Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сторінка8/24
Дата16.07.2012
Розмір4.68 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Вища математика»

 1. Назва курсу.

^ "ВИЩА МАТЕМАТИКА”


Форма навчання: денна.

Спеціальності: Хімія


 1. Код курсу.

[Факультет природничих наук].

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

9

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Шуляк Ірина Дмитрівна асистент кафедри загальної математики (2 корпус, ауд. 369а)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою викладання навчальної дисципліни є:

 • навчити студентів володінню математичним апаратом, достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців;

 • дати необхідні теоретичні знання й основні напрями їх застосування в системі дисциплін за спеціальністю;

 • сформувати первинні навички математичного дослідження прикладних задач;

 • виробити вміння самостійно використовувати при розв'язуванні задач необхідні математичні методи та опрацьовувати спеціальну літературу;

сформувати початкове уміння в побудові й використанні математичних моделей та ін.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси алгебри та геометрії середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

Семінари

/ (пр. зан.)

лаб.

самост.

1-й семестр
^ Перший модуль
1.1.

Матриці та дії з ними

8

2

2
4

1.2.

Визначники n-го порядку

8

2

2
4

1.3.

Розв’язування систем лінійних рівнянь

18

4

6
8

1.4.

Вектори на площині й у просторі

18

4

6
8

1.5.

Множина дійсних чисел. Функції однієї змінної


5


5

1.6.

Границя функції у точці та на нескінченності. Неперервність функції у точці

16

4

4
8

1.7.

Комплексні числа та дії з ними

4


4
Другий модуль
2.1.

Похідна і диференціал функції однієї змінної

20

4

6
10

2.2.

Основні властивості диференційованих функцій

5


5

2.3.

Застосування похідної для дослідження функцій та побудови їх графіків

20

4

6
10

2.4.

Невизначений інтеграл

26

6

8
12

2.5.

Визначений інтеграл

20

4

6
10
загальна кількість годин


168

32

46
90

^ 2-й семестр
Перший модуль
1.1.

Поняття диференціального рівняння та його розв’язку. Диференціальні рівняння першого порядку, що розв’язуються за допомогою інтегрування

16

4

4
8

1.2.

Диференціальні рівняння вищих порядків.

10

3

2
5

1.3.

Диференціальні рівняння другого порядку

14

3

4
7

1.4.

Числові ряди

4


4

1.5.

Функціональні та степеневі ряди

8


8

1.6.

Елементи аналітичної геометрії

38

10

18
10
Другий модуль
2.1.

Диференціальне числення функції кількох змінних

32

6

10
16

2.2.

Інтегральне числення функції кількох змінних

32

6

8
18
загальна кількість годин

158

32

46
80
Разом


326

64

92
170
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література


 1. Баврин И.И. Курс высшей математики. – М.: Просвещение, 1992.

 2. Щипачев В.С. Высшая математика. – М.: Высшая школа, 1985.

 3. Мантуров О.В., Матвеев Н.М. Курс высшей математики. – М.: Высшая школа, 1986.

 4. Жовтан Л.В., Прошкін В.В., Темнікова С.В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Навч. посібник.-Луганськ: Альма Матер, 2007.

 5. Жовтан Л.В., Прошкін В.В., Темнікова С.В. Вступ до математичного аналізу. Елементи диференціального числення функції однієї змінної. Навч. посібник.- Луганськ, ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2008.

 6. Жовтан Л.В., Прошкін В.В., Темнікова С.В. Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальне, інтегральне числення функції багатьох змінних. Навч. посібник.- Луганськ, ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010.


Додаткова навчальна література


 1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980.

 2. Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотнік В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. посібник. У 2-х ч. – К.: Либідь, 1992. – Ч.1. – 288 с.

 3. Васильченко І.П., Данилов В.Я., Лобанов А.І., Таран С.Ю. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. посібник. У 2-х ч. – К.: Либідь, 1992. – Ч.2. – 256 с.

 4. Почтман Ю.М. Основы математики. – К.: МАУП, 1997.

 5. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: Учеб. пособие для втузов. – М.: Наука, 1989.

 6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1977.

 7. Данко П.Е., Кожевников А.Г., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. – М.: Высшая школа, 1986.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • розв’язування задач на практичному занятті;

 • підготовка питань з теорії;

 • самостійне розв’язання завдань індивідуального характеру.

Поточний контроль:

Два письмових звіти з теорії, самостійне розв’язання завдань, дві письмові модульні роботи.

^ Форма підсумкового контролю:

Залік, іспит (на основі семестрової оцінки).

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується виходячи з критерію:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • письмові звіти з теорії 20%

 • самостійне розв’язання завдань 20%


Карта оцінювання СРС

1 семестрВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Множина дійсних чисел. Функції однієї змінної

5%

2.

Комплексні числа та дії з ними

5%

3.

Основні властивості диференційованих функцій

5%

2 семестрВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Числові, функціональні та степеневі ряди

5%

2.

Обчислення потрійних інтегралів та їх застосування

5%

3.

Обчислення криволінійних інтегралів та їх застосування

5%


 1. Мови викладання.

Російська, українська

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Інформатика і інформаційні технології”

 1. ^ Назва курсу.

Інформатика і інформаційні технології

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Хімія»

 1. Код курсу.

^ [ФПН] . [ХТМ_09]. [2_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панченко Любов Феліксівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 2-20, e-mail: lubap_lg@rambler.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – підготовка майбутнього фахівця з соціології до використання статистичних методів у професійній діяльності:

 • надати слухачам - майбутнім - головні відомості про математичні методи обробки інформації

 • навчити їх корректно використовувати їх у дослідженнях

 • навчити їх використовувати можливості комп’ютерних засобів для статистичної обробки даних досліджень з різних галузей

 • сформувати у слухачів потребу у подальшому розвитку знань і умінь у галузі застосування статистичних методів та комп’ютерних засобів у майбутній професійній діяльності.
 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс математики та інформатики середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший семестр
1.1.

Предмет і зміст дисціпліни. .Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів.

6

2

 

 

4

1.2.

Підготовка текстових документів за допомогою MS Word

24

2

 

14

8

1.3.

Хімічний редактор Chem Draw

22

2

 

12

8

1.3.

Електронні таблиці

12

 

 

4

8

^ Другий семестр

 

 

 

 

 

2.1.

Аналіз даних за допомогою електронних таблиць

30

4

 

16

10

2.2.

Бази даних

22

2

 

10

10

2.4.

Віртуальні хімічні лабораторії

10

 

 

4

6 

 

 

 

  

 

 

 

 
загальна кількість годин

126

12

0

60

54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Intel Навчання для майбутнього. – К.,2005. – Луганск, 2008.

 2. Анин Б. Защита компьютерной информации. – СПб: BHV, 2000.

 3. Бернс П., Николсон Дж. Секреты MS Excel для Windows 97.- К.: Диалектика, 1998. - 573 с.

 4. Ботт Э. Использование Office XP (специальное издание). – К.: Вильямс, 2002.

 5. Ботт Э., Персон Р. и др. Использование Windows 98. Специальное издание, Пер. с англ. - М., СПб., К.: Издательский дом «Вильямс», 1998.- 896 с.

 6. В.П. Васильев, В.А. Бородин, Е.В. Козловский. Применение ЭВМ в химико-аналитических расчетах. М: Высшая школа, 1993.

 7. Воловник А. Знакомьтесь, информационные технологии.– СПб.: БХВ-Петербург, 2002.– 352с.

 8. Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office-К.; А.С.К.,2002.

 9. Гордеев Л. С., ред., Корнюшко В.Ф.и др., Бурляева Е. В., Боридко В. С., Корнюшко В. Ф. Информатика для химиков-технологов. М., 2006.

 10. Додж М., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000.- Спб.: Питер, 2001 – 1052 с.

 11. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С. И др. – Спб.: Питер, 2002. – 688 с.

 12. Информатика: учебник. Под ред. Н.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.

 13. Кассер Б. Использование MS Power Point 97.- М., СПб., К.: Издательский дом «Вильямс», 1998.- 720 с.

 14. Мидлтон М.Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel. М., 2005.

 15. П.А.Протопопов. Поиск химической информации. http://polymer.vstu.ru/links/searchinfo.html#

 16. Панченко Л.Ф. Математические методы в психологии. – Луганск, 2005.

 17. Панченко Л.Ф., Адаменко Е.В. Компьютерный анализ данных. Луганск, 2009.

 18. Пасько В. Эффективная работа в Интернете. – СПб: Питер, 2003.

 19. Персон Р., Роуз К. Microsoft Word 97 в подлиннике, Пер. с англ..- СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1997.- 376 с.

 20. Потапов В.М., Кочеткова Э.К. . Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения. М.: Химия, 1988.

 21. Праг К., Ирвин М. Библия пользователя Access 97. – К.: Диалектика, 1997. – 768 с.

 22. С.Н. Саутин, А.Е. Пунин. Мир компьютеров и химическая технология. Л: Химия. 1991.

 23. Саймон Д. Анализ данных в Excel. М.,2004.

 24. Тимошок Т. Microsoft Access 2002. Самоучитель. – К.: Диалектика, 2003.

 25. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. М., 2003. – 544 с.

 26. Эберт К. Эдерер Х. Компьютеры. Применение в химии. М: Мир, 1988, с. 416.

 27. ЭВМ помогает химии. Под ред. Г. Вернера, М. Шанона. Ленинград. Химия, 1990.


Додаткова навчальна література

 1. Brian F. Woodfield, Merritt B. Andrus, Virtual ChemLab for Organic Chemistry , Prentice Hall, September 2, 2003.

 2. Джонсон К. Численные методы в химии. М.: Мир, 1983.

 3. Кларк Т. Компьютерная химия. М.: Мир, 1990.

 4. Ануфриев И.Е. . Самоучитель MatLab 5.3/6.x.. 1. СПб.: БХВ-Петербург. 2004.

 5. Paul Geladi. Calculating Principal Component Loadings and Scores in Matlab (Workbook 1) & Regression for Calibration in Matlab (Workbook 2). Материалы школы-конференции WSC-1. Кострома. 2002.

 6. Померанцев.А.Л Матрицы и векторы. http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/matrix/.

 7. Ким Эсбенсен. Анализ многомерных данных. Изд-во ИПХФ РАН. 2005
 1. Петрушин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. М., 2008.

 2. Плис А.И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. М., 2004.

 3. Чекотовский Э.В. Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000.
Методи викладання.

Діяльність студента:

слухання лекцій;

виконання лабораторних робіт;

самостійне конспектування джерел;

виконання кейсів з аналізу даних.

^ Поточний контроль:

письмові роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік, іспит.

Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

письмові роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

виконання лабораторних робіт 30%

самостійна робота з аналізу даних 10%


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Створення теста з закритими запитаннями за обраною темою

5%

2.

Складання задач з аналізу даних в предметній галузі «Хімія»

5%

3.

Самостійна робота з аналізу даних

5%

УСЬОГО:

15%
^ Мови викладання.

Українська
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи