Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сторінка4/24
Дата16.07.2012
Розмір4.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова”

 1. Назва курсу.

^ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Xiмія 6.070300


 1. Код курсу.

[ФНП].[Хімія_09].[1_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сергеєва В. Є. канд. пед. наук, доц. кафедри іноземних мов

Бабічева А. С. канд. філол. наук РФ, ст. викл. кафедри іноземних мов

Яскевіч О. В. викладач кафедри іноземних мов

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
^ ПЕРШИЙ СЕМЕСТР^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

I AND MY ENVIRONMENT
1.1.

UNIT I

Introducing Yourself and your Friends. Personal Identification


14
10
4

1.2.

UNIT II

Daily Programme.

Family Life (Members of the Family). Meals


14
10
4

1.3.

UNIT III

Dwelling

14
10
4
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ
2.1.

UNIT IV

My University. The Faculty of Natural Sciences. Cambridge and Oxford Universities.

18
12
6

2.2.

UNIT V

My Future Speciality.

14
10
4

2.3.

UNIT VI

Important life events (feelings). Travelling. Tourism (holidays, vacation).

16
12
4
^ ДРУГИЙ СЕМЕСТР^ ТРЕТІЙ МОДУЛЬ
3.1.

UNIT VII

At the Map of Ukraine (location, population).


14
10
4

3.2.

UNIT VIII

Ukraine. History and Modern Realities

14
10
4

3.3.

UNIT IX

The World.

English – Speaking Countries

16
12
4
^ ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
4.1.

UNIT X

The Cities (Kyiv, London, Washington)

14
10
4

4.2.

UNIT XI

Science in Ukraine


16
10
6

4.3.

UNIT XII

Prominent Scientists

16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. В. Л Каушанская Грамматика английского языка. – М. – 2000.

 2. Е. Манси Практикум по грамматике английского языка. – К.: А. С. К. – 2000.

 3. Т. М. Гусак, Н. О. Мірошниченко Посібник з аудіювання. – К. – 2000.

 4. V. Yanson, L. Svistun A Practical Guide for Learners of English. – К. –“ВП Логос”. – 2002.

 5. Raymond Murphy English Grammar in Use (for intermediate students). – Cambridge University Press. – 1994.

 6. Рыжков В. Д. Разговорный английский язык в бытовых и деловых ситуациях. – Калининград: Янтар. Сказ. – 2000ю

 7. Линн Уэстон, Элеонор Халсол Бизнес английский за 30 дней. – К. : Методика. – 2002.

 8. Ханс Г. Хофманн Самоучитель английского языка. Практический курс: Учебное пособие. – К. : Методика. – 2002.

 9. Э. И. Серебренникова, И. Е. Круглякова Учебник английского языка. – М.: Высшая школа. – 1976.

 10. Н. М. Головкова Практический курс английского языка для химиков

 11. Методические разроботки «Луганский национальный педагогический университет», «Вокруг света», «Кардифф», «Человек и окружающая среда», «Великобритании », «Соединённые Штаты Америки».

 12. Родзевич, Кабо Сборник текстов для чтения

 13. G. Voitkevich Origin and development of life on Earth. – М.: Наука. – 1988

 14. John B. S. Haldane Reader of popular scientific essay. – М.:Наука. - 1973

 15. Dubin F., Margol M. (1977) It’s Time to Talk (Communication Activities for Learning English as a New Language). – New Jersey: Prentice-Hall, International. .

 16. Sue Kay & Vaughan Jones (2002) Inside Out: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 17. Simon Greenall (1996) Reward: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 18. Robert O’Neil (1979) Interaction: Practice Modules at the First Certificate. – Longman.

 19. Haines Simon, Stewart Barbara (1997). New First Certificate: Masterclass. – Oxford Uniersity Press.

 20. Габриэльян О.А., Махтеева Е.Н., Максименко Л.Г., Чужик А.С. More Reading Power. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 21. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Texts and Exercises. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 22. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. The First Aid in Modern Phonetics. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2004.

 23. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Exploring Physical Educaton and Sports in English. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2004.

 24. Игнатова Т.Н. Английский язык: Интенсивный курс. – М.: Высшая школа, 1992.

 25. К.Н. Качалова, Е.Е.Израилевич. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвест, 1997.

 26. Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. Практическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1979.


Газети: The Sciences, Kyiv Post, The Day, Moscow News, Daily Mail (www.dailymail.co.uk), Digest


Журнали: National Geographic, Wild Life, Gardening, English Teaching Forum, Welcome to Ukraine, Spotlight, Sport On, Newsweek.


Словники:

В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2004.

Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

Oxford Wordpower Dictionary for Learners of English - Oxford University Press.- 2000

Додаткова литература:


Raven Johnson Biology (second edition) (1989). – Cambridge (28:81, R 27)

Lynn S. Fichter, George T. Farmer Earth Materials and Earth Processes (26: 81, F 58)

Philip L. Stein, Bruce M. Rowe Physical Anthropolog y (28.7: 81, S 82)

Plant Biology (28. 5: 81, S 83)

Statewide wetlands strategies (A guide to Protecting and Managing the Resources (26:81, S 81)

Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц.– М.: «Русский язык». – 1980.

IELTS: International English Language Testing System English for International Oppoturnity: Handbook (2002). – The British Council.

Andrian Beard .The Language of Sport (1998). – Routledge, London – New York.

Hutchinson T., Waters A.(1987) English for Special Purposes: A Learning Centered Approach. – Cambridge.

Обладнання:

магнітофон, комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон, CD-програвач

^ Аудіо-візуальні засоби:

комп’ютерні програми, фізична і політична мапи України, фізична мапа світу, фонограми, відеофонограми


^ Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:


– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Phil Healey and Rick Glanvill. ^ Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 1 – 15. (контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).

5%

2.

Phil Healey and Rick Glanvill. ^ Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 16 –35.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення англійською мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).

5%

3.

Prominent Scientists (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Англійська, українська
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи