Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сторінка1/24
Дата16.07.2012
Розмір4.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКРЕМОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

1. Інформація про напрям підготовки.Галузь знань (код)
0401 Природничі науки

Напрям підготовки (код)
6.040101 Хімія

Спеціалізація
Органічна хімія або Хімічна освіта

Освітній рівень
Базова вища освіта

Кваліфікація
Бакалавр хімії, вчитель хімії основної школи

ОКР
Бакалавр

Термін навчання
4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання
Денна

 1. ^ Спеціальні вимоги до зарахування.


Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури.


 1. Загальний опис напряму підготовки.


Освітні та професійні цілі

Метою навчання хімії є формування засобами навчальних хімічних дисциплін ключових компетентностей студентів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

Вивчення хімії спрямоване на виконання таких найважливіших завдань:

 • розвиток особистості студента, його природних задатків, інтелекту, здатності до самоосвіти;

 • формування наукового світогляду на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

 • формування життєвої й соціальної компетентностей студента, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві;

 • розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

Навчальні завдання з хімії наступні:

а) дати знання хімії як науки: знання найважливіших фактів, понять, хімічних законів і теорій, мови науки; розкрити доступні узагальнення світоглядного характеру;

б) вивчити методи хімічної науки, розвинути вміння спостерігати, класифікувати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, у лабораторії, на виробництві й в побуті;

в) сформувати спеціальні навички поведінки з речовинами, навчити виконувати хімічні досліди із дотриманням правил техніки безпеки;

г) сформувати вміння грамотно застосувати знання з хімії в професійній діяльності, спілкуванні з природою та в побуті;

ґ) розкрити гуманістичну спрямованість хімії, її зростаючу роль у розв'язанні глобальних проблем людства: раціональному приро­докористуванні, збагаченні енергетичними ресурсами, забезпеченні продуктами харчування, захисті довкілля від забруднення промис­ловими і побутовими відходами;

д) розкрити внесок хімії у формування наукової картини світу, наукового світогляду студентів;

є) сприяти розвитку гуманістичних рис особистості студентів, твор­чих здібностей, вихованню екологічної культури.

Основні ідеї, що пронизують увесь період навчання хімії, наступні:

 • єдність речовин природи, їх різноманітність і генетичний зв'язок, розвиток речовин від порівняно простих до найскладні­ших, що входять до складу організмів;

 • залежність властивостей речовин від складу і будови, зумов­леність застосування речовин їхніми властивостями;

 • хімічна сполука – якісно нове утворення, результат взаєм­ного впливу атомів;

 • хімічні реакції підлягають об'єктивним законам природи;

 • хімічна наука розвивається під впливом потреб практики і, у свою чергу, впливає на практику, визначає її успіх.

Напрямки підготовки:

 • Пізнавальний: роль науки хімії у рішенні глобальних проблем сучасності; взаємозв'язок та взаємообумовленність хімічних, геохімічних, біохімічних явищ; знання і розуміння предмету, його зв'язків з іншими науками і предметами; розширення наукового світогляду.

 • Науково-методичний: розуміння наукових підходів, методів навчання; уміння користуватися знаннями для рішення практичних задач; уміння користуватися літературою, хімічними стандартами; аналізувати інформацію, логічно, послідовно, науково викладати матеріал.

 • Психологічний: формування наукового мислення; навичок саморозвитку; самовдосконалення; вміння аналізувати, відбирати головне, формулювати завдання та шукати напрямки рішення проблем, прогнозувати діяльність та її наслідки; користуватися сучасними психологічними методами в хімії.

 • Організаційний: уміння створити умови для виявлення хімічних особливостей об'єктів, процесів у навколишньому середовищі; уміння контролювати, класифікувати інформацію з спеціальності, оцінювати ситуацію й приймати рішення; набуття навичок повсякденної роботи, навчання, активного відпочинку.


^ Ключові результати навчання

 1. Користуючись навчальною та довідковою літературою, вміти передбачати та пояснювати властивості неорганічних, органічних та координаційних сполук. Вміти виконувати основні хімічні операції (розчинення, фільтрування, нагрівання, випаровування, кристалізація, переосадження та фракціювання, перегонка, сублімація тощо) та в умовах хімічної лабораторії вміти здійснити очищення синтезованої неорганічної або органічної речовини за допомогою кристалізації, дистиляції, хроматографії.

 2. Передбачати хімічні властивості елементів, користуючись загальними закономірностями періодичного заповнення електронних оболонок.

 3. Базуючись на знаннях основ сучасної теорії будови атома, оцінювати валентні можливості атомів хімічних елементів, прогнозувати їх хімічну поведінку та фізико-хімічні властивості простих речовин.

 4. На основі знання основ сучасної теорії хімічного зв’язку вміти визначати тип зв’язку (іонний, ковалентний, металічний), поляризацію та геометрію молекулярних частинок та їх асоціатів.

 5. Виконувати синтези відомих неорганічних, органічних та координаційних сполук за стандартними та літературними методиками.

 6. Вміти знаходити елементи симетрії молекул та кристалічних поліедрів та визначати точкову групу; вміти знаходити залежність фізичних властивостей молекул і кристалів від їх симетрії.

 7. Запропонувати, обґрунтувати та здійснити раціональний метод лабораторного синтезу відомих органічних сполук та полімерів, а також нових органічних речовин за стандартними та літературними методиками.

 8. Виконувати функціональний аналіз органічних сполук та полімерів.

 9. Знати основні спектральні характеристики, що лежать в основі ідентифікації хімічних сполук.

 10. Вміти передбачати окисно-відновні властивості речовин, оцінювати можливості перебігу окисно-відновних перетворень в залежності від умов (середовища, температури, концентрації).

 11. В умовах лабораторії за поданим зразком проводити ідентифікацію речовин, використовуючи загальноприйняті методики визначення моносахаридів, дисахаридів, полісахаридів, амінокислот, пептидів, ферментів, вітамінів.

 12. В умовах лабораторії за поданим зразком проводити якісний аналіз, використовуючи загальноприйняті методики.
 1. Професійні профілі випускників з прикладами.


Викладачі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, лаборанти в хімічних та біохімічних лабораторіях.


 1. Можливість подальшого навчання.


Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Хімія» можна вступити до магістратури за напрямом підготовки «Хімія» або «Біохімія»


 1. ^ Діаграма структури напряму підготовки із зазначенням кредитів ЕСТS.
№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому

вивчають

дисципліну

Кредити ЕСТSІсторія України

1

1

3,0Українська мова

1

1

3,0Історія української культури

3

5

2,0Іноземна мова

1,2

1-3

7,0Філософія

2

3

3,0Фізичне виховання

1-4

1-7


Екологія

1

1

1,0Вища математика

1

1,2

11,0Інформатика і інформаційні технології

1

1,2

5,0Фізика

2

3, 4

10,0Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв’язок)

3

5

6,0Фізичні методи дослідження речовини

4

7

5,0Психологія

2

3

4,0Валеологія

2

3

2,0Стереохімія

4

8

2,5Екотехнологія

4

7

6,0Хімія та охорона навколишнього середовища

4

8

3,5Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0Неорганічна хімія

1

1, 2

20,0Аналітична хімія

2

3, 4

11,0Органічна хімія

2

3, 4

12,0Фізична хімія

3

5, 6

12,0Кристалохімія

3

5

2,0Біологічна хімія

3

5, 6

12,0Хімія високомолекулярних сполук

3

6

4,5Колоїдна хімія

4

7

5,0Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).2,0Неорганічний синтез

1

2

3,5Педагогіка

2

4

4,0Органічний синтез та механізми реакції

3

5, 6

9,0Методика викладання хімії

3,4

6, 7

5,5Фармацевтична хімія

4

8

7,0Біоорганічна хімія

4

7

4,0Хімія елементоорганічних сполук

4

8

3,0Методика складання та розв’язування задач з хімії

4

7

3,0Хімія барвників

4

8

3,0Методика шкільного хімічного експерименту та виготовлення наочних посібників з хімії

4

7

3,0Обчислювальна практика (навчальна)


1

2

4,5Педагогічна практика (навчальна)


2,3

4,6

3,0Ознайомча практика у хімічних лабораторіях (навчальна)


2

4

4,5Фахова практика у хімічних лабораторіях (навчальна)


3

6

4,5Педагогічна практика (виробнича)


4

8

7,5

^ 7. Вимоги до оцінювання.

В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно", „задовільно", „добре", „відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано", „не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

- незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи