European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка6/10
Дата29.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

НЕ.2.5. Політичні ідеології


Поняття ідеології та класичні уявлення про неї. Функції політичної ідеології. Державна ідеологія та політичний ідеал. Рівні політичної ідеології. Основні ідейно-політичні течії сучасності. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та неоконсерватизм. Марксизм та соціал-демократизм. Фашизм та неофашизм. Християнсько-демократична ідеологія. Ідеологічні орієнтації українського суспільства. Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні

НЕ.2.6. Політичні конфлікти

Поняття конфлікту як соціального явища. Західна конфліктологія: історичні та теоретичні аспекти. Співвідношення соціального та політичного конфліктів. Політичні інтереси та суперечності як об'єктивні та суб'єктивні передумови виникнення конфліктів. Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту. Джерела та чинники конфліктів. Учасники та сторони конфлікту. Способи врегулювання та управління політичними конфліктами.

НЕ.2.7. Вибори та виборчі системи

Поняття виборів. Класифікація та особливості виборів. Функції виборів у суспільстві. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Типи виборчих систем. Умови ефективності виборів Проблеми формування виборчої системи України.


Основна література до курсу

 1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001.

 3. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.

 4. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.

 5. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.

 6. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.

 7. Гелей С., Рутар С. Основи політології.- Львів, 1996.

 8. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.

 9. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.

 10. История политических и правовых учений/ Под ред. В.С.Нерсесянца.- М., 1995.

 11. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.

 12. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.

 13. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997.

 14. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.

 15. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 1996.^ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Шифр дисципліни – 6.030500/21/3.04 54 год 1,5 кредита


Пояснювальна записка


Бурхливий розвиток інформаційних технологій суттєво позначається на змісті перекладацької діяльності. Зараз перекладачі у своїй роботі все ширше використовують досягнення у сфері перекладацького програмного забезпечення. Виникла потреба в узагальненні існуючої практики перекладу із застосуванням комп’ютера та систематизованому викладі відомостей про можливості, що надають перекладачу інформаційно-комп’ютерні технології.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями, що використовуються у перекладацькій діяльності, вироблення сталих навичок роботи з комп'ютерними програмами перекладу, електронними словниками та іншими довідковими матеріалами, Інтернетом та електронною поштою.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з інформаційними технологіями як засобом оптимізації навчального та науково-дослідницького процесу у ВНЗ, навчально-методичної роботи, а також з особливостями дистанційного та е-навчання.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, орієнтуватися в основних поняттях традиційних та авторських освітніх систем, факультетської Інтранет мережі, засвоїти питання роботи різних видів інформаційно-комп’ютерних технологій та питання інсталяції, налагодження програм й оволодіти навичками та практичними питаннями роботи з інформаційно-комп’ютерними технологіями.

Методи i форми поточного контролю:

 • Реферати;

 • Виступи;

 • Тестові завдання.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння розкрити особливості сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, що використовуються у перекладацькій діяльності.

Дисципліна розподілена на 2 модулі, кожен із яких поділяється на навчальні елементи (НЕ), які відповідають за змістом одній темі заняття. Матеріал модулів вивчається на четвертому курсі у 7 семестрі.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з курсу «Сучасні інформаційні технології», набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-перекладачів до творчої перекладацької діяльності.

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТУ”

ЗМ 1. Інформаційні технології у сучасному комунікаційному просторі


НЕ 1.1

Інформаційні технології як засіб оптимізації навчального та науково-дослідницького процесу у ВНЗ

Зміст навчального елементу:

1. Інформаційні технології сьогодення

2. Особливості навчального та науково-дослідницького процесу у ВНЗ


НЕ 1.2

Навчально-методична робота та інформаційні технології

Зміст навчального елементу:

1. Використання ІТ на семінарських заняттях

2. Традиційні та авторські освітні системи

3. Факультетська Інтранет мережа: новітній е-сервіс


НЕ 1.3

Навчально-методична робота та інформаційні технології

Зміст навчального елементу:

Застосування авторської Динамічної Освітньої Системи “StudentLive”


НЕ 1.4

Навчально-методична робота та інформаційні технології

Зміст навчального елементу:

1. Створення моделі спільної комп’ютерної освітньої мережі

2. Об’єктивізація оцінки знань з використанням ІТ: модульний контроль успішності


НЕ 1.5

Модульний контроль.


ЗМ 2. Використання редакторів у науково-дослідницькій роботі студентів ВНЗ.


НЕ 2.1

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

1. Написання наукових робіт (рефератів, курсових, дипломних, магістерських тощо)

2. Презентація результатів наукового дослідження


НЕ 2.2

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

 1. Використання редактора для створення презентацій Microsoft PowerPoint

 2. Використання редактора редагування Web сторінок Adobe Contribute


НЕ 2.3

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

1. Використання мультимедійного редактора створення навчальних модулів Adobe Captivate

2. Використання ресурсів електронної пошти під час дослідної роботи студентів ВНЗ


НЕ 2.4

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

1. Практичне застосування набутих навичок із використання ресурсу електронної пошти

2. Практичне застосування ресурсу обміну файлів FTP на заняттях.


НЕ 2.5

Дистанційне та е-навчання

Зміст навчального елементу:

1. Особливості застосування та методики

2. Віртуальні університети

3. Віртуальні аудиторії

4. Особливості педагогіки е-навчання

5. Перспективи подальшого розвитку


НЕ 2.6

Підсумковий контроль


Література до дисципліни

 1. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл.: В.І. Кушнерик, Петро О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95 с.

 2. Machine Technologies of Knowledge Discovery = Машинні технології пошуку інформації: Навчальний посібник / Укл.: І.М. Микитюк, Петро О. Бочан. – Чернівці: Рута, 2008. – 100 с.

 3. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1999.

 4. Байков, В. Интернет: от E-mail к www в примерах. – Санкт-Петербург, 1997.

 5. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. – М.: Филинъ, 1999.

 6. Марчук Ю.Н. Основы машинного перевода. – М.: Наука, 1987.

 7. Mipaм Г. Алгоритми перекладу. – Київ: Ніка, 1999.

 8. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. – М: Радио и связь, 1989.

Третя мова 4 курс

Шифр дисципліни – 6.030500/21/5.02 72год 2 кредити


Пояснювальна записка

до курсу третя іноземна мова (німецька мова)

для студентів 4 курсу англійського відділення


Мета курсу полягає у:


 • забезпеченні студентів знаннями з третьої іноземної мови,

 • ознайомленні з різними видами мовленнєвої діяльності (як письмової так і усної) у межах літературної норми, що ґрунтується на комунікативному, ситуативному та текстуальному підходах.

На основі отриманих знань студенти мають зокрема навчитись:

 • вільно і граматично правильно спілкуватись іноземною мовою;

 • робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів, урахо­вуючи відомості, отримані в теоретичних курсах;

 • реферувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі та лінгвістичні тексти;

 • викладати інформацію суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

На основі отриманих знань студенти повинні:


1. Розуміти на слух текст, прочитаний у стилі Hochlautung.

2. Знати основні правила орфографії в обсязі лексики вивченого курсу: позначення довгих та коротких голосних, вживання приголосних та їхніх сполучень. Орфографічні правила складоподілу.

3. Знати транскрипцію, вміти транскрибувати окремі слова. Речення та невеликі тексти.

4. В межах опрацьованого граматичного матеріалу правильно оформляти усне й письмове мовлення.

5. Вміти проводити граматичний розбір речення в межах вивченого мор­фологічного та синтаксичного матеріалу із залученням відповідної німецької граматичної термінології.

6. Знати правила, що стосуються вивченого граматичного матеріалу.

7. Знати та вміти правильно вживати в усному та письмовому мовленні опрацьований лексичний матеріал.

8. Вміти усно та письмово переказати знайомий текст або прочитаний чи прослуханий невідомий текст, що загалом містить опрацьовану лексику

9. Вміти вести бесіди на вивчені теми, реагувати на запропоновані ім­пульси, грати діалоги.

10. Вміти коротко охарактеризувати дійових осіб художнього твору, опрацьованого на заняттях.

11. Вміти літературно правильно перекладати з німецької мови тексти середньої складності.

12. Вміти перекладати з рідної мови німецькою речення, що містять вивчений граматичний та лексичний матеріал.

13. Вміти користуватись словниками загального типу.


Модуль 1.

НЕ 1.1 На поштамті.

Л: На поштамті.

Г: Модальні дієслова. Складносурядне речення. Кількісні числівники. Утворення дієслів за допомогою префікса ver-.

НЕ 1.2. В універмазі.

Л: В універмазі.

Г: Іменник в генитиві. Відмінювання прикмет­ників. Питальні займен­ники welcher / was fur ein. Неозначений артикль (узагальнення). Утворення прикметників за допомогою суфіксів –ern -ig

Всього за модулем 1

Модуль 2.

НЕ

2.1 Святкування Різдва

Л: Святкування Різдва

Г: Прийменники з гени­тивом. Неозначено-осо­бовий займенник man. Претерит дієслів haben і sein. Порядкові числівни­ки. Утворення складних слів.

НЕ 2.2 Книги, читання, відві­дування бібліотеки, кни­гарні.

Л: Книги, читання, відві­дування бібліотеки, кни­гарні.

Г: Претеритум. Займен­никові прислівники. Складнопідрядне речення з додатковим підрядним. Складнопідрядне речення з підрядним причини. Утворення прислівників з допомогою компонента

-weise.

Всього за модулем 2

Модуль 3.

НЕ 3.1 Їжа. Харчування.

Л: Їжа. Харчування.

Г: Неозначені та запе­речні займенники. Парні сполучники. Відсутність артикля перед іменни­ками. Позначення часу в годинах. Утворення імен­ників з допомогою суфік­сів chen, lein.

НЕ 3.2 Пори року.

Л: Пори року.

Г: Безособові речення. Безособовий займенник es. Футурум. Ступені по­рівняння прийменників і прислівників. Місяці і дата. Утворення дієслів з допомогою префіксів er-, mit-.

НЕ 3.3 Одяг, відділення уні­вермагу. У продуктовому магазині. Пізня осінь. Зима.

Л: Одяг, відділення уні­вермагу. У продуктовому магазині. Пізня осінь. Зима.

Г: Особливі випадки ут­ворення ступенів порів­няння прикметників. Ба­гатозначність es.

Всього за модулем 3

Модуль 4.

НЕ 4.1 Кіно, мій улюблений фільм, види фільмів, сеанси. Заручини.

Л: Кіно, мій улюблений фільм, види фільмів, сеанси. Заручини.

Г: Інфінітив з/без zu. Прийменники з генитивом.

НЕ 4.2 Самопочуття людини. Л: Самопочуття людини. У хворої подруги. Погода, прогноз погоди, пори року. Зимові свята в Україні та Німеччині. Зимовий день у лісі, селі, місті.

Г: Претеритум. Підрядні речення часу та умови. Інфінітив ІІ.

НЕ 4.3 . Урок географії Л: Урок географії; біля карти світу: материки, Європа (рельєф і насе­лення, корисні копалини, найбільші та найменші країни).

Г: Підрядні речення часу. Безособовий пасив. Від­мінювання географічних назв. Пасив з одним мо­дальним дієсловом.


^ КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТУ

Шифр дисципліни – 6.030500/21/4.02 108год 3 кредита


Пояснювальна записка


В умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій перекладачі у своїй роботі все ширше використовують досягнення у сфері перекладацького програмного забезпечення. Виникла потреба в узагальненні існуючої практики обробки текстів із застосуванням комп’ютера та систематизованому викладі відомостей про можливості, що надають перекладачу комп’ютерні технології.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами комп’ютерної обробки текстів, що використовуються у перекладацькій діяльності, вироблення сталих навичок роботи з комп'ютерними програмами перекладу, електронними словниками та іншими довідковими матеріалами, Інтернетом та електронною поштою.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з методами комп’ютерної обробки текстів як засобом оптимізації перекладацької діяльності.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, орієнтуватися в основних поняттях моделей та методів комп’ютерної обробки текстів й оволодіти навичками та практичними питаннями обробки текстів за допомогою комп’ютера.

Методи i форми поточного контролю:

 • Реферати;

 • Виступи;

 • Тестові завдання.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння застосовувати навички комп’ютерної обробки текстів у перекладацькій діяльності.

Дисципліна розподілена на 2 модулі, кожен із яких поділяється на навчальні елементи (НЕ), які відповідають за змістом одній темі заняття. Матеріал модулів вивчається на четвертому курсі у 7 семестрі.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з курсу «Комп’ютерна обробка тексту», набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-перекладачів до творчої перекладацької діяльності.

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТУ”


ЗМ 1. Машинні технології пошуку інформації


НЕ 1.1. Машинні технології сьогодення

Зміст навчального елементу:

 1. Важливість машинних технологій пошуку інформації у сучасному світі

 2. Машинні технології та інші форми сучасних аналітичних процесів пошуку інформації


НЕ 1.2. Модель пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

 1. Надійність моделі пошуку інформації

 2. Пошук інформації у різних галузях науки і техніки


НЕ 1.3. Способи пошуку інформації за допомогою комп’ютера

Зміст навчального елементу:

1. Огляд способів пошуку інформації за допомогою комп’ютера

2. Переваги пошуку інформації за допомогою комп’ютера


НЕ 1.4. Шляхи пошуку інформації за допомогою комп’ютера

Зміст навчального елементу:

1. Пошук інформації у цифрових бібліотеках

2. Пошук інформації через e-mail


НЕ 1.5. Підсумковий контроль.


ЗМ 2. Методика пошуку інформації


НЕ 2.1. Методи пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Методи роботи зі словниками


НЕ 2.2. Методи пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Методи роботи з правилами


НЕ 2.3. Моделі пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Класифікаційна модель


НЕ 2.4. Моделі пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Генеративна модель


НЕ 2.5. Методи класифікації отриманих даних

1. Експериментальні результати.

2. Перспективи подальших досліджень


НЕ 2.6. Підсумковий контроль


Література до дисципліни

 1. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл.: В.І. Кушнерик, Петро О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95 с.

 2. Machine Technologies of Knowledge Discovery = Машинні технології пошуку інформації: Навчальний посібник / Укл.: І.М. Микитюк, Петро О. Бочан. – Чернівці: Рута, 2008. – 100 с.

 3. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1999.

 4. Байков, В. Интернет: от E-mail к www в примерах. – Санкт-Петербург, 1997.

 5. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. – М.: Филинъ, 1999.

 6. Марчук Ю.Н. Основы машинного перевода. – М.: Наука, 1987.

 7. Mipaм Г. Алгоритми перекладу. – Київ: Ніка, 1999.

 8. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. – М: Радио и связь, 1989.


Основи теорії мовної комунікації

Шифр дисципліни: 6.030500/21/2.15

Курс 4, семестр 7, всього годин – 54, 1 год. на тиждень (1Л), 1,5 кредиту.

Обов’язкова.

Попередні умови - 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації, вмінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу і в науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.

Теоретичний курс складається з 8 тем: "Структура теорії мовної комунікації та й понятійний апарат", "Одиниці мовленнєвої комунікації", "Принципи і закономірності діалогічної взаємодії", "Універсальні і етноспецифічні аспекти мовного спілкування та бар'єри міжкультурної комунікації, "Перлокутивний і іллокутивний аспекти мовної комунікації", "Комунікативні хиби та невдачі", "Мовне спілкування у європейській культурі", "Продукування і сприйняття мовлення у спілкуванні". Семінарський курс складається з 8 тем, половина яких розширює і закріплює лекційний матеріал, а друга половина присвячена вивченню і обговоренню найновішої актуальної наукової літератури з теорії мовного спілкування, лінгвопрагматки і риторики.

НЕ 1.1 Типи комунікації Структура теорії мовної комунікації: компоненти, визначення, різні трактовки. Аналіз складу моделі мовленнєвої комунікації

НЕ 1.2 Модель комунікації Комунікативна модель, її ознаки та характеристики, структура комунікативної моделі

НЕ 1.3 Функціональні стилі мовної комунікації Поняття стилю, типи мовної комунікації, функціональні стилі мовлення

НЕ 1.4 Фактор мовця Мовець та його роль у комунікації; головні характеристики мовця; роль мовця у ефективному спілкуванні

1.5. Принципи діалогічної взаємодії Універсальні й етноспецифічні аспекти мовного спілкування та бар єри між культурної комунікації. Перлокутивний і іллокутивний аспекти мовної комунікації

1.6 Комунікативні хиби та невдачі Кореляція вербальної та невербальної комунікації. Продукування та сприйняття мовлення у спілкуванні. Підготовка різного ряду форми мовленнєвої комунікації

1.7 Публічний виступ Структура та підготовка публічного виступу

НЕ 1.8 Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Модуль 2

НЕ 2.1 Фактор реципієнта Реципієнт та його роль у комунікації; головні характеристики реципієнта; роль реципієнта у спілкуванні

НЕ 2.2 Типи зворотнього зв’язку Характеристика зворотного зв’язку у мовленнєвій ситуації

НЕ 2.3 Прагматика комунікації Основні види комунікаційних ситуацій, моделей, мистецтво художньої слова у комунікації, риторика

НЕ 2.4 Невербальна комунікація Види та форми невербальної комунікації; ефективність невербальної комунікації

2.5. Дискурс та комунікативні максимуми Поняття дискурсу: характеристики, структура, прагматика. Типи інформації та її відповідність до правил комунікації

2.6 Мовне спілкування у європейській культурі Співвідношення мови та культури. Спілкування та культура

НЕ 2.7 Підсумковий контроль Письмові тестові завдання


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Carew, James W. Communication as Culture. – New York, 1992.

 2. 2. Почеїждов Г .Г. Теорія комунікацій. – К., 1999.


Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи