Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія icon

Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія
Скачати 238.31 Kb.
НазваКваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія
Дата16.07.2012
Розмір238.31 Kb.
ТипЗакон

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ НЕВРОЛОГІЯ

Згідно з вимогами фаху лікар-невропалог повинен знати і вміти:


3.1 ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ

 • основи законодавства про охорону здоров'я і директивні документи, які визначають діяльність органів і закладів охорони здоров'я;

 • загальні питання організації неврологічної і нейрохірургічної допомоги в країні, організацію роботи швидкої і невідкладної медичної допомо­ги;

 • анатомію, ембріологію та топографічну анатомію центральної, периферичної і вегетативної нервової системи;

 • загальні питання нормальної та патологічної фізіології центральної і периферичної нервової системи;

 • причини виникнення патологічних процесів в організмі людини, меха­нізми їх розвитку;

 • клінічну симптоматику основних неврологічних захворювань, їх про­філактику, діагностику і лікування, а також клінічну симптоматику суміжних станів у неврології;

 • загальні і функціональні методи обстеження у неврологічній клініці, враховуючи радіоізотопні та ультразвукові методики, показання і протипоказання рентгено-радіологічного обстеження неврологічних хворих;

 • основи фармакотерапії в клініці нервових захворювань, зокрема, застосування антибіотиків і гормонів, принципи фаркотерапії хворих літнього віку;

 • основи імунобіології, загальні питання генетики, генетики в неврології; показання і протипоказання до хірургічного лікування;

 • застосування фізіотерапії та лікувальної фізкультури, показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;

 • основи раціонального харчування і принципи дієтотерапії в неврологі­чній клініці;

 • питання тимчасової і стійкої непрацездатності, лікарсько-трудової експертизи;

 • організація та проведення диспансеризації неврологічних хворих, ана­ліз її роботи та ефективності;

 • питання організації медичної служби цивільної оборони.

^ 3.2 ЗАГАЛЬНІ НАВИКИ

 • одержати інформацію про захворювання, застосувати об'єктивні мето­ди обстеження, виявити загальні і специфічні шпаки неврологічного захворювання, визначити топічний діагноз і неврологічний синдром; виявити вогнищеву неврологічну симптоматику у хворих з ураженням головного мозку, котрі знаходяться в коматозному стані; визначити тяжкість стаііу хворого, здійснити необхідні заходи щодо виведення його з цього стану, визначити необхідність проведення реа­німаційних заходів;

 • визначити необхідність проведення спеціальних методів досліджен­ий (лабораторних, рентгенологічних, функціональних), оцінити отри­мані результати і вирішити питання про госпіталізацію хворого; провести диференційну діагностику основних неврологічних захворю­вань, узагальнити клінічний діагноз, схему, план і тактику лікування хворого;

 • дати оцінку перебігу захворювання, передбачити можливе виникнення ускладнень і провести необхідну профілактику;

 • визначити програму реабілітаційних заходів;

 • вирішити питання працездатності хворого;

 • оформити медичну документацію.


^ СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ТА НАВИКИ

Знати профілактику, діагностику, клініку і методи надання термінової до­помоги при такій патології:

 • травми головного і спинного мозку;

 • гострі порушення мозкового кровообігу;

 • гострі нейроіифекції;

 • епілепсія;

 • міастенія;

 • церебральні коми;

 • больовий синдром;

 • гостра серцево-судинна недостатність (непритомність, колапс), гостра легенева недостатність, гостра інтоксикація (алкогольна кома, медика­ментозна, тощо).

Встановити діагноз і провести необхідне лікування при таких захворюван­нях: ^ Судинні ураження нервової системи:

 • початкові прояви недостатності мозкового кровообігу;

 • гострі порушення мозкового кровообігу, геморагічний та ішеміч­ний інсульт, субарахноїдальний крововилив;

 • дисциркуляторна енцефалопатія;

 • поперекові інсульти, дисциркуляторні міелопатії.

Захворювання периферичної нервової системи:

 • вертеброгенне ураження нервової системи;

 • моно- і полінейропатії, плексити;

 • невралгії, компресійні ураження нервів.

Інфекційні та інфекиійно-алергічні захворювання центральної нерво­вої системи:

 • енцефаліти;

 • поліневрити;

 • мієліти;

 • менінгіти;

 • епідурити;

 • арахноїдіти;

 • демієлінізуючі захворювання нервової системи;

 • ураження ЦНС при неспецифічних захворюваннях.

Паразитарні захворювання нервової системи:

 • ехінококоз;

 • цистоцеркоз;

 • токсиплазмоз.

Пухлини нервової системи:

 • пухлини головного мозку;

 • пухлини поперекового відділу мозку;

 • пухлини периферичних нервів.

Екстрапірамідні захворювання нервової системи:

 • паркінсонізм;

 • генералізований тик;

 • мала хорея;

 • подвійний атетоз;

 • гепатоцеребральна дистрофія.

Епілепсія.

Токсичні ураження нервової системи:

 • інтоксикація алкоголем;

 • енцефаломієлополінейропатія при інтоксикації солями тяжких металів;

 • лікарські інтоксикації.

Неврози:

 • астенічний;

 • фобічний;

 • іпохондричний.

Захворювання вегетативної нервової системи:

 • ураження надсегментарних відділів нервової системи;

 • ураження сегментарних відділів нервової системи;

 • вегето-судинна дистонія.

Спадкові захворювання:

 • нервово-м'язові;

 • захворювання підкоркових гангліїв;

 • дегенеративні захворювання пірамідної та мозочкової системи.

Закриті травми нервової системи:

 • черепно-мозкові травми;

 • травми хребта та спинного мозку.


Лікар-невролог повинен вміти:

 • провести спинномозкову пункцію і дати оцінку результатам аналізу;

 • дати правильну оцінку результатам рентгенологічного досліджен­ня черепа і хребта, пневмоенцефалографічного дослідження і церебра­льної ангіографії, електроенцефалографії і реоенцефалографії, доплерографічного дослідження магістральних артерій шиї, ехоенцефалографії, а також картини очного дна і досліджень полів зору.


^ Лікар-невролог II кваліфікаційної категорії повинен володіти вищезагіаченими знаннями та навиками. Крім того він повинен:

 • мати поглиблені знання топічної діагностики;

 • орієнтуватись в питаннях внутрішніх хвороб, психіатрії, нейрохірургії, реанімації;

 • кваліфіковано провести диференційний діагноз;

 • виконати ехоенцефалографію, оцінити її;

 • провести люмбальну пункцію;

 • надати невідкладну медичну допомогу при ускладненях, спричинених люмбальною пункцією, корінцевими блокадами і по Котлену.


Лікар-невролог І кваліфікаційної категорії поряд з вищезазначеним овинен знати та вміти:

 • володіти питаннями організації неврологічної допомоги, трудової експертизи, нейрофізіології;

 • вільно орієнтуватись у будь-яких розділах медичного законодавства і компетентне вирішувати конфліктні ситуації з урахуванням медичної етики і деонтології;

 • знати питання .медичної статистики, вміти провести аналіз діяльності неврологічного кабінету, відділення;

 • володіти методикою реоенцефалограми, електроенцефалограми з розшифровкою даних, а також орієнтуватися в комп'ютерних томограмах нервової системи;

 • володіти методикою внутрішньошкірних корінцевих блокад та по Кот­лену;

 • орієнтуватися в питаннях нетрадиційних методів лікування, профілак­тики нервових захворювань; питань фізіотерапії і реабілітації;

 • володіти методикою введення медикаментозних препаратів і повітря у спинномозковий канал;

 • оцінити дані імунологічного дослідження хворих.


Лікар-невролог вищої кваліфікаційної категорії поряд з вищезазначе­ним повинен знати та вміти:

 • принципи побудови і повний зміст державного і відомчого медичного законодавства;

 • принципи і методи наукового аналізу результатів роботи неврологічної служби;

 • оцінити дані патоморфологічних досліджень нервової системи;

 • володіти достатніми знаннями та навиками, які дають можливість констатувати смерть мозку.ПЕРЕЛІК

навиків та умінь, якими повинен оволодіти лікар-курсант на передатестаційному циклі зі спеціальності "Неврологія" відповідно до кваліфі­каційних вимогНазва практичних навиків та уміньКваліфікаційна кате­горія

Друга

Перша

Вища

1.

Дослідження функції черепних нервів

+

+

+

2.

Дослідження чутливості

+

+

+

3.

Дослідження рефлекторно-рухової функції

+

+

+

4.

Дослідження коррдинаторної функції

+

+

+

5.

Дослідження вегетативної функції

+

+

+

6.

Дослідження менінгеальних симптомів

+

+

+

7.

Оцінка даних офтальмологічного дослідження

+

+

+

8.

Оцінка даних отоневрологічного дослідження

+

+

+

9.

Оцінка даних дослідження ліквору

+

+

+

10.

Проведення діагностичної люмбальної пункції з виміром лікворного тиску

+

+

+

11.

Проведення лікувальних блокад

+

+

+

12.

Оцінка даних електроенцефалографії

+

+

+

13.

Оцінка даних єхоенцефалографії

+

+

+

14.

Оцінка даних реоенцефалографії

+

+

+

15.

Оцінка даних міографії

+

+

+

16.

Оцінка даних рентгенологічних методів дослі­дження черепа

+

+

+

17.

Оцінка даних рентгенологічних методів дослі­дження хребта

+

+

+

18.

Оцінка даних комп'ютерної томографії

+

+

+

19.

Оцінка даних магнітнорезонансної томографії

+

+

+

20.

Вміння провести диференційний діагноз при неврологічній патології

+

+

+

21.

Вміння призначити схему лікування при не­врологічній патології

+

+

+^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ ДЛЯ ЛІКАРІВ ЦИКЛУ ПАЦ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НЕВРОЛОГІЯ»


 • клiнiчна дiагностика центральних та периферiйних паралiчiв,

 • синдром рухових розладiв при ураженнi рухового шляху на рiзних рiвнях,

 • синдроми ураження екстрапiрамiдної системи,

 • дiференцiйна дiагностика пластичної і спастичної гiпертензiї,

 • синдроми ураження мозочка,

 • типiчнi типи чутливих розладiв,

 • синдроми ураження окремих черепних нервiв,

 • синдроми ураження сегментарного i надсегментарного вiддiлiв вегетативної нервової системи,

 • менiнгеальний синдром,

 • дослiдження лiквору,

 • основнi судиннi басейни головного i спинного мозку,

 • судиннi захворювання ЦНС, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика,

 • менiнгiти, диференцiйна дiагностика окремих видiв менiнгитiв,

 • диференцiйна дiагностика iшемiчного та геморагiчного iнсультiв,

 • церебральнi арахноїдити, клiнiка, дiагностика,

 • епiдемiчний енцефалiт, сучаснi форми,

 • полiомiєлiт та полiомiєлiтоподiбнi захворювання,

 • повiльнi iнфекцiї (розсiяний склероз),

 • захворювання периферiйної нервової системи, вертеброгеннi ураження ПНС,

 • захворювання вегетативної нервової системи,

 • черепно-мозкова травма,

 • пухлини головного і спинного мозку.


^ РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ


 • знання клiнiки центральних та периферичних паралiчiв,

 • знання клiнiки бульбарного синдрому,

 • знання ознак лiкворно-гiпертензiйного синдрому,

 • знання клiнiки мозочкових уражень,

 • диференцiйна дiагностика нервових розладiв,

 • знання клiнiки прозопарезу Бела,

 • знання клiнiки вегето-судинних пароксизмiв,

 • перша допомога хворим на серцево-судиннi захворювання,

 • реабілітація хворих з наслідками перенесеного інсульту,

 • знання дiагностики менiнгеального синдрому,

 • знання показання до проведення люмбальної пункції,

 • перша допомога при лiкворно-гiпертензiйному кризi,

 • перша допомога при вiдкритих та закритих ЧМТ,

 • лiкування больового вертеброгенного синдрому.^ 7. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ


1. Електрифiкованi стенди-тренажери

а) провiднi шляхи i центри спинного мозку,

б) провiднi шляхи i центри головного мозку,

в) провiднi шляхи i центри головного i спинного мозку,

г) цитоархiтектонiчнi поля кори великих пiвкуль,

д) дiагностичнi тести сiтуацiйних задач по неврологiї, самоконтролювальний стенд-тренажер,

є) стенди медiкаментозних засобiв, що використовують в неврологiї.

2. Графологiчнi структури захворювань нервової системи.

3. Таблицi провiдних шляхiв i центрiв ЦНС.

4. АМК-I (клас модульний автоматизований)

5. Набори ситуацiйних задач.

6. Слайди - провiднi шляхи головного i спинного мозку.

а) Слайди - симптоми i синдроми ураження нервової системи.

б) Слайди - патоморфологiчнi змiни нервової системи при рiзних нозологiчних формах.

7. Учбовi кiнофiльми

- порушення руху,

- невiдкладнi стани в неврологiї,

- менiнгiти,

- лiкування гiперкiнезiв та паркiнсонiзму,

- хвороби ПНС.


^ 8. МЕТОДІЙНІ ПОСІБНИКИ


 1. Методичнi рекомендацiї для студентiв з невiдкладних станів у неврологiї, Луганськ, 1989

 2. Методичнi рекомендацiі для студентiв з нервових хвороб, Луганськ, 1990

 3. Методичнi рекомендацiї для лiкарiв-iнтернiв з реабiлiтацiї хворих з наслiдками ЧМТ, Москва, 1990

 4. Методичнi рекомендацiї для студентiв з дiагностики i лiкування розсiяного склерозу, Киів,1993

 5. Методичнi рекомендацiі для студентiв за темою “Менiнгiти”, Луганськ,1994

 6. Методичнi рекомендацiі для студентiв за темою “Захворювання вегетативної нервової системи”, Луганськ, 1996

 7. Методичнi рекомендацiі для самостiйноі роботи студентiв за всiма темами практичних занять, Луганськ, 1999

 8. Методичнi рекомендацii до практичних занять для студентiв за всiма темами вiдповiдно календарно-тематичного плану, 1999

 9. Методичні рекомендаціі до лекцій і практичних занятть за всiма темами лікувального факультету, відповідно календарно-тематичного плану, 2001.

 10. Методичні рекомендаціі до лекцій і практичних занятть за всiма темами для студентів педіатричного факультету, відповідно календарно-тематичного плану, 2001.

 11. Методичні рекомендаціі до лекцій і практичних занятть за всiма темами для студентів стоматологічного факультету, відповідно календарно-тематичного плану, 2001.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Болезни нервной системи (Руководство), 1-11 том. ММедицина, 1995.

 2. Виленский Б.С. Инсульт. МИА, 1995. 228 с.

 3. Вшичук С.М. Судинні захворювання головного та спинного мозку.
  Киш, 1996.-111с.

 4. Триумфов А.В Топическая диагностика нервной системи, 8-е изд.. М.,
  1996.-248 с.

 5. Дуус П. "Топический диагноз в неврологии". ИГЩ "Ва юр-Ферро". М.,
  1996.-378С.

 6. Карлов В.А. Терапия нервньїх болезней. Москва. 1996. - 655 с.

 7. Антимикробная терапия (переклад з англійської). ДЖ. Сєнфорд та інш.
  Москва. Практика., 1996. - 219с.

 8. Дифферешщальная диагностика нервних болезней. /Руководство, под
  ред. Акимова; СПб: Гшшократ, 1997. - 607 с.

 9. Неврология. Под редакіщей М.Самузльса. (перевод с английского). М.
  1997.-638 с.

 10. Фролов А.Ф. Персистенция вирусов. 1997. - 233.

 11. Гринино Л.П. Дюшеновская миодистрофия. 1998. - 192 с.

 12. Гусев Е.И., Бард Г.С., Никифоров А.С. Неврологические симптоми,
  синдроми, симптомокомплекси и болезни. М.: Медицина, 1998.-880 с.

 13. Лобзин В.С., Сайкова Л.А., Шиман А.Г. Нервно-ммшечнне болезни. -
  СПб: Гиппократ, 1998. - 215 с.

 14. Наследственньїе болезни нервной системн. Под редакіщей
  Ю.Е.Вельтшцева, Т.А.Темина. М. Медицина. 1998. - 496 с.

 15. Полищук И.Е., Рассказов СЮ. Принципи ведення больного в неот-
  ложной неврологии и нейрохирургии, (краткое руководство-
  справочник для врачей). - Киев, 1998. - 84 с.

 16. Ткаченко Е.В. Анатомо-физиологические основи поражений спинного
  мозга. Киев, 1998. - 80 с.

 17. Ходос Х.Г. Нервнме болезни. Киев, 1999. - 512 с.

 18. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях цен-
  тральной нервной системи. СПб.: Гиппократ. 1999. -191 с.

 19. Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі. (За ред.
  І.С.Зозулі), Київ, Здоров'я, 2000., - 200 с.

 20. В.Д.Трошин, Л.В.Густов и др. Острме нарушения мозгового кровооб-
  ращения. ПНовгород, 2000.

 21. Болезни нервной системи под ред. Яхно и Штульмана. 1.1.11.2001.

 22. Карлов В.А. Неврология. / Руководство для врачей /. 2001.

 23. Скочій П.Г. Нервові хвороби. 2002.

24 Скорая и неотложная медицинская помощь. Київ. 2002.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ лікаря вторинної спеціалізації зі спеціальності «Неврологія»


 1. Рефлекторний апарат спиного мозку. Безумовнi рефлекси, сухожилковi i перiостальнi, рефлекторнi дуги, рівні їх замикання.

 2. Система довiльних рухiв та iї патологiя. Кортико-мускулярний i кортико-нуклеарний шляхи. Методика дослiдження руховоі системи.

 3. Центральний (спастичний) паралiч.

 4. Периферичний (в'ялий) паралiч. Патогенез атонiї, арефлексiї, атрофiї.

 5. Топiчна дiагностика патологiї довiльних рухiв.

 6. Альтернуючі паралiчi. Синдроми ураження ножок мозку, мосто-мозочкового кута, варолiєвого мосту.

 7. Спинний мозок. Синдроми ураження переднього, заднього i бiчного рогiв.

 8. Синдроми ураження спинного мозку на різних рiвнях.

 9. Екстрапiрамiдна система. Синдром паркiнсонiзму. Бiохiмiчнi механiзми патогенезу, сучаснi методи лiкування.

 10. Гiперкiнетичний синдром. Види гiперкiнезів.

 11. Мозочок, АФО, синдроми ураження.

 12. Види атаксiй при ураженнi мозочка.

 13. Чутливiсть, види чутливостi, методика дослiдження.

 14. Види чутливих порушень. Типи порушень чутливостi. Синдром Броун-Секара.

 15. I-ХII пари черепних нервiв. Анатомiя. Методика дослiдження. Синдроми порушення.

 16. Бульбарний i псевдобульбарний паралiчi.

 17. Розлади мови.

 18. Загальнi АФО вегетативної нервової системи. Методика дослiдження ВНС. Синдроми ураження.

 19. Інтегративнi системи головного мозку (кора великих пiвкуль, лiмбiчна система, ретикулярна формацiя).

 20. Кора великих пiвкуль. Цитоархiтектонічнi поля. Синдроми ураження.

 21. Види атаксiй.

 22. Електрофiзiологiчнi та iншi додатковi методи дослiдження в неврологiі.

 23. Спинномозкова пункцiя. Дослiдження лiквору.

 24. Класифiкацiя судинних захворювань нервової системи. Минущi порушення мозкового кровообiгу. Патогенез, клiнiка, профiлактика.

 25. Геморагiчний iнсульт.

 26. Ішемiчнi (тромботичний та нетромботичний) iнсульти.

 27. Загальнi принципи недиференцьованого та диференцьованого лiкування.

 28. Невропатiя лицьового нерва.

 29. Невралгiя трійчастого нерва.

 30. Травматичний плечьовий плексит.

 31. Нейропатiї лiктьового, променевого, серединного нервiв.

 32. Тунельнi синдроми.

 33. Полiнейропатiі (iнфекцiйнi, токсичнi).

 34. Неврологiчнi порушення при шийному, грудному, попереково-крижовому остеохондрозi.

 35. Епiдемiчний енцефалiт (клiнiка, дiагностика, лiкування).

 36. Весеньо-лiтнiй клiщовий енцефалiт (клiнiка, дiагностика, лiкування).

 37. Порушення нервової системи при грипі.

 38. Порушення нервової сисеми при ревматизмi.

 39. Гнiйнi менiнгiти - епiдемiчний, церебральний,вторинний.

 40. Серознi менiнгiти - первинний, туберкульозний.

 41. Інфекцiйний мiєлiт.

 42. Полiомiєлiт.

 43. Арахноїдити церебральний та спинальний.

 44. Бічний амiотрофiчний склероз.

 45. Нейросифiлiс, раннi та пiзнi форми.

 46. Розсiяний склероз.

 47. Сирiнгомiєлiя.

 48. Епiлепсия, патогенез, класифiкацiя епiлептичних нападiв, диференцiйне лiкування.

 49. Епiлептичний статус.

 50. Пароксизмальнi (неепiлептичнi) стани.

 51. Вегетативно-судиннi пароксизми.

 52. Мігрень - патогенез, клiника, лiкування.

 53. Соматоневрологiчни синдроми при хворобах травного канала, легенiв, серцево-судинноі системи, системи кровi, ендокринних захворюваннях, печiнки, нирок.

 54. Гепато-церебральна дистрофiя.

 55. Мiастенiя.

 56. Мiастенiя Томсона.

 57. Прогресуючi м’язовi дистрофiі.

 58. Невральна амiотрофiя Шарко-Марi.

 59. Спадковi хвороби з ураженням екстрапiрамiдної i мозочкової сиситем.

 60. Дитячiй церебральний паралiч.

 61. Ураження нервовоі системи при СНІД.

 62. Цефалгiї - патогенетичнi механiзми, клiнiка, дiагностика, лiкування.

 63. Невралгiя радiацiйного ураження.

 64. Вiбрацiйна хвороба.

 65. Токсичнi ураження нервової системи.


^ РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ


 • знання клiнiки центральних та периферичних паралiчiв,

 • знання клiнiки бульбарного синдрому,

 • знання ознак лiкворно-гiпертензiйного синдрому,

 • знання клiнiки мозочкових уражень,

 • диференцiйна дiагностика нервових розладiв,

 • знання клiнiки прозопарезу Бела,

 • знання клiнiки уражень нервiв шийного, плечьового, поперекового сплетiнь,

 • знання клiнiки вегето-судинних пароксизмiв,

 • знання клiнiки мiастенiчного кризу,

 • знання клiнiки епiнападiв,

 • перша допомога хворим на серцево-судиннi захворювання,

 • знання дiагностики менiнгеального синдрому,

 • перша допомога при лiкворно-гiпертензiйному кризi,

 • перша допомога при мiастенiчному i холiнергiйному кризах,

 • перша допомога при епiлептичному станi,

 • перша допомога при вiдкритих та закритих ЧМТ,

 • лiкування больового вертеброгенного синдрому.


^ РІВЕНЬ ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ


 • дослiдження обсягу активних та пасивних рухiв,

 • дослiдження тонусу м’язiв та сили м’язiв,

 • дослiдження сухожилкових, шкiряних, перiостальних рефлексiв,

 • дослiдження патологiчних, охоронних рефлексiв та сiнкiнезiй,

 • дослiдження координацiйноі сфери,

 • дослiдження чутливости, більових точок та симптомiв натягання,

 • дослiдження функцiї І-ХІІ пар ЧМН,

 • дослiдження менiнгеального синдрому,

 • дослiдження праксiса, гнозiса, мови, читання, письма,

 • дослiдження вегетативних проб,

 • вмiти аналiзувати стан лiквору,

 • вмiти аналiзувати кранiограму, спондiлограму,

 • вмiти оцiнювати данi РЕГ, ЕЕГ, ЕМГ,

 • вмiти оцiнювати данi АКТ, МРТ,

 • виконання i оцiнка ЕхоЕС.


^ ПОРЯДОК І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ


При завершеннi циклу проводиться атестація, яка проходить у виглядi бесіди, в якiй лікарі-курсанти вiдповiдають на питання з загальної i приватної неврологiї, засобiв лiкування i дiагностики, вирiшують сiтуацiйнi задачi та демонструють на хворих практичнi навички: дослiдження нервової системи, постанови клінічного діагнозу, призначення лікування конкретному хворому, проведення диференціальної діагностики, оформлення історій хвороби.


^ КРІТЕРІІ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЛІКАРІ-КУРСАНТІВ З ДІСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС ІСПИТУ


 • знати питання топiчної дiагностики захворювань нервової системи,

 • знати етiопатогенез, клiнiку, діференціальну дiагностику окремих захворювань центральної i периферичної нервової системи,

 • вмiти скласти та захистити iсторiю хвороби, використовуючи критерiї та положення з курацiі хворих на нервовi хвороби,

 • обгрунтовано знати всi застосованi методи дослiдження та лiкування хворих на рiзному рiвнi ураження нервової системи,

 • володiти практичними навичками обстеження неврологiчних хворих,

 • знати взаємодiю фармакопрепаратiв та доцiльну дiю фiзiотерапевтичних засобiв лiкування нервових хвороб,

 • знати особливостi санаторно-курортного та клiматичного лiкування неврологiчних хворих.

^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Агте В.С. Методы исследования в неврологии, 1978

 2. Акимов Г.А. Начальные проявления сосудистых заболеваний головного мозга, 1979

 3. Бадалян Л.О. Детская неврология, 1984

 4. Бадалян Л.О., Журба Л.Т. Детские церебральные параличи, 1988

 5. Боголепов Н.К. Семиотика и диагностика нервных болезней, 1973

 6. Вейн А.М., Голубев В.Л., Паркинсонизм, 1981

 7. Волошин П.В., Тайцлин В.И. Лечение сосудистых заболеваний головного и спинного мозга, 1990

 8. Борисова Н.А., Валикова И.В. Сирингомиелия, 1989

 9. Горбач И.Н. Критерии диагностики в невропатологии, 1995

 10. Карлов В.А. Эпилепсия, 1990

 11. Карлов В.В. Терапия нервных болезней, 1987

 12. Марков Д.А., Леонович А.М. Рассеяный склероз, 1976

 13. Мартынов Ю.С. Нервные болезни, 1988

 14. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Церебральные арахноидиты, 1985

 15. Мельничук П.В. Руководство по нервным болезням, 1995

 16. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы, 1989

 17. Скрипаченко Д.Ф. Диагностика и лечение миастений, 1981

 18. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы, 1974

 19. Титов М.Б., Луцик Б.Д. Гнойные менингиты, 1990

 20. Шток В.Н. Головная боль, 1987

 21. Шток В.Н. Лечение заболеваний ПНС, 1995

 22. Ярош Я.Я. Нервные болезни, 1985
Схожі:

Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconКваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія
move to 0-22971859
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconКваліфікаційна характеристика напряму підготовки «Економічна теорія»

Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Менеджмент" спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування" складена відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої...
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconТематичний план семінарських занять зі спеціальності «Неврологія»
Методи клінічного та параклінічного дослідження нервової системи (заліковий семінар)
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності неврологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи