Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/52
Дата16.07.2012
Розмір5.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет природничих наук


Кафедра Садово-пакового господарства та екології


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань: 0401 Природничі науки

напрям підготовки


6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

форма навчання денна


Луганськ 2010

1. Інформація про напрям підготовки


Галузь знань

0401 Природничі науки

Напрям підготовки

6.040106

Спеціальність

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Освітній рівень

Базова вища освіта

ОКР

Бакалавр

Кваліфікація

Бакалавр екології, 3211 "Технік-лаборант"

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна


^ 2. Спеціальні умови для зарахування


3. Загальний опис напряму

За умов надзвичайно високих темпів розвитку урбанізаційного процесу в Україні та у Луганській області, великого значення набуває проблема поліпшення екологічного стану довкілля, раціонального планування та експлуатації підприємств промисловості та агропромислового комплексу, розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду, екологічного виховання, завдяки підготовки досвідчених фахівців у галузі екології. На цей час проблема кадрового забезпечення екологічних служб стоїть дуже гостро. Особливо важливе значення ці проблеми мають для Донбасу, який вирізняється максимальною щільністю населення, більша частина якого проживає у населених пунктах міського типу. За умов надзвичайно складної екологічної ситуації, якою характеризується цей регіон, вкрай актуальним стає наукове забезпечення аналізу та прогнозування екологічного стану довкілля, тваринних та рослинних ресурсів, розробка та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану довкілля.

Надзвичайно актуальною є потреба в відсутності висококваліфікованих спеціалістів з екології в Луганській та Донецькій областях, де за останні часи накопичилось багато економічних, соціальних та екологічних проблем, зокрема, проблеми, які виникли у зв’язку із закриттям підприємств вугледобувної промисловості, забрудненням довкілля в результаті діяльності промислових підприємств, особливо таких екологічно небезпечних як підприємства чорної металургії, хімічної промисловості, електроенергетики тощо. Але в регіоні до останнього часу взагалі не здійснювалась підготовка фахівців відповідного профілю, тому вирішенням проблем моніторингу довкілля, раціонального природокористування, створення екологічної мережі, обґрунтування створення та функціонування об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційних та санітарно-захисних зон займаються переважно спеціалісти з іншою базовою освітою, що не сприяє успішному їх розв’язанню. Відтак нагальною потребою вбачається підготовка фахівців з проведення екологічної експертизи об’єктів та підприємств, які створюються, реконструюються або ліквідуються, екологічного інспектування територій та об’єктів, організації екологічної служби на підприємствах та об’єктах природно-заповідного фонду, органах самоврядування, проведення моніторингу довкілля, екологічних досліджень рослинного і тваринного світу, ландшафтів, екологічної освіти.

Підготовка спеціалістів такого рівня здійснюється у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, де створені необхідні умови для отримання біологічної та екологічної освіти найвищого рівня, які є базовими для фахівців відповідного профілю. На випускаючій кафедрі садово-паркового господарства та екології сформувався колектив висококваліфікованих фахівців відповідного освітнього профілю, чий значний науково-методичний потенціал дозволяє готувати спеціалістів сучасного рівня. Цьому сприяє також і достатньо розвинута матеріально-технічна база університету. Налагоджені науково-виробничі зв’язки кафедри садово-паркового господарства та екології ЛНУ з Нікітським ботанічним садом, Національним ботанічним садом ім. М.М.Гришка, державними та громадськими природоохоронними організаціями та об’єктами, промисловими та сільськогосподарськими підприємствами, національними та біосферними заповідниками, лісомисливськими господарствами, науковими закладами, закордонними організаціями екологічного напрямку. На базі цих провідних установ проводити виробничі практики студентів даного напряму, що сприяє формуванню практичних вмінь і навичок високого кваліфікаційного рівня. В межах зеленої зони університету, біостанції та ботанічного саду здійснюються роботи з моніторингу довкілля, вивчення сучасного стану флори та фауни, що стане в майбутньому базою для наукової та практичної підготовки студентів – майбутніх фахівців.

При підготовці фахівців зі спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» значна увага приділяється висококваліфікованому науковому та методичному забезпеченню їх наступної професійної діяльності. З цією метою передбачається детальне вивчення сучасних напрямів сталого розвитку регіону, екологічної мережі, екології тварин та рослин, урбоекології, техноекології, агроекології, новітніх методів наукових досліджень та планування із використанням сучасних інформаційних технологій.

Теоретичну і практичну підготовку фахівців на кафедрі проводять з урахуванням трьох основних її складових:

  1. гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

  2. природничо-наукової підготовки;

  3. підготовки за фахом.

Перший цикл дисциплін має на меті формування загальної культури фахівців, вивчення закономірностей і основних тенденцій соціального і економічного розвитку, охорони праці в галузі.

Другий цикл орієнтований на формування професійної компетентності фахівців у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Поглиблена спеціальна підготовка з фахових дисциплін має за мету підготувати фахівця для роботи в тому напрямі екології, яку він обрав у якості своєї майбутньої спеціалізації.

Методичне забезпечення навчального процесу полягає в органічному поєднанні інноваційних технологій навчання із традиційними методами освіти. Для цього розроблено серію навчальних посібників та методичних матеріалів різного призначення.

Кадровий потенціал університету і кафедри дозволяє здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на високому науково-методичному рівні.


^ 4. Професійні профілі випускників

З огляду на означене вище підготовка фахівців зі спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» зорієнтована на задоволення потреб регіону в спеціалістах відповідного профілю:

  • по-перше, випуск фахівців зі спеціальності “Лісове і садово-паркове господарство ” дозволяє задовольнити потребу в спеціалістах для відділів екології на підприємствах та органах місцевого самоврядування, біосферних та природних заповідниках, бізнесу, державних та громадських організацій;

  • по-друге, відкриття цієї спеціальності дозволило регіону вирішити проблему перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, які працюють у галузі екології і не мають відповідної займаній посаді базової освіти;

  • по-третє, наявність фахівців даної спеціальності дозволило державним підприємствам, громадським організаціям та приватному бізнесу регіону на високому науково-методичному і практичному рівні вирішувати екологічні проблеми шляхом екологічного виховання, наукової діяльності та фітомеліорації.


^ 5. Можливість подальшого навчання

Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямком підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» можна вступити до магістратури за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (денна форма анвчання), а в 2011 році можна продовжувати навчання на спеціаліста за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (денна форма навчання)


^ 6. Структура підготовки

Структура напряму підготовки спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» із зазначенням кредитів ECTS.


1.1.1.

Історія України

1

1

3,0

1.1.2.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1

1

3,0

1.1.3.

Історія української культури

3

5

2,0

1.1.4.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1,2

1,2,3

7,0

1.1.5.

Філософія

2

3

3,0

1.1.6.

Фізичне виховання

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7
2.1.1

Вища математика

1

1,2

7,5

2.1.2.

Хімія з основами біохімії

1

1,2

8,0

2.1.3.

Біологія

1

1

5,0

2.1.4.

Загальне землезнавство

1

1

3,0

2.1.5.

Фізика

1

2

3,0

2.1.6.

Ґрунтознавство

2

3

4,5

2.1.7.

Метеорологія і кліматологія

2

4

3,5

2.1.8.

Гідрологія

2

4

2,5

2.1.9.

Інформатика і системологія

3

6

2,5

2.2.1.

Геологія з основами геоморфології

1

2

3,0

2.2.2.

Аналітична хімія

2

3,4

7,0

2.2.3.

Валеологія

2

3

2,0

2.2.4.

Фізіологія рослин

2

3

4,0

2.2.5.

Біологічна хімія

3

6

3,0

3.1.1.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0

3.1.2.

Вступ до фаху

1

1

2,0

3.1.3.

Загальна екологія та неоекологія

2

3

7,0

3.1.4.

Екологія рослин з основами фітоценології

2

4

6,0

3.1.5.

Екологія тварин

2

4

4,0

3.1.6.

екологічна безпека

3

5

5,0

3.1.7.

Екологія людини

3

5

4,0

3.1.8.

Заповідна справа

3

5

3,5

3.1.9.

Техноекологія

3

6

3,5

3.1.10.

Організація управління в екологічній діяльності

3

6

3,0

3.1.11.

Агроекологія

3

6

4,5

3.1.12.

Ландшафтна екологія

3

6

3,5

3.1.13.

Екологія міських систем

4

7

7,0

3.1.14.

Екологічне право

4

8

3,0

3.1.15.

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

4

7

4,0

3.1.16.

Моніторинг довкілля

4

7,8

10,0

3.1.17

Радіоекологія

4

7

4,0

3.1.18.

Моделювання і прогнозування стану довкілля

4

8

6,0

3.1.19.

Економіка природокористування

4

7

5,0

3.1.20.

Екологічна експертиза

4

8

5,0

3.1.21.

Державна атестація3,0

3.2.2.

Екологічна ботаніка

1

2

4,5

3.2.3.

Екологічна зоологія

1

2

4,5

3.2.4.

Екологія мікроорганізмів

2

4

1,5

3.2.5.

Фітоіндікація

3

5

4,0

3.2.6.

Біометрія

3

5

4,0

3.2.7.

Оглядові лекції з фахових дисциплін0,5

3.3.1.

Основи екологічного лісокористування або основи екологічної культури і етики

2

4

2,5

3.3.2.

Екологія глобальна і регіональна або основи екологічного користування водними ресурсами

3

5

4,5

3.3.3.

основи еволюційної екології або екологічна токсикологія

3

6

4,5

3.3.4.

Біогеографія або рослинний та тваринний світ Донбасу

4

7

4,0

3.4.1.

Загально біологічна польова практика (навчальна)

1

2

4,5

3.4.2.

Загально екологічна польова практика

2

4

4,5

3.4.3.

Ландшафтно екологічна польова практика (навчальна)

3

6

4,5

3.4.4.

Практика у природоохоронних організаціях (виробнича)

4

8

7,5

3.5.1.

Курсова робота з загальної екології та неоекології, або екології рослин з основами фітоценології, або екології тварин.

2

4

1,0

3.5.2.

Курсова робота з організації управління в екологічній діяльності, або ландшафтної екології, або агроеколгії

3

6

1,0

3.5.3.

Курсова робота з заповідної справи, або екології міських систем, або моніторингу довкілля.

4

7

1,0^ 7. Вимоги до оцінювання

Використовується стобальна система оцінювання при переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ 8. Вимоги для підсумкового контролю

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 40 %

  • відвідування занять 20 %

  • поточні опитування 20 %

  • самостійна робота 20 %^ 9. Координатор ЕСТS на факультеті


10. Зміст робочих програм дисциплін спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР бакалавр):


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи