Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» icon

Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»
Скачати 54.12 Kb.
НазваПоложення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»
Дата16.07.2012
Розмір54.12 Kb.
ТипДокументи

1.12.2011

Положення

про порядок формування науково-виробничого фахового журналу

«Вісник Полтавської державної аграрної академії»


 1. До публікації приймаються лише наукові статті, у яких висвітлюються результати останніх наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення. Не приймаються до друку статті, що
  не відповідають вимогам п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1
  «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

 2. Матеріали наукових конференцій, згідно з вимогами ВАКу, у журналі не публікуються.

 3. До друку приймаються статті українською та російською мовами (іншомовні – як виняток).

 4. Журнал видається на кошти авторів і частково дотується академією. Вартість публікації статей та друкованого примірника журналу визначається кошторисом за наказом.

 5. Ориґінал-макет підписується головним редактором або його заступником.

^ Вимоги до оформлення статей

Відповідно до вимог ВАКу України (№2, 2008) щодо оформлення статей до фахових видань, наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати такі послідовні структурні елементи:

1. УДК.

2. Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, повна назва вищого навчального закладу або місця роботи.

3. Назва статті.

4. Рецензент, його вчений ступінь і місце роботи.

5. Анотація (не менше 500 знаків).

6. Ключові слова (5–7 слів).

7. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

8. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (із посиланнями на першоджерела, подані у бібліографії до статті).

9. Мета і завдання досліджень.

10. Матеріали і методи досліджень.

11. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

12. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

13. Бібліографія (за алфавітом, спочатку – кирилиця, потім – латинь) із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які робляться посилання у тексті у вигляді цифр. Бібліографічний список оформляється відповідно до Форми 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті».

^ 14. Прізвище, ініціали, назва статті, анотація російською та англійською мовами.


На окремій сторінці подаються повністю прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), адреса електронної пошти, службова адреса, контактні телефони (для розв’язання проблемних питань).

Редакція залишає за собою право робити редакційні зміни рукописів.

Таблиці мають бути набрані у програмі ^ Microsoft Word або MS Excel; шрифт – Times New Roman Cyr, 12 pt; ширина – не більше 14 cм; повне обрамлення; виключка по центру; тільки книж­кове розташування, маленькими літерами. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами.

Формули мають бути написані у програмі ^ Equation Editor (цей редактор є внутрішнім ре­дактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул набираються курсивом.

Рисунки виконують у редакторі ^ Microsoft Word версії не нижче 98, за допомогою функції «Створити рисунок». Рисунок над текстом не виконувати! Рисунок має бути розташований по центру, ширина – не більше
14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень, їх слід виконувати у редакторі ^ Corel Draw версії не нижче 10.0, за умови, що текстові вкраплення викона­ні гарнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів.

Графіки виконуються у програмах MS Excel, MS Word, Corel Draw.

Таблиці, рисунки, графіки, формули подаються після посилання на них у тексті.


Оплата

Публікація матеріалів у “Віснику ПДАА” здійснюється за умови дотримання редакційних вимог та оплати.

 1. Встановлено оплату за розміщення наукових статей (за 1 аркуш, що становить 2 тисячі символів або 2 малюнки)(див. «Сервіс ? статистика») наступні тарифи:

  • для членів редакційної колегії, співробітників, аспірантів, здобувачів академії – 10 грн.,

  • для сторонніх осіб – 15 грн.,

  • для змішаного типу категорій (співробітники й не співробітники ПДАА) – 15 грн.

 1. Вартість публікації статті (та/або примірника журналу), вказана у платіжному документі, не повинна включати вартості банківських послуг.

 2. Встановлено вартість за один примірник журналу 50 грн.

 3. Поштова розсилка журналів авторам не здійснюється.

 4. Ксерокопіювання статей (за проханням авторів) проводиться за вартістю 30 коп. за сторінку.

 5. Пільгові статті подаються до редакції журналу за підписом ректора академії, проректора з наукової роботи та головного бухгалтера.

Адреса редакції: 36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3, Полтавська державна аграрна академія, корпус №4, 5-й поверх, редакція журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»:

кімн. 505 (Колєснікова Раїса Андріївна, літературний редактор),

кімн. 508 (Колеснікова Оксана Леонідівна, відповідальний редактор, тел.: (066) 712-67-73).

e-mail: visnyk@pdaa.edu.ua, www.pdaa.edu.ua / розділ «Наука», підрозділ «Вісник ПДАА».

^ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Одержувач платежу: Полтавська державна аграрна академія, код ЄДРПОУ: 00493014

Банк УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р 31258273210025

Призначення платежу – «За статтю у журнал «Вісник ПДАА» та/або «За примірник журналу «Вісник ПДАА». Обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я та по-батькові автора, який здійснює оплату за публікацію статті! Неприпустимо здійснювати оплату через «Укрпошту».

^ СХЕМА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДО ДРУКУ У ЖУРНАЛІ
«ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ»


КРОК 1.

Надання статті літературному редактору (Колєснікова Раїса Андріївна, кімн. 505, внутр. тел. 5-92) або відповідальному редактору (Колеснікова Оксана Леонідівна, кімн. 508, внутр. тел. 3-41, моб. тел. 066-7126773, міський тел. (05322)7-40-97) безпосередньо або електронною поштою (visnyk@pdaa.edu.ua)
для первинного перегляду на відповідність вимогам (див. «Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»).

^ КРОК 2.

Повернення статті автору на доопрацювання з відповідними рекомендаціями (у разі необхідності).

КРОК 3.

Доопрацювання статті автором і надання її в електронному та роздрукованому вигляді відповідальному редактору (Колеснікова Оксана Леонідівна, кімн. 508, visnyk@pdaa.edu.ua) для визначення вартості розміщення статті.

^ КРОК 4.

Оплата автором публікації статті та (у разі потреби) друкованого примірника журналу у будь-якій банківській установі.

КРОК 5.

Надання автором безпосередньо або надіслання поштовим листом відповідальному редактору двох екзем­плярів підписаної автором статті, рецензії, експертного висновку, оригіналу або копії банківського платіжного документу.

КРОК 6.

Розміщення статті у журналі (у друкованому варіанті журналу та в електронній версії журналу на сайті ПДАА: www.pdaa.edu.ua / розділ «Наука», підрозділ «Вісник ПДАА»).

КРОК 7.

Автор отримує журнал у редакційно-видавничому відділі ПДАА (корп. 4, поверх 5, кімн. 505) (за умови попередньої оплати примірника журналу) або безкоштовно на сайті академії www.pdaa.edu.ua / розділ «Наука», підрозділ «Вісник ПДАА». Поштова розсилка журналів авторам не здійснюється.

Схожі:

Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconПоложення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»
move to 0-23114954
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 11 серпня
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»
Яка відбудеться 22-23 квітня 2014 року на базі Полтавської державної аграрної академії
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 25 серпня 2010 року,...
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі...
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі...
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconСписок наукових праць
Електронний ресурс] / М. М. Торган // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького....
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи