European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка5/10
Дата29.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Основна література1. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. Англійська мова. 3 курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 344 с.

2. Christie A. The Case of the Rich Woman. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2004. – 272 p.

3. Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat. – London: Penguin Books, 1985. – 185 p.


Порівняльна лексикологія

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.06

Курс 3, семестр 5, всього годин – 90 год. 2,5 кредити.

Обов’язкова

Мета курсу: поглиблення і систематизацію знань студентів лексичного фонду французької мови; охоплює систематизацію та опис мовних явищ, факторів мови з точки зору природи та функціонування лексичних одиниць в сучасній французькій мові.

Завдання курсу: проводити лексичний аналіз слів та усталених виразів.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Порівняльна лексикологія англійської і української мов (видання четверте перероблене і доповнене). 2008//А5/248/м.лам. Верба Л. Г.

 2. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К.: Либідь, 1995. – 38с.

 3. Blokh M.Y. A course in Theoretical English Grammar. - Moscow, 1983. – 383 р.


Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації.

Викладацький склад:

Б’ялик Василь Дмитрович – доцент, кандидат філологічних наук.

Заплітна Таїсія Віктрівна – асистент

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.

^ Порівняльна стилістика

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.18

Курс 3, семестр 5, всього годин – 90 год. 2,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: ознайомити студентів із загальними принципами стилістики, визначити стилістику як самостійну лінгвістичну дисципліну і як основну галузь теорії мови, розкрити значення і місце стилістики у сучасному мовознавстві.

Завдання курсу: розкрити студентам основні стилістичні категорії сучасної французької мови, ознайомити їх зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення і загальної експресивної спрямованості.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:


 1. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник. 2005/А5/224/м. лам. Дубенко О. Ю.

 2. Корунець Н.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К., 1995.

 3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

 5. Пилинський, Дзюбишина-Мельник. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. – К., 1998.

 6. Ужченко В.Д., Авксентьев Л.Г. Українська фразеологія. – Харків, 1990.

 7. Yefimov L.P. Notes on English stylistic Semasiology and Syntax. – Gorlovka, 1998.


Викладацький склад:

Микитюк Ірина Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук.

Чала Анна Петрівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.


Основи наукового дослідження

Шифр дисципліни: 6.020303/21/4.05

Курс 3, семестр 5, всього годин – 27год. 1 кредит.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/00/2.07, 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: формування у студентів системи знань про сутність, характер, структуру, закономірності і методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології.

Завдання курсу: сформувати навички організовувати, проводити та представляти наукові дослідження.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження // Мовознавство. – № 2-3, 1996.

 2. Скороходько Е.Ф. Сіткове моделювання лексики: лінгвістична інтерпретація параметрів семантичної складності // Мовознавство. – № 6, 1995р.

 3. М.І. Кочерган. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 4. В. Левицький. Завдання з мовознавства. – Івано-Франківськ., 1999.


Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, індивідуальні консультації.

Оцінювання: 17

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – залік (усний)

Мова викладання: англійська.

Методика викладання основної мови в середній школі

Шифр дисципліни: 6.030500/21/5.05

Курс 3, семестр 6, всього годин – 81, 2 год. на тиждень (1 Л, 1 С), 2 кредити.

Вибіркова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: підготувати до організації, планування та проведення уроків англійської мови у загальноосвітній школі.

Завдання курсу: ознайомити з основними методами та прийомами викладання іноземної мови.

ЗМ 1 Наукові поняття та наукова дослідницька праця

НЕ 1.1. (Лекція)

Наука та науково-дослідницька діяльність

(Самостійна робота)

Наукова школа.


НЕ 1.2. Лекція 2

Розвиток науки. Особливості виникнення перекладознавства як науки.

(Самостійна робота)

Організація наукової творчості

НЕ 1.4. Лекція 3


Курсова робота: написання, оформлення, захист

НЕ 1.4. Лекція 4


Структура курсової роботи та вимоги до її оформлення.


НЕ 1.5. Лекція 5


Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

Підсумковий контроль

Усього балів за ЗМ 1

ЗМ 2 Методи наукоих досліджень. Види публікацій

НЕ 2.1. Лекція 6


Загальна методологія наукової творчості

(Самостійна робота)

Зробити фонетичний, морфологічний аналіз англійських слів, фраз


НЕ 2.2. Лекція 7


Методи лінгвістичного аналізу


НЕ 2.3. Лекція 8


Підготовка публікацій, рефератів та доповідей

(Самостійна робота)

лексикологічний аналіз; фразеологічний аналіз; морфологічний аналіз; синтаксичний аналіз..


Психологія і технологія наукової творчості.


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996, № 2. – С. 3-8.

 2. 2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991.

 3. 3. Методика навчання іноземних мов у середніх начальних закладах: Підручник / Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт., 1999.

 4. 4. Curriculum for English Language Development. Universities and Institutes. - Kyiv, 2001. – 245 р.

 5. 5. Teaching of English as a Second or Foreign Language / Editor Marianne Celce-Murcia. -Boston, 1991. – 567 р.


Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.

Аспектний переклад

Шифр спеціальності – 6.020303/21/2.19, год на сем – 72; 2 кредити

3курс

1.1 Мета викладання дисципліни –організувати черговий етап фахової підготовки студентів, яка зводиться до формування практичних (засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань), когнітивних (розвиток когнітивних здібностей), афективних (формування впевненості щодо використання мови для перекладу), освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння матеріалу), фахових (розвиток перекладацької компетенції) та соціальних (розвиток загальних умінь спілкування) навичок.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

1) формування фонових знань; 2) засвоєння термінологічних еквівалентів з конкретної тематики; 3)автоматизація перекладацьких дій.

Методи i форми поточного контролю:

 • Тестові завдання;

 • Реферати;

 • Фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з високим ступенем концентрації активної лексики;

 • Виконання спеціальних вправ на розвиток навичок роботи зі словником (знаходження різниці між синонімічними словами).

Практичне значення курсу ? засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та українсько-англійського перекладу (публіцистичного дискурсу), що завершує підготовчий етап студентів до перекладацької практики.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни ? аудіювання – в межах знайомих тем розуміти зміст поширених повідомлень, вміти передати короткий зміст прослуханого англійською та українською мовами; переклад (усний/письмовий) – фонові знання з відповідних тематик; вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом; перекладацькі дії доведені до автоматизмів. Підготовлений фахівець повинен вміти: вільно переносити набуті знання на нові автентичні тексти (публікації британської преси), що належать до програмової тематики.

ЗМ 1 Town and Gown.

НЕ 1.1.

Section I. Government Вступний контроль. Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Свята справа.

(Самостійна робота)

С.5-6 , впр.1-3 . Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief.

НЕ 1.2.

Section I. Government Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Свята справа.


(Самостійна робота)

Впр. 5-6, с. 8-11. Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief.


НЕ 1.3.

Section II.

City and Business Поточна контрольна робота. Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Життя в шоколаді.

(Самостійна робота)

С.15-16 , впр. 1-3. Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.


НЕ 1.4.

Section II.

City and Business Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Життя в шоколаді.

Впр. 5-6, с. 20-22.

(Самостійна робота)

С. 20-21, впр. 5. Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.


НЕ 1.5.

Section III. Royal Family Поточна контрольна робота. Королівська родина. Стаття на переклад: Just two words were missing from the Queen’s Christmas broadcast: “annus horribilis”.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Good God, it’s not at all easy being a Monarch nowadays.

(Самостійна робота)

С. 26-27, впр. 1-3. Королівська родина. Стаття на переклад: Just two words were missing from the Queen’s Christmas broadcast: “annus horribilis”.


НЕ 1.6.

Section III. Royal Family Королівська родина. Стаття на переклад: Just two words were missing from the Queen’s Christmas broadcast: “annus horribilis”.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Good God, it’s not at all easy being a Monarch nowadays.

Впр. 5-6, с. 29-32.

(Самостійна робота)

С. 29, впр. 6. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Good God, it’s not at all easy being a Monarch nowadays.


НЕ 1.7.

Section IV. Celebrities Поточна контрольна робота. Життя відомих людей. Стаття на переклад: Now Madonna wants to adopt a Malawi girl.


(Самостійна робота)

С. 35-36, впр. 1-3. Життя відомих людей. Стаття на переклад: Now Madonna wants to adopt a Malawi girl.


НЕ 1.8.

Sections I-IV. Узагальнення і систематизація знань. Модульна контрольна робота (копія додається).


(Самостійна робота)

С. 35-36, впр. 1-3. Узагальнення і систематизація знань.


Усього балів за ЗМ 1

ЗМ 2 Under the Weather

НЕ 2.1.

Section IV.

Celebrities Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Сніжана Нех: Виграти конкуренцію у західних будинків моди за рахунок низьких цін не вдається.

Впр. 7-8, с. 41-43.

(Самостійна робота)

С. 38, впр. 5. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Сніжана Нех: Виграти конкуренцію у західних будинків моди за рахунок низьких цін не вдається.


НЕ 2.2.

Section IV.

Celebrities Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: All Paul’s troubles seem so far away.


(Самостійна робота)

С. 41-42, впр. 7. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: All Paul’s troubles seem so far away.


НЕ 2.3.

Section V.

Culture: Music, Books, Cinema Поточна контрольна робота. Культура: музика, книги, кіно. Стаття на переклад: RACHMANINOFF, JAPANESE RENDITION.


(Самостійна робота)

С. 47, впр. 1-3. Культура: музика, книги, кіно.

НЕ 2.4.

Section V.

Culture: Music, Books, Cinema Культура: музика, книги, кіно. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: фільм «Золотий компас» (режисер Кріс Вейц), виданий на двох дисках, - мабуть, можна назвати й «подарунковим кіно».

(Самостійна робота)

С. 51, впр. 5. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: фільм «Золотий компас» (режисер Кріс Вейц), виданий на двох дисках, - мабуть, можна назвати й «подарунковим кіно».

НЕ 2.5.

Section V.

Culture: Music, Books, Cinema Поточна контрольна робота. Культура: музика, книги, кіно. Впр. 7-9, с. 38-43.

(Самостійна робота)

С. 52, впр. 6. Культура: музика, книги, кіно

НЕ 2.6.

Section VI.

Sport and Weather Спорт та погода. Стаття на переклад: THE DYING URGE FOR AN ADRENALINE


(Самостійна робота)

С. 67-68, впр. 1-3. Спорт та погода. Стаття на переклад.

НЕ 2.7.

Section VI.

Sport and Weather Поточна контрольна робота. Спорт та погода. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Збірна України з регбі-7 упевнено торує дорогу до фінальної частини чемпіонату Європи, що пройде в Ганновері.

(Самостійна робота)

С. 71-72, впр. 5-6. Спорт та погода. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Збірна України з регбі-7 упевнено торує дорогу до фінальної частини чемпіонату Європи, що пройде в Ганновері.

НЕ 2.8.

Section VI.

Sport and Weather Спорт та погода.

Впр. 6-8, с. 71-76.

(Самостійна робота)

Впр. 6-8, с. 71-76. Підсумкове залікове заняття. Практичне застосування усіх опанованих видів перекладу.

НЕ 2.9. Модульний контроль

Модульна контрольна робота.


Методика викладання іноземної мови в сер. школі

Шифр спеціальності – 6.020303/21/5.05; год на сем 90; 2,5 кредитів

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного навчання методам викладання англійської мови та літератури.

1.1 Метою викладання курсу є формування у студентів чіткої уяви про традиційні та сучасні методи викладання англійської мови, ознайомлення з методами й принципами навчання говоріння, читання, письма, граматики, вокабуляру, вимови; оцінювання та тестування; планування та розроблення навчального плану; структуру і хід уроку; види позакласної діяльності; типи вправ і завдань; інтерактивне спілкування "вчитель-учень".

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад навчання англійської мови як іноземної. Після огляду деяких методів викладання головна увага зосереджується на питаннях практичного планування уроку, особливостях навчання різних аспектів англійської мови, правильному доборі навчальних вправ, складанні тестів та контрольних робіт, використанні додаткових матеріалів та технічних засобів на уроці, створенні відповідної творчої атмосфери уроку.

1.2 Завдання курсу полягають у тому, щоб познайомити студентів з методами викладання англійської мови, плануванням уроку, оцінюванням та тестуванням, сформувати вміння застосовувати набуті в кypci знання у розроблені планів уроків при проходженні педагогічної практики в школі. Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійної організації навчального процесу, вміння вибрати найефективніші види діяльності на уроці для пояснення, відпрацювання та оцінювання матеріалу.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з традиційними та сучасними методами викладання англійської мови, методами навчання видатних педагогів та науковців; вказується на зв’язок методології з іншими науками; визначається мета та принципи викладання англійської мови як іноземної; висвітлюються шляхи індивідуального навчання; описуються вимоги до вчителя та навчального процесу; пояснюються принципи оцінювання і тестування; аналізуються структура та планування уроку, що є релевантними для студентів третього курсу.

Семінари з курсу ґрунтуються на індивідуальній роботі студента, пошуку матеріалу з теми семінару, практичному складанні вправ для навчання письму, граматиці, вимови, вокабуляру, перекладу; отриманні практичних навичок у плануванні уроку для вище зазначених аспектів; аналізі та обговоренні плану уроку студентів-одногрупників; розроблені тестових завдань; підготовці доповідей.

Методи i форми поточного контролю:

• індивідуальне та фронтальне опитування;

• бесіда;

• тестування.

Іспит перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити метод викладання англійської мови згідно заданої теми; розкриття сутності, структури, підготовки уроку; визначення принципів оцінювання; усвідомлення вимог до вчителя; знаходження способів підвищення мотивації навчання у студентів та учнів.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з методології викладання англійської мови як іноземної; набуття практичних навичок та умінь методів викладання різних аспектів мови (граматики, письма, читання, вимови, вокабуляру, перекладу); ознайомлення з вимогами до оцінювання роботи та досягнень учнів, складання тестових і контрольних завдань; планування уроку; підготовки доповідей з курсу методики викладання англійської мови.


1.3 Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

На закінчення вивчення матеріалу першого модуля студент повинен знати й уміти: в результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: традиційні та сучасні методи викладання англійської мови, а також методи провідних педагогів та науковців (Г.Палмера, Г. Лозанова, І.Коменіуса), принципи навчання сприймання на слух англійською мовою, принципи навчання читання, принципи навчання письму, принципи навчання граматики, принципи навчання вимови, принципи навчання письму, принципи навчання вокабуляру, .

Підготовлений фахівець повинен вміти: планувати курс інтенсивного навчання, визначати головні категорії методики TEFL, її принципи та мету, охарактеризувати зв’язок методології з іншими науками,

диференціювати різні підходи до вивчення англійської мови (The Silent Way, Total Physical Response, The Natural Approach), складати план уроку, розрізняти етапи уроку, його типи; аналізувати урок, визначати особливості навчальної програми, оцінювати та складати тестові завдання.


^ ЗМ 1. Methodology of Teaching English as a Foreign Language

НЕ 1.1 Methodology of Teaching English as a Foreign Language. F.Gouin series Basic Categories and Aims of Methodology of TEFL: practical aim, instructional aim, educational aim, formative aim. Content of TEFL F.Gouin and his method.

Seminar:

Methodology of TEFL Methodology and related sciences;

Basic categories of methodology; Principles of TEFL: conscious approach, activity, differentiated and integrated approach, visuality, accessibility, durability, heuristics

НЕ 1.2

Current Trends in TEFL. Community Language Learning

Historical review of language teaching development; Ian Comenius and his Methods; de Sauze and his method. Community Language Learning

Seminar:

Traditional Methods of TEFL Grammar-Translation Method; H.Palmer's Method; West's Reading Approach; Direct Method

НЕ 1.3

Silent Way.

Total Physical Response

Current Trends in TEFL. Silent Way.

Total Physical Response


Seminar:

Contemporary Methods The Audio-Lingual Method: The Communicative Method and its principles; The situational Method; Cognitive Code-Learning Theory; intensive language learning

НЕ 1.4

Natural Approach

Notional-Functional Approach

Current Trends in TEFL. Natural Approach

Notional-Functional Approach


Seminar:

Teaching Listening Comprehension and Reading Speaking The Importance of Listening. Listening to Repeat. Listening to Understand. Listening Comprehension and reading; Listening and Language Function.

Listening Comprehension Activities and Materials. Goals of Teaching Speaking; Speech Drill Techniques

^ НЕ 1.5

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Усього за модулем 1

ЗМ 2

НЕ 2.1

Comparing & Evaluating Methods Comparing & Evaluating Methods

Seminar: Pronunciation and Speaking Goals of Teaching Speaking; Speech Drill Techniques: 1) drills or linguistically structured activities, 2) performance activities, 3) participation activities, 4) observation activities; Communicative Exercises: interviews, speeches, role-playing and dramatization.

Pronunciation: Contextualized exercises and drills: Bowen's technique, chain drills, recitation; Practice at the Language Laboratory

НЕ 2.2

Curriculum Overview Planning with a Syllabus and a Text; a Context for Planning, Constraints of Planning;

Curriculum overview

Seminar:

Teaching Vocabulary and Grammar Techniques in the Teaching of vocabulary: 1) unplanned vocabulary teaching; 2) planned vocabulary teaching; Exercises that check understanding; Vocabulary and reading; Collocation

A Three-Dimensional Grammar Framework, the Learning Process; Designing activities to practice grammar structures

НЕ 2.3

Lesson. Structure of a Lesson. Methodological Scheme of Lesson Analysis The Shape of a Lesson; Principles of a Lesson; Using the Plan; Structure of the Lesson; Lesson and its Stages.

Seminar:

Teaching Writing and Translation Guided writing practice, dictations, text completion, read-aloud technique

Role of translation in FLT; types of translation

НЕ 2.4

Testing and Evaluating Types of Tests; Testing Method; Test Construction; Test Format; Scoring; Test-taking Strategies:

Measuring Students' Skills;

Assessment Techniques;

Grading system

НЕ 2.5

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання


Історія мови

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.08

Курс 3, семестр 6, всього годин – 81, 3 год. на тиждень (2 Л, 1 С), 2 кредити.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: висвітлити проблеми періодизації історії мови, особливості фонології і фонетичних процесів на всіх етапах розвитку іноземної мови, граматична структура мови – від давнини до її сучасного стану, виникнення і відмирання граматичних категорій, процес еволюції лексичної системи мови, стилістичне розшарування лексики та закономірності змін синтаксичної структури словосполучення і речення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 18

 1. 1. Історія англійської мови. (перевиданя) 2006/А5/304/м. лам. Верба Л. Г.

 2. 2. Расторгуева Т.А. История английского языка. – М., 1998.

 3. Викладацький склад:

Бялик Василь Дмитрович – к.ф.н., доцент

Минзак Олександр Васильович – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська


ПОЛІТОЛОГІЯ”

Шифр дисципліни – 6.020303/00/1.06

^ 108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни: оволодіння студентами знаннями і уміннями орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного життя, уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетенцій: знати основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та способи її реалізації; основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в різноманітних політичних системах; походження та сутність держави, типологію сучасних держав, проблеми державотворення в сучасній Україні; роль та значення політичних партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та об'єднань в політичному житті України; типи виборчих систем, технологію проведення виборчих кампаній; міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив на політичні процеси в Україні; типи політичних культур та шляхи формування в українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв’язок політичної культури українців з їхнім національним характером.

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти: орієнтуватись в розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної системи та сучасної держави в тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній Україні; науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; усвідомити місце політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини; зрозуміти сутність політичного лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним влади; пояснити характер сучасних політичних систем, закономірності переходу від тоталітарної до демократичної політичної системи, до громадянського суспільства та правової держави; пояснити особливості політичної психології та роль психологів у виборчих кампаніях.

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

^ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ. БАЗОВІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ

НЕ.1.1. Політологія як наука

Поняття “політика” і “політологія”. Предмет науки про політику. Методи політичної науки: історичний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, емпіричний, соціологічний, біхейвіористський, загальнологічні методи дослідження. Функції науки про політику: методологічна, науково-теоретична, світоглядна, регулятивна, прогностична, аксеологічна. Структура та система політології. Основні закономірності та парадигми політичної науки. Поняття та категорії політології. Місце та роль політології серед інших соціально-економічних та гуманітарних наук. Виникнення політичної науки як самостійної галузі знання та її боротьба за самостійне існування.

НЕ.1.2. Основні етапи розвитку світової політичної думки

Загальна еволюція концепції політики як соціального. Політичні концепції в країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї Стародавньої Греції (Сократ, Платон, Аристотель). Політична думка Стародавнього Риму. Цицерон. Середньовічна політична концепція. «Володар» Н. Макіавеллі. Макіавелізм. Т. Гоббс та Дж. Локк про державу та політику. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політична доктрина марксизму. Раціональна ідеологія М. Вебера. Політичні концепції ХХ ст.

НЕ.1.3 Політика як соціальне явище

Історія визначення поняття та категорії “політика”, її сутнісних ознак. Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Визначення і здійснення всезагальних інтересів як важлива передумова збереження цілісності диференційованого суспільства, порядку, взаємодії індивідів і спільнот між собою. Суб’єкти і об’єкти політики. Основні функції політики: визначення цілей суспільного розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання суспільних процесів, соціалізація особи. Політика насильства і примусу. Правова і соціально-спрямована політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного процесу. Політика як мистецтво можливого суб'єктивно бажаного і здійснення об’єктивно необхідного. Проблема типологізації політики.

НЕ.1.4. Політична влада

Влада як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади. Сутність політичної влади та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення державної та політичної влади. Ресурси та джерела влади. Структура владних, відносин та механізм здійснення політичної влади. Носії влади. Основні способи існування влади. Напрямки та способи функціонування влади. Методи здійснення влади. Типи та види влади. Традиційні форми політичної влади. Концепція поділу влади. Централізація та децентралізація влади.

НЕ.1.5. Політична система суспільства

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Сутність і типи сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи. Політична влада як основа політичної системи. Структура політичної системи суспільства. Політичний режим. Типологія і динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному етапі.

НЕ.1.6. Держава в політичній системі суспільства

Поняття держави, її визначальні ознаки і типи. Виникнення та еволюція держави. Різновиди і типи держави. Форми правління держави. Форми державного устрою. Функції держави. Держава і право. Апарат державного управління. Система центральних, регіональних і місцевих органів державного управління.

НЕ.1.7. Політичні партії та партійні системи

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. Класичні теорії політичних партій і партійних систем. Основні ознаки партії. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. Поняття і типи партійних систем. Типологія партійних систем.


Змістовий модуль 2.

Форми РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ. ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

НЕ.2.1. Демократія як форма організації суспільно-політичного життя

Сутність поняття «демократія». Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Демократія та її роль в політичному процесі. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Проблеми становлення демократії в Україні.

НЕ.2.2. Громадські організації та групи тиску

Поняття громадських організацій та рухів. їх місце і роль у політичній системі суспільства. Об'єктивні та суб'єктивні передумови та причини їх виникнення. Мета, завдання та організаційно-структурне забезпечення громадських організацій. Підходи до типології громадсько-політичних організацій та рухів. Функції громадсько-політичних організацій та рухів. Групи тиску, поняття, суспільні функції та технологія діяльності. Характер та можливості впливу груп тиску на політичну владу. Лобізм як політична практика. Типи лобіювання. Форми політичного лобі.

НЕ.2.3. Політичні еліти та лідерство

Сутність політичного елітизму та генеза цього поняття. Класичні теорії еліт. Сучасні концепції еліт. Чинники елітарності суспільства. Політична еліта в структурі влади. Системи рекрутування еліт. Політична еліта та демократія. Природа і соціальна сутність лідерства. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство. Типологія політичного лідерства. Класифікація М. Вебера. Соціальна роль та функції політичного лідера. Політичний імідж. Проблеми формування політичних лідерів у сучасній Україні.

НЕ.2.4 Політична свідомість та політична культура

Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Політична свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Структура та підструктура політичної свідомості. Політична субкультура. Типи політичної свідомості. Сутність, структура, типи політичної культури. Функції політичної культури. Історичні особливості формування політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи