Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сторінка5/24
Дата16.07.2012
Розмір4.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова”

 1. Назва курсу.

^ ?ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ?

” (АМПС)


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: Xiмія 6.070300 1. Код курсу.

[ФПН]..[Хімія_09]. [1_1_ 4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Малкова Наталія Михайлівна - викладач кафедри іноземних мов

E-mail : _extr3me_@poisk.lg.ua

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання французької мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс французької мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
^ ПЕРШИЙ СЕМЕСТР^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Moi et le monde qui m’entoure
1.1.

^ CHAPITRE I

Permettez- moi de me prйsenter


14
10
4

1.2.

^ CHAPITRE II

Emploi du temps.Liens familiaux. Situation sociale.Relations.


14
10
4

1.3.

^ CHAPITRE III

On n’est nulle part aussi bien que chez soi.

Faites comme chez vous.


14
10
4
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ

Il est bien d’etre йtudiant
2.1.

^ CHAPITRE IV

Vie estudiantinne

Notre Universitй. Notre facultй

18
12
6

2.2.

^ CHAPITRE V

Vie quotidienne


14
10
4

2.3.

^ CHAPITRE VI

Vie des jeunes. Sport. Loisirs.

16
12
4
^ ДРУГИЙ СЕМЕСТР^ ТРЕТІЙ МОДУЛЬ

Ukraine et le monde contemporain
3.1.

CHAPITREVII

Systиme йducatif(primaire,secondaire supйrieur) en Ukraine et en France


14
10
4

3.2.

CHAPITREVIII

Situation gйographique.

Environnement et Santй

14
10
4

3.3.

^ CHAPITRE IX

Ukraine politique

Ukraine йconomique

Le livre rouge. Les reserves nationales

16
12
4
^ ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ

L’homme et la nature
4.1.

^ CHAPITRE X

Culture, Vacances, Tourisme

L’eau de la planйte

14
10
4

4.2.

^ CHAPITRE XI

Aux grands hommes la Patrie reconnaissante

Les richesses naturelles au service de l’homme.

16
10
6

4.3.

^ CHAPITRE XII

Fкtes et traditions

Pour la propretй de l’air

16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курсов институтов и факультетов иностранных языков. – Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

 3. Городецкий Р.А., Самохотская И.С. Французский язык для студентов-историков: Учеб. Для ист.фак. пед. Вузов.- М.: Высш. шк.,1991

 4. Виничук Л.С.,Супрун Л.М. Книга для чтения на французском языке.-К..:Выща школа,1998.

 5. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів- економістів.- К.: КНЕУ, 1998.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dиs origines а 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 а la fin du XIX siйcle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 8. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 а la fin du XIX siйcle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

Додаткова навчальна література

 1. Китайгородская Г.А. и др. Французский язык. Интенсивный курс обучения. Продвинутый этап: Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. шк.,1989.

 2. Захаркевич М.И. Страноведение: Франция: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Мн.:Высш. шк., 1990

 3. Лучшие страницы французской литературы / под ред. Т.Э. Волкова.М.

 4. Базонов А.В. Реферирование текстов на французском языке: Учеб.пособие. М.:Высш. шк., 1984.

 5. Василивецкая Н.Н., Шкреба Т.Г. Ваш экзамен по французскому языку. – Х.: Мир детства, 1997.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 а la fin du XIX siйcle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dиs origines а 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 8. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть : Кн. Для чтения по страноведению- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

 9. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня.- М.: Айрис-пресс, 2002.

 10. От Рабле до Триоле/ Составление, примечание и упражнения З.Я. Давиюк, Е.М.Сигаловой.- М.: Рольф, 2001.

 11. Читаємо французькою мовою. Упоряд. В.Г.Кононенко, О.П.Самойлова, Л.А.Пашко.- К.: Освіта, 1997.

 12. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шестрюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998.

 13. Прокофьева Г.Н. Тесты по грамматике французского языка. – М.: Рольф, Айрис – пресс, 1998.

 14. Леус В.И.,Леус И.Л. Тестовые задания по французскому языку.- М .: «Лист», 1998.-

 15. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontiиres » 1. Methode de franзais. – Київ: Генеза, 1993.

 16. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontiиres » 1. Exercices individuels. – Київ: Генеза, 1993.

 17. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня - М.: Рольф 1999

 18. Опацький С.Є. Franзais, niveau dйbutant: Підруч. для вищ. нав. закл. – К.: Ірпінь: Перун, 2002.

 19. Драненко Г.Ф. Franзais , niveau avancй DALF : Навчальний посібник ля вищ. Навч. Закл. –Київ, 2001.Словники:

Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь.- М.: Рус. яз., 1999.

Гак В.Г., Ганшина К.А.. Новый французско-русский словарь.- М.: Рус. яз., 1999

Чибисов О.И., Потоцкая В.А.., Синягин И.И. Французско-русский биологический словарь.- М.: Рус., яз., 1985.

^ Аудіо-візуальні засоби:

комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.

Обладнання:

комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон.^ Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:


– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виничук Л.С.,Супрун Л.М. Книга для чтения на французском языке.-К..:Выща школа,1998. Gйographie йconomique p.p -135-145

. (контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).

5%

2.

Виничук Л.С.,Супрун Л.М. Книга для чтения на французском языке.-К..:Выща школа,1998.

Protegeons l’air ; l’eau  et la terre

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення англійською мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).

5%

3.

^ Problиmes йcologiques actuels (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Французька, українська


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Іноземна мова»


 1. Назва курсу.

«ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

Форма навчання: денна.

Спеціальність:

Xiмія 6.070300

 1. Код курсу.

[ФПН]..[Хімія_09]. [1_1_ 4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатова Олена Валентинівна – викладач кафедри іноземних мов

(1 корпус, ауд. 304, e-mail: elenamohn@)hotmail.com

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та загально-побутового спілкування в усній і письмовій формах.

Мета навчальної дисципліни є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій; формування комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, тобто розвиток граматичних умінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, включаючи переклад оригінальної літератури у рамках програмних вимог. Курс німецької мови професійно зорієнтований, складений на комунікативному підході вивчення німецької мови студентів усіх факультетів.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.

^ Змістові модулі та їх структуразагал.


лекц.


семін.


лабор


самос.


^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ


1.1

Ich und meine Familie (Privat Information).

8
8
4

1.2

Meine Verwandten.

4
41.3

Meine Wohnung (mein Haus).

6
6
4

1.4

Die Universitдt.

8
81.5

Meine Freizeit und mein Hobby.

8
81.6

Jahreszeiten.

8
81.7

Mahlzeit.

6
6
4

1.8

Die Ukraine (Kiew, Stдdte der Ukraine).

8
81.9

Deutschland (Berlin, Stдdte Deutschlands).

8
8
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ


2.1

Die Post (E-Mail, Internet).

6
6
6

2.2

Im Warenhaus (die Mode).

8
8
4

2.3

Einkдufe im Supermarkt.

10
10
4

2.4

Fremdsprachen in unserem Leben.

8
8
4

2.5

Die Kunst und Musik (im Theater, Kinobesuch).

10
10
4

2.6

Buchmesse.

6
6
4

2.7

Internet und Computer.

4
4
6

2.8

Die Reise (Ferien).

10
10
6


загальна кількість годин


126

126

54
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Начальный этап. М.,ЧеРо, 2003.

 2. Камянова. Практический курс немецкого языка.

 3. Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. М., – «ИП Логос», 2004.

Додаткова навчальна література

 1. Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Экзамен по немецкому языку. Пособие для поступающих в ВУЗы.

 2. Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. Грамматика современного немецкого языка. Донецк – 2005.

 3. Краткий грамматический справочник. К., – Методика, 2000.

Газети та журнали: General Anzeiger, Bunte, Gala, Stern


Словники:

Большой русско-немецкий словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

Большой немецко-русский словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

II семестр залік


^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Deutschland. Test 1

5%

2.

Schwarzwald (переклад, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Unsere Erde (переклад, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%

^ 14. Мови викладання.

Українська та німецька


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Філософія”

 1. ^ Назва курсу.

„ ФІЛОСОФІЯ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Молодцов Борис Іванович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Попов Василь Борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс «Філософія» призначений для того, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку філософської думки, дати загальні знання про філософську проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення всесвіту.

У цілому вивчення курсу з філософії формує в студентів спроможність критичного ставлення не тільки до предмета свого наукового дослідження, а й критичного ставлення до мислених засобів цього дослідження, до категорій розсудку та ідей розуму.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Людина і суспільство» середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Філософія і світогляд. Проблема існування всезагальної основи реальності в давньогрецькій філософії

8

2

2
4

1.2.

Специфіка філософії як феномена культури. Філософія Давньої Індії і Давнього Китаю

8

2

2
4

1.3

Давньогрецька класична філософія про буття всезагального у формі ідеї

8

2

2
4

1.4

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження

6

24

1.5.

Гносеологічні дискусії в Західноєвропейській філософії Нового часу

8

2

2
4

1.6

Філософія Просвітництва. Філософія в Україні

6

24

1.7

Поняття розсуду та розуму в німецькій класичній філософії

4

2

21.8

Всезагальне: субстанційна форма чи регулятивний принцип буття

4

2

21.9

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття

8

2

2
4

2.0

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття

8

2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

Проблема природи категорій як всезагальних форм визначення реальності

8

2

2
4

2.2.

Проблема співвідношення категорій матеріальне та ідеальне

2

2


2.3.

Проблема розуміння в філософії категорії протиріччя

2
22.4.

Абстрактне та конкретне розуміння розвитку

2

2


2.5.

Проблема спиралевидного характеру розвитку: циклічність та поступовість змін

4

2

22.6

Типологія філософських систем

6

24

2.7

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання

2


2

2.8

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності

6

24

2.9

Поняття про розвиток в історії філософії

4


4

3.0

Проблема розуміння активної ролі людини в історії

4


4
загальна кількість годин

108

32

22
54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 2000.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов / Под. ред. А.Т.Фролова. – В 2-х ч. – М., 1990.

 3. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

 4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1991.

 5. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 6. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. – М., 1998.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1.

 9. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.

 10. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

 11. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 2-е. – М., 1997.

 12. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

 13. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

 14. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина и др. – М., 1997.

 15. Філософія: Курс лекцій / І.В.Бичко та ін. – К., 1993.

 16. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

 17. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. – К., 1995.

 18. Философия: учебн. пособие к семинарским занятиям. – Изд. 2, испр. и доп. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 369 с.

 19. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / под. ред. А.А.Радугина. – М., 1998.


Додаткова навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1997.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1998.

 3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1976.

 4. Бойченко І.В. Філософія історії. Навчальний посібник. – К., 2000.

 5. Бэкон Ф. Новый органон // Соч. в 2-х т. – М., 1978. – Т. 2.

 6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

 7. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

 8. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избранные произведения в 2-х т. – М., 1989. – Т.1. – С.250-296.

 9. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 10. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 11. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

 12. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К.Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. – Т.42.

 13. Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 1,2. – М., 1991.

 14. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 15. Почапский А. Развитие философской мысли на Украине. Первая половина ХІХ в. – Киев, 1984.

 16. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие, противоположность, единство // Вопросы философии. – 1985. – № 12. — 1986. – № 2.

 17. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 18. Рахманкулова Н.Ф. Ценности и возникновение национальной философской традиции (Индия и Китай) // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. – 2000. – № 1. – С.19-35.

 19. Світогляд та духовна культура. – К., 1993.

 20. Сковорода Г.С. Повне зібр. творів: У 2-х т. – К., 1973.

 21. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 22. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII вв. – М., 1996.

 23. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1997.

 24. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. – К., 1995.

 25. Степин В.С. Культура // Вопр. философии. – 1999. – №8. – С. 61-71.

 26. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – К.,1992.

 27. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 28. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 29. Яворський С. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1993.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконаня практичних завдань

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь, реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Специфіка філософії як феномена культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1%

2.

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія Просвітництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

5.

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

6.

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

7.

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

8.

Поняття про розвиток в історії філософії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

9.

Проблема розуміння активної ролі людини в історії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

10.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи