Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сторінка14/24
Дата16.07.2012
Розмір4.68 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Хімія аналітична”

 1. Назва курсу.

^ „АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: Хімія.

.

 1. Код курсу.

[ФПН].[Хім_09].[3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3 – 4

 1. Кількість кредитів ECTS.

11

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Однабокова Лілія Володимирівна – асистент кафедри хімії та біохімії, (2 корпус, ауд. 462 , роб. тел. 53-83-94)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення основних хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів аналізу, що необхідні для контролю різноманітних матеріалів, поглиблення і розширення основних теоретичних понять, практичних умінь і навичок студентів при проведенні фізико-хімічних розрахунків і експериментів та вирішуванні хіміко-аналітичних задач. програма курсу складається з двох розділів: якісного та кількісного аналізу. Теоретична частина повною мірою відображає застосування основних хімічних законів в якісному та кількісному аналізі. У теоретичній частині розділів викладається питання механізму і умов проведення аналітичних реакцій, а також теоретичні основи методів розділу і визначення іонів. Значне місце відведено класичним хімічним методам аналізу. До програми включені фізичні і фізико-хімічні методи аналізу. У лабораторному практикумі якісного та кількісного аналізу важливе місце займають хімічні методи, так як тільки при їх виконанні студенти освоюють цілий ряд методів (приготування розчинів точних концентрацій і їх визначення, розчинення, осадження, якісні реакції на іони та інше), які необхідні при вивченні наступних дисциплін хімічного циклу.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс неорганічної хімії.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
ІІІ семестр

Перший модуль
1.1.

Предмет, задачі та методи якісного аналізу.

9

2

-

1

6

1.2.

Закон діючих мас як теоретична основа аналітичної хімії

22

3

-

7

12

1.3.

Закон дії мас і гетерогенні процеси

37

3

-

14

20
^ Другий модуль
2.1.

Закон дії мас і процеси гідролізу та амфотерності

32

2

-

8

22

2.2.

Окислювально-відновні процеси в хімічному аналізі

38

4

-

10

24

2.3.

Комплексоутворювання в аналітичній хімії

31

3

-

8

20
^ Третій модуль
3.1.

Аніони і аналіз сухої речовини

30,5

0,5

-

12

18

3.2.

Методи розділення і концентрування. Емісійна спектроскопія.

16,5

2,5

-

4

10
загальна кількість годин

216

20

-

64

132
ІVсеместр

Перший модуль
1.1.

Предмет, задачі та методи кількісного аналізу.

8

1

-

1

6

1.2.

Гравіметричний аналіз

18

3

-

1

14

1.3.

Титреметричний аналіз

20

4

-

4

12

1.4.

Метод кислотно-основного титрування

32

4

-

12

16
^ Другий модуль
2.1.

Методи окислювально-відновного титрування

44

6

-

16

22

2.2.

Методи осаджувального титрування

20

2

-

4

14

2.3.

Комплексонометрія

20

2

-

4

14

2.4.

Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу

18

4

-

4

10
загальна кількість годин

180

26

-

46

108
загальна кількість годин за ІІІ та І^ V СЕМЕСТРИ

396

46

-

110

240

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. – М.: Химия , 1973.

 2. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия,1972.

 3. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. – М.: Просвещение, 1979.

 4. Крешков Л.П. Основы аналитической химии : Т 1,2,3. – М.: Химия, 2000.

 5. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний аналіз. – К.: ЦУЛ, 2002.

 6. Жаровський Ф.Г, Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. – К.: Вища шк., 1982 .

 7. Цитович И.К. Курс аналитической химии. – М.: Высш. шк., 2001.

 8. Васильев В.П. Аналитическая химия. Т 1,2 –М .: Высш. шк., 1989.

 9. Воскресенский А.Г., Семиколенов Г.Ф., Солодкин И.С. Сборник задач и упражнений по аналитической химии. М.: Просвещение,1985.

 10. Ярославцев А.А. сборник задач и упражнений по аналитической химии. – М.: Химия 1973.

 11. Сборник задач по аналитической химии /под ред. Васильева В.П. – М.: Высш.шк., 1976.Додаткова навчальна література

 1. Бокчев П.Р. Введение в аналитическую химию. – М.: Химия, 1978.

 2. Пискарева и др. Аналитическая химия.-М.: Высш. шк., 1994.

 3. Пономарев В.Д. Аналитическая химия : В 2 ч. –М .: Высш.шк., 1982.

 4. Белявская Т.А., Большова Т.А., Брыкина Г.Д. Хроматография неорганических веществ /практическое руководство/ М., 1986.

 5. Булатов И.М., Калинкин И.И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спекрофотометрическим методам анализа. – Л.: Химия, 1976.

 6. Гороховская В.И., Гороховский В.М. Практическое руководство по электрохимическим методам анализа. – М.: 1983.

 7. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. – М.: Химия, 1979.

 8. Пешкова В.М., Громова В.И. Методы адсорбцоинной спектроскопии в аналитической химии. – М.: 1976.

 9. Скруг Д., Уэст д. Основы аналитической химии. – М.: Мир, 1979.

 10. папетро Т.Я., Позднякова В.П., Смирнова А.А., Елагин Л.М. Физико-химические методы исследований а органической и биологической химии. – М.: 1977.

 11. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного электрохимического анализа. – М.: Мир, 2003.

 12. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1994.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних дослідів;

 • оформлення лабораторного журналу;

 • виконування індивідуальних письмових завдань;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.


Поточний контроль:

три письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік, іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 10 % (у тому числі 4% на контроль самостійної роботи студента);

 • виконання лабораторного практикуму 90 %.
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Буферні системи, їх використання в аналізі (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

2.

Теорія амфотерності. Використання амфотерності в аналізі (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

3.

Поняття про емісійний аналіз. Хроматографія. Використання хроматографічних методів у аналізі (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

4.

Оптичні методи аналізу: адсорбційний спектральний аналіз, колориметрія, фотоелектроколоріметрія, рефрактометрія, поляриметрія,їх суть, застосування (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%
УСЬОГО:

4%
 1. ^ Мови викладання.

Українська


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Хімія органічна”

 1. Назва курсу.

^ „ХІМІЯ ОРГАНІЧНА”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): хiмiя.

 1. Код курсу.

[ФПН].[Хiм_09].[3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3, 4

 1. Кількість кредитів ECTS.

12

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Карпов Євген Миколайович – асистент кафедри хімії та біохімії, магiстр бiохiмiї (2 корпус, ауд. 463а, e-mail: evgenius-perviy@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення студентами основ сучасної органічної хімії, основних класів органічних сполук, теоретичних основ природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності органічних молекул з урахуванням впливу електронних факторів на перебіг хімічних реакцій. Розгляд сучасних промислових та лабораторних методів одержання основних класів органічних сполук, їхніх фізичних та хімічних властивостей, механізмів найважливіших хімічних реакцій. Увага до стереохімії та енантіомерії. Відображення історії та тенденції розвитку даної науки. Відпрацювання навичок самостійної роботи з навчальною літературою.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс органічної хімії середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
III семестр^ Перший модуль
8

Вступ.

8

2
2

4

22

Алкани.

22

4
6

12

1.3.

Алкени.

22

4
6

12

1.4.

Алкадієни.

16

2
4

10

1.5.

Алкіни.

16

2
4

10

1.6.

Галогенпохідні алканів.

16

2
4

10

1.7.

Алканоли.

16

2
4

10

1.8.

Дво- і триатомні спирти

14

2
4

8
Другий модуль
2.1.

Аміни аліфатичного ряду

14

2
4

8

2.2.

Альдегіди і кетони

18

2
6

10

2.3.

Монокарбонові кислоти

16

2
4

10

2.4.

Ненасичені монокарбонові кислоти. Дикарбонові кислоти

18

2
4

12

2.5.

Сполуки зі змішаними функціями.

20

2
6

12
загальна кількість годин

216

30
58

128
^ IV семестр^ Перший модуль
1.1.

Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди

28

4
8

16

1.2.

Сполуки ароматичного ряду. Вуглеводні ряду бензолу.

18

2
4

12

1.3.

Галогено-, сульфо- і нітропохідні бензольного ряду

16

2
4

10

1.4.

Феноли і ароматичні спирти

16

2
4

10

1.5.

Альдегіди і кетони бензольного ряду

20

2
6

12

1.6

Ароматичні монокарбонові кислоти. Дикарбонові ароматичні кислоти

20

4
6

10
^ Другий модуль
2.1.

Ароматичні аміни

14

2
4

8

2.2.

Ароматичні діазо- і азосполуки

14

2
4

8

2.3.

Багатоядерні ароматичні сполуки.

10

2
2

6

2.4.

Гетероциклічні сполуки. П’ятичленні гетероцикли.

20

2
6

12

2.5

Шестичленні гетероцикли.

18

2
4

12

2.6.

Гетероцикли з кількома гетероатомами.

22

4
6

12
загальна кількість годин

216

30
58

128
загальна кількість годин за III - IV семестр

432

60
116

256

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Чирва В. Я., Ярмолюк С. М., Толкачова Н. В. Органічна хімія: Підручнк. – Львів: БаК, 2009. – 996 с.

 2. Ким А. М. Органическая химия: Учебное пособие. – Новосибирск: Сиб. унив.
  изд-во, 2001. – 814 с.

 3. Домбровський А. В., Найдан В. М. Органічна хімія / А. В. Домбровський. – К.: Вища шк., 1991. – 560 с.

 4. Ластухін Ю. О., Воронов С. Л. Органічна хімія / Ю. О. Ластухін. – Львів: Центр Європи, 2000. – 864 с.

 5. Перекалин В. В., Зонис С. А. Органическая химия / В. В. Перекалин. – М.: Просвещение, 1982. – с.

 6. Петров А. А., Бальян Х. В., Трощенко А. Т. Органическая химия / А. А. Петров. – СПб.: Иван Федоров, 2002. – 622 с.

 7. Черных В. П., Зименковский Б. С., Гриценко И. С. Органическая химия. В 3-х книгах. – Харьков: Основа, 1995.


Додаткова навчальна література

 1. Терней А. Современная органическая химия. – М.: Мир, 1981. В 2-х т.

 2. Несмеянов А. Н., Несмеянов Н. А. Начала органической химии. – М.: Высшая школа, 1990. – 440 с.

 3. Шабаров Ю. С. Органическая химия. – М.: Химия, 2000. – 847 с.

 4. Домбровський А. В., Найдан В. М. Органічна хімія / А. В. Домбровський. – К. : Вища шк., 1991. – с.

 5. Ластухін Ю. О., Воронов С. Л. Органічна хімія / Ю. О. Ластухін. – Львів: Центр Європи, 2000. – 864 с.

 6. Перекалин В. В., Зонис С. А. Органічна ххімія / В. Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев. – К. : Наук. думка, 1995. – 686 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на лабораторному занятті;

 • виголошення доповіді на лабораторному занятті;

 • виконання учбового експерименту;

 • самостійне конспектування додаткової літератури та її аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік, іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Переробка нафти. Термічний та каталітичний крекінг. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Реакції полімеризації: радикальна, катіонна, аніонна. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Натуральний каучук та синтетичні каучукогени. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи