Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка5/20
Дата16.07.2012
Розмір3.63 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Безручко Б. П. Математическое моделирование и хаотические временные ряды / Б. П. Безручко, Д. А. Смирнов. – Саратов : ГосУНЦ «Колледж», 2005. – 320 с.

 2. Болотова Л. Р. Математические методы статистики и нелинейной динамики для оценки валютных рисков на базе предпрогнозного анализа : автореф. дис. … канд. эконом. наук : 08.00.13. – Ставрополь, 2005. ­ 23 с.

 3. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике / Э.Петерс. – М. : Интернет-трейдинг, 2004. – 304 с.

 4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка / Э. Петерс; пер. с анг. – М. : Мир, 2000. – 333 с.

 5. World Oil Market and Oil Price Chronologies: 1970–2004. US DOE/EIA, 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/chron.html

 6. Інтернет-ресурс: www.chaos.santefe.edu


Олешко Т. И., Марусич О. В., Лещинський О. Л. Квазициклический предпрогнозный анализ мировых цен на нефть / Институт экономики и менеджмента Национального авиационного университета

В данной статье освещается методика квазициклического предпрогнозного анализа временных рядов со сложным локальным строением, применение ее для прогноза мировых цен на нефть и изучения вопроса корректности этого применения, а также реализуется первый этап квазициклического анализа - разбиение временного ряда цен на нефть на квазициклы.


^ Ключевые слова: теория нелинейной динамики, хаос, временной ряд, фазовое пространство, аттрактор, фрактальная структура, тор, фрактальная размерность, квазицикл, фазовая траектория.


Oleshko T. I., Marusych O. V., Leschynsky O. L. Quasi-cyclic pre-prognosis analysis of world oil prices / Institute of Economy and Management of the National Aviation University

The article is devoted to the method of quasi-cyclic pre-prognosis analysis of time series with a difficult local structure, use it to forecast the world oil prices, study the question of correctness of this application, and implemented the first phase of quasi-cyclic analysis - decomposition of time series of oil prices on kvazitsykly.


Keywords: theory of nonlinear dynamics, chaos, time series, phase space attractor, fractal structure, trade, fractal dimension, kvazitsykl, phase trajectory


УДК 339.9


Порівняльний аналіз транснаціоналізації українських
та зарубіжних ТНК^ ПРОХОРОВА Марина Едуардівна,

кандидат економічних наук, доцент,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету


Кузьмяк Володимир Володимирович,

бакалавр спеціальності «міжнародні економічні відносини»,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

У статті проведено співставлення показників транснациональності вітчизняних і закордонних транснаціональних компаній. Серед українських ТНК проаналізовані особливості транснационалізациі корпорацій «System Capital Management», «Пріват», «Інтерпайп» порівняно з відповідними параметрами закордонних компаній «Exxon Mobil», «Walmart Stores», «Sinopec Group». Ключові слова: транснационалізция, конкуренція, корпорація, міра, між народності, інвестиції.

Ключові слова: транснаціоналізція, конкуренція, корпорація, ступінь міжнародності, інвестиції.


Досліджнення базовано на співставленні показників транснаціональності вітчизняних та закордонних транснаціональних компаній (далі ТНК). З-поміж українських ТНК проаналізовано особливості транснаціоналізації корпорацій «System Capital Management» (далі «SCM»), «Приват», «Інтерпайп» у порівнянні з відповідними параметрами закордонних компаній «Exxon Mobil», «Walmart Stores», «Sinopec Group».

У якості основних компонентів проведення порівняльного аналізу українських та закордонних ТНК обрано наступні показники-параметри:

 1. Характерні особливості організаційної та діяльнісної структури компаній в умовах глобальної ринкової конкуренції (включно з положеннями про бізнесову модель розвитку).

Аналітичний огляд даного підрозділу порівняльного співставлення показників транснаціоналізації вітчизняних та зарубіжних ТНК побудовано на основі ключових параметрів та характерних рис організаційної структури та бізнесового планування компаній. Серед наведених даних (табл. 1) окреслено основні параметри та пріоритети ієрархічного, управлінського, структурного порядків, системне та послідовне впровадження яких до комплексу функціонування корпорацій постає основою підвищення корпоративної конкурентоспроможності.

^ Таблиця 1


Особливості організаційної та діяльнісної структури українських та зарубіжних ТНК


№ п/п

Показник-критерій

Українські ТНК

Зарубіжні ТНК

1

Суб’єкти управлінської структури, що мають виключний вплив на діяльність компаній

Власники акцій, члени Рад керуючих

Корпоративні інвестори, вла-сники акцій, члени Рад керуючих

2

Домінуючі підрозділи у ор-ганізаційній структурі ком-паній

Ради керуючих, об'єднання працівників

Ради керуючих, партнери компаній, профспілкові організації, об'єднання працівників

3

Основні принципи побудови ієрархії управління

Інноваційність, відданість ме-ті, особистісний підхід, чес-ність

Інноваційність, відданість меті, особистісний підхід, чесність

4

Надання довгострокових гарантій корпоративним інвесторам

Один з компонентів корпо-ративної стабільності

Фундамент прогнзованого сталого розвитку компанійЗакінчення таблиця 1


№ п/п

Показник-критерій

Українські ТНК

Зарубіжні ТНК

5

Можливість впливу працівника корпорації на перебіг її діяльності/прийняття топових управлінських рішень

Реалізуєсться через об'єднання працівників, невисока

Невисока, проте з більшим набором механізмів впливу (через партнерів компаній, профспілкові організації, об'єднання працівників тощо)

6

«Екологічні підрозділи» у структурній ієрархії компаній

Посідають чільні позиції, відносяться до підрозділів стратегічного значення

Посідають чільні позиції, відносяться до підрозділів стратегічного значення, здатні до творення нормативно-правових актів

7

Кооперація з організаціями, що не мають безпосереднього функціонального відно-шення до діяльності кор-порацій

Присутні випадки поодинокого партнерства

Застосовується як домі-нантне джерело дивер-сифікації сировинних, наково-технологічних, інформаційних ресурсних надходжень

8

Функціонування механізму «корпоративного громадянства» у рамках корпорацій

Відсутнє

Базоване на персоні-фікованому підході з наданням системи привілегій / іму-нітетів «корпоративним громадянам»

9

Пріоритетні напрями корпоративного управління

Стимулювання короткотер-мінових економічних ефектів

Модернізація управлінської структури з метою економії на масштабах, повномасштабне залучення наявних ресурсів до виробництва, оптимізація фіскально-податкового кліма-ту, стимуляція венчурних інвестицій

10

Відсоток дотацій у розвиток «людського потенціалу» компаній

0,14-0,39 % від чистого (оприбуткованого) доходу

0,94-1,3 % від чистого (оприбуткованого) доходу

11

Система інклюзивного переосвічення та перекваліфікації

Функціонує у вигляді підпорядкованого підрозділу правлінню компанії

Функціонує у вигляді кола взаємних прав та обов'язків, замкненого на працівнику

12

Багаторівневість та диверсифікованість бізнес-стратегії

Наявна у ступені до 1-3 порядків

Наявна у переважному ступені до 4-6 порядків

13

Ступінь залученості спо-живачів до виробничого процессу

Споживач як другорядний ринковий індикатор

Споживач як основний ринковий індикатор

14

Масштаби участі бізнес-партнерів компаній у прийнятті ключових управлінських рішень

У переважній кількості випадків рішення приймаються вищими органами правління одноосібно

Можливе залучення бізнес-партнерів компаній до прийняття ключових управлінських рішень

Примітка: створено авторами на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7].

На основі даних таблиці організаційної та діяльнісної структури українських та зарубіжних ТНК (табл. 1) виокремлено:

 1. Ширше коло суб’єктного впливу на перебіг та стратегічний зміст діяльності корпорації на прикладі зарубіжних компаній;

 2. Ідентичність основоположних теоретичних напрямів побудови систем переосвічення/перекваліфікації персоналу організацій та принципів планування ієрархії управління українських та зарубіжних ТНК;

 3. Більш високий ступінь впливу окремого працівника закордонних компаній на прийняття ключових управлінських рішень крізь призму механізмів профспілкових організацій, об’єднань працівників, «корпоративного громадянства»;

 4. Ширший набір інструментів підвищення корпоративної конкурентоспроможності, застосовний закордонними корпораціями: інструмент прогресивного збільшення дотацій до розвитку «людського потенціалу» компаній, інструмент багаторівневості та диверсифікованості бізнес-стратегії, інструмент високого ступеня участі бізнес-партнерів компаній у прийнятті ключових управлінських рішень.

^ Відсоткові дотації українських та зарубіжних компаній від чистого доходу у розвиток корпоративного «людського потенціалу» (%).
 1. Примітка: створено авторами на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7].

 1. Історична еволюція розвитку методологічних підходів корпорацій до утримання домінантного положення на ринку основної діяльності шляхом провадження активної політики на ринку злиттів та поглинань (далі ЗП).

Конкурентоспроможна інноваційна політика функціонування ТНК на основних ринках діяльності в умовах економічної глобалізації не є можливою без довгострокової диверсифікованої кампанії на ринку ЗП. З часу заснування перших, приміивних ТНК наприкінці X?X ст. мотиви економічної вигоди та підвищення ліквідності компаній виступали фундаментальними рушійними поршнями до стратегічного планування злиттів та поглинань. В аспекті висвітлення актуальних питань еконономічної доцільності прагматичної політики корпорацій сфери ЗП виділено основні історичні етапи перебігу процесів злиттів та поглинань українських та зарубіжних ТНК та надано порівняльну характеристику їх економічному ефекту (табл. 2).


^ Таблиця 2

Діяльність українських та зарубіжних ТНК на ринку злиттів та поглинань

Назва компанії

Діяльність на ринку злиттів та поглинань

Мотиви до злиттів / поглинань

Економічний ефект від проведених злиттів/поглинань

«Walmart Stores»

1994 р. – поглинання компанії «Woolworth Canada»; 1999 р. – поглинання корпорації «Asda»; 2008 р. – поглинання «Walmex» та «Seiyu»

Консолідація виробничих та технологічних потужностей корпорацій, довготривалі економічні ефекти, ринкова ліквідність та економія на масштабах

Розширення ринкової географії діяльності компанії шляхом отримання безпосереднього доступу до ринків Великобританії, Канади, Япо-нії, Мексики

«Exxon Mobil»

1892 р. – злиття компаній «Imperial Oil» та «Aladdin brand» та утворення холдингу «Standart Oil Interest»; 1911 р. – злиття «Standart Oil Interest» та «Polarine brand»; 1999 р. – злиття «Superior Oil» з «Esso Standart Oil, Carter, Pate» та утворення компанії «Exxon Mobil Corporation»

Консолідація виробничих та технологічних потужностей корпорацій, довготривалі економічні ефекти, ринкова ліквідність та економія на масштабах

1892 р. – монолітна тех-нологічна діяльність під-приємств після злиття сприяла інноваціям у виробництві – побудові високошвидкісних генераторів, що заполонили ринок США; 1911 р. – результатом злиття стало винайдення більш економічного способу виробництва джерел енергії (керосину); 1999 р. – об'єд-нання активів компаній сприяло формуванню конкурентоспроможного гравця на ринку глобальної енергетики

«Sinopec Group»

2006 р. - поглинання «Addax Petroleum»; 2011 р. – поглинання компанії «Daylight Energy»

Консолідація виробничих та технологічних потужностей корпорацій, довготривалі економічні ефекти, ринкова ліквідність та економія на масштабах

Отримання доступу на Північноамериканський та Африканський ринки енерго-ресурсів, диверсифікація ресурсної бази виробництва

«System Capital Management»

Починаючи з 2000 р. компанією поглинуто більше 100 підприємств-корпорацій внутрішнього ринку України; 2008 р. - поглинуто «Spartan UK Ltd.», «Trametal SpA»; 2009 р. - поглинуто «United Coal Company»Консолідація виробничих та технологічних потужностей корпорацій, довготривалі економічні ефекти, ринкова ліквідність та економія на масштабах

Поглинання є джерелом економічної стабільності та прогнозованості розвитку компанії крізь призму монопольного контролю внутрішнього ринку України та діяльності на ринках Італії, Швейцарії, Туреччини; досягнуто впровадження єдиної системи науково-технологічного планування виробництва, збільшено активи компанії на 452 %

«Інтерпайп»

2006 р. - поглинання Луганського «Комбінату Втормет»; 2007 р. – поглинуто компанії «Новомосковський ТЗ», «Clashiny», «Netrospect»; 2008 р. –
поглинання Дніпро-петровсього «Комбінату Втормет»

Консолідація виробничих та технологічних потужностей корпорацій, довготривалі економічні ефекти, ринкова ліквідність та економія на масштабах

Ресурсну базу активі компанії збільшено на 24 %, частку за-лученості наявних ресурсів компанії до виробництва під-вищено на 36%, зростання об-сягів виробництва досягло 31 %Закінчення таблиці 2


Назва компанії

Діяльність на ринку злиттів та поглинань

Мотиви до злиттів / поглинань

Економічний ефект від проведених злиттів/поглинань

«Приват»

У період з 1992 р. по 2011 р. реалізовано систему поглинань більш як 45 компаній-підприємств внутрішнього ринку Ук-раїни; 2006 р. – поглинуто компанії «Hovand Cor-poration», «Duvall Limi-ted»; 2009 р. – поглинуто корпорації «Atһina In-vestments Ltd.», «Copland Industries S.A.»

Консолідація виробничих та технологічних потужностей корпорацій, довготривалі економічні ефекти, ринкова ліквідність та економія на масштабах

Виробничі потужності компанії зросли на 38 %, досягнуто економії на масштабах коксохімічного та металургійного виробництва у 21 %, підрозділ фінансових послуг компанії розширено на 18 %

Примітка: створено авторами на основі [2; 8, с. 11; 9, с. 34; 10, с. 22; 11, с. 19; 14, с. 1].

Згідно положень таблиці діяльності українських та зарубіжних ТНК на ринку ЗП (табл. 2) окреслено:

 1. Практичну ідентичність мотивів до активної експансіоністської політики на ринку ЗП українських та зарубіжних ТНК;

 2. Безпосередню орієнтацію закордонних компаній до першочергової реалізації угод ЗП щодо корпорацій-конкурентів на ринках іноземних держав з метою забезпечення вищого ступеня ринкового контролю;

 3. Концентрацію українських ТНК на поглинанні компаній-представниць внутрішнього ринку України через низький рівень конкурентоспроможності останніх;

 4. Ширшу географічну структуру діяльності сфери ЗП закордонних команій, що викликана міркуваннями підвіщення рівня умов економічної стабільності та ліквідності;

 5. Вищі відсоткові показники економічної ефективності від ЗП для українських компаній, спричинені монопольним їх становищем та концентрацією на ринку України.

^ Зростання обсягів виробництва компанії «Інтерпайп» засобами ведення активної
політики на ринку ЗП.
 1. Примітка: створено авторами на основі [2; 8, с. 11; 9, с. 34; 10, с. 22; 11, с. 19; 14, с. 1].

Зростання обсягів виробничих потужностей компанії «Приват» засобами
злиттів та поглинань
 1. Примітка: створено авторами на основі [2; 8, с. 11; 9, с. 34; 10, с. 22; 11, с. 19; 14, с. 1].

 1. Ступінь міжнародності компаній (з окремим порівняльним виокремленням даних кількості та об’ємних характеристик обсягів реалізаії продукції, капіталів, персоналу корпорацій у державах юридичної реєстрації та державах розташування закордонних філій).

Ступінь міжнародності (далі СМ) компаній як основний показник рівня їх інтегрованості до світової ринкової системи постає фундаментальним показником конкурентоспроможності компаній. Даний показник визначається за наступною формулою:

СМ = (1/3*(KI/K + VI/V + SI/S))*100%, де СМ – ступінь міжнародності компаній; KI – закордонний капітал компаній (поза межами країни юридичної реєстрації компанії, її центрального офісу); K – загальний капітал компаній; VI – обсяги реалізації продукції компаній за кордоном; V – загальні обсяги реалізації продукції компаній; SI – чисельність персоналу компаній за кордоном; S – загальна чисельність персоналу компаній [1]; (примітка: у процесі розрахунків використано дані 2010 року; показники KI, K, VI, V наведені у долларах США ($), показники SI, S – у фізичній кількості осіб).

  1. Розрахунок ступеня міжнародності компанії «Walmart Stores»:

СМ = (1/3*(104234000000/422000000000 + 109000000000/417624500000 + 704000/2100000))*100 % = 0,281079 [15, с. 2].

  1. Вирахування ступеня міжнародності компанії «Exxon Mobil»:

СМ = (1/3*(19520000000/30500000000 + 2701000000/37000000000 + 50160/83600))*100 % = 0.437666667 [12, с. 9].

  1. Формулярне визначення ступеня міжнародності компанії «Sinopec Group»:

СМ = (1/3*(86702000000/107201000000 + 1349218/1913182 + 298563/375145))*100% = 0.769954006 [10, с. 28].

  1. Вичеслення ступеня міжнародності компанії «SCM»:

СМ = (1/3*(4527000000/19389000000 + 2531000000/9139000000 + 19347/130985))*100 % = 0.219377266 [11, с. 14].

  1. Визначення ступеня міжнародності компанії «Інтерпайп»:

СМ = (1/3*(194324000/1244318000 + 498000000/2041592000 + 8162/68340))*100% = 0.173176207 [9, с. 16].

  1. Наведення розрахунків ступеня міжнародності компанії «Приват»:

СМ = (1/3*(349567000/2963101000 + 934011000/4191832000 + 16431/92630))*100% = 0.172724467 [2].

Методом математичного визначення СМ українських та зарубіжних ТНК підкреслено взаємозалежність та співвідношення показників даних кількості та об’ємних характеристик обсягів реалізаії продукції, капіталів, персоналу компаній у державах юридичної реєстрації та державах розташування закордонних філій. Кількісне значення показника СМ залежить від обсягів присутності корпорацій на ринках іноземних держав та від експансіоністської ринкової стратегії-політики ТНК як наслідок. Максимальне кількісне значення результатів формулярних розрахунків СМ, встановлене в межах «0,85-0,98», свідчить про чітку та поступальну лінію ведення розширення ринкової діяльності корпорацій за кордоном [1]. Наближеність показників СМ окремо взятої ТНК до значень максимуму свідчить про широку міжнародну ринкову експансію останньої.

За підсумками математичних розрахунків СМ досліджуваних українських та зарубіжних ТНК (підпункти 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.) виділено:

 1. Позитивну динаміку нарощення параметрів СМ зарубіжних компаній, спричинену підвищенням активності останніх на ринках ЗП;

 2. Показник 76%-вого СМ Китайської компанії «Sinopec Group» як результат прагматичної ринкової політики на міжнародному ринку енергоресурсів;

Динаміка підвищення ступеня міжнародності зарубіжної ТНК «Sinopec Group» (%).
 1. Примітка: створено авторами на основі [10, с. 28].

 2. Невисокі показники СМ українських ТНК, викликані концентрацією на монопольному становищі на внутрішньому ринку України та низькою міжнародною ліквідністю/конкурентоспроможністю компаній.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи