Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях icon

Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях
Скачати 198.75 Kb.
НазваУчасть викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях
Дата16.07.2012
Розмір198.75 Kb.
ТипДокументи

Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціяхПрізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь,

вчене звання

Симпозіум конференція, семінар

Міжнародна, державна, обласна та районна

Назва заходу та

тема наукової доповіді

Кількість доповідей

1.

Плаксієнко В.Я.,

Лега О.В.

д.е.н., професор

ст. викладач

коференція

всеукраїнська

    Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Х.: ХНТУСГ -

-

1

2.

Єрмолаєва М.В., Скидане-

нко Ю.Д.

к.е.н., доцент

коференція

міжнародна

Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: ПУЕТ

1

3.

Єрмолаєва М.В.,

Лега О.В., Понома-ренко О.Г., Сучкова Н.В., Олексенко Ю.А.

к.е.н., доцент,

ст. викладач,

студенти

ОКР «Магістр»

коференція

міжнародна

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. Випуск 2. – Луцьк: ЛНТУ

5

4.

Єрмолаєва М.В., Саєнко Н.П., Купенко О.Б.,

Лисенко Ю.О.

к.е.н., доцент,

студенти

ОКР «Магістр»

коференція

міжнародна

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. Випуск 1. – Луцьк: ЛНТУ

3

5.

Скидане-

нко А.Ю.

асистент

коференція

міжнародна


Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства // Матеріали міжнародної наукової

конференції студентів, аспірантів, молодих учених. – Х.: ХНАУ

1

Лега О.В.

ст. викладач

Екологічний облік в системі бухгалтерського обліку підприємств


1
Косиця Я.О.,

Лега О.В.

студент

ОКР «Магістр», ст. викладач
Біологічні активи лісових господарств


1

Петренко В.В., Лега О.В.

студент

ОКР «Магістр», ст. викладач

Особливості обліку витрат на виробництво продукції лісових господарств

1

Пономаренко О.Г.

к.е.н., доцент

Напрями оптимізації аналітичного обліку сучасних підприємств

1

6.

Єрмолаєва М.В., Левченко З.М.

к.е.н., доцент

коференція

міжнародна


Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ («Розвиток експортного потенціалу України: проблеми та шляхи розв’язання», С. 39-41)

1

7.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Инвестиционный иеханизм обеспечения реализации таможенной политики Украины // VII Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования. – Минск: Академия управления при Президенте республики Беларусь

1

8.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель: проблеми та шляхи розвитку // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільності». – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку

1

9.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

круглий стіл

-

Круглий стіл «Зовнішньоекономічна діяльність в умовах глобалізації». – Дніпропетровськ: Академія митної служби України

1

10.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти)». – Дніпропетровськ: Академія митної служби України

1

11.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові трансформації в АПК та антикризове регулювання аграрного виробництва». – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет

1

12.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

коференція

всеукраїнська


III Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби». – Дніпропетровськ: ДРІ НАДУ

1

13.

Письмаченко Л.Н.

д.е.н., професор

форум докторів наук

-

III-й Форум докторів наук з державного управління «Модернізація державного управління: від сучасної кадрової політики до нової якості публічного управління». – Севастополь: Севастопольський інститут банківської справи

1

14.

Письмаченко Л.М., Тополенко Н.М.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України

1

15.

Письмаченко Л.М., Згама О.Ф.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України

1

16.

Письмаченко Л.М., Сисолятіна І.Г.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України

1

17.

Верига Ю.А.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Оцінка активів, зобов’язань і капіталу як основа достовірної інформації у фінансовій звітності // Матеріали VІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції „Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”, 14-16 квітня 2010 р. м. Черкаси,: У двох томах / М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т; відповід. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ

1

18.

Верига Ю.А.,

Івченко Є.І.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Інформаційно-комунікаційні технології формування компетенцій фахівців з обліку і аудиту // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації: тези доп. Наук.-практ. конф. 18 лютого 2010 р. / К.: КНЕУ

1

19.

Верига Ю.А., Івченко Є.І.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Роль квартальної фінансової звітності в прийнятті оперативних управлінських рішень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін” , 7-8 жовт. 2010 р. – Полтава: ТОВ „АСМІ”

1

20.

Верига Ю.А., Пшенична А.Ж.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Правові аспекти відповідальності бухгалтера: вплив на появу злочинів у сфері господарювання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”, 26-27 травня 2010р. / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки

1

21.

Верига Ю.А., Кулявець Н.О.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Інтеграційні процеси в навчальних закладах споживчої кооперації України // Виступи та доповіді Міжнародної науково-практичної конференції „Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього”, 27-28 травня 2010р. – Вінниця: ВКІ

1

22.

Верига Ю.А.,

Кулявец Н.О.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Использование системы индикаторов для диагностики коммуникационной структуры управления денежными потоками // Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления». - Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – Ростов-на-Дону

1

23.

Верига Ю.А., Кулявець Н.О.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Диагностика структуры управления денежными потоками на основе системы индикаторов в организациях потребительской кооперации // Материалы международной научно-практической конференции „Потребительская кооперация: теория, методология, практика”. – Москва.: Российский университет кооперации

1

24.

Верига Ю.А.

к.е.н., професор

коференція

міжвузівська


Співробітництво кафедри з іншими вузами – запорука інтеграції навчання // Компетентісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу: матеріали ХХХУІ міжвузівської науково-методичної конференції: в 2 ч. Ч. І. – Полтава: РВВ ПУЕТ

1

25.

Верига Ю.А.,

Маслій А.В.

к.е.н., професор

коференція

всеукраїнська


Використання комп’ютерних технологій для ведення обліку і складання звітності // Матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика”. Збірник магістерських та студентських наукових статей, 28-29 квітня 2011 року. Полтавський інститут економіки і права ВНЗ „ВМУРоЛ „Україна”

1

26.

Верига Ю.А.,

Захарченко В.Ю., Кулявець Н.О.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Методика складання звіту про рух грошових коштів: теорія та практика // Прогресивна техніка і технології харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст] : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2011 р. : [тези : у 4 ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ

1

27.

Верига Ю.А., Орищенко М.М.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Відображення резервів капіталу в балансі підприємства // „Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євро інтеграції”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Одеса, 19-20 травня 2011р. – Одеса: ОДЕУ

1

28.

Верига Ю.А.,

Леонова Т.А.

к.е.н., професор

коференція

міжнародна


Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия // Материали за 7-а международна научна практична конференция, „Ключови въпроси в съвременната наука”, - 2011. Том 9. Икономики. София. „Бял ГРАД-БГ” ООД

1

29.

Олійник О.В.

д.е.н., професор

конгрес

всекраїнський

Сталість розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі України // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Збірник матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. 2010 р. – С. 124-128

1

30.

Олійник О.В., Морозова Г.С.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Тенденції та економічний механізм еколого безпечного використання сільськогосподарських угідь // Стратегії реалізації земельної реформи : Матеріали міжнародної конференції 29 квітня 2011 р., м. Харків. – Х.: ХНУ, 2011. – С. 11-14

1

31.

Олійник О.В.,

Олійник Т.І.

д.е.н., професор

конгрес

всеукраїнський

Проблеми трансформації земельних відносин до ринкових умов // Інституційні засади трансформацій в аграрній сфері: Матеріали міжрегіональних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (30 березня 2011 р., м. Луганськ)/ За ред. П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко. – Луганськ, "Янтар". – 2011. – С. 79-87

1

32.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

коференція

всеукраїнська


Вимоги до формування засобів виробництва у сільськогосподарських підприємствах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». У двох томах. Т.2. – Х.: ХНТУСГ, 2011.- С. 191-192

1

33.

Маренич Т.Г., Амбросов В.Я

д.е.н., професор

коференція

всеукраїнська


Інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». У двох томах. Т.1. – Х.: ХНТУСГ, 2010. – С. 86-88

1

34.

Маренич Т.Г., Амбросов В.Я

д.е.н., професор

збори


регіональні

Передумови формування повноцінного земельного ринку // Організаційно-економічні та інституціональні засади трансформації в аграрній сфері України: Матеріали зборів керівників, спеціалістів та вчених-аграрників Харківської області. – Х.: ХНТУСГ, 2011. – С. 77-83

1

35.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

форум

міжнародний

Німецько-український агропромисловий форум, 18 червня 2011 р., м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка

1

36.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

збори

регіональні

Збори керівників, спеціалістів та вчених-аграрників Харківської області, 28 березня 2011 р., м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка

1

37.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


Міжнародна конференція «Стратегії реалізації земельної реформи», 29 квітня 2011 р., м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна

1

38.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

коференція

всеукраїнська


ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи», 20-30 травня 2011 р., м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка

1

39.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

конгрес

всеукраїнський


Тринадцяті річні збори членів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників, 20-21 червня 2011 р., м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

1

40.

Маренич Т.Г.

д.е.н., професор

коференція

міжнародна


До соціальної складової в ринковій економіці // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів»

1

41.

Плаксієнко В.Я.

д.е.н., професор

коференція

всеукраїнська


Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового контролю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». – Т.2. – Х.: ХНТУСГ

1

Лега О.В.

ст. викладач

Документування операцій з обліку основних засобів в умовах застосування комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

1

42.

Пономаренко О.Г., Лега О.В.

к.е.н., доцент

ст. викладач

коференція

всеукраїнська


ІНДЗ – особистісно-орієнтована форма самостійної роботи студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти”. Збірник наукових праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, С.В. Слободян. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 224-226

1

43.


Лега О.В.,

Попик Л.О.

ст. викладач, студентка ОКР «Магістр»

коференція

всеукраїнська


Необоротні активи в обліково-аналітичній системі підприємств // Збірник наукових праць науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку „Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” м. Запоріжжя. 31.03.-01.04. 2011 – С.188 - 193

1

44.

Пономаренко О.Г.

к.е.н., доцент


коференція

міжнародна


Особливості побудови системи обліку діяльності фермерських господарств // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 3 грудня 2010 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – С. 441-443

1

45.

Пономаренко О.Г.

к.е.н., доцент


коференція

внутрівузівська

Податок на прибуток: порівняльний аналіз методик справляння та обліку // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи за 2010 р, 26-27 квітня 2011 р. – Полтава: ПДАА

1

Канцедал Н.А.

к.е.н., доцент

Господарський облік та його структурні компоненти

1

Єрмолаєва М.В.

к.е.н., доцент

Податковий облік витрат згідно Податкового кодексу

1

Скиданенко Ю.Д.

к.філол.н., доцент

Зміни в податковому обліку амортизації необоротних активів

1

Остапенко Т.М.

к.е.н., доцент

Довгострокові біологічні активи: особливості оцінки, нарахування зносу та визнання в обліку

1

Пойда Ю.М.

к.е.н., доцент

Підстави та оформлення вилучення документів на підприємстві

1

Ігнатова Л.М.

ст. викладач

Особливості організації та ведення обліку суб’єктами малого бізнесу

1

Лега О.В.

ст. викладач

Варіативний підхід до вибору конфігурації програми «1С: Бухгалтерія»

1

Прийдак Т.Б.

асистент

Теоретичні основи формування і функціонування ринку цукру в Україні

1

Скиданенко А.Ю.

асистент

Витрати виробництва: управлінський аспект

1

Ліпський Р.В.

асистент

Особливості превентивного контролю в Україні

1

Пилипенко К.А.

к.е.н., доцент


Особливості обліку довгострокових активів підприємства – закордонна практика

1

46.

Пономаренко О.Г.к.е.н., доцент


коференція

міжвузівська

Організаційні особливості обліку витрат з експлуатації машинно-тракторного парку // Тези Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні напрямки розвитку господарського обліку і контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», 14-15 квітня 2011 р. – Полтава: ПДАА

1

Остапенко Т.М.

к.е.н., доцент

Управлінський облік та контролінг на шляху до досягнення стратегічних цілей підприємства

1

Пилипенко К.А.


к.е.н., доцент

Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Україні

1

47.

Єрмолаєва М.В., Скиданенко Ю.Д.

к.е.н., доцент,

к.філол.н., доцент

коференція

міжнародна

Рух грошових кошів: новий підхід до звітності. Збірник тез ІХ Міжнародній конференції, присвяченій пам’яті д. е. н. Бородкіна О.С. в Національній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація». – К., 2011. С. 135-136

1

48.

Єрмолаєва М.В., Левченко З.М.

к.е.н., доцент,

к.е.н., доцент

коференція

міжнародна

Розвиток експортного потенціалу України: проблеми та шляхи розв’язання. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації», Академія митної служби України, Дніпропетровськ, 3 грудня 2010. – С.39 -41

1

49.

Скиданенко Ю.Д.


к.філол.н., доцент

коференція

внутрівузівська

On-line Internet технології та їх використання у навчальному процесі // Науково-методична конференція «Використання інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі»

1

Пойда Ю.М.


к.е.н., доцент

Застосування інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік»

1

Пилипенко К.А.

к.е.н., доцент

Індивідуальне навчально-дослідне завдання як складова самостійної роботи студента

1

Красота О.Г.

к.е.н., доцент

Моделювання ситуаційних завдань при проведенні практичних занять з дисципліни «Організація і методика податкових перевірок»

1

Дугар Т.Є.

к.е.н., доцент

Використання спеціалізованого програмного забезпечення при проведенні лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерний аудит»

1

50.

Остапенко Т.М.

к.е.н., доцент

коференція

міжнародна

Методи визначення собівартості продукції, робіт та послуг в сільському господарстві // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація: Тези доповідей учасників ІХ Міжнародної наукової конференції. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг

1

Ігнатова Л.М.

ст. викладач

Спрощена система оподаткування обліку та звітності

1

Пойда Ю.М.

к.е.н., доцент

Методика розрахунку та відображення в обліку собівартості товарів

1

51.

Остапенко Т.М.

к.е.н., доцент

коференція

міжнародна

Біологічні активи: організація обліку згідно діючих стандартів. // Ключевые проблеми современной науки,– Болгария, 2011

1

Ігнатова Л.М.

ст. викладач

Облік суб’єктів малого підприємництва

1

52.

Малафіїк О.П.,

Рудич А.І.

студентка ОКР «Магістр»,

к.е.н., доцент

коференція

внутрівузівська

Факторний аналіз використання фонду заробітної плати приватного сільськогосподарського підприємства // Студентська наукова конференція

1

53.

Прийдак Т.Б.

асистент

коференція

міжнародна

Розвиток і підвищення ефективності виробництва цукрових буряків // Науково–практична конференція «Стратегічні питання світової науки». - Том 5 «Економічні науки», Прага

1

54.

Ліпський Р.В.

асистент

коференція

міжнародна

Облікова політика бюджетних установ // XII Міжнародна науково-практична конференція. – Дніпропетровськ: ІМА-прес

1

Схожі:

Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку І їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconШигун М. М., д е. н., проф. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана концептуальна основа як складова системи бухгалтерського обліку
Ключові слова: парадигма бухгалтерського обліку, глобалізація, концептуальна основа, міжнародні стандарти фінансової звітності, модель...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconБузак Н.І., к е. н., доц кафедри бухгалтерського обліку Київський національний торговельно-економічний університет актуальні проблеми оцінки
Однак, на даному етапі спостерігається відставання теоретичних напрацювань від потреб практики. Це стосується й вартісної оцінки,...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconБразілій Н. М., к е. н., доц. Голик Г. О
Реформування бухгалтерського обліку та прийняття національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку призвело до вдосконалення...
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconУдк 336. 71 Антикризові заходи Олена Володимирівна Кравченко Доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту Державного вищого навчального закладу «уабс нбу»
Доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту Державного вищого навчального закладу «уабс нбу» (м. Суми)
Участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях iconАнотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку»
України. Курс «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» дасть змогу студентам ознайомитися зі змістом стандартів та краще усвідомити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи