Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка22/22
Дата16.07.2012
Розмір4.18 Mb.
ТипДокументи
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Леднев В.С. Содержание образования. – М.:Высшая школа, 1989. – 351 с.

 2. Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Федорченка В.К., проф. Фоменко Н.А., доц. Скрипник М.І., доц. Цехмістрова Г.С. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 296 с.

 3. Професійній туристичній освіті – зелену вулицю// Освіта України. – 2002. – 12-19 червня. – С.4-5.

 4. Федорченко В.К. Підготовка фахівців для сфери туризму: теоретичні і методологічні аспекти. – К.: Вища школа, 2002. – 247 с.

 5. Федорченко В.К. Теоретичні та методологічні засади підготовки фахівців для сфери туризму. – К.: Вид.дім „Слово”, 2004. – 278 с.


Фокин С. П., Гаевая О. Н. Педагогические аспекты подготовки специалистов туризма в высших учебных заведениях Украины / Институт международных отношений Национального авиационного университета.

В статье рассматривааються педагогические аспекты подготовки специалистов туризма в высших учебных заведениях Украины, необходимые условия формирования профессионального образования в сфере туризма.


Ключевые слова: педагогика туризма, сцециалисты туризма, учебный процесс.


Fokin S. P., Gajova O. N. Pedagogical aspects of training tourism specialists in higher educational institutions of Ukraine / Institute of International Relations National Aviation University.

The article is devoted to the pedagogical aspects of tourism training in higher educational institutions of Ukraine, the necessary conditions for the formation of professional education in tourism.


Key words: pedagogy of tourism, tourism professionals, learning process.

 1. ^ ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ


Текст повинен бути оформлений відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), а саме містити наступні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та
  практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато розв’язання даної проблеми й на яку спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 • мета статті (постановка безпосередніх завдань);

 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням подальших наукових пошуків у цьому напрямку;

 • отримані висновки.


^ ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ


Статтю набирають в текстовому редакторі Microsoft Office Word у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

1) шифр УДК (зліва, зверху, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 9);

2) назва статті (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 11, великі літери, напівжирний);

3) прізвище, ім’я та по-батькові автора (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 11, великі літери – тільки прізвище);

4) науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 9, малі літери);

5) анотація українською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

6) ключові слова українською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9,
курсив);

7) текст статті (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 11);

8) слово «Джерела та література» (по центру, без абзаційного виступу, Times New Roman, шрифт 9, великі літери, напівжирний);

9) джерела та література (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9);

10) прізвище та ініціали, назва статті, місце роботи російською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, напівжирний);

11) анотація та ключові слова російською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

12) прізвище та ініціали, назва статті, місце роботи англійською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, напівжирний);

13) анотація та ключові слова англійською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

Обсяг поданих матеріалів: від 0,5 до 1 д. а. (8-20 сс.)

Посилання оформлюються вручну (статті з автоматичними посиланнями прийматись не будуть!!!) у квадратних дужках ([1, с. 15; 3, с. 23 …]) на список джерел та літератури, який подається в кінці тексту. Список джерел та літератури подається в алфавітному порядку згідно з новими вимогами до бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

До збірки приймаються матеріали українською, російською та англійською мовами.

На окремій сторінці має бути вказана інформація про автора: П.І.П., науковий ступінь, посада, повна назва закладу та структурного підрозділу, контактні адреса та телефони, електронна адреса.

Просимо максимально ретельно вичитувати Ваші матеріали на предмет грамотності, стилю та логіки викладу! Пам’ятайте: усі опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції. За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність також автор публікації.

Редакційна колегія автоматично відхиляє матеріали, у яких не дотримано наведених вище вимог щодо змісту статті та її технічного оформлення. У разі відмови автора буде про це повідомлено.

Матеріали просимо надавати в електронному (на компакт-дискові чи USB Flash-накопичувачі) та паперовому варіантах на адресу: ^ 03058, м. Київ, просп. Відрадний, 4, Інститут міжнародних відносин НАУ, заступнику директора з наукової роботи проф. Жалобі І.В. (к. 203) або надсилати в електронному вигляді на e-mail: imv_09@ukr.net


Контактний тел.: (044) 406-77-80


^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ


УДК 070.41 (045)


ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ


КРИВОШЕЯ Григорій Петрович,

кандидат історичних наук, професор,

завідувач кафедри журналістики,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету


Стаття присвячена проблемі формування національного інформаційного простору і, зокрема, розвитку сучасної жанрології як ключової передумови інформаційного забезпечення суспільства.


Ключові слова: суспільна значимість журналістики, інформація, спеціалізація журналіста, творчість, жанр, синтезування творчих особливостей.


Вступ; аналіз досліджень і публікацій з проблеми; постановка завдання; викладення основного матеріалу; висновки.


^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – 638 с.

 2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів: Вид-во ЛВУ імені І. Франка, 2003. – 204 с.

 3. Михайлин І. Л. Основи журналістики / І. Л. Михайлин. – Харків, 2000. – 160 с.

 4. Різун В. В. Основи журналістики / В. В. Різун. – К.: РВЦ Київський університет, 2005. – 86 с.


Кривошея Г. П. Содержательно-сущностные аспекты развития современной жанрологии / Институт международных отношений Национального авиационного университета.

Статья посвящена проблеме развития жанров периодической печати в современных условиях формирования информационного пространства. В частности, обосновывается мысль том, что жанр это не только форма публикации, на также и способ отображения действительности, воплощения авторского замысла, его информационно-аналитических намерений.


Ключевые слова: общественная значимость журналистики, информация, специализация журналиста, творчество, жанр, синтезирование жанровых особенностей.


^ Krivosheya G. P. Content-essential aspects of modern zhanrolohiyi / Institute of International Relations National Aviation University.

The article is devoted to the problem of the development of periodical press genres under the present day conditions of informational air shaping. In particular, the idea is substantiated that genre is not only the form of publication, but also the method of reality reflection, the embodiment of author’s concept, his informational and analytic intentions. Key words: the public importance of journalism, information, specialization of a journalist, creativity, genre, the synthesizing of creative peculiarities.


Key words: social treasure of journalism, information, journalism specialization, creative activity, jenre, diffusion of jenre peculiarities.
1 За інформацією Міністерства фінансів України

2 Автор исходит из того, что рост экономки и ее развитие могут не только не совпадать, но и бить антиподами. Рост может маскировать (что налицо в Украине) наращивание депрессивности и упадка.

 ТНК-ВР щомісяця експортує залізничним маршрутом 500–600 тис. тонн нафти.


 Забороняються також відчуження основних фондів державних підприємств МТТ, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ, крім випадків, коли результатом таких дій є створення державних підприємств, 100 відсотків яких є у державній власності України.

i


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи