Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 96.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата16.07.2012
Розмір96.38 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на спеціальність 7. 05030403 „Обладнання нафтових і газових промислів"


освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст"


Полтава 2012


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Вступний іспит проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного екзамену).

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є змістовні модулі, з яких складаються анотації дисципліни, наведені в ГСВО МОНУ "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", а також варіативний компоненті відповідного стандарту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.

Державний вступний іспит проводиться Державною екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі комісії приймають участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до складу іспиту. Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного-кваліфікаційного завдання.

^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких фахових дисциплін:

- основи технології буріння та експлуатації нафтових і газових свердловин;

- машини та обладнання для буріння нафтових та газових свердловин;

- машини та обладнання для видобутку нафти та газу;

- технологія виготовлення і ремонту машин нафтової та газової галузі;

- основи експлуатації машин галузі;

- охорона праці у галузі;

- експлуатація та обслуговування машин;

- безпека життєдіяльності;

- основи екології;

- організація, планування та основи менеджменту;

- економіка виробництва.


^ 2.1 Основи технології буріння та експлуатації свердловин

Геологічні умови буріння свердловин, основні принципи вибору конструкції свердловин, способами буріння, породоруйнівними інструментами, бурильними та обсадними колонами, промивними рідинами, викриттям та освоєнням продуктивних горизонтів.

Технологічні вимоги до конструкції свердловин і експлуатації бурового обладнання.

Вміння розрахувати основні технологічні процеси буріння.

Основи технології експлуатації сверловин.

Знання технологічних вимог до обладнання для видобутку нафти і газу при різних способах експлуатації (фонтанний, ерліфтний (газліфтний), глибинними штанговими насосами, відцентровими та гвинтовими насосами).

Основи технології спорудження свердловин і основні вимоги до обладнання, яке застосовується для спорудження свердловин.

Основи технології експлуатації сверловин і вимоги до обладнання, яке застосовується для буріння сверловин.


^ 2.2 Машини та обладнання для буріння свердловин

Будову, конструкцію, принцип дії та основні параметри бурових комплексів, машин, агрегатів;

Критерії раціональної експлуатації, методи монтажу, оптимального вибору бурового обладнання;

Вимоги до конструктивних і експлуатаційних властивостей, методи і напрямки вдосконалення, підвищення ефективності;

Критерії стандартизації і уніфікації бурового обладнання, методи оцінки його технічного рівня;

Методи і алгоритми виконання розрахунків, пов’язаних з вибором проектуванням і експлуатацією бурового обладнання.

Аналіз умов експлуатації і технологічних комплексів, окремих машин, споруд і агрегатів, формування на такій основі комплексу технічних і технологічних вимог, які повинно задовільняти новостворене або вибране з поміж існуючого устаткування і інструмент.

Вибір раціонального комплекту та розподіл виконуваних функцій по блоках, машин та агрегатах, з яких складається комплекс, порівняльний аналіз конструктивних схем, конструкцій і моделей обладнання однакового призначення, виявлення недоліків і переваг, визначення найефективнішого варіанту.

Визначення напрямків і засобів вдосконалення обладнання; стандартизація, нормалізація, уніфікація і побудова параметричних рядів обладнання; кінематичний і силовий аналіз.

Побудова розрахункових схем, розрахунки на міцність, стійкість, витривалість, жорсткість, визначення параметрів і вибір обладнання; ефективна експлуатація обладнання, його раціональне обслуговування, безпека і охорона праці обслуговуючого персоналу, захист надр і довкілля.


^ 2.3 Машини та обладнання для видобутку нафти і газу

Аналіз умов експлуатації окремих агрегатів і комплексів нафтогазопромислового обладнання і формування на його основі вимог, які задовольняють нові розробки, або обладнання, яке підбирається для заданих умов експлуатації;

Вибір раціональної комплектності й компоновки нафтопромислового обладнання, аналіз технологічних функцій агрегатів, що входять у його склад;

Порівняльний аналіз існуючих комплексів, виявлення найбільш ефективних варіантів, визначення засобів і способів удосконалення машин і обладнання для видобутку нафти і газу;

Кінематичний аналіз, розрахунок діючих навантажень, визначення і вибір необхідних параметрів обладнання;

Будову, конструкцію і принцип дії нафтопромислових машин і обладнання цільового функціонального призначення та їх основні параметри;

Умови і принцип раціональної експлуатації обладнання, методики оптимального вибору нафтопромислових машин і комплексів;

Вимоги до конструктивних, експлуатаційних властивостей машин і обладнання, основні напрямки і методи їх вдосконалення та підвищення ефективності й економічності їх роботи;

Методики виконання кінематичних, гідравлічних, силових розрахунків; обгрунтування й вибір необхідних параметрів; виконання інженерно-економічних розрахунків, пов'язаних із вибором і експлуатацією машин і обладнання для нафтогазовидобутку;

Моделювання реальних процесів експлуатації, вимірювання параметрів досліджуваних процесів, користування дослідними установками та стендами, контрольно-вимірювальними приладами, аналіз і оцінка результатів випробувань та експериментів.


^ 2.4 Технологія виготовлення і ремонту машин

нафтової та газової галузі

Розробка технологічних процесів виготовлення і ремонта деталей і вузлів, машин та обладнання, виборі та застосуванні різних металообробних верстатів, інструментів і пристроїв, сучасних технологій зварювання та збирання машин і обладнання.

Забезпечення оптимального проектування, ефективної безаварійної експлуатації і ремонту нафтогазового обладнання, безпеку праці основного і допоміжного виробництв.


^ 2.5 Основи експлуатації машин галузі;

експлуатація та обслуговування машин

Раціональна експлуатація машин і обладнання для буріння свердловин та видобутку нафти і газу, їх умови і режими роботи, несправності і методи їх виявлення, організація і технологія технічного обслуговування.

Дефектоскопія і діагностика, типові технологічні процеси відновлення спрацьованих деталей та організація структури ремонтних підприємств.

Методи оцінки роботоздатності агрегатів, контролю і відновлення спрацьованих деталей.

Розрахунки показників надійності складання технічної документації при експлуатації, ремонті, транспортуванні, зберіганні машин і обладнання розглядаються на практичних заняттях.

Основи системи технічного обслуговування і ремонту, з метою підвищення надійності й ефективності використання машин нафтогазового комплексу.

Основні правила, методи і засоби експлуатації і ремонту машин і обладнання з врахуванням вимог охорони праці навколишнього довкілля.

Прийоми використання засобів дефектоскопії і технологічної діагностики для визначення стану машин і для виявлення пошкоджень.

Виконання розрахунків по визначенню експлуатаційної надійності і залишкового ресурсу машин;

Організація системи технічного обслуговування, зберігання і ремонту обладнання;

Вибір способу і технологічного процесу відновлення спрацьованих деталей

Випробування машин і обладнання після ремонту з метою визначення якості ремонту.


^ 2.6 Охорона праці у галузі; експлуатація та обслуговування машин; безпека життєдіяльності

Техніка безпеки при монтажі, експлуатації та ремонті обладнання для буріння та експлуатації свердловин. Заходи безпеки при роботі з обладнанням. Схеми захисних заземлень. Пожежна безпека. Причини виникнення і заходи боротьби з вібраціями. Нормування і заходи боротьби з шумом. Рекультивація земель та забруднення навколишнього середовища, заходи боротьби з ним. Індивідуальні методи захисту. Методи боротьби з переохолодженням і надлишковим теплом Захист від радіоактивного випромінювання. Розрахунок та норми загального, місцевого та аварійного освітлення.

Види інструктажів з техніки безпеки. Методи аналізу травматизму. Послідовність розслідування та реєстрація нещасних випадків.


^ 2.7 Організація, планування та основи менеджменту;

економіка виробництва

Розрахунки економічних показників бурового або нафтогазопромислового підприємства. Розрахунки заробітної плати та норм виробітку робітників при різних системах оплати праці. Визначення собівартості спорудження свердловини або одиниці видобутої вуглеводневої сировини. Економічні розрахунки при різних варіантах технологічного процесу. Розрахунки амортизаційних відрахувань та остаточної вартості обладнання. Розрахунки прибутку при видобутку нафти та газу. Термін окупності кинітальних вкладень. Розрахунки економічної ефективності в результаті впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів.

2.8. Екологія


Екологічна безпека, охорона надр і довкілля при підготовці свердловин до експлуатації. Екологічна безпека, охорона надр і довкілля при фонтанній, насосній експлуатації свердловин


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповіді одна з яких вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в іспит.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці відповідного напряму, як правило, професори і доценти.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 5-бальною шкалою (від 1 до 5 балів), незадовільними вважаються оцінки до 3-х балів. За кожну правильну відповідь присвоюється 0,125 бали.^ Кількість правильних відповідей

Бали

Оцінка

25

125

3адовільно

26

130

27

135

28

140

29

145

добре


30

150

31

155

32

160

33

165

34

170

35

175

36

180

37

185

Відмінно

38

190

39

195

40

200Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи