Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами icon

Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами
Скачати 270.59 Kb.
НазваКонцепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами
Заголовок
Дата16.07.2012
Розмір270.59 Kb.
ТипКонцепція

Перелік публікацій кафедри менеджменту за 2008 рік


п/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано, Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Дезорганізація діяльності підприємства як чинник його конкурентоспроможності

Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 15. – С. 133-140.


видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", м. Київ

Стаття

2008

0,57

2.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Бондаренко С.С. аспірант каф. менеджменту

Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами

Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки, 2008 –

С. 11-19.

Видавництво Юго-Восток ЛТД, м. Донецьк:

Стаття

2008

0,71

3.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Дезорганізація управління підприємством: сутність та характеристики

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – №2(12). – С. 134-139.

Видавництво ДДМА,

м. Краматорськ

Стаття

2008

0,45

4.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Погорелов Ю.С. к.е.н., доц. каф. менеджменту ЗЕД

Удосконалення класифікації витрат підприємства

Вісник Академії економічних наук – С. 24-30.

Видавництво ДДМА,

м. Краматорськ

Стаття

2008

0,58

5.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Плетньова Т.М. аспірантка каф. менеджменту

Стратегія управління затратами: призначення, зміст, підходи до формування

Вісник Хмельницького національного університету. – №. 4. Т.1. – С. 32-35.

Видавництво ХНУ, м. Хмельницьк

Стаття

2008

0,42

6.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту


Патологія управління підприємством

Управління розвитком. Зб. наук праць Харківського національного університету. – С. 48-52.

Издательство ХНУ, г. Харьков

Стаття

2008

0,28

7.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту


Регуляторна політика держави як основа формування сприятливого середовища для розвитку малого бізнесу в Україні

Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Т. ІХ. Серія «Економіка». Вип. 96 „Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням економіки”. – С. 208-213.

Видавництво ДонДУУ, м. Донецьк

Стаття

2008

0,3

8.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Пантюхин В.О. старший викладач магістратури державного управління

Інституціональна теорія: зміст, еволюція та сучасне застосування

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 95-100.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

9.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Антипова Л.О. асистент каф. фінансів Донбаського державного технічного унів. м. Алчевськ

Дезорганізація управління підприємством: сутність та ознаки

Материалы шестой Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов «Менеджмент предпринимательской деятельности». – С. 233-235.

Видавництво ТНУ им. В.И. Вернадского, Симферополь

Тези

2008

0,18

10.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Вплив патологій в управлінській діяльності на економічну безпеку підприємства

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Економічна безпека сучасного підприємства”. –

С. 10-16.

Видавництво ВНТУ,

м. Вінниця

Тези

2008

0,44

11.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Патологія управління підприємством: поняття, виявлення та усунення

Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції „Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”. – С. 17-18.

Видавництво ПУСКУ, м. Полтава:

Тези

2008

0,11

12.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Плетньова Т.М. аспірантка каф. менеджменту

Ефективність маркетингових досліджень як умова прийняття управлінських рішень щодо затрат підприємства

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетингові дослідження в Україні”. – С. 34-37.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2008

0,28

13.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Ознаки патології в управлінні підприємством

Материалы ІІ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние – проблемы, перспективы». – С. 23-24.

Видавництво ОНУ им. И.И. Мечникова, м. Одесса

Тези

2008

0,01

14.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. каф. менеджменту

Алєйніков А.А. доц. каф. фінансів

Методологічні засади управління

Матеріали п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону”. – С. 225-229.

Видавництво ДонДУУ, м. Донецьк:

Тези

2008

0,02

15.

Овчаренко Є.І. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Використання адитивних та мультиплікативних моделей в контролінгу ефективності виробництва

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (І). – С. 154-162.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

16.

Овчаренко Є.І. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Договірна політика фірми як оптимізаційний фактор фінансово-господарської діяльності

Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки, 2008. – № 90, С. 440-450.

Видавництво ЛНАУ,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,62

17.

Овчаренко Є.І. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Ляшенко О.М. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Застосування класифікаторів витрат в управлінському обліку підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 29-37.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,76

18.

Овчаренко Є.І. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Кирюшкина Е. В. студ. гр. УП-141

Cовершенствование организации сбытовой деятельности на производственном предприятии

Материалы межвузовской студенческой конференции „Современные тенденции менеджмента в Украине: правовые и экономические аспекты”. – С. 160-161.

Видавництво ДонНТУ, м. Донецьк

тези
доповіді

2008

0,13

25.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Конвенциальная рациональность хозяйствующего субъекта в семантическом поле категории «рациональность»

Материалы IІІ-ей Международной научно-практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых учёных: „Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы". – С. 70-73.

Видавництво Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, м. Одесса

тези доповіді

2008

0,18

26.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Формирование системы показателей конкурентоспособности товаров предприятий региона

Материалы Республиканской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы конкурентоспособного воспроизводства в Башкирском Зауралье». – С. 18-21.

Сибай: Сибайский филиал АН РБ

тези
доповіді

2008

0,24

27.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Дорошко М.В. магістрантка каф. менеджменту гр. МГ-7

Конвенции внутриорганизационных коммуникантов как условие информационного обеспечения принятия управленческих решений

Материалы научной конференции „Проблемы экономического и правового обеспечения менеджмента хозяйствующих субъектов” (памяти профессора В.Н. Ткаченко). Сб. научн. трудов Донецкого национального технического университета. – С. 169-176.

Видавництво ДонНТУ, м. Донецк

текст
доповіді

2008

0,52

29.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Дорошко М.В. магістрантка каф. менеджменту гр. МГ-7

Система показателей оценки капитализации: достоверность альтернативных порядков информационной свёртки

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (ІІ). – С. 70-85.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,7

31.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Дорошко М.В. магістрантка каф. менеджменту гр. МГ-7

Нелинейные модели коммуникации агентов информационного обеспечения принятия управленческих решений на предприятии

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – № 3 (121). – С. 26-29.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,33

32.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Дорошко М.В. магістрантка каф. менеджменту гр. МГ-7


Интерпретации понятия информированности пользователя информационного обеспечения принятия решений

Материалы IІІ-ей Международной научно-практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых учёных: „Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы". – С. 62-63.

Видавництво Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, м. Одесса

тези доповіді

2008

0,11

33.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Шурхно И.В.

студ. гр. УП-131

Система показателей оценки капитализации: альтернативное восстановление значения уровня риска внутренней доходности чистого денежного потока

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (ІІ). – С. 86-97.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,7

35.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Шурхно И.В.

студ. гр. УП-131

Обзор определений категории „риск” и их сравнительное моделирование на основе семантических сетей

Экономика и управление. Науково-практичний журнал. Национальная академія природоохранного и курортного строительства. – С. 66-72.

Видавництво НАПОКБ, м.Сімферополь

стаття

2008

0,56

37.

Кривуля П.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Шурхно И.В.

студ. гр. УП-131

Общий порядок составления качественных шкал уровня риска как ситуационной модели

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – № 3 (121). – С. 37-41.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,46

56.

Гуськова О.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Савкіна А.А. магістрантка каф. менеджменту гр. МГз-6

Моральна форма стимулювання як одна з найбільш значущих форм нематеріального стимулювання праці персоналу на підприємстві

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (ІІ). – С. 102-105.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

57.

Гуськова О.В. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Мотивація і стимулювання персоналу підприємства: особливості, відзнаки і характерні риси

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 126-131.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,54

58.

Ткаченко Н.Е. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Бабичева О.П. магістрантка каф. менеджменту гр. МГз-6

Управление развитием кадрового потенциала

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (ІІ). – С. 123-127.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

59.

Ткаченко Н.Е. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Мотивация социальной ответственности бизнеса

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (І). – С. 102-109.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,6

60.

Ткаченко Н.Е. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Причины демотивации персонала в организации

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 132-138.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,6

61.

Ладико І.Ю. к.е.н., доц. каф. Менеджменту

Шарко О.В. магістрант каф. менеджменту

гр. МГ-7

Особенности управления процессом взаимодействия с клиентом

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (ІІ). – С. 127-130.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

62.

Ладико І.Ю. к.е.н., доц. каф. Менеджменту

Шарко О.В. магістрант каф. менеджменту

гр. МГ-7

Процесс формирования организационной структуры управления – важнейший элемент эффективного менеджмента предприятия

Матеріали межвузівської студентської конференції. Сучасні тенденції менеджменту в Україні: правові та економічні аспекти, 15-16 квітня 2008 р., – С. 21-22.

Видавництво

Донецького національного технічного університету,

м. Донецьк

Тези

2008

0,1

63.

Ладико І.Ю. к.е.н., доц. каф. Менеджменту

Зубкович Е.Р. магістрантка каф. менеджменту

гр. МГ-7

Актуальность оценки гибкости кадровой политики предприятия

Матеріали межвузівської студентської конференції. Сучасні тенденції менеджменту в Україні: правові та економічні аспекти, 15-16 квітня 2008 р., С. 207 – 208.

Видавництво

Донецького національного технічного університету,

м. Донецьк

Тези

2008

0,1

64.

Ладико І.Ю. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Ладыко Л.Н. асистент каф. адміністрування

Специфика постановки процессно-ориентированного бюджетного управления предприятием

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 76-81.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

104.

Иванов В.Л. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Гончаров В.М. , д.е.н, проф. Луг. нац. агр. унив.

Гончаров Е.В. к.е.н., доц. каф. міжнародної економіки

Анализ, формирование и использование организационного потенциала в обеспечении устойчивого функционирования и развития предприятия

Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Том VII. Серія „Економіка”. Вип. 74. „Механізм підвищення ефективності управління функціонуванням економіки”. – С. 31-41.

Видавництво ДонДУУ

м. Донецьк

Стаття


2008

0,15


105.

Иванов В.Л. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Гончаров В.М. д.е.н, проф. Луг. нац. агр. унив.

Инвестиции как фактор устойчивого экономического функционирования и развития регионов

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Выпуск к десятилетию кафедры «Международная экономика». – С. 454-457.

Видавництво Донецького національного університету,

м. Донецьк

Стаття

2008

0,12

106.

Иванов В.Л. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Обеспечение устойчивого функционирования примышленных предприятий на основе диверсификации их деятельности

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (І). – С. 37-42.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,5

107.

Бондаренко С.С. аспірант каф. менеджменту

Інструментарій реалізації концепції постійного вдосконалення на вітчизняних підприємствах

Вісник Хмельницького національного університету. – № 4. – Т.1(114). – С. 150-155.

Видавництво

ХНУ, м. Хмельницький

Стаття

2008

0,41

108.

Бондаренко С.С. аспірант каф. менеджменту

Концепція постійного вдосконалення: сутність та можливість застосування на вітчизняних підприємствах

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні , галузеві та регіональні аспекти". – С. 118.

Видавництво

ПУСКУ, м. Полтава

Тези

2008

0,1

116.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Сумцов В.Г. к.е.н., доц. каф. управл. персон. та економ. теорії

Основи фінансового менеджменту: теорія і практика
Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Навчальний посібник

432 с.

2008

25,1

117.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Безбожний В.Л. аспірант каф. менеджменту

Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства як функція сучасного менеджменту

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 33-1 (128). –

С. 66 – 72.

Видавництво ДонНТУ,

м. Донецьк

стаття

2008

0,5

118.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Парадигма управління економічною безпекою підприємства

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції „Економічна безпека сучасного підприємства”, –

С. 39-45.

Видавництво “УНІВЕРСУМ-Вінниця”

м. Вінниця

стаття

2008

0,46

119.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Вплив економічної безпеки на розвиток підприємства

Зб. наук. праць. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №3 (13). – С. 174-177.

Видавництво ДДМА,

м. Краматорськ

стаття

2008

0,35

120.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Овчаренко Є.О. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Використання моделей виміру досягнень щодо міри економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (І). – С. 17-24.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,40

121.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Висипкова Г.О. магістр. каф. менеджменту

гр. УПв-144

Використання концепції VSM в удосконаленні організації управління промисловим підприємством

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (ІІ). – С. 101-112.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,8

122.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Висипкова Г.О. магістр. каф. менеджменту

гр. УПв-144

Выбор и обоснование портфеля хозяйственной деятельности предприятия

Материалы межвузовской студенческой конференции „Современные тенденции менеджмента в Украине: правовые и экономические аспекты”. – С. 208-209.

Видавництво ДонНТУ,

м. Донецьк

Тези

2008

0,1

123.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Луганська О.Є. говний інспектор із захисту інформації Старобільської митниці Державної митної служби України

Забезпечення інформаційної безпеки на державному рівні

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (ІІ). – С. 22-26.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,40

124.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Погорєлов Ю.С. к.е.н., доц. каф. менеджменту ЗЕД

Взаємообумовленість і взаємозалежність економічної безпеки та розвитку підприємства

Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України – №9 – С. 136-141.

Видавництво

ПУСКУ, м. Полтава

стаття

2008

0,40

125.

Ляшенко О.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Дмитрук Є.В. асистент каф. мат. аналізу

Репутація підприємства як чинник, що впливає на його економічну безпеку

Зб. наук. праць. „Вчені записки” Університету КРОК”, – С. 76-82.

Видавництво Університет КРОК,

м. Київ

стаття

2008

0,65

126.

Христенко Л.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Методи оцінки ефективності управління підприємством


Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (І). – С. 94-102.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2008

0,7

127.

Христенко Л.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Ефективність управління: сутність та підходи до оцінки


„Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, – С. 142-143.

Видавництво РВЦ

ПУСКУ,

м. Полтава

Тези


2008

0,1

128.

Христенко Л.М. к.е.н. доц. каф. менеджменту

Плетньова Т.М. аспірантка каф. менеджменту

Підходи до визначення сутності стратегічного управління затратами підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 143-152.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2008

0,9

144.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Крупица О.В. ст. викл. Краснодонського інституту МАУП

Игровое моделирование организационного поведения предприятий

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18 (І). – С. 230-243.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,75

145.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту


Адаптивная организация деятельности предприятия
Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Монография, 440 с.

2008

25,6

146.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту


Организационный код управленческого воздействия

Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. – С. 44-49.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,5

147.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту


Адаптивная организация управления предприятием

Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и молодых ученых „Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы". – С. 121-123.

Видавництво

ОНУ им. И.И. Мечникова,

м. Одеса

тези

2008

0,18

148.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту


Выбор критериев обоснования организационных решений

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (І). – С. 145-156.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,75

149.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Крупица О.В. ст. викл. Краснодонського інституту МАУП

Применение нечетко-интервального метода в управлении предприятием в переменной среде

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (ІІ). – С. 27-33.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,6

150.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту


Актуалізація вимог до вдосконалення організаційного менеджменту підприємств

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 20. – С. 166-173.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,7

151.

Колосов А.Н. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Кобзій О.В. здобувач каф. менеджменту

Актуальність вдосконалення планування на підприємствах, що діють у невизначених умовах

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 19 (ІІ). – С. 91-100.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

2008

0,7

156.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц. каф. менеджменту

Безбожний В.Л. аспірант каф. менеджменту

Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства як функція сучасного менеджменту

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 33-1 (128). – С. 66-73.

Видавництво ДонНТУ

м. Донецьк


стаття

2008

0,81

Схожі:

Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconКонцепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами
move to 0-22724612
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconКонцепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconКонцепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconКонцепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconОбґрунтування основних сфер інновацій в управлінні вітчизняними підприємствами
Нові засади функціонування висунули перед вітчизняними організаціями потребу у виявленні вузьких місць управління ними. Йдеться як...
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconІнноваційні підходи до змін в управлінні підприємствами
З прискоренням глобалізаційних процесів та збільшенням ролі інтеграції, питання впровадження інноваційного менеджменту на підприємствах...
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconКерівникам підприємств легкої промисловості Підприємцям по розробці дизайну та виготовленню одягу
У розвиток постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №1004 в даний час проводиться робота по оновленню модельного...
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconРекомендації щодо формування Центру партнерства з підприємствами (Чернівецький національний університет, Україна)
Це актуально й для України та Чернівецького національного університету, зокрема. Наш проект темпус “Співробітництво університетів...
Концепція постійного удосконалення: застосовність в управлінні вітчизняними підприємствами iconСпівробітництво кафедри з вітчизняними науковими інститутами
Співробітництво кафедри з вітчизняними науковими інститутами. Кафедра економічної статистики плідно співпрацює з кафедрами вітчизняних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи