Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка20/20
Дата16.07.2012
Розмір3.63 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Александрова А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 311 с.

 2. Барановський А. Спрос туристов на туры в Румынию вырос на четверть / А. Барановський // Турбизнес. – № 3 – 2010. – С. 8.

 3. Киричук К. Медичний туризм Румунії набирає популярність / К. Киричук // Турбизнес. – № 9 – 2009. – С. 11-14.

 4. Сенин В.С. Организация международного туризма / В.С. Сенин. – М. : ФиС, 2000. – 417 с.

 5. http://geo.chnu.edu.ua

 6. http://www.business.ua

 7. http://www.euromag.ru

 8. http://www.tourua.com

 9. http://www.tourua.com

 10. http://www.tourua.com

 11. http://www.ukrinform.uaКучеренко В. С. Рекреационно-туристические ресурсы Румынии как основа для развития туризма / Институт международных отношений Национального авиационного университета

^ Эта статья выявляет географию природных рекреацинно-туристических ресурсов и тенденций их использования на курортах разной специализации.


Ключевые слова: рекреационно- туристические ресурсы, виды рекреации и туризма, специализация.


Kucherenko V. S. Recreational and tourist resources of Romania as a basis for tourism development / Institute of International Relations of the National Aviation University

^ The geography of natural recreational and tourist resources as well as trends of using it by the resorts of different specialization described in this article.


Key words: recreational and tourist resources, types of recreation and tourism, specialization. 1. ^ ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ


Текст повинен бути оформлений відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), а саме містити наступні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та
  практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато розв’язання даної проблеми й на яку спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 • мета статті (постановка безпосередніх завдань);

 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням подальших наукових пошуків у цьому напрямку;

 • отримані висновки.


^ ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ


Статтю набирають в текстовому редакторі Microsoft Office Word у режимі автоматичної розста-новки переносів у такому порядку:

1) шифр УДК (зліва, зверху, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 9);

2) назва статті (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 11, великі літери, напівжирний);

3) прізвище, ім’я та по-батькові автора (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 11, великі літери – тільки прізвище);

4) науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 9, малі літери);

5) анотація українською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

6) ключові слова українською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9,
курсив);

7) текст статті (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 11);

8) слово «Джерела та література» (по центру, без абзаційного виступу, Times New Roman, шрифт 9, великі літери, напівжирний);

9) джерела та література (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9);

10) прізвище та ініціали, назва статті, місце роботи російською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, напівжирний);

11) анотація та ключові слова російською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

12) прізвище та ініціали, назва статті, місце роботи англійською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, напівжирний);

13) анотація та ключові слова англійською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

Обсяг поданих матеріалів: від 0,5 до 1 д. а. (8-20 сс.)

Посилання оформлюються вручну (статті з автоматичними посиланнями прийматись не будуть!!!) у квадратних дужках ([1, с. 15; 3, с. 23 ]) на список джерел та літератури, який подається в кінці тексту. Список джерел та літератури подається в алфавітному порядку згідно з новими вимогами до бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

До збірки приймаються матеріали українською, російською та англійською мовами.

На окремій сторінці має бути вказана інформація про автора: П.І.П., науковий ступінь, посада,
повна назва закладу та структурного підрозділу, контактні адреса та телефони, електронна адреса.

Просимо максимально ретельно вичитувати Ваші матеріали на предмет грамотності, стилю та логіки викладу! Пам’ятайте: усі опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції. За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність також автор
публікації
.


Редакційна колегія автоматично відхиляє матеріали, у яких не дотримано наведених вище вимог щодо змісту статті та її технічного оформлення. У разі відмови автора буде про це повідомлено.

Матеріали просимо надавати в електронному (на компакт-дискові чи USB Flash-накопичувачі) та паперовому варіантах на адресу: ^ 03058, м. Київ, просп. Відрадний, 4, Інститут міжнародних відносин НАУ, заступнику директора з наукової роботи проф. Жалобі І.В. (к. 203) або надсилати в електронному вигляді на e-mail: imv_09@ukr.net


Контактний тел.: (044) 406-76-15


^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ


УДК 070.41 (045)


ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ


КРИВОШЕЯ Григорій Петрович,

кандидат історичних наук, професор,

завідувач кафедри журналістики,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету


Стаття присвячена проблемі формування національного інформаційного простору і, зокрема, розвитку сучасної жанрології як ключової передумови інформаційного забезпечення суспільства.


Ключові слова: суспільна значимість журналістики, інформація, спеціалізація журналіста, творчість, жанр, синтезування творчих особливостей.


Вступ; аналіз досліджень і публікацій з проблеми; постановка завдання; викладення основного матеріалу; висновки.


^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – 638 с.

 2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів: Вид-во ЛВУ імені І. Франка, 2003. – 204 с.

 3. Михайлин І. Л. Основи журналістики / І. Л. Михайлин. – Харків, 2000. – 160 с.

 4. Різун В. В. Основи журналістики / В. В. Різун. – К.: РВЦ Київський університет, 2005. – 86 с.


Кривошея Г. П. Содержательно-сущностные аспекты развития современной жанрологии / Институт международных отношений Национального авиационного университета

Статья посвящена проблеме развития жанров периодической печати в современных условиях формирования информационного пространства. В частности, обосновывается мысль том, что жанр это не только форма публикации, на также и способ отображения действительности, воплощения авторского замысла, его информационно-аналитических намерений.


Ключевые слова: общественная значимость журналистики, информация, специализация журналиста, творчество, жанр, синтезирование жанровых особенностей.


Krivosheya G. P. Content-essential aspects of modern zhanrolohiyi / Institute of International Relations of the National Aviation University

The article is devoted to the problem of the development of periodical press genres under the present day conditions of informational air shaping. In particular, the idea is substantiated that genre is not only the form of publication, but also the method of reality reflection, the embodiment of author’s concept, his informational and analytic intentions. Key words: the public importance of journalism, information, specialization of a journalist, creativity, genre, the synthesizing of creative peculiarities.


Key words: social treasure of journalism, information, journalism specialization, creative activity, jenre, diffusion of jenre peculiarities.


Наукове видання
Економіка, право,

політологія, туризм

Випуск 2 (4), 2011
Збірник наукових статей


Підп. до друку 15.03.2012. Формат 60Ч84/8. Папір офс.

Офс. друк. Ум. друк. арк. 12,32. Обл.-вид. арк. 13,25.

Тираж 100 пр. Замовлення № 45-1.


Видавець та виготовлювач

видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк»

03680. Київ-58, просп. Космонавта Комарова, 1.


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002


Для нотаток

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи