Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі icon

Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі
Скачати 43.18 Kb.
НазваСуми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі
Дата16.07.2012
Розмір43.18 Kb.
ТипДокументи

Проценко Оксана

Суми, Україна


Вербалізація стосунків ТІТКА/ДЯДЬКО – ПЛЕМІННИК/ПЛЕМІННИЦЯ в англомовному ДІАЛОГІЧНОМУ дискурсі.

У тезах йдеться про вербалізацію стосунків ТІТКА/ДЯДЬКО – ПЛЕМІННИК/ПЛЕМІННИЦЯ, аналізуються їх особливості та характеристики.

The thesis deals with the verbalization of relationships AUNT/UNCLE – NEPHEW/NIECE. Their peculiarities and features are analyzed.

Одним з основних напрямків сучасних лінгвістичних досліджень є вивчення дискурсу. Чіткого та загального визначення дискурсу, яке б охоплювало всі випадки його використання, не існує, також не виключено, що саме цей факт сприяв широкій популярності , який цей термін отримав протягом останніх десятиліть [3].

Дискурс є центральним момен­том мовного існування людини. Будь-який акт викори­стання мови — високоестетичний твір чи репліка, ки­нута мимохідь у діалозі, — це частина безперервного руху людського досвіду [5] .

Дискурс відображає унікальний збіг обставин, в яких і для яких він був створений. До таких обставин належать:

  • комунікативні наміри автора;

  • взаємостосунки автора і адресата;

  • різноманітні значущі й випадкові умови;

  • спільні ідеологічні ознаки, соціальний «клімат» епохи загалом і того конкретного середовища та кон­кретних особистостей, котрим прямо або опосередкова­но адресовано повідомлення;

  • жанрові й стилістичні особливості повідомлення і тієї комунікативної ситуації, в яку воно включене;

  • велика кількість асоціацій з попереднім досві­дом, які потрапили у сферу даної мовної дії [1] .

Розуміння дискурсу як комунікативного явища, яке охоплює соціальний, культурний, психологічний та інші типи контексту, а також специфіку ментальної діяльності учасників комунікації, виводить його у сферу міждисциплінарних досліджень [3].

Діалогічне мовлення, за твердженням З.О.Гетьман, є композиційний тип мовлення, який формується симетричними змінами ролей комунікантів [ 2 ] .

На думку Н.А.Коміної [ 4 ] характерними рисами діалогу є :

1) неможливість існування поза актом комунікації, який передбачає наявність щонайменше одного мовця та одного слухача, спільного для них каналу зв'язку, володіння спільним кодом, що включає не лише знання граматики та лексики даної мови, але й правил вербально - символічної поведінки;

2) наявність безпосереднього міжособистісного спілкування під час спільної діяльності , зорієнтованої на вирішення конкретних практичних задач;

3) специфічна взаємодія мовця та слухача в конкретній мовленнєвій ситуації, що обумовлює реплікований характер спілкування з поперемінною адресацією мовлення;

4) настанова комуні кантів одночасно на сприйняття та породження мовлення ;

5) орієнтація мовлення на попередні та передбачувані висловлення партнера по комунікації.

Лише постійна зміна комунікативних ролей, коли співрозмовники виконують функції то мовця, то адресата, показує особливий характер діалогічного дискурсу.

Досить актуальним в наш час є дослідження родинного діалогічного дискурсу, а саме питання вербалізації стосунків ТІТКА/ДЯДЬКО – ПЛЕМІННИК/ПЛЕМІННИЦЯ. Мовленнєвий акт, що відбувається між тітками/дядьками – племінниками/племінницями, залежить від часового аспекту. Розглядаючи в порівнянні два діалоги, один з яких відбувався в 19 столітті, інший в другій половині 20 століття, помітна відмінна риса : комуніканти, пов'язані родинними зв'язками, в 19 столітті зверталися один до одного, використовуючи такі слова, як «sir», «madam», «lady». В даному фрагменті мовленнєвий акт, що відбувається між тіткою та племінником, показує з якою повагою та формальністю відбувається дискусія між близькими родичами.

Mrs. Bennet never quarrelled with compliments and she answered, 'You're very kind, sir, and indeed I do hope so, because otherwise they'll have nothing at all to live on.' 'You refer perhaps to my inheriting the Bennet property?'

'Ah, yes, sir, I do! You must confess it is a sad business for my poor girls.'

'I am very aware, madam, of the hardship to your lovely daughters — and could say more about this, but I am cautious of saying too much too soon. But I would like to say that I have come prepared to admire the young ladies. ( J. Austin )

Інший діалог між тіткою та племінником, що відбувається вже в другій половині 20 століття, вказує на зміни соціально-суспільних відносин, які торкнулися і сфери родини. Племінник, який щойно побачив тітку, яка приїхала до нього в гості, лише привітався, та навіть це зробив для того, щоб до нього не прискіпувалися, не говорячи вже про те, щоб встати та поцілувати тітку, проявити ввічливість.

'Hullo, Aunt Anne,' Simon said unenthusiastically from the window-seat.

'Get up, Si,' said his father from the doorway, 'when a lady comes into the room.'

' It's only an aunt,' Simon muttered. Anne made a face at him and cast herself down on the sofa like a sack of groceries, and asked for beer when Arthur offered her a cocktail. (M. Dickens )

В родинному дискурсі комунікативні акти ТІТКА/ДЯДЬКО – ПЛЕМІННИК/ПЛЕМІННИЦЯ можуть бути сповнені емоційно-забарвлених слів, що підкреслюють інтимність та духовну близькість комунікантів.

'What else did he say?' I cried. 'Did he leave a message? Did he say how I could reach him?' I took a step towards Emma. 'Oh, sweetheart, speak.' ( M. Lide )

Стосунки ТІТКА/ДЯДЬКО – ПЛЕМІННИК/ПЛЕМІННИЦЯ інколи будуються на моделі стосунків БАТЬКИ-ДІТИ, але це відбувається в тих ситуаціях, коли тітка чи дядько виконує функцію матері чи батька. В таких комунікативних моделях родичи можуть сперечатися та миритися майже одночасно, тітки та дядьки розмовляють з племінниками як з власними дітьми і навпаки. Прикладом є діалог між тіткою та племінницею. Тітка спочатку сварить племінницю за те, що вона знову забруднилася, а в родині справи і так кепські, немає грошей, щоб щоденно прати речі дитини, але одразу ж і втішає племінницю, бо любить її як власну доньку.

^ A long deep sigh escaped her. 'Things is getting from bad to worse. And I gets less and less money to manage on. Just look at you! Poor scrawny thing you be.'

'I'm not scrawny!' Queenie's protest had immediate effect on Auntie Biddy, whose gaze grew tender.

"Course you're not, love,' she murmured, reaching out to tidy the light brown plaits across the child's head. 'I didn't mean to say owt to hurt you,' she assured her, adding: 'All the same, you could do wi fattening up a bit!' She squashed the child to her bosom. 'If only thi' Mam were here, lass. Oh, if only thi' Mam were here.' ( J. Cox )

Отже, аналіз родинного дискурсу показує, що мовленнєві рольові моделі спілкування ТІТКА/ДЯДЬКО – ПЛЕМІННИК/ПЛЕМІННИЦЯ залежать від часового простору, духовної близькості, ситуативності та інших факторів.


БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології. – К.: Академія, 2006.- 248с.

2. Гетьман З.О. Поняття « інтеракції» в текстолінгвістиці // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ. держ. лінгв. ун-ту. Сер.Філологія, педагогіка і психологія. – 2000. – Вип.3А. – С. 325-329.

3.Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен ( колективна монографія ) / Ред. І.С.Шевченко. - Харків : Константа, 2005.- 356 с.

4. Камина Н.А.Прагматическаяструктура сложной реплики // Прагматика и семантика синтаксических единиц. – Калинин: Калин. гос. ун-т. – 1984. – С. 103-110.

5.Benveniste E. On discourse// The Theoretical Essays: Film, Linguistics, Literature. – Manchester Univ. Press, 1985


Список ілюстративних джерел

1.Austen J. Pride and Prejudice. – Oxford: Oxford University Press, 1997. 108p.

2. Cox J. Her Father's Sins. - London: Mackays of Chatham plc, 1987. - 278 p.

3. Dickens M. The Winds of Heaven. – London: Penguin Books, 1977.– 240 p.

4. Lide M. The Homecoming. - London: Harpercollins, 1992. – 110 p.

Схожі:

Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconВербалізація мовчання в поетичному дискурсі
...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconМеморандум про взаєморозуміння між Сумським державним університетОМ
Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (надалі – “СумДУ”) та товариство з обмеженою відповідальністю «Майкрософт Україна», що знаходиться...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconАвторське коментування пейзажних образів (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих мов) Ірина Карпівна Кобякова, Владислава Куліш (м. Суми, Україна)
У статті йдеться про авторське коментування пейзажних образів у поетичному дискурсі (об'єкт дослідження), фокусується увага не у...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Сумщина на сторінках періодичної преси Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Акічев, Ш. Сто років і один політ, або Як племінник графа Толстого літав над Конотопом [Текст] / Ш. Акічев // Сумщина. – 2011. –...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
В. Петрук (Україна, Вінниця), Є. Пістун (Україна, Львів), Х. Радев (Болгарія, Софія), І. Руженцев (Україна, Харків), Б. Стадник (Україна,...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconТипи ролей у родинному дискурсі
У статті розглянуто рольові парадигми у родинному дискурсі, що залежать від статі та віку, подається опис та аналіз соціальних та...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconКвантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі
Основну увагу звернено на їх роль у формуванні дискурсивної зв’язності та цільності. Аналізується участь квантитативно-квалітативних...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconI. M. Bojarko
Боярко (Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми, Україна) О. В. Дейнека (Українська академія...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconРеалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
У статті йдеться про особливості реалізації відвертості в дискурсі сімейного спілкування, який базується на аспекті добровільного...
Суми, Україна Вербалізація стосунків тітка/дядько – племінник/племінниця в англомовному діалогічному дискурсі iconОксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В статті мова йде про імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі, яке відбувається за допомогою порушення комунікативних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи