість правильних відповідей

Бали

1

2,5

2

5

3

7,5

4

10

5

12,5

6

15

7

17,5

8

20

9

22,5

10

25

11

27,5

12

30

13

32,5

14

35

15

37,5

16

40

17

42,5

18

45

19

47,5

20

50

21

52,5

22

55

23

57,2

24

60

25

62,5

26

65

27

67,5

28

70

29

72,5

30

75

31

77,5

32

80

33

82,5

34

85

35

87,5

36

90

37

92,5

38

95

39

97,5

40

100Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи