European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка7/10
Дата29.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Теорія перекладу

^ Шифр дисципліни - 6.030500/21/3.03

Курс 4; семестр 7; всього годин – 54, на тиждень – 3 год. (л/с); 1,5кредиту.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01, 6.030500/21/2.19.

Мета курсу: вивчення основних закономірностей процесу перекладу і типу перекладацьких відповідностей на основі гносеології та теорії комунікації.

Основні завдання курсу:

 1. • ознайомити студентів із сучасним станом науки про переклад в Україні і за кордоном;

 2. • створити теоретичні передумови для засвоєння практичних знань і навичок у галузі перекладу;

 3. • розглянути основні закономірності перекладацького процесу;

 4. • сформувати у студентів основи логічного мислення та поповнювати їх професійну ерудицію.


За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:

 1. • основні поняття та термінологію курсу;

 2. • сучасні перекладознавчі теорії;

 3. • теоретичні моделі перекладу;

 4. • основні досягнення і тенденції розвитку дескриптивної, інтерпретативної і комунікативної теорії перекладу.


За підсумками курсу студент повинен вміти:

 1. • враховувати данні курсу у власній перекладацькій діяльності;

 2. • самостійно виконувати курсові та дипломні роботи з основного фаху;

 3. • здобувати наукову та мовну інформацію з різних типів словників, довідників, мережі Інтернет.


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.: Высш. шк., 1990.

 2. 2. Алексеева И.С. Основы теории перевода. – СПб., 2000.

 1. 3. Нечаева В.М. Методика обучения переводческой деятельности. – М., 1994.

 2. 4. Латышев Л.К. Технология перевода. – М., 2000.

 3. 5. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. – М., 1998. – 208 с.

 4. 6. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М., 1996.


Викладацький склад:

Бялик Василь Дмитрович – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська.

Порівняльна граматика

Шифр дисципліни: 6.030500/21/2.05

Курс 4, семестр 8, всього годин – 54 (24Л, 12С), 2 год. на тиждень, 1,5 кредиту.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: порівняльне осмислення будови мови як системи взаємозв’язаних явищ у їх відношенні до практики мовлення.

Завдання курсу: навчити студентів бачити в окремо взятому граматичному явищі його системну природу, глибинні структурні, семантичні і функціональні зв’язки з іншими елементами мовної системи, виробити у студентів навички аналітичної оцінки теоретичних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів з того чи іншого питання граматики, викликати інтерес до самостійного творчого мислення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Collins Cobuild English grammar. – London and Glasgow: Collins Publishers, the University of Birmingham, 1990. – 482 р.

 2. 2. "Практична граматика англійської мови: базовий курс (BASIC PRACTICAL GRAMMAR OF ENGLISH with exercises). Посібник. 2007/А4/248/м. лам." Черноватий Л. М., Карабан В. І.


Викладацький склад:

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, усні відповіді, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.


^ Порівняльна граматика

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.05; 54 год на сем; 1,5 кредитів

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, перекладачів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного навчання порівняльної граматики англійської та української мов.

Метою викладання курсу є формування у студентів чіткої уяви про аломорфні та ізоморфні особливості граматичних категорій англійської та української мов, ознайомлення з методами й принципами класифікації частин мови, порівняльний аналіз часових форм англійської та української мов, висвітлення семантичних, морфологічних, синтаксичних особливостей іменника, дієслова, прикметника, прислівника, артикля, сполучника, прийменника, частки; компаративний аналіз вживання пасивного стану в обох мовах; особливості, герундію, дієприслівника та інфінітива.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних питань граматичних характеристик української та англійської мов у порівняльному аспекті. Після огляду аломорфних та ізоморфних граматичних характеристик частин мови головна увага зосереджується на питаннях синтаксису, особливостях словосполучень та речень, типах речень.

Завдання курсу полягають у тому, щоб ознайомити студентів з аломорфними та ізоморфними особливостями граматичних категорій та форм частин мови, особливостями синтаксису української та англійської мов.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з традиційними та сучасними граматичними теоріями, питаннями класифікації частин мови, сучасними підходами до розгляду граматичних категорій відмінку, роду, часу в англійській та українській мовах, висвітлюються морфологічні, семантичні, синтаксичні особливості лексичних та функціональних класів слів; описуються різні типи речень; пояснюються відмінності та подібності у граматичній структурі англійської та української мов, що є релевантними для студентів четвертого курсу спеціальності "Англо-український переклад".

Семінарські заняття з курсу спрямовані на вивчення теоретичних питань синтаксису англійської та української мов у порівняльному аспекті. Визначення фрази, класифікація фраз, поділ фраз за типом зв’язку, морфологічна класифікація фраз в англійській та українській мовах. Дослідження аломорфних та ізоморфних ознак структури речень, зв’язку членів речень, характеристика основних і другорядних членів речень, порівняльний аналіз типів присудку в обох мовах, характеристика складно-сурядних і складно-підрядних речень вичерпно розкривають головні теоретичні питання синтаксису в курсі порівняльної граматики. Виконання граматичних вправ на семінарських заняттях дає змогу студентам практично засвоїти теоретично опрацьований матеріал.

Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні засади класифікації частин мови; розрізняти граматичні категорії частин мови; знати особливості функціонування герундія, інфінітива, дієприслівника в англійській мові та наявності чи відсутності їх в українській; володіти практичними навичками синтаксичного аналізу різних типів речень.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • виконання вправ;

 • тестування.

Екзамен перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити аломорфні та ізоморфні особливості граматичних категорій української та англійської мов, розкриття синтаксичної структури англійської та української мов, визначення принципів класифікації частин мови.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з порівняльної граматики англійської та української мов; набуття навичок та умінь виявлення та характеристики подібностей й відмінностей у граматичній структурі обох мов; ознайомлення з новітніми підходам до вирішення лінгвістичних питань класифікації частин мови; підготовки рефератів з курсу порівняльної граматики англійської та української мов.


^ GRAMMAR: ITS NOTIONS, CATEGORIES, FORMS

1.Subjective and objective Grammar.

2. Inner division of grammar.

3.Relation between morphology and syntax.

4. Grammatical categories and grammatical forms.

5.Contrastive grammar.

6.Notions of contrastive grammar.

1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Жлуктенко Ю.О., Бублик В.Н. Контрастивна лінгвістика: Проблеми і перспективи. // Мовознавство., 1976, № 4.

4.Бровченко Т.О. Основи контрастивного аналізу мов // Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов. – К., 1981.

5.Нариси з контрастивної лінгвістики.– К., 1979.

6.Скаличка В. О. К вопросу о типологии // Вопр. языкознания, 1968, № 4


^ PARTS OF SPEECH

 1. History of morphological classification of parts of speech.

 2. Aristotle's classifaction.

 3. Word classes by the Greek and Latin grammarians.

 4. Classifications by Otto Jespersen and Charles Fries.

 5. Randolph Quirk, Sydney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik’s approach to word clases.

 6. Cognitive approach to word classes by Elena Kubryakova.

 7. Emilia Morokhovskaya’s classification of parts of speech.

1. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: Институт языкознания, 1997.

2. Карапетян М.В. Научные теории частей речи и их отражение в английских педагогических грамматиках 20 века. Автореф.дис … канд.филол.наук:10.02.04, 1991.

3. Лукин О.В. Части речи в античной науке (логика, риторика, грамматика) // Вопросы языкознания. – М., 1991. – №1. – С. 131-141.

4. Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов.– Л., Наука, 1967.

5. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976.


^ NOUN AND ITS GRAMMATICAL FEATURES

 1. The category of number.

1.1. Isomorphic Semantic Groups of Singularia Tantum Nouns

1.2. Isomorphic Semantic Groups of Pluralia Tantum Nouns.

 1. The category of case.

 2. The category of group possessive.

 3. The category of gender.


1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л.: Наука, [Ленингрд.отд-ние], 1964. – 105 с.

4.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 2000. – 383 с.

5. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1981. – 285 с.

6. Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика. – К.: Вища школа, 1993. – 383 с.

^ ADJECTIVE AND ITS GRAMMATICAL PROPERTIES.

1.The degrees of comparison.

2.Isomorphic and allomorphic characteristics of adjectives in English and Ukrainian..

3.Typological Classes of English vs. Ukrainian Adjectives

4.Structure of the adjectives: Simple adjectives, Derivative adjectives, Compound adjectives.


1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. – М.: Наука, 1978. – 200 с.

4. Baker M.C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 370 p.

5. Biber D., Conrad S., Leech G. Student Grammar of Spoken and Written English. – Harlow: Longman, 2006. – 487 p.

^ PRONOUNS AND THEIR GRAMMATICAL PROPERTIES.

 1. Grammatical categories.

 2. Pronouns in English and Ukrainian.

 3. isomorphism in the classes of pronouns IN English and Ukrainian.

 4. Short characteristic of pronoun classes (Personal Pronouns, possessive pronouns, Reflexive pronouns, demonstrative pronouns, Interrogative pronouns, Relative pronouns, Reciprocal pronouns, Indefinite pronouns).

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.:КДУ, 1967.

4. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость./ Отв. Ред. А.В. Бондарко., Т.В.Булыгина – Л.:Наука, 1991.


^ VERB AND ITS GRAMMATICAL FEATURES.

 1. Allomorphic and isomorphic characteristics of the verbs in Ukrainian and English.

 2. Morphological categories of verbs in both languages.


1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Теоретическая грамматика английского языка // Отв.ред. Бурлаков В.В. – Л.: ЛГУ, 1983.

4.Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локалозованность. Таксис./ Отв. Ред. А.В. Бондарко. – Л.:Наука, 1987.

5.Baker M.C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 370 p.


^ VERB AND THE CATEGORY OF TENSE.

 1. The problem of the category of tense.

 2. The problem of the content of the paradigm continuous versus noncontinuous.

 3. Paragrammatical aspectual formations (aspectual phrases).

 4. A short historic outline of the view on the category of aspect.

 5. No aspectual use of the continuous forms.

1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Baker M.C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 370 p.

4.Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. – 327 P.

5.Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 973 p.


^ VERB: PERFECT VS NONPERFECT

1. The problem of the content of the Paradigm Perfect versus Nonperfect.

2. Allomorphism in perfect forms of the verb in English and Ukrainian.

3. System of Tenses and aspects of the English language.

4. Absolute, relative and absolute-relative tenses.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Иванова И.П. Вид и время в современном английском языке. – Л.: ЛГУ, 1961. – 200с.

4.Лучак М.М. Вживання часових форм дієслова в сучасній англій мові. – Чернівці, 2003. – 253 с.

5. Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. – 327 P.

^ VERB: THE CATEGORY OF VOICE

 1. The category of Voice.

 2. Comparative frequency of the use of the passive voice in English and Ukrainian.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Palmer F. A Grammar of Spoken English. – Cambridge: CUP, 1982. – 322 p.

4.Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. – London: Logman, 1999. – 1779 p.

5.Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. – 327 P.

^ VERB: THE CATEGORY OF MOOD

 1. The function and formation of Subjunctive I.

 2. The function and formation of Subjunctive II.

 3. Grammatical categories peculiar to Subjunctive II.

 4. The formation and function of Suppositional mood.

 5. The formation and function of Conditional mood.

 6. Iso­morphism in subjunctive mood forms in English and Ukrainian

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Кушнірик А.В. Модальні частки в сучасній англійській мові. – Чернівці, 2001. – 186 с.

4.Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1981. – 285 с.

5. Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика. – К.: Вища школа, 1993. – 383 с.

6. Ярцева В.Н. Типология грамматических категорий (Мещановские чтения). – М.: Наука, 1975. – 218 с.


^ THE VERBALS IN ENGLISH.

1. Nominal properties of the Verbals.

2. Substantival properties of the gerund.

3. The so-called Half Gerund.

4. Adjectival/adverbial properties of the participle.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность./ Отв. Ред. А.В. Бондарко. , Е.И.Беляева – Л.:Наука, 1990.

4. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.:КДУ, 1967.

Переклад ділового мовлення

Шифр дисципліни: 6.020303/21/3.01; 27 год на сем. 1 кред

Ділове мовлення — є необхідним складником вивчення іноземної мови, що вивчає ведення ділових усних та писемних переговорів англійською мовою, навчає написанню та перекладу ділової кореспонденції, ділових паперів.

Метою викладання курсу є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спрямування в усній та письмовій формах

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення питань, пов’язаних із діловим мовленням, що використовуються у процесі навчання професійної іноземної мови на сучасному етапі.

Завдання курсу полягають у тому, щоб ознайомити студентів з веденням сучасного ділового мовлення, ефективними методами ведення та прийомами, що використовуються у сфері ділових усних та писемних переговорів.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом ділового мовлення, характеристикою та проблематикою, з деякими новітніми концепціями у діловій кореспонденції та усних та писемних переговорах.

Семінарські заняття спрямовані на обговорення питань, пов’язаних із описом новітніх методів, що використовуються у процесі навчання ділового мовлення на сучасному етапі; на формування практичних навиків та вмінь з розробки прийомів/завдань/вправ, що застосовуються у контексті вивчення ділової іноземної мови.

Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні засади навчання ділової англійської мови з використанням інноваційних методів та відповідних прийомів; володіти практичними навичками розробляти прийоми / вправи / завдання у відповідності до специфіки методу, що вивчається. Особлива увага приділяється формуванню вміння усвідомити практичну значущість інновацій у системі освіти та навичок самостійного аналітичного та критичного мислення.

Методи i форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне опитування; бесіда; дискусія; тестування.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння застосування та переклад паперів ділового спрямування та оволодіння ведення ділових переговорів виокремити їхні специфічні характеристики та особливості використання.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з дисципліни, набуття практичних навичок та умінь розробляти прийоми /вправи / завдання у відповідності до специфіки методу, що вивчається.

^ ЗМ 1 Методичні інновації у контексті рекомендацій Ради Європи

НЕ 1.1. (Лекція)

Поняття ділової комунікації, типи комунікації, цілі та напрямки.


(Семінар)

Ділова комунікація як предмет Застосування новітніх технологій у діловій комунікації


(Самостійна робота)

Структура ділової англійської. Форма утворення скорочення та значення скорочень у діловій мові.


^ НЕ 1.2. (Лекція)

Інтерв’ю, мета проведення співбесіди, типи співбесіди.


(Семінар)

Мета запровадження інтерв’ю у бізнес структурах. Співбесіда у контексті ділового мовлення.


(Самостійна робота)

Організація інтерв’ю, форма проведення інтерв’ю, значення “secondary interview” необхідна документація та її переклад

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи